03. Vektoret / Arrays

Download Report

Transcript 03. Vektoret / Arrays

ARRAYS
VEKTORET
Hyrje
• Vektoret jane vend-ndodhje ne memorjen e
kompjuterit te grupuara dhe te renditura sipas
rradhes. Qe te gjitha kane te njejtin emer dhe te
njejtin lloj.
• Perdorimi i vektoreve na mundeson qe te
rezervojme nje hapesire ne memorje per disa
vlera (variables) te cilat mund t’i perdorim dhe
manipulojme si nje vlere te vetme, por
njekohesisht na mundeson qe ti aksesojme ne
menyre direkte ne secilin element te grupit.
Deklarimi i Vektorit
Sintaksa:
<lloji i te dhenave> <emri identifikues>[<vlere numerike>];
•
•
Supozojme qe do te shkruajme nje program qe do te manipuloje te dhena ne lidhje me oret e
punes te nje grupi prej 6 punonjesish qe kane punuar pergjate nje jave. Mund ta fillojme programin
me deklarimin e nje vektori:
int oret_e_punes[6];
ose:
const int numri_i_punonjesve = 6;
int oret_e_punes [numri_i_punonjesve];
Tani kemi 6 variabla te llojit "int" me identifikues bazuar ne indeksin qe ata kane. Secili nga keto
referohet si element apo komponent i vektorit. Numrat 0, 1, 2, 3, 4, 5 jane indeks-e. Nje
karakteristike interesante qe keto 6 variabla kane eshte qe ata vendosen ne memorie te
njepasnjeshme ne kompjuter.
oret_e_punes[0]
oret_e_punes[1]
oret_e_punes[2]
oret_e_punes[3]
oret_e_punes[4]
oret_e_punes[5]
Assignment Statements dhe
Expressions me Elemente Array
• Pasi e kemi deklaruar vektorin, mund t’i trajtojme
elementet e tij si variabla normal (ne shembullin
me oret i kemi te llojit "int"). Mund te shkruajme
fjaline e barazimit (assignment statement) ne
kete forme:
hours[4] = 34;
hours[5] = hours[4]/2;
• Gjithashtu mund t’i perdorim ne kontrollet
logjike:
if (num1 < 4 && oret_e_punes[num1] >= 40) { ... }
• Nje menyre praktike per t’i dhene vlerat nje
vektori eshte duke perdorur ciklet (loops) "for"
ose "while”.
• Programi 7.1. i kerkon perdoruesit qe te vendose
numrin e oreve qe cdo punonjes ka punuar dhe
keto te dhena i vendos ne rradhe ne nje vektor.
(shiko shembullin)
• Output do të jetë:
Vendosni oret per punonjesin numer 1: 22
Vendosni oret per punonjesin numer 2: 12
Vendosni oret per punonjesin numer 3: 34
Vendosni oret per punonjesin numer 4: 32
Vendosni oret per punonjesin numer 5: 35
Vendosni oret per punonjesin numer 6: 27
• Emërtimi i vektoreve ndjek te njejtat rregulla
si emertimi i variablave.
• Ne rast se kemi me shume vende se sa vlera
ne nje vektor, vendet teper inicializohen me 0.
Psh: int n[5]={1,2,3} // n[4] & n[5] marin 0.
• Ne rast se kemi me pak vende se vlera,
atehere do te kemi te bejme me nje error. Psh:
int n[2] = {1,2,3,4,5} //do te jape error