Procesimi i teksteve

download report

Transcript Procesimi i teksteve

Microsoft Office Excel
 Në jetën e përditshme shpesh nevojitet që të dhënat e ndryshme
të ruhen në formë tabelare.
 Për këtë qëllim mund të shfrytëzohen mundësitë e krijimit të
tabelave përmes programit Excel, i cili gjendet pë përbërje të
paketit me programe Microsoft Office të kompanisë Microsoft.
 Pjesë të caktuara të punës në Excel janë të ngjashme me ato që
shfrytëzohen gjatë punës në Word, i cili përdoret për shkruarje të
teksteve.
Pamja e ekranit në Excel

Pasi të hapet Exceli, në ekran do të hapet dritarja kryesore me
hapësirën punuese ashtu siq shihet në figurë:
Pamja e ekranit në Excel




Hapësira punuese e ka formën e një tabele me shumë rreshta
dhe kolona përkatësisht me qeli, të cilat fitohen në hapësirat
prerëse të rreshtave dhe të kolonave
Të dhënat që shënohen në qelitë e hapësirës punuese të ekranit
kompjuteri i vendos në fajllin i cili njihet si libër punues (ang.
Workbook).
Në kuadër të librit punues fillimisht gjenden 3 fletë punuese, të
emëruara si Sheet1, Sheet2 dhe Sheet3.
Majtas hapësirës punuese gjendet shiriti i rreshtave, në të cilin
janë shënuar numrat e rreshtave 1, 2, .... Kurse mbi hapësirën
punuese është shiriti i kolonave, në të cilin janë shënuar kolonat
përmes shkronjave A, B, ...,X,Y,Z si dhe kombinimet
dyshkronjëshe AA, AB, ..., IS, IT, IU dhe IV.
Shkruarja në hapësirën punuese


Pasi të hapet hapësira punuese, në qelitë e saj mund të fillojë
shkruarja e të dhënave, për të formuar tabela me të dhëna.
P.sh. Nësë e krijojmë tabelën e shpenzimeve mujore familjare:
Menya kryesore
Menyja
kryesore
Forma e
shkurtuar e
menysë
rënëse
Nëse kursorin
e pozicionojmë
në këto
shigjeta do të
paraqitet forma
komplete e
menysë
rënëse
Shiritat me vegla
 Në kuadër të Excelit gjenden shumë shirita me vegla por shiritat
që përdoren më shpesh janë: shiriti standard, shiriti për
formatizim dhe shiriti për vizatim.
 Për shfaqjen dhe fshehjen e ndonjë shiriti me vegla shkohet në
opcionin View të menysë kryesore dhe në të zgjedhet nënopcioni
Toolbars.
Hapja, ruajtja dhe mbyllja e librit punues

Hapja, ruajtja dhe mbyllja e librit punues bëhet njëjtë sikurse e
një dokumenti në programin Microsoft Office Word.
Hapja e
librit të ri
punues
Hapja e një
libri punues
ekzistues
Ruajtja e librit
punues
Mbyllja e librit
punues aktual
Mbyllja e
programit
Excel
Selektimi i qelive
 Për selektimin e qelive në një
hapësirë të fletës punuese, fillimisht
duhet të pozicionohemi në qelinë ku
fillon selektimi.
 Pastaj, duke e mbajtur të shtypur në
tastierë tastin Shift, lëvizim përmes
tasteve me shigjeta në tastierë deri
sa të nxihet hapësira e qelive që
selektohen.
Selektimi i qelive përmes miut
 Nëse selektimi bëhet përmes miut, pasi të
pozicionohemi në qelinë e parë në tastierë
e mbajmë të shtypur tastin Shift dhe me mi
e klikojmë qelinë e fundit të hapësirës që
selektohet.
 Selektimi mund të bëhet edhe me
zvarritje të miut në hapësirën që
duhet selektuar, duke e mbajtur
tastin e majtë të miut
Selektimi i qelive
 Në fletën punuese mund të selektohen
edhe qeli të ndryshme, të cilat nuk janë
fqinje.
 Për këtë qëllim gjatë selektimit duhet të
mbahet i shtypur tasti CTRL.
 Për selektimin e komplet një rreshti apo një
shtylle duhet me anën e miut të
pozicionohemi mbi numër të rreshtit,
gjegjësisht mbi shkronjën e shtyllës.
Rregullimi i madhësisë së qelive
 Për rregullimin e gjerësisë të kolonave me mi duhet të
pozicionohemi në shiritin në të cilin janë shënuar
shkronjat e kolonave, përkatësisht në vijën ndarëse të
dy kolonave.
 Gjithashtu për rregullimin e gjerësisë të rreshtave
duhet të pozicionohemi në vijën ndarëse të dy
rreshtave tek numrat e rreshtave.
 Për ndryshimin e madhësisë së rreshtit, gjegjësisht
shtyllës duhet te mbahet tasti i majtë i miut dhe të
tërhiqet miu, deri sa të arrihet madhësia e dëshiruar e
rreshtit apo shtyllës.
Rregullimi automatik
 Gjerësia e kolonës mund të rregullohet
automatikisht, në bazë të të dhënave të
cilat janë shënuar në qelinë përkatëse.
 Klikojmë me tastin e majtë të miut mbi vijën
ndarëse djathtë kolonës dhe gjerësia e
kolonës do të jetë e barabartë me gjatësinë
e tekstit të fundit i cili është më i gjati në atë
kolonë.
Rregullimi përmes opcionit Format
Rregullimi i
gjerësisë së
kolonave
Rregullimi i
lartësisë së
rreshtit
Rregullimi i të dhënave në qeli
 Të dhënat mund të rregullohen në qeli
ashtu që në formën e tyre definitive të kenë
një pamje sa më të përshtatshme.
 Për këtë qëllim shfrytëzohen opsione për
rregullimin e të dhënave brenda qelive, ose
të grupit të qelive, gjë që shpjegohet në
vijim, duke marre si shembull rastin kur
brenda qelive shënohen tekste.
Rrafshimi, centrimi dhe
dhëmbëzimi
 Të dhënat e shkruara fillimisht Exceli i vendos të
rrafshuara, por ashtu që tekstet rrafshohen majtas,
kurse numrat djathtas.
 Por ne mund të i ndryshojmë ashtu që vendosen:







