Transcript Cmimvenja

Detyra
Kompania prodhon gjate vitit 500 njesi. Shpenzimet jane si ne vijim:
Kosto Variabile:
Materiali Direkt
Puna Direkte
Shitja dhe Admin.
Kosto Fikse:
Prodhimit
Shitja dhe Admin.
Fitimi i deshiruar
320,000
100,000
30,000
100,000
30,000
140,000
% mbi koston totale
 % mbi koston totale = Fitimi i deshiruar / (sasia x kosto
totale per njesi) x 100%
 KT/njesi = Kosto totale/sasia
 Cmimi = KT/njesi +(% mbi KT x KT njesi)
 Zgjidhja: KT/njesi = (580,000/500) = 1160 e
 %mbi KT = 140,000 / (500 x 1160) = 0,2413 = 24,13%
 Cmimi = 1160 + 280 = 1440.
% mbi koston variabile te
pergjithshme
 % mbi koston variabile te pergjitshme = Fitimi i deshiruar +
KT fikse/ (sasia x kosto variabile per njesi) x 100%
 KV/njesi = KostoT variabile/sasia
 Cmimi = KV/njesi +(% mbi KV pergj. x KV njesi)
 Zgjidhja: KV/njesi = (450,000/500) = 900 e
 %mbi KVPergj. = 140,000 + 130,000 / (500 x 900) = 0,6 *
100% = 60.00%
 Cmimi = 900 + (900*0,6) = 1440.
% mbi koston variabile te
prodhimit
 % mbi koston variabile te prodhimit = Fitimi i deshiruar +
KF / Sasia x KV prodhimit per njesi x 100%
 KV prodh./njesi = KostoT prodhimit/sasia
 Cmimi = KV prodhimit /njesi +(% mbi KV prodh. x KVP
njesi)
 Zgjidhja: KVProdh/njesi = (420,000/500) = 840 e
 %mbi KVProdh. = 140,000 + 160,000 / (500 x 840) = 0,7142
* 100% = 71.42%
 Cmimi = 840 + (840*0,7142) = 1440.
% mbi koston e plote
 % mbi koston e plote = Fitimi i deshiruar + K shitjes dhe
admin. / Sasia x KT prodhimit per njesi x 100%
 KT prodh./njesi = KostoT prodhimit/sasia
 Cmimi = KV plote /njesi +(% mbi KV plote. x KP njesi)
 Zgjidhja: KTProdh/njesi = (520,000/500) = 1040 e
 %mbi Kplote. = 140,000 + 60,000 / (500 x 1040) = 0,3846 *
100% = 38.46%
 Cmimi = 1040 + (1040*0,3846) = 1440.