Karta e performances

download report

Transcript Karta e performances

KARTA E PERFORMANCËS
2013-2014
Shkolla profesionale
“Nazmi Rushiti” Peshkopi
Të dhëna të përgjithshme për shkollën
Shkolla e mesme profesionale “Nazmi Rushiti”
ndodhet në Peshkopi nën juridiksionin e DARDibër. Arsimi Profesional (AP) është ajo periudhë
studimi, me kohëzgjatje (2, 3 dhe 4) vjeçare që vijon
mbas Arsimit bazë. Ai jo vetëm përgatit profesionistë
të aftë për punë, por edhe nxënës që mund të
vazhdojnë arsimimin e lartë.
Ajo është themeluar në nëntor 1948 fillimisht
si pedagogjike, më pas bujqësore dhe vitet e fundit si
profesionale. Numri i nxënësve në shkollën tonë në
vitin 2013-2014 ishte 466, nga të cilët 235 femra dhe
231 meshkuj.
Nxënësit e kësaj shkolle vijnë nga qarku i Dibrës, kryesisht
nga bashkia Peshkopi si dhe komunat:
 Kala
e Dodës,
 Sllovë,
 Lurë,
 Arras,
 Maqellarë,
 Qendër Tomin,
Shupenzë,
Topojan,
Ostren
Kastriot,
etj.
Një numër më i vogël nxënësish vijnë dhe nga rrethi
Burrel.
PROGRAMET
Programet mësimore që zhvillohen në
shkollën tonë janë programet shtetërore të
kurikulës së përgjithshme dhe asaj profesionale.
Shkollat e Arsimit Profesional, janë institucione
arsimore ku nxënësit arsimohen dhe pajisen me
kompetenca të përgjithshme dhe profesionale.
Në funksion të strukturës mësimore
nxënësit mund të punësohen pa përfunduar ciklin
e plotë të studimeve.
Në programet mësimore profesionale, ndihmesë
të veçantë kanë dhënë :
AL-BIZ
GTZ
KULTURKONTAKT- AUSTRIA dhe BRITISH COUNCIL.
TE VEÇANTAT NE SECILIN DREJTIM
Krahas lëndëve të përgjithshme dhe profesionale,
shkolla jonë ofron edhe module profesionale sipas
drejtimeve. Gjithashtu në shkollën tonë ofrohen gjuhët e
huaja angleze, gjermane dhe italiane.
3.
Drejtimi Ekonomik (Struktura 2+2)
Profili Llogari
Profili Financë-Banke
Profili Administrim-Biznes
1.
Drejtimi TIK (Struktura 2+2)
Profili Mbështetës dhe Përdorues Rrjetesh
1.
2.
1.
2.
3.
Drejtimi Arsimi Teknik i Kombinuar (Struktura 2+1+1)
Profili Elektroteknikë
Profili Përpunim Druri
Profili Mekanik
Drejtimi Gjuhë e Huaj (Struktura 3 bllok)
Profili Anglisht
Përqindja e kalueshmërisë në muajin
Qershor 2014 - 83.9 %
Nota mesatare në muajin
Qershor 2014 – 6.7
SYNIMET E PLANIT AFATMESEM TE SHKOLLES
Të rrisë njohuritë profesionale duke i zgjeruar
dhe thelluar në mënyrë të orientuar nga praktika. Të
rrisë cilësinë në konkurset kombëtare të organizuara
nga ministritë e linjës.
NE PLANIN MESIMOR PER VITIN 2013-2014
Të shtojmë drejtimet mësimore në këtë shkollë së
paku dhe një drejtim.
Të fusim gjuhën gjermane si gjuhë të dytë për herë
të parë në degët e arsimit të kombinuar dhe TIK, si
dhe ta rikthejmë si gjuhë të dytë dhe në drejtimin
Ekonomik.
Të dhëna financiare:
Buxheti
Të
i shkollës, i akorduar nga ministria
ardhurat që sigurohen nga vetë shkolla
Faqja jonë e internetit është www.nazmirushiti.wordpress.com
Kontrolle te ushtruara:
Kontrollet nga Inspektoriati i Higjenës të
zhvilluara gjatë vitit 2013-2014 dolën shumë mirë.
