Transcript Slide 1

TEMA-LABERION
LENDA-ORGANIZIM BIZNSEI
Mentor :
Ecc. Avni Fetahu
KANDIDET:
ALBERT MURTURI
ILIAS KASTRATI
PERMBAJTJA:
PERSHKRIMI I KOMPANIS
MISJONI I PARASHTRUER
TEKNOLOGJIA,HULUMTIMI DHE ZHVILLIMI
AMALIZA E TREGUT
PLANI I MARKETINGUT
DEFINIMI I PRODUKTIT
KUNKURRENCA
STRATEGJIA E KUMUNIKIMIT-INFORMATAT NGA AMBIENCA
PAKETIMI DHE FIMALIZIMI
REKLAMA
SHPERNDARJA E PRODUKTIT
ÇMIMET
PLANI I VLLIMIT
ADMINISTRIMI-ORGANIZATA PERSONALE
ANALIZA SWOT
QELLIMI DHE OBJEKTIVAT E NDERRMARRJES
TE DHENAT FINANCJARE
KUNKLUZJONI
Përshkrimi I Kompanis
Kompania “LABERION” - është themeluar në vitin 1996, gjendet në Podujevë – Rr.
“Llapi” 32 – Kosovë.
Fabrika për prodhimin e lëngjeve natyrale
Dona dhe EKS, në kompleksin e vet ka të ndërtuara objekte prodhuese dhe përcjellëse
me infrastrukturë shumë funksionale në sipërfaqe prej 7000 m2; e cila është në rritje
të vazhdueshme – paralelisht me shtimin e kapaciteteve prodhuese dhe zhvillimin e
ndermarrjes
Fabrika jone gjithashtu eshte e pajisur me mjete transportuse per transportimin e
produkteve tona qe ne I prodhojme, gjithashtu fabrika posidone nje vende mjafte te
mire pre klientit.
Ne nderrmarrje ne kemi investuar 100.000€.
Misjoni I parashtruar
Misjonii i kesaj ndërrmarrjes eshte që të ofroj produkte sa më
të mira ,dhe klientet te jen te knaqur me prodhime qe ne I
prodhojm
Teknologjia , Hlumtimi dhe zhvillimi
Ne fabrikene LABERION tani për tani janë të
instaluara linjat automatike, prodhim i firmës me renome
botërore “Tetra Pak” e njohur për prodhimin e teknologjisë
moderne të kësaj lëmie
Kjo ndërrmarrje ësht e paisur edhe me kumpjuter,printer,
projektor gjnerator etj gjithashtu nderrmarrja eshte ne hulumtim
e siper per te paisur edhe me teknolgji me te re.
Analiza e tergut
Kompania “LABERION” – momentalisht rrjetin e distribuimit të
prodhimeve të veta e ka të shtrirë në tërë territorin e Kosovës;
në mbi 1000 pika të shitjes me shumicë.
Exporton në shtetet fqinje, sidomos në Maqedoni dhe Shqipëri,
me tendencë të depërtimit (plasmanit) të mëtutjeshëm në tregjet
e vendeve tjera.
Kualiteti i prodhimeve, pajisja automatike – bashkëkohore,
personeli i kualifikuar dhe me përvojë, përmbushja me kohë e
kërkesave, besimi i krijuar gjatë punës së deritashme me funitor
dhe blerës, si dhe afarizmi pozitiv (likuiditeti) i ndërmarrjes.
Rritja mesatare e prodhimeve gjatë këtyre viteve ka qenë rreth
20 % &për çdo vit. Me një angazhim të gjithëmbarshëm kjo do të
rritet edhe më tej.
Distribuimin e lëngjeve DONA dhe EKS e bën sektori i shitjes
drejtpërdrejtë nga fabrika.
Plani I marketingut
Shifet tabela sa njovuiten te holla brenda 3 viteve
per maeketing te cilat duht te reklamuar ne tv.
TV
VITI 1
VITI 2
VITI 3
TOTALI
21
5000
4000
2000
11.000
Ktv
2000
1000
900
3900
Tv syri
700
600€
500€
1800
Panarama
400€
300€
200€
900
Tv mitrivica
100€
100€
90€
2 90
16.910€
Definimi I produktit
Dihet se nderrmarrja jon prodhon lengje si EKS.DONA.PREMJUM DONA dhe do te
dele dhe me ambalazhe me te reja dhe me prodhime me te reja.
Kunkurrenca
Nderrmarrja jone ka disa kunkurrenc te cilet jane Top jony e cila gjendet poashtu ne
podujev dhe bene prodhimin e lengjve,fluidi ,fruti dhe disa nderrmarrje tjera.
Strategjia e kumunikimit –Informatat nga ambienca
Nderrmarrja jone do te kete nje kumunikim mjaft te mire
Ne mendojme kumunikimine ta zhvillojne per mes auditusve.
