Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren HYRJE Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759 punëtor dhe i shërben një popullate me.

download report

Transcript Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren HYRJE Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759 punëtor dhe i shërben një popullate me.

Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren
HYRJE
Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759
punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej
500.000 banorëve që i mbulon gjashtë komunat: Dragash, Rahovec,
Malishev, Suharek, Mamushë dhe Prizren.
- Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një
jomjekësorë të cilët ne vehte kanë 26 reparte dhe shërbime të
ndryshme mjekësore.
- Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një
sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur
repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve
përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura
shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.
- Në kuadër të spitalit përshkakë të mungesës së kuadrit profesional
ende nuk janë funksionale, shërbimi i patologjisë dhe ai i
mikrobiologjisë ndërsa edhe pse kemi të punësuar, mjekë
specialistë të mjekësisë ligjore ky shërbim përshkakë të barierave
ligjore nuk është aktivizuar që nga periudha e pasluftës.
1
-
Spitali Regjional “Prim dr.Daut Mustafa “
PRIZREN
Analiza vjetore 2009
2
1.Struktura kualifikuese siaps departamenteve gjendja 30.12.2009
Reparti
Mj. Econom
specia ist,juris
list t
elektric,
farmaci
st
Infer Tekn.
mierë farma
cie
Punë Pun
tor ëtor
admi kual
n. ifiku
ar
past
rues
Tota
li
13
152
27
214
Departaemnti për nëna dhe fëmijë
39
100
Departaemnti i degëve internistike
39
145
Departaemnti i degëve kirurgjike
44
72
14
130
Departaemnti i emergjencës dhe
anestezionit
15
93
8
116
Departamenti i diagnostikës dhe
ambulancat specialistike.
15
8
81
3
66
Departaemnti i shërbimeve
jomedicinale.
Gjithsej
1
48
3
9
7
152
8
458
9
20
36
20
39
73 3 759
2.1 Raporti i aktiviteteve spitalore janar - dhjetore 2009
Reparti 65.
Dep.deg,kirurgjike
Nr.shtretërve
Ditët
mjekimit
e
Te shëruar
Operime
t
Lindjet
145
31.010
5.785
4.076
Kirurgjia
55
10567
2622
1740
Ortopedi
25
5927
950
526
Urologji
20
3722
549
428
ORL
25
6633
1026
825
Oftamologji
20
4161
638
557
173
41.408
13.224
981
4.332
Akusheri
55
14778
5017
765
4332
Gjinelkologj
30
6780
1658
216
Pediatria
60
11992
2151
Neanatologji
28
7858
4398
191
43.481
5.488
Interna-
70
18.579
2.573
Neurologji
25
5881
792
Krahnori me DAT
40
8101
460
Infective
30
6415
908
Psikiatria
20
2898
416
Coronare
6
1607
339
Dep.emergjences
8
1547
745
Kujdesi intensive
8
1547
745
517
117.446
25.242
Dep.per nene e femije
Dep.deg.internistike
Totali
%
Mesatarja e
ditëve të shërim
59.41
5.36
66.49
3.13
68.17
7.93
53.72
2.08
4
5.057
4.332
63.10
4.65
2.2. Indikatorët krahasues të shërbimeve shëndetësore 2001-2009
Viti
Nr.shtr.
Ditët e
shërimit
Pacijentë të
shëruar
Mesatarja e
ditëve të
shërimit
Nr.operacion
eve
Nr.lindjev
e
2001
650
155.079
26.850
5.77
3.272
5.083
2002
650
166.452
27.502
6.05
3.577
4.436
2003
650
166.197
25.379
6.54
4.189
4.408
2004
650
153.186
26.692
5.73
4.651
4.303
2005
578
142.039
27.639
5.13
5.153
4.232
2006
578
136.542
27.471
4.97
5.273
4.206
2007
578
121.609
26.838
4.53
5.664
4.269
2008
520
122.739
26.296
4.68
5.299
4.396
2009
517
117.446
25.242
4.65
5.057
4.332
5
2.3. Indikatorët krahasues perinatal 2000-2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Indikatorët
200
0
Numri i lindjeve
5245
5031
4445