KURRIKULA E PERVETESUAR
Numri i nxënësve
131
Përqindja e kalueshmërisë
96.2%
Kalueshmëria në provimet MSH
Anglishtes – 100 %
Letërsi - 100%
Matematikë - 83.8%
Lëndët me zgjedhje
Ndryshimi midis vlerësimit të maturës shtetërore dhe
vlerësimit të këtyre lëndëve në përfundim të klasës së XII dhe
XIII, është:
Letërsi
7.2 (MSH)
6.6 (Vjetore) [Me rritje 0.6 njësi]
Matematikë
5.3 (MSH)
5.8 (Vjetore) [Me rënie 0.5 njësi]
Anglisht
8.05 (MSH)
6.32 ( Vjetore) [Me rritje 1.73 njësi]
Z1 – Z2
Nr
Lënda
Nr. nxënësve
NM
%
Nota
5-6
Nota
7-8
Nota
9-10
1.
Anglisht
28
6.2
100
18
6
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Qytetari
Italisht
Gjeografi bërthamë
Ekonomi bërthamë
Ekonomie thelluar
Llogari
Adm. Biznes
T.I.K
Histori bërthamë
Letërsi e thelluar
72
11
9
15
31
31
15
29
2
11
6.8
5.2
5.1
4.3
5.4
5.6
5.0
5.8
6.6
6.5
100
91
88
40
96.7
96.7
80
100
100
90
19
9
8
6
28
22
11
23
1
7
48
1
0
0
2
8
1
6
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254
5.7
89%
152
77
2
TOTAL
Nota
5-6
Letërsi
28
Matematikë
86
Z1-Z2
152
Anglisht
7
7-8
91
19
80
69
9-10
6
0
2
53
5.3
5.85
8.05
Mesatare
7.2
KURRIKULA QE ZBATOHET
Shkolla zbaton programet shtetërore
të hartuara nga MAS. Për disa nga
programet profesionale ndiqet skelet
kurrikula e hartuar nga Agjensia e Arsimit
dhe Formimit Profesional.
KLASA X.XI.XII.XIII ADMIN.BIZNES
LENDET
LETERSI
MATEMATIKE
ANGLISHT
N.M
5.75
5.3
5.81
KAL.
100 %
95.6 %
94.6 %
4 ,5
29
45
37
8,9,10
3
2
4
KLASA X.XI.XII.XIII EKONOMI
LENDET
LETERSI
MATEMATIKE
ANGLISHT
N.M
6.3
5.7
6.3
KLASA X.XI.XII.XIII
LENDET
LETERSI
MATEMATIKE
ANGLISHT
N.M
6.04
5.25
6.2
KAL.
98%
89.75%
98.5%
4 ,5
34
48
39
8,9,10
24
15
36
T.I.K
KAL.
94.9
93
96.2
4 ,5
55
79
47
8,9,10
19
10
31
4 ,5
31
94
27
8,9,10
27
9
42
KLASA X.XI.XII.GJUHE E HUAJ
LENDET
LETERSI
MATEMATIKE
ANGLISHT
N.M
6.58
5.35
6.95
KAL.
98.3
89.5
98.1
Rezultatet e arritura ne gjuhen e huaj D3, në DAR Dibër:
Nota
Mesatar
e
5-6
%
7-8
%
9 - 10
%
100%
7
5
20.8%
17
70.8%
2
8.3%
96
100%
7
22
22.9%
61
63.5%
13
13.5%
127
127
100%
8
4
3.1%
85
66.9%
38
29.9%
Muhurr
41
41
100%
8
5
12.2%
23
56.1%
13
31.7%
Nazmi Rushiti
260
238
92%
7
73
28.1%
117
45.0%
48
18.5%
Said Najdeni
387
387
100%
8
41
10.6%
200
51.7%
146
37.7%
34
34
100%
7
6
17.6%
23
67.6%
3
8.8%
969
947
99%
7.42
156
16.47%
526
60.2%
263
21.20%
Shkolla
Nr . i
nxenesve
Kalojne
Arras
24
24
Gjergj Kastrioti
96
Maqellare
Sllove
TOTAL
Perqindja
Nota
Rezultatet sipas shkollave për DAR-në Dibër në lëndën e Gjuhe Shqipe dhe Letersi, D1
janë si më poshtë:
Nota
Shkolla
Nr . i
nxenesve
Kalojn
e
Perqindja
Nota
Mesatare
5-6
%
7-8
%
9 - 10
%
Arras
24
22
91.67%
5.75
15
62.50%
7
29.17%
0
0.00%
Gjergj Kastrioti
90
83
92.22%
6.17
47
52.22%
34
37.78%
2
2.22%
Maqellare
129
121
93.80%
6.44
55
42.64%
62
48.06%
4
3.10%
Muhurr
44
30
68.18%
5.59
18
40.91%
11
25.00%
1
2.27%
Nazmi Rushiti
126
126
100.00%
7.09
28
22.22%
91
72.22%
7
5.56%
Said Najdeni
480
465
96.88%
6.97
134
27.92%
288
60.00%
43
8.96%
Sllove
35
34
97.14%
6.31
19
54.29%
15
42.86%
0
0.00%
508
54.74
%
57
TOTAL
928
881
94.%
6.331
316
34.%
6.14%
Renditja e shkollave te Qarku Diber ne lenden Gjuhe shqipe dhe Letersi sipas % se
kalueshmerise
Nr
Shkolla
1 Nazmi Rushiti
2 Gjergj Kastrioti/Mat
3 Pjeter Budi
Nr . i
nxenesve
126
32
166
Kalojne
Perqindja
126 100.0%
32 100.0%
163 98.2%
Matematike D2 DAR Dibër
Shkolla
Nr . i nx.
