Transcript File

Information Technology Project
Management, Botimi 7
Shenim: Shikoni tekstin per citimet e plota



Pershkrimi i pikepamjes sistemike te menaxhimit te
projektit dhe sesi aplikohet ne projektet e
teknologjise se informacionit (IT)
Kuptimi i organizatave perfshire 4 kornizat,
strukturat organizative dhe kulturen organizative
Shpjegimi pse menaxhimi i stakeholder dhe
perkushtimi i menaxhimit te larte (top) jane kritik per
suksesin e projektit.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
2



Koncepti i fazes se projektit dhe ciklit te jetes dhe
dallimi ndermjet zhvillimit te projektit dhe zhvillimit
te produktit
Diskutimi i atributeve unike dhe natyres se
ndryshme te projekteve te IT
Pershkrimi i trendeve te fundit qe ndikojne
menaxhimin e projekteve te IT, perfshire
globalizimin, outsourcing, skuadrat virtuale dhe
metodat agile ne manaxhimin e projekteve
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
3


Projektet duhet te operojne ne nje mjedis
organizacional te gjere
Menaxheret e projekteve duhet te perdorin
mendimin sistemik:
◦ Adaptimi i nje pikepamje gjitheperfshirese per zbatimin e
projekteve brenda kontekstit te nje organizate

Menaxheret senior duhet te sigurohen qe projektet
vazhdojne te mbeshtesin nevojat e biznesit
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
4


Qasja sistemike lindi ne 1950 per te pershkruar nje
qasje me analitike ndaj menaxhimit dhe zgjidhjes se
problemit
Tre pjeset perfshijne:
◦ Filozofia e sistemeve: nje model i pergjithshem per te
menduarit te gjerave si sisteme
◦ Analiza e sistemeve: qasja zgjidhje-problemesh
◦ Menaxhimi i sistemeve: adresimi i ceshtjeve te lidhura me
biznesin, teknologjine dhe organizimin perpara se te behen
ndryshime ne sisteme
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
5
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
6
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
7
• Ne nje paper te titulluar “Nje studim mbi deshtimin e
projekteve” dy kerkues vezhguan suksesin dhe deshtimin e
214 projekteve te IT gjate nje periudhe 8-vjecare ne vende
te ndryshme Europiane.
• Kerkuesit gjeten qe vetem 1 nder 8 (12.5 perqind) u
konsideruan te suksesshem ne arritjen e objektivave te
vene per qellimin, kohen dhe koston.
• Autoret u shprehen se problemi qendron ne kulturen
brenda shume organizatave
• Nder te tjera, shpesh nuk diskutohen ceshtje te
rendesishme qe lidhen me leadershipin, stakeholder dhe
menaxhimin e riskut.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
8

3 struktura organizacionale baze
◦ Funksionale: menaxheret funksional
raportojne tek CEO
◦ Projekt: menaxheret e programit raportojne
tek CEO
◦ Matrice: nderthurje e struktures funksionale
dhe asaj matrice; personeli shpesh raporton
tek 2 ose me shume shefa; struktura matrice
mund te jete e dobet, balancuar ose e forte.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
9
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
10
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
11


Kultura organizative eshte nje set supozimesh,
vlerash dhe sjelljesh qe karakterizojne
funksionimin e nje organizate
Shume eksperte besojne qe problemet e shume
kompanive nuk jane strukturat e stafit, por te
kultures
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
12





Identiteti i anetareve*
Theksi tek grupi*
Fokusi tek njerezit
Integrimi i njesise*
Kontrolli





Toleranca ndaj riskut*
Kriteret e shperblimit*
Toleranca ndaj konfliktit*
Orientimi means-ends
Fokusi ndaj sistemeve-tehapura*
*Puna ne projekt eshte me e suksesshme ne nje
kulture organizative ku keto pika jane te forta dhe te
tjerat te balancuara.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
13