4350
4290
4230
4206
4273
4396
4332
Numri i përgjithshëm
i të porsalindurve
5315
5091
4456
4408
4.334
4.278
4.248
4.331
4449
4379
Numri i ti lindurve të
vdekur
47
32
23
17
28
15
18
11
15
16
Numri i vdekjeve
neonatale
61
38
24
19
31
20
20
16
10
10
20.3
1
13.74
10.54
8.16
13.61
8.17
8.93
6.23
5.60
6.00
Sekcio cezarike
369
465
503
543
565
677
719
784
809
765
% Përqindja secio
7.3
9.24
11.3
12.3
13.13
15.97
17.18
18.1
18.40
17.66
Operacione
gjinekologjike
115
135
173
210
298
289
247
259
262
216
Vdekshmëria
perinatale
-1/1000
porsalindur
6
3.Raporti shërbimeve ambulantore dhe diagnostike 2009
SHERBIMI
Vizita
Sherbime
Totali
ambulanca specialistike gjinekologji akusheri
11.627
25.189
36.816
ambulance specialsitike pediatric
6.564
196
6.760
ambulance specialsitike neonatologji
4.088
ambulance specialsitike kirurgji
2.709
3.098
5.807
ambulance specialsitike urologji
3.052
1.886
4.938
ambulance specialsitike ortopedi
8.807
5.656
14.463
ambulance specialsitike ORL
8.564
10.454
19.018
ambulance specialsitike Oftamologji
10.013
574
10.587
ambulance specialsitike interne me njesin coronare
3.740
3.857
7.597
ambulance specialsitike neurologji
4.237
211
4.448
ambulance specialsitike psikiatri
3.194
ambulance specialsitike pulmologji me DAT
5.773
ambulance specialsitike dermatovenerologji
2.928
ambulance specialsitike infektive
4.088
3.194
1.423
7.196
2.928
2.166
126
2.292
Sherbimi emergjences
34.489
14.924
49.413
sherbimi anestesionit
5.650
Sherbimi fiziatrise
9.578
81.770
91.348
Sherbimi i transfusionit te gjakut
2.471
23.217
25.688
Sherbimi radiologjise
19.311
48.553
67.864
30.752
491.017
521.769
Sherbimi i hemodialises
2.125
21.272
23.397
Gjithsej
181.811
733.423
915.234
Sherbimi i laboratorit biokimik
5.650
7
3.1. Indikatorët krahasues- ambulancat specialistike dhe diagnostike
Vitet
Vizitat
Shërbimet
2001
84.524
372.267
2002
98.960
372.310
2003
100.391
391.599
2004
124.197
406.706
2005
116.062
421.988
2006
118.455
438.988
2007
121.560
456.550
2008
167.667
596.151
181.818
733.423
2009
8
4. Kostoja e shërimit të të sëmuarëve pa shpenzime të bllokut
operativ, anestesionit dhe diagnostikës janar – dhjetore 2009
Reparti
Ditë
shërimi
Pacijentë të
shëruar
Shpenzimet e
repartit
Shpenzi
met
Shepenzimet e
shërimit për
një të sëmuar
Gjinekologji akusheri
21558
6675
412.560.00
19.14
61.81
Pediatri
11992
2151
288.960.00
24.10
134.34
7858
4398
131.260.00
16.70
29.85
Kirurgji
10567
2622
365.265.00
34.57
139.31
Urologji
3722
549
115.210.00
30.95
209.85
Ortopedi
5927
950
135.260.00
22.82
142.38
ORL
6633
1026
160.260.00
24.16
156.20
Oftamologji
4161
638
149.560.00
35.94
234.42
Interne
18579
2573
300.256.00
16.16
116.69
Infektiv
6415
908
115.296.00
17.97
126.98
Neurologji
5881
792
105.890.00
18.01
133.70
Pulmologji
8101
460
188.260.00
23.24
409.26
21272
145
1.056.000.00
49.64
7.282.76
Njësi coronare
1607
339
72.650.00
45.21
214.31
Psikiatri
2898
416
99.680.00
34.40
239.62
Kujdesi intensiv
1547
745
129.560.00
83.75
Neonatologji
Hemodialise
9
173.67
4.1. Kostoja shërimit të të operuarëve me shpenz.bllokut operativ
dhe anestesionit pa shpenzime të diagnostikës janare – dhjetore 2009
Reparti
Numri i të
operuarëve
Shpenzimet
e shërimit
Shp.e bllok.
Operativ
Shp.e
Anestesio
nit
Kujdesi
Intensiv
Shp.për një
të operuar
3+4+5+6
Kostoja e
të operuarëve
1
2
3
4
5
6
7
8
Gjinekologji
akushëri
981
61.81
72.65
42.25
83.75
260.46
255.511.26
Kirurgji
1740
139.31
72.65
42.25
83.75
337.96
588.050.40
Urologji
428
209.85
72.65
42.25
83.75
408.50
174.838.00
Ortopedi
526
142.38
72.65
42.25
83.75
341.03
179.381.78
Orl
825
156.20
72.65