Kalojne
Perqindja
Nota
Nota
Mesatare
5-6
%
7-8
%
9 - 10
%
Arras
26
9
34.62%
4.42
9
34.62%
0
0.00%
0
0.00%
Gjergj Kastrioti
87
70
80.46%
5.24
62
71.26%
7
8.05%
1
1.15%
Maqellare
128
118
92.19%
5.88
80
62.50%
34
26.56%
4
3.13%
Muhurr
47
23
48.94%
4.72
20
42.55%
2
4.26%
1
2.13%
Nazmi Rushiti
125
105
84.00%
5.38
86
68.80%
19
15.20%
0
0.00%
Said Najdeni
481
411
85.45%
6.38
199
41.37%
148
30.77%
64
13.31%
Sllove
35
8
22.86%
4.28
7
20.00%
1
2.86%
0
0.00%
TOTAL
929
744
64.07%
5.186
463
48.73%
211
12.53%
70
2.82%
Renditja e shkollave te Qarku Diber ne Matematike sipas %
se kalueshmerise :
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
Shkolla
GJERGJ KASTRIOTI/Mat
PJETER BUDI
Maqellare
28 NENTORI
Said Najdeni
Nazmi Rushiti
ABDYRRAHMAN PERMETI
Gjergj Kastrioti
Nr . i nx. Kalojne Perqindja
93.8%
32
30
92.7%
164
152
128
118
92.2%
88.5%
191
169
481
411
85.4%
125
105
84.0%
82.8%
29
24
87
70
80.5%
Ne provimet me zgjedhje Z1, Z2 në DAR Dibër janë si më poshtë:
Nr . i
nxenesve
Lenda Z1
Kalojne
Perqindja
Lenda Z2
Arras
24
24
19
79%
Gjergj Kastrioti
92
92
87
Maqellare
Muhurr
Nazmi Rushiti
Said Najdeni
Sllove
TOTAL
129
46
138
485
35
949
129
46
138
485
35
949
126
39
133
471
32
907
Shkolla
Kalojne
Perqindja
Nota
Mesatare
24
12
50%
5.18
96%
92
81
88.0%
5.7
97%
84%
96%
97%
91%
91%
129
46
138
485
35
949
118
39
123
460
27
860
91.47%
84%
89.13%
94.85%
77.14%
82%
5.9
5.2
5.8
6.6
5.6
5.7
Renditja e shkollave te Qarku Diber lendes Z1 me zgjedhje sipas % se kalueshmerise :
Nr . i
nxensve
kalojne
Perqindja
1 Maqellare
129
126
97%
2 Said Najdeni
485
471
97%
3 GJERGJ KASTRIOTI
33
32
96.97%
4 Nazmi Rushiti
138
133
96%
182
95.79%
Shkolla
Nr
5 28 NENTORI
190
6 SHABAN COLLAKU
46
44
95.65%
7 Gjergj Kastrioti
92
87
96%
8 PJETER BUDI
162
154
95.06%
9 N.M.GERALDINE
169
160
94.67%
10 Sllove
35
32
91%
11 ABDYRRAHMAN PERMETI
31
28
90.32%
12 HAXHI LATA
48
43
89.58%
13 26 KORRIKU
46
39
84.78%
Renditja e shkollave te Qarku Diber lendes Z1 me zgjedhje sipas % se kalueshmerise :
Shkolla
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Said Najdeni
28 NENTORI
N.M.GERALDINE
Sllove
Maqellare
Nazmi Rushiti
GJERGJ KASTRIOTI
Gjergj Kastrioti
Arras
PJETER BUDI
HAXHI LATA
26 KORRIKU
ABDYRRAHMAN PERMETI
