strategjia e operacioneve & prioritetet konkuruese

Download Report

Transcript strategjia e operacioneve & prioritetet konkuruese

STRATEGJIA E
OPERACIONEVE &
PRIORITETET
KONKURUESE
1. Cka kuptojmë me strategji të biznesit?
Plani afatgjatë i biznesit quhet strategji e
biznesit. Të gjitha vendimet që merren nga
kompania duhet të mbështein këtë plan
afat-gjatë. Strategjia e operacioneve është
një plan afatgjatë i funksionit të
operacioneve që specifikon parashikimin
dhe përdorimin e burimeve për të
mbështetur strategjin e biznesit.
2. Cilat janë rolet e funksionit të operacioneve në strategjin
e biznesit, shpjego ato?
Roli bazë i operacioneve është zbatimi i strategjisë të
cilën e mundësojnë operacionet.
Pa një zbatim efektiv, edhe strategjia më e
shkëlqyeshme do të shëndrrohej totalisht në joefektive.
Roli mbështetës i strategjisë shkon përtej zbatimit të
thjesht të strategjisë, duhet të zhvillohen ato aftësi që e
lejojnë organizatën që të përmirsojë dhe rregullojë
qëllimet e saj strategjike.
Roli i tretë është që të udhëheqë strategjinë duke i
dhënë asaj një avantazh unik dhe afatgjatë. Kompanitë
mund të jenë të suksesshme vetëm duke e pozicionuar
vetvetën në treg dhe me operacione tepër mbështetëse.
3. Cili është roli i strategjisë së
operacioneve?
Roli i strategjisë së operacioneve është të
japë planin e funksionit të operacioneve në
mënyrë që të mundësohet përdorimi më i
mirë I burimeve. Strategjia e operacioneve
specifikon politikat dhe planet për
përdorimin e burimeve të organizatës në
mbështetje
të
strategjisë
së
saj
konkuruese afatgjatë
STRATEGJIA E BIZNESIT
Përcakton planin
afatgjatë të kompanisë
STRATEGJIA E
MARKETINGUT
Përcakton planet e
marektingut për të
mbështetur strategjin
e biznesit
STRATEGJIA E
OPERACIONEVE
Ndërton planin për
funksionin e operacioneve për të mbështetur st.e biznesit
STRATE|GJIA E
FINANCëS
Ndërton planet financ.
për të mbështetur st.
e biznesit
4. Inputet për ndërtimin e strategjis
së biznesit?
Misioni
Analiza e mjedisit
Kopetencat unike
5. Formulimi i strategjisë së
operacioneve?
Pas formulimit të strategjisë së biznesit
duhet
të
formulohet
strategjia
e
operacioneve. Strategjia e operacioneve
lidh strategjinë e biznesit me funksionin e
operacioneve. Kjo strategji fokusohet tek
aspektet specifike të operacioneve që i
sigurojnë kompanis avantazh konkurues –
prioritete konkuruese.
6. Cilat janë këto prioritete
konkuruese?
CILëSIA – nënkupton përputhjen e përhershme
me parashikimet e klinetëve, pra bërjen e
gjërave ashtu sic duhet. Cilësia lidhet me dy
dimensione: cilësia e lartë(kërkon nivel të lartë
kontakti me klientin dhe nivele të larta ndihmese
sidomos për shërbimet) dhe cilësia e
qëndrueshme(prodhimin e produkteve apo të
shërbimeve që përmbushin specifikimet e
projektuara në mënyr të vazhdueshme apo të
përhershme). Cilësia e redukton koston dhe rrit
sigurinë.
SHPEJTëSIA – nënkupton intervalin kohor
ndërmjet
kohës
së
kërkesës
së
produkteve dhe shërbimeve nga klientët
dhe kohës së marrjes së kësaj kërkese.
Shpëjtësia lidhet me tri dimensione:
shpërndarjen e shpejtë, shpërndarjen në
kohë dhe shpejtësin e zhvillimit. Përparësi
e shpejtësis është sepse i redukton
rezervat.
SIGURIA – nënkupton bërjen e gjërave në
kohë për klientët për të mundësuar
marrjen e sakt të produkteve dhe
shërbimeve, atëhere kur atyre ju duhen
ose së paku atëhere kur i është premtuar.
Përparësit nëse jemi të sigurt: siguria
kursen kohën, siguria kursen para dhe
siguria jep stabilitet.
FLEKSIBILITETI – do të thotë të jesh në
gjendje të ndryshosh operacioninsipas
kërkesave të konsumatorit. Ky ndryshim
lidhet
me:
fleksibilitet
të
produkteve/shërbimeve, fleksibilitet miks,
fleksibilitet
volumi,
fleksibilitet
në
shpërndarje.
Fleksibiliteti shpejton kohën e reagimit
ndaj kilentëve dhe kursen kohën.
KOSTO – është objektivi kryesor i cdo
kompanie, sepse duke pasur një kosto më
të ulët aq më i ulët do të jetë edhe cmimi
për konsumatorë.
Të gjitha këto prioritete konkuruese
ndikojnë në strategjinë e organizatës.
7. Si ndahen prioritetet
konkuruese?
Prioritete konkurusese fituese dhe
Prioritete konkuruese kualifikuese
8. Cilat janë fazat e jetës së produktit dhe
ndikimi i tyre në strategji?
Faza e futjes së produktit
Faza e rritjes
Faza e maturimit
Faza e rënies
9. Komponentët e strategjisë së
operacioneve?
Produktet dhe shërbimet
Proceset dhe teknologjia
Kapaciteti dhe dislokimi
Burimet njerëzore
Zinxhiri i furnizimit
Cilësia
Sistemet e planifikimit dhe kontrollit
10. Cka kuptojmë me produktivitet?
Produktiviteti është raporti i outputeve me
inputet. Krijimi i mallrave dhe shërbimeve
kërkon shëndrrimin e burimeve në mallra
dhe shërbime. Detyra e menaxherit të
operacioneve është të përmirsoj këtë
raport.
Kemi produktivitetin total, produktivitetin e
pjesshëm dhe produktivitetin me shumë
faktorë
11. Produktiviteti dhe sektori i
shërbimit?
Faktorët që e bëjnë të vështir këtë matje
janë:
Kërkohet në përgjithësi harxhim i punës së
gjallë
Shpesh kërkohet fokusim tek atributet apo
dëshirat unike të klientëve
Shpesh është i vështir mekanizimi dhe
automatizimi
Shpesh është i vështir vlerësimi i cilësis
12. Hapat në përmirsimin e
produktivitetit?
Përcaktimi i matësve të produktivitetit për gjithë
operacionet
Vështrimi i sistemit si një tërësi ose i
përgjithshëm
Zhvillimi i metodave për përmirsim të
produktivitetit
Përcaktimi i qëllimeve të arsyeshme për
përmirsim
Stimulimi i punëtorëve përmes pagës
Matja e përmirsimeve dhe publikimi i tyre
Ju faleminderit!!