42.25
271.11
223.665.75
Oftamologji
557
234.42
72.65
307.07
171.037.99
314.91
1.592.485.18
Mesatrja
5057
10
5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009
Pagat meditjet dhe shujta nxehtë
-
Lloji i shpenzimit
1
I
I
Planifikuaralokuar
Gjithsej pagesat
3+4
2
5
1.951.467.00
1.951.467.00
Puna natës dhe kujdestarit
327.530.00
327.530.00
Pagesa 44 euro
338.900.62
338.900.62
2.617.897.00
2.617.897.00
Pagat e rregullta
Totali paga e mëditjeve
11
5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009
-Shpenzimet komunale
Llopji i shpenzimit
Planifikuaralokuar 2009
Paguar deri me
30.11.09
01
SHPENZIMET E ENERGJISË ELEKTRIKE
132.000.00
132.843.10
02
SHPENZIMET E UJIT DHE KANALIZIMIT
100.000.00
98.686.03
03
SHPENZIMET E BARTJES SË BËRLLOGUT
30.000.00
33.061.35
04
SHPENZIMET E TELEFINISË FIKSE
12.000.00
9.409.52
II
Totali i shpenzimeve komunale
274.000.00
274.000.00
12
5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009
Llopji i shpenzimit
Planifikuar-alokuar
2009
Paguar deri
30.11.09
me
01
Shpenzimet për ushqim të të sëmurëve
200.000.00
182.910.36
02
Material i ndryshëm medicinal
180.000.00
101.389.27
03
Material administrativ
30.000.00
28.484.29
04
Material hargjues për higjienë
30.000.00
34.769.11
05
Inventari i ndryshëm
06
Naftë për nxemje
07
6.745.00
230.000.00
280.012.62
Naftë për gjeneratorë
15.000.00
14.735.16
08
Naftë dhe benzinë për automjete sanitare dhe
15.000.00
19.323.33
09
Shërbimet e internetit
10.000.00
10.080.92
10
Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit
11
Mirëmbajtja e automjeteve sanitare
20.000.00
3.792.00
12
Mirëmbajtja e paisjeve mjekësore dhe
50.000.00
70.599.42
13
Mirëmbajtja e objekteve spitalore
20.000.00
39.034.55
14
Mirëmbajtjet tjera
14.500.00
23.755.63
15
Shpenzimet e marketingut-shpallja tenderëve
3.000.00
1.862.80
817.500.00
817.494.46
13
TOTALI- shpenzimet e mallërave dhe sherbimeve
5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën I-XII 2009
-Buxheti kapital
Projekti
1
Planifikuaralokuar
2009
Paguar deri më
30.11.09
2
3
01
Instalimi i sistemit qendror të gazrave medicinale
300.000.00
300.000.00
02
Instalimi i sistemit solar dhe eko-sistemit të nxemjes qendrore
dhe Instalimi i ujit të nxehtë
220.000.00
22000.000
03
Rregullimi i katit përdhesë të repartit ORL dhe Oftalmologjisë
120.000.00
120.000.00
IV
Totali - buxheti kapital
640.000.00
640.000.00
14
6. Furnizimet me barëra dhe material hargjues nga niveli qendror për
periudhën janar- dhjetore 2009
viti
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
Furnizimi
dialisa materi
ali bazë
Furnizime tjera
Garzna
mjekësore
reagensa dhe
material tjetër
mjekësore
Barera, material
hargjues,
furnizimi
qendrore
Furnizimi: dialisa,
material hargjues
e barera,
furnizim qendror
Furnizme me
Barëra, lista
Emergjente,
mungesë e
barërave
Totali
347.899.00
66.150.00
518.650.00
135.069.00
25.287.00
1.093.055.00
31.82%
6.05%
47.44%
12.35%
2.34%
100.00%
328.384.00
71.225.00
512.650.00
131.337.00
62.314.00
1.105.910.00
29.69%
6.44%
46.35%
11.87%
5.65%
100.00%
437.771.00
118.524.00
583.018.00
115.099.00
18.271.00
1.272.683.00
34.40%
9.31%
45.81%
9.04%
1.44%
100.00%
499.801.00
124.591.00
702.857.40
101.389.27
15.256.00
1.443.894.67
34.60%
8.63%
48.68%
7.02%
1.07%
100.00%
15
6.1.Hargjimi i barërave dhe materialit hargjues sipas reparteve
Reparti departamenti
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
Kirurgjia
25.650.00
2.34
29.500.00
2.66
35.650.00
2.80
42.630.00
2.82
Ortopedia
11.200.00
1.02
14.700.00
1.32
13.800.00
1.16
17.265.00
1.17
Urologjia
10.260.00
0.98
10.150.00
