Transcript File

SISTEMET DREJTUESE DHE
MBËSHTETESE NË TRANSPORT
SISTEMI I DREJTIMIT

Sistemi i drejtimit është një sistem I cili
mundëson ndryshimin e drejtimit të lëvizjes.
Mjetet e transportit tokësor,përkatësisht
transporti hekurudhor kanë lëvizje vetëm në një
drejtim ka vetëm ndryshim të kahut.Pra pasi
kemi ndryshim të drejtimit në lëvizjen në
rrafshin horizontal dhe vertikal këto lëvizje
duhet drejtuar.

Timoni është I lidhur me
boshtin drejtues dhe
dhëmbëzorin udhëheqës
te kremaliera që u jep
drejtim përmes shufrës
lidhëse dhe shufrës
drejtuese(rrotave
drejtuese)
Drejtimi I rrotave të automjeteve të rënda kërkon forca të
mëdha gjatë rrotullimit të timonit,përdoren përforcues
hidrualikë ose pneumatikë.Pompa vihet në funksion
nëpërmjet motorit të automjetit përmes shiritit dhe
pulaxhelës.
Sisteme drejtuese konsiderohen ato sisteme të cilat ofrojnë
informacione lidhur me shpejtësinë e lëvizjes,rrugën e
përshkruar, temp.në motor etj.
Këto lloje të sistemeve janë kryesisht të vendosura në
tabelën komanduese të shoferit(qoftë veturë apo aeroplan
nëpërmjet këtij sistemi mundësohet kontrollimi I
gjendjes se atij automjeti
Tabela komanduese e
shoferit
Kabina e pilotit
Në mjete të transportit ka edhe sisteme orientuese që
njoftojnë të tjerët në trafik për veprimet e ndërmarra të
drejtuesit(momenti kur frenojm lëvizjen prapa etj)
 Në mjete janë instaluar sirenat sinjalet që parandalojnë
aksidentet.
 Si sisteme drejtuese konsiderohen edhe shenjat dhe
sinjalet e ndryshme që vendosen në mjediset ku kryhet
transporti.Duke I njohur këto shenja pakëson zvogëlimin
e rrezikut nga aksidentet.
 Në kohën e fundit përmes teknologjisë mundësohet që
sistemet e drejtimit te veprojnë drejtpërdrejt në sistemet e
komandimit të mjetit bëhet edhe kontrollimi I shpejtësisë.

SISTEMI I RADARËVE
SISTEMET MBËSHTETËSE
Sistemet mbështetëse paraqesin infrastrukturën
e sistemit të transportit që përcaktohet nga lloji I
rrugës ku zhvillohet transporti(rrugët,stacionet e
autobusëve etj)
 Rruga është elementi bazë dhe përcaktues I llojit
të transportit ku zhvillohet procesi I lëvizjes së
mjeteve.

Rruga duhet t’I përshtatet kushteve të terrenit ajo
punohet për përdorim racional.
 Gjerësia e rrugës ndikon në rritjen e shpejtësisë së
mjeteve parandalon aksidentet.
 Autostradën e kemi të ndarë në dy rrugë ku këto të
dyja shërbejnë pra për lëvizje të mjeteve me anë të
kundërta.
 Brenda një rruge kemi shirita që janë të ndarë më vija
që shërbejnë për lëvizje të ndryshme varet nga lloji I
automjeteve.
 Udhëkryqet janë vende të rrezikshme për qarkullim të
mjeteve,ballafaqimet në udhëkryqe shkaktojnë
ngadalësim të lëvizjes.

LLOJET E RRUGËVE
,(HEKURUDHA,AUTOSTRADA,RRUGA E
ZAKONSHME
PIKAT E BALLAFAQIMIT MUND TË
reduktohen nëpërmejt:
a)
Zvogëlimit të shpejtësisë dhe zbatimit të
rregullave
b)
Kanalizimit të lëvizjeve për drejtime të caktuar
me anën e ndërtimit te ishujve etj

Sisteme mbështetëse mund të jenë:stacionët e
autobusëve,metrotë,portet
detare,aeroportet,tunelet ,urat etj.

Të gjitha këto sisteme në të ardhmen do të
përsosen dhe do të ndikojnë në ngritjen e
cilësisë së transportit shpejtësisë etj.

http://www.youtube.com/watch?v=zC9qDHFrgV
8

QËSHTJE PËR DISKUTIM
Qfarë dallon sistemi I drejtimit nga ai
mbështetës
 Cilat janë pjesët sistemit të drejtimit
 Pse përdoren përforcues për drejtim të
automjeteve të rënda
 Qfarë paraqet rruga për transportin
 Si mund të reduktohen pikat e ballafaqimit
 Kush bën pjesë në sistemin mbështetës

PUNOI:DRILONA SHOSHI IX-2
22.01.2014