të rrafshuara në të majtë
të rrafshuara në të djathtë
të centruara horizontalisht
të rrafshuara poshtë
të rrafshuara lart,
të centruara vertikalisht dhe
të dhëmbëzuara
Rrafshimi dhe centrimi i tekstit
 Për rrafshimin në të majtë, rrafshimin në të
djathtë dhe centrimin horizontal mund të
shfrytëzohen
 Për rregullimin e tekstit mund të shfrytëzohen
opsionet të cilat ofrohen te nën opsioni
Aligment i dritares Format Cells
 Kjo kornizë fitohet nëse te menyja kryesore
zgjedhet opcioni Format dhe te menya rënëse
nënopcioni Cells
Rrafshimi i tekstit nga dritarja Format Cells
Rrafhimi
horizontal i tekstit
Orientimi i tekstit
në shkallë
Rrafhimi
horizontal i tekstit
Paraqet tekstin
e gjatë në një
qeli duke kaluar
në kryerresht
Tkurrja e tekstit
të gjatë duke
mos kaluar në
kryerresht
Drejtimi i tekstit
Dhëmbëzimi i tekstit
 Teksti në qeli mund të jetë më i futur
brenda, përkatësisht të jetë i dhëmbëzuar.
 Për këtë qëllim, në shiritin për formatizim
mund të shfrytëzohen
 Rregullimi i të dhënave mund të bëhet
edhe për grupe të qelive njëkohësisht, me
procedurat e rregullimit të përmendura më
sipër, nëse paraprakisht qelitë e grupit
selektohen.
Shkruarja vertikale
Kliko këtu për ta
rregulluar tekstit
që të shkruhet
vertikalisht
Teksti i pjerrët
Kliko këtu për ta
rregulluar tekstit
në shkallë që
dëshirojmë
Insertimi i rreshtave në një
fletë punuese
Për të insertuar një rresht të ri:
 Selektoni një rresht, ose një qelizë në rreshtin më
poshtë ku ju doni të insertoni rreshtin. Për shembull,
nëse do të donit të insertoni një rresht në mes të
rreshtave 7 dhe 8, selektoni rreshtin 8. Pastaj klikoni
Insert/Rows.
Për të insertuar më shumë se një rresht:
 Selektoni numrin e rreshtave që ju do të doni për të
insertuar më poshtë vendit ku ju doni të insertoni
rreshtin që të shfaqet. Për shembull, nëse do të donit
të insertoni 3 rreshta në mes të rreshtave 7 dhe 8,
selektoni rreshtat 8, 9 dhe 10. Klikoni Insert/Rows.
Insertimi kolonave në një
fletë punuese
Për të insertuar një kolonë të re:
 Selektoni kolonën, ose një qelizë në kolonën në të
djathtë të vendit ku ju doni të insertoni kolonën. Për
shembull, nëse do të donit të insertoni një kolonë mes
shtyllave C dhe D, selektoni kolonën D. Klikoni
Insert/Columns.
Për të insertuar më shumë se një kolonë:
 Selektoni numrin e shtyllave që do të donit të insertoni
në të djathtë nga aty ku doni të insertoni shtyllat. Për
shembull, në qoftë se ju doni të insertoni 2 shtylla në
mes të kolonave C dhe D, selektoni kolona D dhe E.
Klikoni Insert/Columns.
Insertimi i qelizave në një
fletë pune
Të insertoni një qelizë në një tabelë:
 Selektoni qelizën, apo vargun e qelizave ku ju doni të
insertoni qeliza të reja. Selektoni numërin e njëjtë të
qelizave që dëshironi t’i Insertoni.Klikoni Insert/ Cells.
 Në kutinë e dialogut që shfaqet selektoni drejtimin në
të cilin zhvendosen qelizat.
Fshirja e rreshtave dhe e
shtyllave
Për të fshirë rreshtat ose kolonat:
 Selektoni rreshtat ose kolonat që
duhet të fshihen. Kliko Edit/Delete.
 Rreshtat ose kolonat fshihen ndërsa