Menaxheret e projekteve duhet te marrin kohe per
te identifikuar, kuptuar dhe menaxhuar lidhjet me
te gjithe palet e interesuara te projektit
Duke perdorur kater kornizat e organizatave,
ndihmon ne permbushjen e nevojave dhe
pritshmerive te paleve te interesuara
Ekzekutivet senior/menaxhimi i jane pale te
interesuara shume te rendesishme
Mbi menaxhimin e paleve te interesuara (shiko
kapitullin 13)
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
14



Mediat kane raportuar shpesh mbi
keqmenaxhimin e projekteve te IT. Nje shembull
klasik dhe rast studimor popullor eshte sistemi i
perpunimit te bagazhit ne Denver International
Airport (DIA).
Sistemi mendohej te reduktonte vonesat ne
fluturime, te shkurtonte kohen e pritjes ne
transportuesin e bagazheve, te kurseje para, por
ne fakt shkaktoj shume probleme.
Arsyeja  Deshtimi ne vleresimin e kompleksitetit
te projektit.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
15



Njerezit ne pozicione te menaxhereve te larte (topmanagement) njihen ne projekte si pale te
interesuara (stakeholders)
Faktor i rendesishem ne menaxhimin me sukses te
projekteve eshte perkushtimi i menaxhereve te larte
Disa projekte kane nje menaxher senior te quajtur
kampion i cili vepron si nje mbeshtetes kyc per nje
projekt
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
16




Garantimi i burimeve te pershtatshme
Aprovimi i nevojave unike te projektit ne kohe
Marrja e bashkepunimit nga pjese te tjera te
organizates
Mentorimi dhe trajnimi ne ceshtje te lidershipit
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
17


IT-Governance adreson autoritetin dhe kontrollin
per aktivitete celes te IT ne organizata, duke
perfshire infrastrukturen e IT, perdorimin e IT dhe
menaxhimin e projekteve.
Mungesa e IT governance mund te jete e
rrezikshme, sic evidentohet nga tre deshtime te
shumeperfolura te projekteve te IT ne Australi
(sistemi i menaxhimit te lidhjes me klientin i
Sydney Water’s, sistemi i menaxhimit akademik te
Royal Melbourne Institute of Technology’s dhe
sistemi i billing i One.Tel’s)
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
18



Nese organizata ka nje sjellje negative ndaj IT, do
jete e veshtire qe nje projekt i IT te kete sukses
Pozicionimi i Chief Information Officer (CIO) ne nje
nivel te larte brenda organizates ndhmon projektet
e IT
Caktimi i njerezve pa njohuri ne IT ne te tilla
projekte inkurajon gjithashtu perkushtim.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
19


Standaret dhe direktivat (guideliness) ndihmojne
menaxheret te jene me efektiv
Menaxhimi senior mund te inkurajoje
◦ Perdorimin e formateve dhe software standart per
menaxhimin e projekteve
◦ Zhvillimin dhe perdorimin e direktivave per te shkruar
plane projekti ose per dhenien e informacionit mbi
statusin
◦ Ndertimi i nje zyre per menaxhimin e projekteve ose
qender ekselence.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
20

Cikli i jetes se projektit eshte nje mbledhje e
fazave te projektit qe percakton
◦
◦
◦
◦

Cfare pune do performohet ne cdo faze
Cfare rezultatesh do prodhohen dhe kur
Kush perfshihet ne cdo faze dhe kur
Si menaxhimi do kontrolloje dhe aprovoje punen e
prodhuar ne cdo faze
Nje dorezim (deliverable) eshte nje produkt ose sherbim i
mundesuar nga projekti
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
21

Ne fazat e para te ciklit te jetes se projektit
◦ Nevojat per burime jane zakonisht me te uleta
◦ Niveli i pasigurise (risku) eshte me i larti
◦ Palet e interesuara kane mundesine me te madhe per te
influencuar projektin

Ne fazat e mesme te ciklit te jetes se projektit
◦ Bindja per perfundimin e projektit rritet
◦ Nevojiten me shume burime

Faza perfundimtare e ciklit te jetes se projektit
◦ Garantimi qe eshte permbushur qellimi i projektit
◦ Sponsori miraton perfundimin e projektit
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
22
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
23