Paketimi dhe finalizimi
Siqe e permendume me larte se nderrmarrja jone ka nje teknolgji te
persosur pra paketimi dhe fianlizmi behet ne menyre automatike
dhe esht faza perfundimtare e produktit dhe produkti mune te vihet
ne trege .
Reklamimi
Dihet se per te pasure fitm dhe per te pasue informata opinjoni na
njevuitet reklamimi.
Ne kete ndermarrje reklamimi behet permes televizorve,pllakatave,
radiove,gazetave.
Shperndarja e produkit
Ndermarja jone ka nje staf i cili perkujdeset per transportin e produkteve tona
ndermarja jone eshte e pajisur me mjete transportose si : kamijona per transportimin
ne vnde me te gjera automjete te vogla per te transportuar produktet ne vendet e
aferme etj
Ne kemi puntor adekuat per vozitjen e mjeteve transportose Ne nderrmarrjen ton
egzistojn afer 20 kamijon dhe 10 automjete te vogla transportuse dhe 30 puntor per
vozitje e tyre.
Çmimet
Dihet se nderrmarrja jon prodhon lengje si
EKS.DONA.PREMJUM DONA EKO etj.
Çmimi EKO eshte 2/ 1.00€
Çmimi EKS eshte:1l 0.50€
Çmimi Dona:1l 0.50€
Çmimi Dona dhe Eks 250ml :0.25€.
Kurse me shumice jane çmimet me te lira
Palni i vllimit
Eshte terguare tabela se sa kemi pasure vellime brenda
tre viteve.
Vellimi
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Totali
kosove
20.000 sasi
40.000 sasi
50.000 sasi
100.110 sasi
Administrimi-organizata porsonale
Shifet tabela se si qendrone pasqyja e puntorve ne nderrmarrje.
Nr
Emri
Mbiemri
Funksjoni
Kfualfikimi
1
Albert
Murturi
Drejtor
Mastér
2
Ilijas
Kastrati
Menagjer
Mastér
3
Qendrim
Fazliu
Kryepuntor
Fakultet
4
Suad
Gjata
Puntor
Sh.e
mesme
Analiza swot
Perparsia e nderrmaejes sone eshte se ne kemi nje stafe te kualifikuar
dhe objekt me renome botrore.gjithashtu perparsi eshte se produkti
jone dominone ne trege.
Mundesit
Ne nderrmarrjene tone nuk parjashtohet vetem nje mundesi e cila esht
ta dyfishojme madhsine e nderrmarrjes.
Dopsia e kesaj nderrmarrje eshte se stafi nuk paraqitene me kohe ne
vende te punes ,gjithashtu jene te ngadajshem gjat rrjedhjes ne pune
Gjithashtu dopsi eshte mungesa e diciplines ne pune.
Rreziku ne ket nderrmarrje paraqitet se gjat punimit ne nderrmarrje
ndalet energjia elektrike e cila paraqe rrezik te madh per prishjen e
makinave e cila na kushto me likujdim te madhe
Rrezike paraqet edhe kunkurrenca e pa drejt ose nderrmarrjet ilegale.
Qellimet dhe objektivat e nderrmarrjes
Qellimet eshte objektiv afatgjate I cili e mbulone biznesine qe nga
themelimi dhe te metutjeshem ,kurse objektivat jane synime afate
shkurte e ciline e dizajnojme qe ti ndimojme bizneseve tjera qe te
arrijne nje qellime sikur se ne.
Te dhenat financjare
Bruto bagat
Armotizimi
Bilanci I suksesit
Te cilat po i pershkruajme me poshte.
Bruto bagat
Eshte tregur tabela ne forme te shkurter se si behet
pagesa e puntorve.
Emri
Oret
Qmimi
Vlera
Muaji
Adnan imeri
8
4€
32€
832€
Ardian kaqiu
8
3€
24€
624€
Isak jashari
8
2€
16€
416€
Blerim shefqeti
8
1€
8€
208€
Totali
2080€
Armotizimi
Nr
Emri
Vf
Norma
Armotizimi
Vr
1
Gjenrtaror
1000€
5%
50€
950€
2
Kamijon
5000€
10%
250€
4750€
Bilanci I suksesit
Nr
Emertimi
A
Investimet
100.000€
B
Fitimi Bruto
90.000€
C
Shpenzimet
(
D
Amortizimi
(
300€
)
E
Tatimi 5 %
(
5000€
)
F
Taksat 10%
(
Fitimi Neto
Vlera
16.910€
10.000€
)
)
157.79€
Konkluzjoni
Sipas te dhenave financjare une mendoj se nderrmarrja
jone do te ket sukses dhe me tutjeshme dhe duke
prodhuar edhe prodhime me te reja dhe me cilsore.