Qëllim i Organizatës Jo-Qeveritare `Safe Trip` është:

Download Report

Transcript Qëllim i Organizatës Jo-Qeveritare `Safe Trip` është:

Plani i rrugëtimit të sigurt për në shkollë
Analiza e 5 rasteve të shkollave fillore në Pejë
Në Shkurt të këtij viti OJQ “Safe Trip” në bashkëpunim
me Projektin MOBKOS për planifikimin e mobilitetit
urban në Kosovë ka filluar implementimin e projektit:
Plani i Rrugëtimit për në Shkollë, në komunën e Pejës.
Plani i rrugëtimit për në shkollë është një dokument ku
përshkruhen problemet dhe nevojat e shkollës në lidhje
me udhëtimin e nxënësve për në shkollë dhe nga shkolla
në shtëpi.
Ky dokument i mundëson nxënësve, mësueseve dhe
prindërve ta bëjnë udhëtimin për në shkollë në mënyrë
më të sigurt dhe më të përshtatshme.
Qëllimi i këtij projekti është:



Përmirësimi i ambientit të sigurisë për udhëtimin e
nxënësve për në shkollë
Zvogëlimi i përdorimit të automjeteve për dërgimin e
nxënësve në shkollë
Të ndihmohet në përmirësimin e infrastrukturës rrugore
për ecje dhe përdorim të biçikletave
Projekti eshte zhvilluar në tre faza:



Faza analitike,
Faza e zhvillimit të planit të veprimit,
Faza e vlerësimit.
Arsyet për krijim të një plani të tillë

Vështërsitë e trafikut

Problemet e sigurisë së udhëtimit

Shëndet më i mirë

Ambient më i pastër

Zgjidhje të përshtatshme për shkolla në varësi nga
lokacioni
Në projekt kanë qenë të përfshira 5 shkolla
fillore, me gjithsej 6724 nxënës
1.
Shkolla Fillore “Lidhja e Prizrenit” me 1200 nxënës;
2.
Shkolla Fillore “Xhemajl Kada” me 1724 nxënës;
3.
Shkolla Fillore “Ramiz Sadiku” me 900 nxënës;
4.
Shkolla Fillore “8 Marsi” me 1600 nxënës;
5.
Shkolla Fillore “Dardania” me 1300 nxënës.
Të gjitha shkollat fillore të përfshira në projekt
gjenden përgjatë rrugëve lokale
Problemet






Shpejtësia e lëvzijes së automjeteve tej normave të
lejuara
Mungesa e ngadalsuesve të shpejtësisë në afërsi të
shkollave
Mungesa e defnimit të zonave shkollore në afërsi të
shkollave
Mungesa e sinjalizimit horizontal dhe vertikal në afërsi të
shkollave
Mungesa e trotuareve dhe dalja direkte në rrugë e
nxënësve nga shkolla
Mungesa e informacioneve për nxënës për sigurinë në
trafik
Objektivat