0.92
11.560.00
0.97
13.360.00
0.96
ORL
9.560.00
0.85
9.760.00
0.85
10.150.00
0.85
14.890.00
0.93
Oftamologjia
7.650.00
0.80
8.100.00
0.73
8.250.00
0.69
11.650.00
0.71
Blloku operativ
145.000.00
13.26
148.500.00
13.42
150.000.00
11.78
148.500.00
9.38
Kujdesi intensiv
35.250.00
3.35
41.280.00
3.73
45.546.00
3.58
44.683.00
2.53
Anestesioni
33.900.00
3.30
37.900.00
3.42
43.850.00
2.84
43.831.47
3.13
Emergjenca
26.800.00
2.56
24.670.00
2.23
35.650.00
2.80
34.860.00
2.52
Akusheria gjinekologji
25.505.00
2.54
25.050.00
2.24
30.650.00
2.40
40.150.00
3.09
9.650.00
0.98
8.800.00
0.75
10.250.00
0.86
10.300.00
0.72
Pediatri
17.590.00
1.80
18.650.00
1.68
20.650.00
1.62
25..650.00
1.42
Interna pergjithshme
20.650.00
1.98
25.140.00
2.27
30.680.00
2.41
33.650.00
2.53
Neurologji
11.650.00
1.02
11.295.00
1.01
15.980.00
1.25
13.280.00
0.96
Pulmologji
12.850.00
1.03
13.650.00
1.12
15.650.00
1.21
20.630.00
1.85
Infektiv
10.650.00
0.99
10.350.00
0.98
11.800.00
0.99
15.890.00
1.12
Psikiatri
6.560.00
0.59
5.980.00
0.52
6.890.00
0.58
5.630.00
0.35
584.800.00
53.50
583.875.00
52.79%
687.117.00
53.98
827.448.40
57.31
87.880.00
8.03
78.560.00
7.10
88.560.00
6.95
79.597.47
5.81
1.093.055.0
100.0
1.105.910.
100.
1.272.683.
100.
1.443.894.67
16 100.0
Neonatologji
Hemodialisa
Sherbimet diagnostike
Gjithsej
6.2. Hargjimet e barërave dhe materialit hargjues për të sëmuarit
sipas departamenteve për vitet 2008-I-XI-2009
Departamentet
Pacijnet
te sheruar
Dite
sherimi
Operaci
one
2008
5.397
27.852
2009
5.785
2008
2009
Lindj
Hargjimet
e barerave
dhe
materialit
argjues
Mesatarja
hargj.te
barerave per
nje te semure
per nje dite
Mesatarja
hargj.te
arerave pe
3.837
189.410.00
6.80
35.10
31.010
4.076
199.795.00
6.44
34.54
12.792
39.772
984
4396
101.550.00
2.55
7.93
13.224
41.408
981
4.332
124.600.00
3.01
9.42
5.209
41.705
81.000.00
1.94
15.55
5.488
43.481
90.580.00
2.08
16.51
2008
1.086
3.081
45.546.00
14.78
41.93
2009
986
2.904
34.683.00
11.94
35.17
2008
138
18.385
687.117.00
37,37
2009
145
21.272
827.448.00
38.90
4.979.00
17
5706.54
departamenti per deget kirurgjike
Departamenti per nena e femije
Departamenti internistik
2008
2009
Departamenti emergjences me kujdes.INT
4.354
Hemodialisa
6.3. Hargjimet e barërave nëpër reparte sipas llojeve /llojet më të
hargjuara / për periudhën janare dhjetore 2009
reparti
Ceftriaxon
1gr
Cefazolin
1gr
Diklofen
amp
Nacl
500ml
Dextroz
5%
Pamuk
500 gr
Gjilpana
21G
Shiringa
10ml
Alcohol
96%
Dorza
M,L,S
Gaza
100m
Kirurgji
7254
1593
5675
6081
2455
67
26310
11240
46
11400
20
Gjinekologji
2660
431
760
110
1165
17
12720
9170
10
8100
5
Pulmologji
1526
292
820
1032
1340
52
14500
3870
13
7600
5
Hemodializa
80
40
810
36590
140
87
700
45870
33
7600
450
O.R.L
1681
486
709
870
845
15
4850
2920
7
3900
19
Neurologji
328
60
905
1025
2200
73
4150
3030
11
13400
0
Infektiv
793
230
600
741
3305
28
4120
2630
7
1500
0
Pediatri
1385
2
0
2875
3065
80
13750
2420
25
5900
0
Oftalmologji
619
145
263
334
206
17
4740
1420
1
2100
11
Obstetri
5167
1201
2500
105
1565
40
23970
12720
8
14200
15
S.kirurgjike
60
0
0
3030
0
6
800
130
11
2800
311
S.obstetrike
0
0
0
1520
40
3
150
380
4
8600
219
S.O.R.L
0
0
10
210
170
2
920
900
4
1400
21
S.syve
0
0
0
105
0
2
1050
230
1
0
17
Psikiatri
90
0
920
407
1156
36
4640
1700
2
2900
0
Ortopedi
3390
685
1470
2205
960
82
6570
3850
3
1500
40
Internë
3627
852
2130
2800
4110
124
26200
12520
34
15200
0
Boxi
22
0
0
90
195
21
4200
1750
8
5700
0
K.inteziv
3652
711
3500
6240
1890
114
19680
7000
21
23100
Koronar
226
35
470
830
964
48
4710
2460
5
8200
57
18
0
7. Aktivitetet kryesore gjatë vitit 2009