të gjithë rreshtat dhe kolonat tjera
janë zhvendosur lartë dhe në të
majtë.
Fshirja e qelizave
 Për të fshirë qelizat në fletën e punës:
 Selektoni qelizën apo qelizat që dëshirojmë të
fshihen. Kliko Edit/Delete.
 Në kutinë e dialogut që shfaqet selektoni drejtimin në
të cilin dëshirojmë të zhvendosen qelizat rreth tyre.
 Shtypja e tastit delete vetëm heq përmbajtjen nga
qelizat dhe nuk do të fshini rreshtat, kolonat ose
qelizat.
Bashkimi i qelive
 Procedura për bashkimin e qelive fillon me selektimin e
tyre pastaj shkojmë Format/Cells.../Alignment dhe e
zgjedhim opcionin Merge Cells
Për bashkimin e qelive të
selektuara, në shiritin për
formatizim mund të
shfrytëzohet edhe pulla
Merge and center
Llojet e të dhënave
 Në excel mund të shkruhen të dhëna të tipave të
ndryshëm.
 Pasi qelitë të jenë selektuar, tipi i të dhënave që shkruhen
brenda tyre deklarohet duke e zgjedhur njërin nga
nënopcionet në opcionin Number të dritares Format Cells
 Në kornizën e opcionit Number ofrohen kategori të
ndryshme të formateve për paraqitjen e të dhënave në
tabelat e fletës punuese.
Numrat
Numri i vendeve pas
pikës dhjetore
Shfrytëzimi i presjes si
separator për grupimet
nga 3 shifra te numrat
e mëdhenj
Mënyra e paraqitjes së
numrave negativë
Të hollat (paratë)
Numri i vendeve pas
pikës dhjetore
Shfrytëzimi i simbolit
për të hollat e shtetit
Mënyra e paraqitjes së
numrave negativë
Data
Mënyra e shkrimit të
datës
Mënyra e shkrimit të
datës sipas vendit
Përqindja
 Gjatë shkrimit të përqindjes duhet pasur
kujdes të deklarohet formati Percentage dhe
pastaj të shënohen vlerat përkatëse
 Nëse së pari shkruhen vlerat dhe pastaj
deklarohet formati, gjatë paraqitjes së tyre në
ekran kompjuteri vlerat do ti shumëzojë me
100.
 Nëse duam që numrat në qelitë e zgjedhura të
paraqiten në përqindje zgjidhet edhe përmes
klikimit të pullës në vazhdim %
Tekste
 Nëse në qeli dëshirojmë të shkruajmë çfarëdo të
dhënash, formati i tyre duhet të deklarohet i tipit
Text.
 Me deklarimin e tillë në qelitë në fjalë edhe numrat
do të merren si tekste, me çka eliminohet mundësia
që kompjuteri ato t’i nënkuptojë si numra.
 Kjo ka rëndësi, p.sh., në rastet kur shkruajmë zero
para numrit, sepse, nëse qelitë nuk janë deklaruar
të tipit Text, kompjuteri zerot nuk do ti paraqesë në
ekran
Llogaritjet
 Të dhënat e vendosura në fletën punuese mund të
shfrytëzohen për llogaritje të ndryshme duke
shfrytëzuar shprehje të ndryshme aritmetike
 Në Excel, si operatorë aritmetikorë elementarë
shfrytëzohen:





Mbledhja
Zbritja
Shumëzimi
Pjesëtimi
Fuqizimi
+
*
/
^
Shembuj nga llogaritjet






=D10+E3
=(A1+B2)-C3+3
=(A1+B1)-1-(C2+D3)
(D5+D8+D10)*2
(D3+D4+D1)/2
D6 ^2+D9 ^3
 D7-3*D4+2*D14
Rradha e ekzekutimit të
operatorëve
 Gjatë ekzekutimit të operacioneve që paraqiten
brenda shprehjeve aritmetike, radha e
ekzekutimit të operatorëve të veqantë është:
1. ^
2. *
/
3. +
Gjë që duhet nënkuptuar se fuqizimi ka prioritet më të
lartë (ekzekutohet së pari), përveç nëse në formula
paraqiten kllapat, gjatë ekzekutimit të tyre përparësi kanë
pjesët e shënuara brenda kllapave