Mënyrat e lëvizjes dhe largësitë - hulumtimi në njësi të

Download Report

Transcript Mënyrat e lëvizjes dhe largësitë - hulumtimi në njësi të

QEVERIA FLAMANE, QEVERIA E KOSOVËS – M.T.P.T., KUVENDI KOMUNAL–PEJË, URBAN PLUS
PROJEKTI MOBKOS – PLANIFIKIMI I MOBILITETIT URBAN NË KOSOVË / PEJË
MËNYRAT E LËVIZJES DHE LARGËSITË
- HULUMTIMI NË NJËSI TË BANIMIT
15 shtator2010
PROJEKTI MOBKOS – PLANIFIKIMI I MOBILITETIT URBAN NË KOSOVË / PEJË
MËNYRAT E LËVIZJES DHE LARGËSITË- HULUMTIMI NË NJËSI TË BANIMIT
15 shtator 2010
QEVERIA FLAMANE,
QEVERIA E KOSOVËS – M.T.P.T.,
KUVENDI KOMUNAL–PEJË,
URBAN PLUS
QËLLIMI
•
njohuri mbi mënyrat e lëvizjes në qytetin e Pejës
•
njohuri mbi elementet dhe trendet pozitive
•
njohuri mbi problemet
• krahasimi me trendet evropiane, parashikimi i trendeve të zhvillimit
dhe orientimi në kahje pozitive
PROJEKTI MOBKOS – PLANIFIKIMI I MOBILITETIT URBAN NË KOSOVË / PEJË
MËNYRAT E LËVIZJES DHE LARGËSITË- HULUMTIMI NË NJËSI TË BANIMIT
15 shtator 2010
PËRFSHIERJA NË HULUMTIM
•
zona urbane e Pejës
•
5 zona të hulumtimit
•
403 njësi banimi
•
periudha maj – qershor 2010
QEVERIA FLAMANE,
QEVERIA E KOSOVËS – M.T.P.T.,
KUVENDI KOMUNAL–PEJË,
URBAN PLUS
PROJEKTI MOBKOS – PLANIFIKIMI I MOBILITETIT URBAN NË KOSOVË / PEJË
MËNYRAT E LËVIZJES DHE LARGËSITË- HULUMTIMI NË NJËSI TË BANIMIT
15 shtator 2010
PËRFSHIERJA NË HULUMTIM
QEVERIA FLAMANE,
QEVERIA E KOSOVËS – M.T.P.T.,
KUVENDI KOMUNAL–PEJË,
URBAN PLUS
PROJEKTI MOBKOS – PLANIFIKIMI I MOBILITETIT URBAN NË KOSOVË / PEJË
MËNYRAT E LËVIZJES DHE LARGËSITË- HULUMTIMI NË NJËSI TË BANIMIT
15 shtator 2010
PËRFSHIERJA NË HULUMTIM
QEVERIA FLAMANE,
QEVERIA E KOSOVËS – M.T.P.T.,
KUVENDI KOMUNAL–PEJË,
URBAN PLUS
PROJEKTI MOBKOS – PLANIFIKIMI I MOBILITETIT URBAN NË KOSOVË / PEJË
MËNYRAT E LËVIZJES DHE LARGËSITË- HULUMTIMI NË NJËSI TË BANIMIT
15 shtator 2010
QEVERIA FLAMANE,
QEVERIA E KOSOVËS – M.T.P.T.,
KUVENDI KOMUNAL–PEJË,
URBAN PLUS
PYETËSORI - PËRMBAJTJA
1_ Mjetet e transportit në pronësi
•
automjete / kombi (1, 2, mbi 2)
•
bicikleta (1, 2, mbi 2)
Qëllimi: njohuri mbi posedimin e llojit dhe numrit të mjeteve të transportit
për familje
PROJEKTI MOBKOS – PLANIFIKIMI I MOBILITETIT URBAN NË KOSOVË / PEJË
MËNYRAT E LËVIZJES DHE LARGËSITË- HULUMTIMI NË NJËSI TË BANIMIT
15 shtator 2010
QEVERIA FLAMANE,
QEVERIA E KOSOVËS – M.T.P.T.,
KUVENDI KOMUNAL–PEJË,
URBAN PLUS
PYETËSORI - PËRMBAJTJA
2_ Largësia shtëpi – punë dhe mënyra e udhëtimit
•
largësia shtëpi - punë
•
koha shtëpi – punë
• mënyra e udhëtimit (ecje, bicikletë, vozitës në automjet,
udhëtar në automjet, taksi, autobus, tren)
•
shpeshtësia e përdorimit
Qëllimi: njohuri mbi largësinë dhe kohëzgjatjen e udhëtimit.
njohuri mbi mënyrën e udhëtimit në raport me largësinë
intenziteti i përdorimit
PROJEKTI MOBKOS – PLANIFIKIMI I MOBILITETIT URBAN NË KOSOVË / PEJË
MËNYRAT E LËVIZJES DHE LARGËSITË- HULUMTIMI NË NJËSI TË BANIMIT
15 shtator 2010
QEVERIA FLAMANE,
QEVERIA E KOSOVËS – M.T.P.T.,
KUVENDI KOMUNAL–PEJË,
URBAN PLUS
PYETËSORI - PËRMBAJTJA
3_ Largësia shtëpi – shkollë dhe mënyra e udhëtimit
•
largësia shtëpi - shkollë
•
koha shtëpi – shkollë
• mënyra e udhëtimit (ecje, bicikletë, vozitës në automjet,
udhëtar në automjet, taksi, autobus, tren)
•
shpeshtësia e përdorimit
PROJEKTI MOBKOS – PLANIFIKIMI I MOBILITETIT URBAN NË KOSOVË / PEJË
MËNYRAT E LËVIZJES DHE LARGËSITË- HULUMTIMI NË NJËSI TË BANIMIT
15 shtator 2010
QEVERIA FLAMANE,
QEVERIA E KOSOVËS – M.T.P.T.,
KUVENDI KOMUNAL–PEJË,
URBAN PLUS
PYETËSORI - PËRMBAJTJA
4_ Pyetje shtesë
•
vjetërsia e automjeteve
•
udhëtimi me aeroplan gjatë 12 muajve të fundit
Qëllimi: pasqyrë mbi ndotjen e ambientit nga automjetet e vjetra
përvojat në forma tjera të udhëtimit dhe lidhje ndërkombëtare