Eshtë kryer regjistrimi vjetorë i pasurisë kapitale dhe jokapitale dhe
eshte kryer barazimi i dokumentacionit me të cilën eshte realizuar
obligimi per regjistrimin e pasurise i parapare me ligjin e menagjimit
te finansave publike 02/2003 dhe udhez.admin,2008/06.
Eshte kompletuar dhe dorezuar raporti perfundimtare per vitin fiskal
2008 i parapare me udh.admin 2008/06 si dhe jane dorezuar
dokumentet e buxhetit per vitin 2009-BDSM dhe plani i rrjedhës se
parase.
Eshte aprovuar strategjia e zvillimit te spitalit per periudhen 20092015 dhe dhe jane caktuar prioritetet qe duhet realizuar ne kete
periudhe.
Ne kete periudhe jane mbajte prezantimet e rregullta mujore
profesionale nga lëmitë e ndryshme sa i perket EVP me nje pjesemarje
solide te te punesuarve shendetesore te spitalit dhe te regjionit nga
QKMF
Eshte përgatit drafte buxheti –kerkesat fillestare per buxhetin per vitin
2010-2012 ku si dominuese per vitin 2010 jane projektet ne
vazhdimësi nga vitet e meparshme.
19
7. Aktivitetet kryesore gjate vitit 2009
Ka filluar implementimi i fazes se dyte te projektit te Luxemburgut ne
nivel te Ministrise ku eshte nje pjese e parapare te implementohet edhe
ne spitalin e Prizrenit.
 Eshte realizuar faza e pare e projekteve kapitale te aprovuar per realizim
gjate vitit 2009/2010 e qe jane :
a) Installimi i sistemit qendrore te gaznave mjekesore, projekt dyvjeqare
b/ Instalimi i sistemit solare per uje te nxehte dhe renovimet e ngrohtores
c/ Renovimi i katit te pare te objektit qendrore per nevoja te ORL dhe
Oftamologjise
Realizimi i këtyre projekteve ka krijuar kushte qe :
-te permirsohen kushtet e akomodimit te te semurëve si dhe ngritje te
higjienes ne spital
-zvoglimin e shpenzimeve per nxemje te objekteve spitalore per 50% me
kalimin e sitemit te nxemjes nga lenda djegese me nafte ne ate me
mazut.
-me kompletimin e projektit te nxemjes solare do te kemi zvoglim edhe te
hargjimit te energjise elektrike qe eshte perdore per nxemje te ujit.

