BSC Kosova Moduli: Përpilimi i Planit të Biznesit

Download Report

Transcript BSC Kosova Moduli: Përpilimi i Planit të Biznesit

Shembull i një forme të planit të
biznesit
Elementet e planit të biznesit
1. Tabela e përmbajtjes
9. Kapitali fillestar i biznesit
2. Përmbledhja ekzekutive
10. Planet financiare
3. Përshkrimi i idesë së biznesit
11. Shtojcat:
4. Forma ligjore e biznesit
• Projekcionet financiare
5. Hulumtimi i tregut
• Shpenzimet fillestare
• Grafiku i pikës kritike, etj
6. Plani i marketingut
7. Organizimi i biznesit
8. Kostot e biznesit
Përmbledhja Ekzekutive
Emri I Biznesit:
Forma Ligjore:
Tipi I Biznesit:
Prodhues
Shitje me pakicë
Vizioni:
Misioni:
Qellimet:
Shërbyes
Shitje me shumicë
Përmbledhja Ekzekutive
Produktet apo sherbimet
Klientët:
Pronarët:
Numri i punëtorëve:
Plani investues dhe financiar
Forma e Biznesit
Biznesi do të operoj si: Biznes individual ose…..
Arsyeja për zgjedhjen e këtij biznesi
Pronarët do të jenë:
Emri mbiemri
Emri mbiemri
Përshkrimi I aftësive:
Përshkrimi I aftësive:
Eksperiencat që kanë:
Eksperiencat që kanë:
Ideja e Biznesit
Emri I Biznesit:
Biznesi do të ofroj prodhimet ose shërbimet e mëposhtme:
Merret me tipet e mëposhtme të tregtisë me shumicë:
Konsumatorë do të jenë:
Biznesi do të plotësojë këto nevoja të konsumatorëve:
Biznesi do ta plotësoj shitjen në këtë mënyrë:
Hulumtimi i tregut
1
Produkti ose
Shërbimi
2
Konsumatorët
3
Nevojat e
konsumatorëve
4
Konkurrentët
Plani I Marketingut
Produkti
Produkti, shërbimi apo
1
Cilësia
Ngjyra
Madhësia
Paketimi
Pjesë ndërrimi
Riparime
gamë produktesh
2
Plani i Marketingut
Cmimi
Produkti, shërbimi apo
1
Sa janë të gatshëm të
paguajnë konsumatorët
Cmimet e konkurrentëve
•Të larta
•Mesatare
•Të ulta
Cmimi im
Arsyeja për vendosjen e
këtij cmimi
Zbritje do t’ju jepen këtyre
klientëve
Arsyeja për të aplikuar
zbritje
Kredi do t’ju jepet këtyre
klientëve
Arsyeja për të bërë shitje
me kredi
gamë produktesh
2
Plani I Marketingut
Vendi
Lokacioni:
Përshkruani vendin ku keni planifikuar vendosjen e biznesit
Ky vend është zgjedhur për këto arsye:
Metodat e shpërndarjes:
Biznesi do t’ju shesë :
Individëve
Bizneseve me shumicë
Bizneseve me pakicë Të tjerëve
Kjo mënyrë e shpërndarjes është zgjedhë për këto arsye:
Plani I Marketingut
Promocioni
Tipet e reklamimit
Detaje
Kosto
Plani I Marketingut
Promocioni
Tipet e promocionit të Detaje
shitjes
Kosto
Plani i shitjeve mujore
PLANI I SHITJEVE MUJORE
Produkti/
sherbimi
1. Sasia
Çmimi
2. Sasia
Çmimi
3. Sasia
Çmimi
4. Sasia
Çmimi
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qersh.
Korrik
Gusht
Sht.
Tet.
Nent.
Dhj.
Plani i investues dhe financues
PLANI INVESTUES
PLANI FINANCUES
Investimet në pajisje
Kapitali vetanak
Shpenzimet për truall
......................... €
Para të gatshme
......................... €
Shp. e ndërtimit/ rindërt.
......................... €
Gjërat me vlerë
......................... €
Mobiljet/ inventari
......................... €
Makinat
......................... €
Kapitali i huaj
Automjetet
......................... €
Kreditë private
......................... €
Kreditë bankare
......................... €
Kredi të tjera
......................... €
Financimi i përgjithshëm
......................... €
Kapitali qarkullues
Furnizimi i parë
......................... €
Humbjet fillestare (tab. 4)
......................... €
......................... €
Kapitali tjetër qarkullues
Investimet tjera
(p.sh. Kaucioni, shpenzimet
e themelimit, paradhënia
për qira)
......................... €
Investimet e përgjithshme
......................... €
Kërkesat për pajisje