Produktet kane gjithashtu cikel jete
Systems Development Life Cycle (SDLC) eshte
nje kuader pune qe pershkruan fazat e perfshira
ne zhvillimin dhe mirembajtjen e sistemeve te
informacionit
Projektet e zhvillimit te sistemeve mund te ndjekin
◦ Predictive Life Cycle: qellimi i projektit artikulohet qarte
dhe skedulimi dhe kostoja mund te parashikohen
◦ Adaptive Software Development (ASD) life cycle:
kerkesat nuk mund te shprehen qarte, projektet jane te
orientuara si misione dhe te bazuara ne komponente,
duke perdorur cikle kohore per te arritur objektivin ne
daten e percaktuar.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
24



Modeli ujvare (waterfall model): ka faza lineare
dhe te mire-percaktuara te zhvillimit te sistemeve
dhe te suportit. Ndryshimet  problematike
Modeli spiral (spiral model): tregon qe software
zhvillohet duke perdorur nje qasje iterative ose
spirale ne vend te qasjes lineare. Me i hapur ndaj
ndryshimit duke ju rikthyer fazave te ndryshme.
Modeli i ndertimit rrites (incremental build
model): siguron zhvillim progresiv te software
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
25


Modeli prototip (prototyping model): i perdorur
per te zhvilluar prototipe per te qartesuar kerkesat
e perdoruesit
Modeli per zhvillim te shpejte aplikacionesh
(Rapid Application Development - RAD):
prodhon sistemet shpejt pa cenuar cilesine
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
26
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
27


Zhvillimi i software me metoden agile pershkruan
nje qasje te re qe fokusohet ne bashkepunim te
ngushte ndermjet skuadres programuese me
ekspertet e biznesit
Me shume mbi agile ne kapitullin 3.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
28


Nje projekt duhet te kaloje me sukses ne secilen
nga fazat e projektit per te vazhduar ne tjetren
Shqyrtimet e menaxhimit te njohura si dalje faze
(phase exits) ose pika vrasese (kill points),
ndodhin pas cdo faze per te vleresuar progresin e
projektit, suksesin e mundshem dhe kompatibilitet
ne vazhdim me qellimet organizacionale.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
29
"The real improvement that I saw was in our ability toin the words
of Thomas Edisonknow when to stop beating a dead
horse.…Edison's key to success was that he failed fairly often; but as
he said, he could recognize a dead horse before it started to
smell...In information technology we ride dead horsesfailing
projectsa long time before we give up. But what we are seeing
now is that we are able to get off them; able to reduce cost overrun
and time overrun. That's where the major impact came on the
success rate.”*
Many organizations, like Huntington Bancshares, Inc., use an
executive steering committee to help keep projects on track.
*Cabanis, Jeannette, "'A Major Impact': The Standish Group's Jim Johnson On
Project Management and IT Project Success," PM Network, PMI, Sep.1998, p. 7
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
30



Projektet e IT mund te jene teper te ndryshem ne
madhesi, kompleksitet, produktit te prodhuar,
fushes se aplikimit dhe nevojes per burime
Anetaret e skuadres se projektit te IT shpesh kane
background dhe aftesi te ≠
Projektet e IT perdorin teknologji te ndryshme qe
ndryshojne shpejt. Edhe brenda nje fushe te
teknologjise njerezit duhet te jene te specializuar
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
31




Globalizimi
Outsourcing: kur organizata blen te mira
dhe/ose burime nga nje burim i jashtem.
Offshoring perdoret per te pershkruar
outsourcing nga nje vend tjeter
Skuadrat virtuale: Nje skuader virtuale eshte nje
grup individesh qe punojne ne kohe dhe hapesire
duke perdorur teknologjite e komunikimit
Menaxhimi i projekteve agile
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
32



Organizatat mbeten konkuruese nese gjejne rruge
per te reduktuar koston.
Sfida tjeter eshte berja e investimeve strategjike ne
IT qe garantojne qe infrastruktura e IT dhe
proceset e biznesit jane te integruara dhe
standartizuara (Shiko Suggested Readings)
Menaxheret e projekteve duhet jene te afte te
negociojne kontratat dhe ceshtje te tjera te
outsourcing
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
33