SHABAN COLLAKU
Muhurr
AHMET XHETANI
SHMB Zerqan
Gjimnazi Shupenze
Gjimnazi Bulqize
XIBER
SHMB Elez Koçi
SHMB Jani Fullani
TOTAL QARK
Nr . i
nxenesve
485
190
169
35
129
138
33
92
24
162
48
46
31
46
46
32
32
109
229
115
67
28
Nota mesatare
6.8
6.32
6.32
6.2
6.1
6.1
5.95
5.8
5.7
5.68
5.62
5.59
5.56
5.47
5.2
5.19
5
5
5
4.72
4.5
4.5
5.5
Renditja e shkollave te Qarku Diber lendes Z2 me zgjedhje sipas % se kalueshmerise :
Nr I
nxensve
Kalojne
Perqindj
a
1 Said Najdeni
2 Maqellare
485
460
94.85%
129
118
91.47%
3 SHMB Zerqan
4 Nazmi Rushiti
33
138
30
123
91%
89.13%
5 Gjergj Kastrioti/Peshkopi
92
81
88.0%
6 ABDYRRAHMAN PERMETI
7 Muhurr
30
46
26
39
86.67%
84%
8 Gjimnazi Bulqize
229
187
82%
9 N.M.GERALDINE
168
137
81.55%
10 XIBER
107
87
81.31%
11 SHMB Elez Koçi
67
53
79%
12 GJERGJ KASTRIOTI/Mat
13 Sllove
32
35
25
27
78.13%
77.14%
14 PJETER BUDI
161
122
75.78%
15 28 NENTORI
189
141
74.60%
16 Gjimnazi Shupenze
117
85
73%
17 26 KORRIKU
44
32
72.73%
18 HAXHI LATA
48
33
68.75%
19 AHMET XHETANI
32
22
68.75%
20 SHABAN COLLAKU
21 Arras
45
24
30
12
66.67%
50%
22 SHMB Jani Fullani
38
19
50%
Nr
Shkolla
Veçojme per kalueshmeri me te larte shkollat:
Gjimnazi “Seit Najdeni” Peshkopi
Gjimnazi Maqellare Diber
Gjimnazi Zerqan ,Bulqize
Veçojme per kalueshmeri me te ulet shkollat:
Gjimnazi “Jani Fullani “ Bulqize
Gjimnazi Arras Diber
Renditja e shkollave te Qarku Diber lendes Z2 me zgjedhje sipas notes mesatare :
Nr I
nxensve
Nota
Mesatare
1 Said Najdeni
485
6.6
2 SHMB Zerqan
33
6
3 Gjimnazi Bulqize
229
6
4 Maqellare
129
5.9
5 Nazmi Rushiti
138
5.8
6 N.M.GERALDINE
168
5.77
7 Gjergj Kastrioti/Peshkopi
92
5.7
8 28 NENTORI
189
5.67
9 Sllove
35
5.6
10 GJERGJ KASTRIOTI/Mat
32
5.35
11 ABDYRRAHMAN PERMETI
30
5.27
12 PJETER BUDI
161
5.25
13 Muhurr
46
5.2
14 Arras
24
5.18
15 SHMB Elez Koçi
67
5
16 Gjimnazi Shupenze
117
5
17 SHMB Jani Fullani
38
5
18 HAXHI LATA
48
4.98
19 SHABAN COLLAKU
45
4.93
20 26 KORRIKU
44
4.9
21 AHMET XHETANI
32
4.88
22 XIBER
107
4.8
5.3
Shkolla
Nr
TOTAL QARK
TEKSTET ME TE CILAT PUNOI SHKOLLA
Në bazë të udhëzimit të Altertekstit 2013, u përzgjodhën tekste të miratuara në
katalogun e teksteve shkollore.
VLERESIMI I ARRITJEVE TE NXENESVE NE TESTET E NJESIA ARSIMORE VENDORE.