Përmirësimi dhe rritja e sigurisë së lëvizjes së nxënësve
nga shtëpia në shkollë dhe nga shkolla për në shtëpi
Promovimi i udhëtimit të shëndetshëm për në shkollë
Zvogëlimi i përdorimit të automjeteve për dërgimin e
nxënësve për në shkollë
Të ndërmirren masa për rritjen e sigurisë në zonë
shkollore
Të ndihmohet në përmirësimin e infrastrukturës për ecje
dhe përdorim të biçikletave
Plani i vetëdijësimit – ofrimi i ligjëratave për sigurinë në
komunikacion tek fëmijët me qëllim të ngritjes së
vetëdijes për rreziqet që mund të vijnë nga
komunikacioni
Partnerët për krijimin e Planit të rrugëtimit për në
shkollë
Drejtori i shkollës
Policia
Prindërit
Plan i rrugëtimit për në shkollë
Mësuesit
OJQ
Nxënësit
Kuvendi
Komunal
Statistikat e aksidenteve me këmbësorë për periudhën
Janar-Dhjetor 2009 dhe Janar-Qershor 2010
Janar – Dhjetor 2009
Këmbësor të
vdekur sipas grup
moshave
Pejë
Ferizaj
Gjilan
Mitrovicë
Prishtinë
Prizren
Gjithsej
0 – 12 vjeç
1
2
1
6
9
6
25
13 -18 vjeç
3
0
2
0
0
0
5
Mbi 19 vjeç
5
2
0
6
11
3
27
Gjithsej
9
4
3
12
20
9
57
Këmbësor të
vdekur sipas grup
moshave
Janar – Qershor 2010
Pejë
Ferizaj
Gjilan
Mitrovicë
Prishtinë
Prizren
Gjithsej
0 – 12 vjeç
2
1
0
1
1
1
6
13 -18 vjeç
0
0
0
1
1
1
3
Mbi 19 vjeç
3
2
3
3
4
1
16
Gjithsej
5
3
3
5
6
3
25
Rezultatet e anketës
Shkolla fillore “Xhemajl Kada”
Si
udhëtojnë
zakonisht
fëmijët për në shkollë (%)?
10%
Si do të preferojnë fëmijët të
udhëtojnë për në shkollë (%)?
8%
14%
8%
25%
5%
53%
44%
Eci së bashku me një të rritur
Eci vetëm
Eci me shokë dhe familjar
Me biçikletë vetëm
Shfrytëzoj autobus/minibus
Me automjetin e familjes time
28%
5%
Duke ecur
Me biçikletë
Me automjet
Me autobus
Shkolla fillore “8 Marsi”
Si
udhëtojnë
zakonisht
fëmijët për në shkollë (%)?
Si do të preferojnë fëmijët të
udhëtojnë për në shkollë (%)?
1%
2%
42%
5%
31%
61%
Eci së bashku me një të rritur
Eci vetëm
Eci me shokë dhe familjar
Me automjetin e familjes time
Me biçikletë
33%
19%
6%
Duke ecur
Me biçikletë
Me automjet
Me autobus
Shkolla fillore “Dardania”
Si do të preferojnë fëmijët të
udhëtojnë për në shkollë (%)?
Si
udhëtojnë
zakonisht
fëmijët për në shkollë (%)?
12%
5%
19%
3%
43%
24%
5%
Eci së bashku me një të rritur
51%
Eci vetëm
Eci me shokë dhe familjar
Me biçikletë me shokë apo me familjar
Shfrytëzoj autobus/minibus
Me automjetin e familjes time
32%
6%
Duke ecur
Me biçikletë
Me automjet
Me autobus
Shkolla fillore “Lidhja e Prizrenit”
Si
udhëtojnë
zakonisht
fëmijët për në shkollë (%)?
14%
Si do të preferojnë fëmijët të
udhëtojnë për në shkollë (%)?
9%
19%
31%
19%
59%
3%
46%
Eci së bashku me një të rritur
Eci vetëm
Eci me shokë dhe familjar
Me automjetin e familjes time
Duke ecur
Me biçikletë
Me automjet
Me autobus
41%
Shkolla fillore “Ramiz Sadiku”
Si
udhëtojnë
zakonisht
fëmijët për në shkollë (%)?
9%
Si do të preferojnë fëmijët të
udhëtojnë për në shkollë (%)?
6%
16%
1%
51%
28%
43%
5%
Eci së bashku me një të rritur
Eci vetëm
Eci me shokë dhe familjar
Me biçikletë
Me automjet
Duke ecur
Me automjet
Me biçikletë
Me autobus
Përmbledhje e propozimeve
Avancimi i edukimit të nxënësve për rrezikun nga aksidentet në
komunikacion
Organizimi i fushatave për mënyrën e kujdesshme të lëvizjes në rrugë
Pajisja e nxënësve me materiale reflektuese për lëvizje natën
Vendosja e masave të duhura të sinjalizimit horizontal dhe vertikal
Vendosja e ngaldalsuesve të shpejtësisë në afërsi të shkollave
Përcaktimi I zonave shkollore
Ndërtimi I trotuareve në afërsi të shkollave
Kultura e të ecurit



Në bazë të statistikave të marra nga anketat me nxënës,
shumica absolute e nxënësve vijnë në shkollë duke ecur.
Ecja, është një nga format më të mira të transportit.
Kjo kulturë duhet të vazhdohet, por duhet të krijohen
kushtet infrastukturore për ecje të sigurt të fëmijëve për
në shkolla
Ciklizmi

Ciklizimi është formë e transportit të shëndetshëm…

Anketat e bëra tregojnë për mungesë të madhe të
parkingjeve për biçikleta në shkolla si dhe mungesë të
shtigjeve të dedikuara për biçiklist
Projektet në vazhdim
Planet e rrugëtimit për në shkolla, janë
shndërruar në domodoshmëri në shkollat
e vendeve perendimore
 Në Kosovë, planet e rrugëtimit për në
shkolla do të ndihmojnë në zhvillimin e
mobilitetit dhe sigurisë në komunikacion.

Ju faleminderit për vëmendjen tuaj