SHMU-2 - Kjo web faqe është e dizajnuar nga Muhamer Ujkani

Download Report

Transcript SHMU-2 - Kjo web faqe është e dizajnuar nga Muhamer Ujkani

SHMU-2
Lenda:Informatikë
Tema:Paisjet Dalëse
Ars:Muhamer Ujkani Nx:Elvira Mehana
Klasa :IX-6
Vushtrri,2014
Përmbajtja
•
•
•
•
Qfarë janë paisjet dalëse
Për qfarë shërbejnë
Cilat janë llojet e paisjeve dalëse
Të njihemi me paisjet dalëse
Të dhënat e paisjeve dalëse
• Një Pajisje dalëse është ndonjë pjesë e
pajisjeve harduerike të përdorura për të
komunikuar rezultatet e përpunuara të të
dhënave që kryhet nga një sistem të
përpunimit të informacionit (të tilla si një
kompjuter) duke i paraqitur në botën e
jashtme.
Paisjet dalëse
Paisjet Dalëse
Altriparlanti
Monitori
Printeri
Monitori
• Paisje elektroteknike që shërben për
emitimin e signaleve elektrike në fotografi.
Llojet e monitorëve
Altoparlanti
• Zëdhënësi apo Altoparlanti elektrik është një sistem apo
vegël elektrike me anë të së cilit bëhet shndërrimi i
frekuencave të tonit (sinjalit elektrik) në zë të
dëgjueshëm (akustik) muzikorë apo zhurmë në aparate
të ndryshme elektrike dhe elektronike si radio, televizor,
luajtës të trakëve, etj.
Ndërtimi i Altoparlantit
• Zëdhënësi përbëhet nga vetë sistem i
shndërrimit i cili sinjalet elektrike i shndërron në
lëkundje mekanike, dhe sistemi i dhënies
zakonisht i përbërë nga një membranë e cila
është në gjendje që lëkundjet mekanike të i
përcjellë në ajër.
Printeri
• Në informatikë, një printer është një pajisje hyrese
periferike e cila prodhon një kopje (teksti i përhershëm i
lexueshëm dhe / ose grafikë) e dokumenteve dhe letrave
të depozituara në formë elektronike,e cila punon me
interkonjuksion dytaktesh super te shpejt,me laser dhe
me solarium treadmill,shume te bardhe te qelur.
Përdorimi
• Perdorimi i paisjeve dalese eshte shume i
madh prandaj eshte mjaft me rendesi te
njihemi me keto paisje .Secili nga ne jemi
te paisur me kompjuter, por pak dime per
pjeset te cilat e ndertojne ate, prandaj keto
ishin disa informata lidhur me nje pjes
ndertuese te kompjuterit, pra paisjet
dalese.
• Literatura:www.wikipedia.org