Gjatë vitit shkollor 2013-2014 nuk u zhvilluan teste nga DAR-i për arsimin profesional.
PERQINDJA E NXENESVE FITUES NE TRI PREFERENCAT E PARA NE KONKURIMIN PER
STUDIMET UNIVERSITARE
Ky numer ishte: 28
Nxenes qe fituan ne fazen e pare jane 47
MENAXHIMI I SHKOLLES
Realizimi i planit vjetor 2013-2014.
Shkolla e mesme profesionale Nazmi Rushiti gjatë vitit të kaluar, nuk e ka
realizuar objektivin kryesor të rritjes së notës mesatare në provimet e maturës
shtetërore me 0.8 njësi. (nga 5.8 në 6.6). Ka realizuar të ulë me 6 % numrin e
mungesave për nxënës. Ka kryer një fushatë ndërgjegjësuese për regjistrime në
arsimin profesional.
Organizmat si Bordi i Shkollës, Këshilli i Mësuesve, Ekipi Lëndor, Komisioni i
Etikës dhe Sjelljes, Komisioni i Disiplinës, Shërbimi Psiko-Social dhe Qeveria e
Nxënësve përpiqen të jenë efikasë.
Drejtoria e shkollës
Ka përballuar volum të madh pune gjatë vitit 2013-2014. Per shkak te ndryshimeve
qe ndodhen ne drejtuesit e shkolles, u desh nje intensitet pune, por padyshim
mendojme se shume gjera duhet te kryhen dhe me mire ne vitin pasardhes.
Puna me prindërit
Shkolla jonë është shkollë profesionale me status lokal, gjë që për nga numri i ulët i
nxënësve, favorizon kontaktet dhe bashkëpunimin me komunitetin e prindërve të
shkollës.
Këshilli i mësuesve
Eshtë mbledhur disa herë gjatë vitit dhe ia ka dalë me sukses të vlerësojë dhe zgjidhë
situata të ndryshme.
Komisioni i disiplinës
Shkolla jonë ka një kolektiv nxënësish qe vijnë nga zona të ndryshme rurale. Kemi
patur raste kur ndaj sjelljeve jo të këndshme janë marrë masa disiplinore, sipas
dispozitave normative.
Shërbimi psiko-social
Shkolla jonë ka pamjaftueshmëri shërbimi në aspektin social, për shkak se personi i
specializuar shërben vetëm dy ditë në javë, pranë shkollës sonë. Kjo krijon një
mungesë komunikimi të vazhdueshëm mes psikologes dhe nxënësve. Për këtë arsye
kemi paraqitur pranë DAR-it, kërkesën për shërbim psiko-social me kohë të plotë, për
shkollën tonë.
Qeveria e nxënësve dhe pjesëmarrja e tyre në veprimtari të ndryshme.
Qeveria e nxënësve është vënë në funksionim sidomos në rastet
kur nxënësit ushtrojnë të drejtat e tyre në propozimin e veprimtarive
argëtuese. Ata janë përfshirë në aktivitete të ndryshme vullnetare.
Ndjekja e procesit mësimor nga mësuesit.
Ka qënë 95% të kohës se rregullt, pasi shpeshherë mësues të
shkollës sonë kanë marrë pjesë nëpër trajnime kualifikuese të ndryshme.
Numri mesatar i krediteve të fituar nga punonjësit arsimor të shkollës,
(drejtues dhe mësues) në tri vitet e fundit, arrin në 150.
Rezultatet e mesuesve ne provimet e kualifikimit ne 5 vitet e fundit
Shkëlqyeshëm Shumë mirë Mirë
Nr.
mësuesve
Përqindja
i
0
2
6
0
22
67
Pikët
0
88
Shumëzimet
0
88
Mjaftueshë
m
1
Dobët Shuma
0
9
11
0
25.7
134
11
0
233
134
11
0
233
Mungesat e nxënësve.
Numri i orëve të munguara
12952
Numri i orëve mësimore
22975
Perqindja e oreve te mung. Kundrejt 2.3%
oreve vjetore
Nxenes te larguar jane dy nxenese,
drejt gjimnazit Maqellare.
Duke iu referuar numrit të nxënësve në
shkollë, mungesat kanë qënë në një nivel problematik,
që është reflektuar në përparimin e tyre. Mesatarisht
nje nxenesi i takon te kete kryer 27.8 mungesa gjate nje
viti shkollor.