20
7. Aktivitetet kryesore gjate vitit 2009



Furnizimi me barera dhe material hargjues gjate kesaj periudhe ka qene
solide qe munde te ndahet ne disa faza. Ne fillim ka qene ne nje
gjendje mjafte te mire, muajte e veres kane qene me mungesa, prej
shtatorit gjendja eshte stabilizuar ndersa furnizimet e fundit dmth.i
muajve tetore dhe nentore jane dukshem me te mira dhe per momentin
mbi 80% te barerave dhe materialit hargjues mjekesore sipas listes
esenciale egzistojne ne spital.
Duke pare llager listen e rezervave te barerave dhe materialit hargjues
me te cilat disponon momentalisht MSH munde te thuhet se gjendja e
furnizimit me barera perfundimishte do te gjeje zgjidhje te perhershme
dhe ne periudhen e ardhshme spitali nuk do te kete probleme te
mugeses se barerave dhe materialit hargjues .
Problem mjafte serioz ne kete, ka paraqitur buxheti i pamjaftueshem
per mallera e sherbime, i cili buxhet nuk ka qene ne gjendje qe ti
mbuloj nevojat reale te shpenzimeve per funksionim normal te spitalit
edhe ate:
21
8. Objektivat 2010-2015
Ne realizimin e misionit te vete spitali i Prizrenit percakton: Vizionin mbi
kahjet e zhvillimit te spitalit ne 5 vitet e ardhshme :
1.Vazhdimin e investimeve ne permirsimin e infrastructures spitalore e ne
veqanti ne permirsimet qe jane te domsodoshme te kryhen per te arritur standardet
me te larta per te semurit dhe personelin.