Tipi I pajisjes
Investimi total:
Specifikimi
Cmimi
Amortizimi
Artikujt e
investimit
Ndërtesa
Makineritë
Automjetet
Veglat
Amortizimi
total
Vlera
Vitet e
përdorimit
C’vlerësimi
vjetor
Kërkesat e Stafit dhe Kostot
Kërkesat e Stafit
Nr.
Përshkrimi
Totali
Kualifikimi
Kostot e Stafit
Paga/muaj
Paga/vit
Kostot mujore dhe vjetore për inputet
e biznesit
Kostot mujore dhe vjetore për inputet e biznesit
Kostot mujore
Inputet
Lenda e pare
Rryma
Telefoni
Qiraja
Shp.operacionale
Interesi
Amortizimi
Shpenzimet totale
I
II
III
IV
V
VI
N
ë
vit
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Plani i rrjedhës së parasë
Vit
Në muaj
I
Para në fillim të
muajit
Para që hyjnë nga
shitjet
Para të tjera që
hyjnë
GJITHSEJ HYRJE
Para për kosto stafi
Para për kosto
operacionale
Para të tjera që dalin
GJITHSEJ DALJE
Para në fund të
muajit
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Plani i shitjeve dhe kostove (Bilanci I suksesit)
Ne muaj
SHITJET
Prod.1 (q x p)
Prod.2 (q x p)
GJITHSEJ TE HYRA
Shp.e stafit
Shp.operacionale
Amortizimi
Interesi
SHPENZIME TOTALE
BRUTO FITIMI
Tatimi ne te ardhura
PROFITI NETO
I
II
III
IV
V
Vit
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
SWOT Analiza
Analiza SWOT ka të bëjë me identifikimin
sistematik të fuqive, dobësive, shanseve dhe
kërcënimeve të firmës. Ajo paraqet ekulibrimin më të
mirë midis tyre
• Fuqitë: Një fuqi është një burim, mjeshtëri ose një
tjetër avantazh kundrejt konkurrentëve. Fuqitë mund
të kenë si burim imazhin e firmës, udhëheqjen e
tregut, relacionet blerës furnitorë dhe faktorë tjerë
SWOT Analiza
•
Dobësitë: Një dobësi është një kufizim apo
mungesë në burime, mjeshtëri dhe kapacitet që
dëmtojnë seriozisht rezultatet e firmës. Burimet të
dobësive mund të jenë mjetet e prodhimit, burimet
financiare, kapacitetet e drejtimit, mjeshtëritë e
marketingut etj.
• Shanset: Një shans është një situatë e favorshme në
mjedisin e jashtëm të një firme. Identifikimi i një
segmenti të ri tregu, ndryshimet në konditat
konkurruese, ndryshimet teknologjike, përmirësimi i
marrëdhënieve furnitor blerës mund të jenë shanse
për firmën
SWOT Analiza
•
Kërcënimet: mund të jetë një situatë e
pafavorshme në mjedisin e jashtëm të një
firme. Hyrja e konkurrentëve ë rinj, rritja e
ngadalshme e tregut, ndryshimet teknologjike
etj mund të kërcënime për suksesin e një
firme
Përparësitë dhe të metat e pronësisë individuale, ortakërisë dhe korporatave
PËRPARËSITË
TË METAT
BIZNESET INDIVIDUALE
Lehtësia e krijimit
Mbajtja e gjithë fitimit
Kontrolli i drejtëpërdrejtë
Lehtësia e shkrirjes
Ruajtja e sekretit afarist
Përgjegjësia e pakufizuar
Vështërsitë e gjetjes së kapitalit
Njohuri drejtimi të kufizuara
Mungesë e mundësive për të punësuarit.
Mungesë e vazhdimësisë
ORTAKËRIA
Lehtësia e krijimit
Kapacitet më i madh i pronësisë
Kualifikime plotësuese të biznesit
Potencial fitimi
Përgjegjësi e pakufizuar
Konflikte midis personave
Mungesë vazhdimësie
Vështërsi për tu shkrirë
KORPORATA
Përgjegjësia e kufizuar
Kalimi i thjeshtë i pronësisë
Vazhdimësia e ekzistencës
Lehtësia e gjetjes së kapitalit
Drejtimi profesional
Taksa të rënda ( të dyfishta)
Kosto e lartë e krijimit
Kufizime qeveritare
Mungesa e kontrollit të korporatës nga
aksionarët
Çështje të ndryshme





Gjerësia zakonisht është 20 deri në 25 faqe, varësisht
prej madhësisë së biznesit mundet edhe më shumë
Shtojcat e kërkuara
 Pasqyrat financiare
 Pasqyrat për shpenzimet fillestare
 Rezyme
Duhet të shfrytëzohen tabelat, paraqitje të ndryshme grafike,
Të mos përdoret veta e parë (“Unë”, “Ne”, “E jona”)
Formatizo dhe korrigjo (shumë herë)