Padyshim duhet te punohet me shume ne uljen e
kesaj mesatareje.
Perqindja e nx. e larguar
1.6 %
Përqindja e nxënësve që kanë marrë masa disiplinore është – 4.4%.
Duke iu referuar numrit të nxënësve në shkollë, mungesat kanë qënë në
një nivel problematik, që është reflektuar në përparimin e tyre.
Mesatarisht nje nxenesi i takon te kete kryer 27.8 mungesa gjate nje viti
shkollor.
Padyshim duhet te punohet me shume ne uljen e kesaj mesatareje.
Lëvizja e nxënësve në shkolla të tjera.
Në fillim të vitit shkollor 2013-2014 pati vetëm dy raste lëvizjeje nxënësish
për në gjimnazin e qytetit dhe një ardhje të një nxënëseje nga një gjimnaz
gjuhësor.
KLIMA, ETIKA DHE SJELLJA NDAJ NXENESVE.
Shkolla Nazmi Rushiti është një shkollë e pastër dhe përpiqet të krijojë
klimë të sigurtë. Në rastet kur ka mosmarrëveshje mes nxënësve për arsye të
nivelit socio-kulturor, stafi mësimor bisedon me nxënësit e përfshirë dhe
lajmërohen prindërit, e arrihet në një zgjidhje. Në raste ekstreme, merren masat
përkatëse sipas dispozitave normative. Në përgjithësi klima që mbizotëron është
harmonike.
Mendojmë që prindërit, nxënësit dhe mësuesit janë të kënaqur nga
jetesa dhe puna në shkollën tonë.
REZULTATET E SHKOLLES SIPAS DREJTIMEVE DHE KLASAVE 2013-2014
REGJISTRUAR
SHTATOR
MUNGESAT
NR KLASA
K%
N.M
%E
PLANIT
PA KUNDREJ
REAL. T PLANIT
161
89.1
58
95.12
82
93.09
33
97.04
ORË
QERSHOR
1-3
467
564
391
597
PLAN
1476
1188
1188
1116
DREJTIMET
1
2
3
4
10-A
10-B
10-C
10-D
GJ
30
26
27
28
F
25
12
7
0
GJ
30
25
24
22
F
25
12
7
0
83
68
80
54
6.9
6.7
6.2
6.2
GJ
686
763
560
1042
P
467
461
286
594
5
6
7
8
9
10
10-E
11-A
11-B
11-C
11-D
11-E
29
31
19
15
28
12
0
26
10
11
8
0
25
30
19
15
25
11
0
25
10
11
8
0
64
80
100
100
76
100
6.1
7
6.9
6.8
6.6
6.7
1270
648
163
239
884
212
686 1031 1116
122 426 1584
76 145 1020
65 112 994
578 779 1020
55
76 1054
36
35
23
27
17
27
96.77
97.8
97.8
97.3
98.33
97.4
11
11-F
14
0
14
0
78.6
6.4
530
379
335 1052
34
96.8
MEKANIKE
12
13
14
11-G
12-A
12-B
10
23
26
0
18
26
9
23
27
0
18
27
100
100
100
6.2
7.4
8
449
477
409
211
177
85
358 1052
410 1526
354 1526
10
63
90
98.95
94.2
94.1
PERPUNIM DRURI
15
16
12-C
12-D
40
11
22
11
40
11
22
11
67.5
100
6.6
6
1130
136
562
72
803 984
101 1080
28
28
97.2
97.4
EKONOMIK
17
12-E
21
10
20
10
85
6.4
817
358
613 1080
39
96.4
TIK
18
19
13-A
13-B
33
15
22
15
32
15
22
15
96.8
100
7.6
6.8
659
317
347
166
631
214
974
974
55
57
94.7
94.14
EKONOMIK
20 13-C
TOTAL
I
20
32
12
32
12
7.4
1561
655 1277 971
87
91.04
TIK
470
235 449
235
90.6
83.9
6
6.7
12952
6402 9684 22975 990
95.72
20
GJIMNAZ GJUHESOR
EKONOMIK
TIK
AKT
AKT
GJIMNAZ GJUHESOR
EKONOMIK
AD.BIZNES
TIK
ELEKTRIKE
GJIMNAZ GJUHESOR
GJIMNAZ GJUHESOR
AD.BIZNES
EKONOMIK