Rritja e konkurueshmerise dhe pergjigjeve
nepermjet nje skuadra punonjesish te
disponueshme 24/7
Ulja e kostos sepse shume punonjes virtual nuk
kerkojne hapesire zyre apo suport.
Garantim me i larte eksperize dhe fleksibiliteti
duke patur anetare skuadre nga i gjithe globi
duke punuar si naten edhe diten
Permiresimi i balances pune/jete per anetaret e
skuadrave duke eleminuar oret fikse ne zyra
dhe nevojen per te udhetuar per ne pune.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
34





Izolimi i anetareve te skuadres
Rritja e potencialit per keqkuptime ne komunikim
Reduktimi i aftesise per network dhe trasferim
informal te informacionit
Rritja e varesise nga teknologjia per te mbaruar
punen
Shikoni tekstin per nje liste faktoresh qe i ndihmon
skuadrat virtuale te ecin perpara, perfshire proceset
e skuadrave, besimin/lidhjet, stilin e lidershipit, dhe
zgjedhjen e anetareve te skuadres
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
35




Agile do te thote aftesia per te levizur shpejt dhe
thjeshte, por disa perceptojne menaxhimi i projekteve
nuk lejon njerezit te punojne shpejt dhe thjeshte.
Projektet e hershme te zhvillimit te software perdornin
shpesh modelin ujvare. Me rritjen e kompleksitetit te
teknologjise dhe biznesit, qasja shpesh ishte e veshtire
per tu perdorur sepse kerkesat ishin te panjohura dhe ne
ndryshim te vazhdueshem.
Agile sot do te thote perdorimi i nje metode te bazuar ne
zhvillim iterativ dhe inkremental, ku kerkesat dhe
zgjidhjet evulojne nepermjet bashkepunimit.
.
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
36


Eksperte te sprovuar ne menaxhimin e projekteve,
paralajmerojne njerezit rreth publicitetit per Agile.
J. Leroy Ward, Zedhenes Presidenti ekzekutiv tek ESI
International, tha qe “Agile do shikohet per cfare eshte
… dhe nuk eshte….Organizatat e orientuara drejt
menaxhimit te projekteve me qasje Agile ne zhvillimin
e software dhe produktit do jene ne rritje por do
perballen me sfiden e vertetimit te ROI nepermjet
adaptimit te metodes agile.”*
*J. Leroy Ward, “The Top Ten Project Management Trends for 2011,” projecttimes.com
(January 24, 2011).
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
37

Ne 2001, nje grup 17 personash te vetequajtur “Agile
Alliance” ndertuan “Manifesto per Agile Software
Development” dhe u shprehen: “ne po zbulojme menyra
me te mira per zhvillimin e software dhe vleresojme:
◦
◦
◦
◦
Individin dhe bashkeveprimin me teper se proceset dhe mjetet
Software qe punon me teper se dokumentim te hollesishem
Bashkepunimin me klientin me teper se negociimin e kontratave
Pergjigja ndaj ndryshimit me teper se ndjekja e planit”*
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
*Agile Manifesto, www.agilemanifesto.org.
Copyright 2014
38


Sipas Scrum Alliance, Scrum eshte metoda lider
ne zhvillimin agile per perfundimin e projekteve
me nje qellim pune kompleks dhe inovativ.
Termi u zhvillua ne 1986 ne nje studim te Harvard
Business Review qe krahasonte skuadrat me
performance te larte, nder-funksionale me
formacionet scrum te perdorur nga skuadrat e
rigbise
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
39
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
40



Guida e PMBOK® pershkruan praktikat me te mira,
cfare duhet bere per te menaxhuar projektet.
Agile eshte nje metodologji qe pershkruan si
menaxhohen projektet.
Project Management Institute (PMI) duke njohur
interesin ne rritje per Agile nisi nje certifikim te ri ne 2011
te quajtur Agile Certified Practitioner (ACP).
Information Technology Project
Management, Seventh Edition
Copyright 2014
41