Instalimin e sistemit qendrore te gaznave mjekesore ne te gjitha objektet spitalore
–faza e dyte

instalimin e ujit te nxehte ne qdo dhome te te semurve –faza e dyte

renovimin e katit te pare te nderteses se vjeter te kompleksit spitalore me destinim
per nevoja te reparteve te ORL dhe oftamologjise –faza e dyte

realizimi i projekteve te fazes se dyte te qeverise se Luxemburgut e qe perfshine
ne vehte :
 Kompletimi i SISH-it
 Aftesimi profesional i kuadrit te larte profesional
 Hartimi i protokoleve – udhezuesve klinik
 renovimet e parapara me projketin e Luxemburgut e qe kane te bejne me :
 instalimin e ashensorit te dyte ne objektin e emergjences
 ndertimin e koridorit te dyte ne mergjence dhe lidhja me repartin e
gjinkeologjise
 ndertimi i neonatologjise së re ne kuader te koridorit qe do te ndertohet
 renovimi i farmacise qendrore
 sigurimi i paisjes bazike per patologjin anatomike.
22
8.Objektivat 2010-2015
Nje rendesi te veqante ka edhe projekti qe investohet nga Ministria e planifikimit
hapesinore e qe ka te beje me sigurimin e autoklavit per asgjesim te mbeturinave
infektive mjekesore.
2.Permirsimin e shendetit te qytetareve te regjionit duke ngritur nivelin e cilesise
se sherbimeve shendetesore si dhe rruget e nje bashpunimi me efikas me nivelin
primare shendetesore
3.Me edukim te vazhdueshem dhe permanent te te punesuarve te spitalit me
aftesime te ndryshme profesionale si dhe me hartimin e protokleve bazike per
sherim –udhezuesve klinik
4.Qe te arrijme qe te jemi si spital per shembull per institucionet tjera
shendetesore per Kosove me kualitetin e sherbimeve te ofruara

Per realizimin e misionit dhe vizionit te vete spitali i identifikon keto
qellime strategjike:

1.Qe jane te lidhura me shfrytezuesin e sherbimeve shendetesore :

1.1.Te permisohet kenaqesia e pergjithshme e shfrytezuesve te sherbimeve
shendetesore me angazhimin e te punesuarve

1.2.Ngritjen e kredibilitetit te mjekeve te spitalit

1.3.Kthimin e besimit e shfrytezuesve te sherbiemeve shendetesore-pacijenteve
tek institucioinet shteterore.
23

8.Objektivat 2010












2. Qe jane te lidhura me ministrine e shendetesise
2.1.Te arrihet lidhja e sistemit informative shendetesore i spitalit me sistemin
infoirmativ te nivelit paresore te regjionit me sistemin informative te MSH.
2.2.Te kete nje qasje me reale sa i perket kritereve per ndarje te buxhetit duke u
bazuar ne rezutatet e punes.
2.3.Ndikim ne hartimin sa me te shpejte te pakos bazike ne ofrimin e sherbimeve
shendetesore.
2.4.Perkrahje ne permbushjen e objektivave dhe synimeve te parashtruara per
realizim duke gjetur donatore per realizimin e prioriteteve te percaktuara.
3.Qe jane te lidhura me organizimin e mbrendshem te punes se spitalit
3.1.Ngritjen e nivelit te kualitetit te sherbimeve shendetesore me pasijen me te
sofistikuara mjekesore dhe ne kushte pune te nivelit te larte.
3.2.Te zbatohet programi i akreditimit te spitalit me standarde ndertkombetare
3.3.Rritjen e ndikimit te menagjmentit ne anagazhimin e personelit ne ofrim te
sherbimeve kualitative shendetesore.
3.4.Te promovohen standardet te caktuara me rregulloret e ndryshme te aprovuara
dhe doracakun e veprimit.
3.5.Te permirsohet sistemi informative i spitalit.
3.6. Kapacitete egzistuese per te semurët e shtrire te spitalit te shfrytezohen ne
ate menyre qe shfrytezimi i tyre te jete me racional.
24
8.Objektivat 2010




4. Qe kane te bejne me trajnimet dhe aftesimet profesionale
4.1 Te permirsohen programet e edukimit mjekesore te te puensuarve ne
spital.
4.2.Te punohet ne fillimin e zbatimit te programit te akreditimit te spitalit
dhe rilicencimin e te punesuarëve
4.3. Kompletimi i dosjes personale i te punesuarëve me te gjitha shenimet
e domsdoshme sipas standardeve per akreditim.
25