Standartet e Teknologjisë në Arsim

Download Report

Transcript Standartet e Teknologjisë në Arsim

Standartet e Teknologjisë në
Arsim
Standartet e Teknologjisë në Arsim
Standartet për Nxënësit
Standartet për Mësuesit
Burimi: http://nets.iste.org
Shoqëria ndërkombëtare e Teknologjisë në Arsim
Standartet për Nxënësit
1. Konceptet bazë dhe veprimet


Nxënësit duhet të kuptojnë mirë natyrën dhe veprimet e
sistemeve teknologjike.
Nxënësit duhet të përdorin shumë mirë teknologjinë.
Standartet për Nxënësit
2. Çështjet Sociale, etike, dhe njerëzore



Nxënësit duhet të kuptojnë çështjet etike, kulturore, dhe
shoqërore të lidhura me teknologjinë.
Nxënësit duhet të përdorin në mënyrë të përgjegjshme
sistemet e teknologjisë, informacionit dhe programet.
Nxënësit duhet të zhvilloj një qëndrim pozitiv ndaj
përdorimit të teknologjisë, për të mbështetur të mësuarin
afatgjatë, bashkëveprimin, arritjet personale dhe
produktivitetin.
Standartet për Nxënësit
3. Mjetet e produktivitetit teknologjik


Nxënësit duhet të përdorin mjete teknologjike për të
zgjeruar mësimin, rritjen e produktivitetit, dhe për të
nxitur krijueshmërinë.
Nxënësit duhet të përdorin mjete produktive për të
bashkëpunuar në ndërtimin e modeleve teknologjike të
zgjeruara, do të përgatisë publikime, dhe të prodhojë
vepra të tjera krijuese.
Standartet për Nxënësit
4. Mjete të komunikimit teknologjik


Nxënësit duhet të përdorin telekomunikacionin për të
bashkëpunuar, publikuar, si dhe të ndërveprojnë me
moshatarët, ekspertët, dhe audienca e tjera.
Nxënësit duhet të përdorin një shumëllojshmëri të
mediave dhe formatet për të komunikuar informacione
dhe ide në mënyrë efektive në audienca të shumta.
Standartet për Nxënësit
5. Mjete të kërkimit teknologjik



Nxënësit duhet të përdorin teknologjinë për të gjetur,
vlerësuar, dhe të mbledhë informacion nga një
shumëllojshmëri burimesh.
Nxënësit duhet të përdorin mjete teknologjike për të
procesuar të dhëna dhe raportuar rezultatet.
Nxënësit duhet të vlerësojnë dhe zgjedhin burimet të reja
informatike dhe inovacione teknologjike të bazuara mbi
përshtatshmërinë për detyra të veçanta.
Standartet për Nxënësit
6. Mjetet teknologjike për zgjidhjen e
problemeve dhe vendim-marrjes


Nxënësit duhet të përdorin burimet e teknologjisë për
zgjidhjen e problemeve dhe vendim-marrje të duhur.
Nxënësit duhet të përdorin teknologjinë në zhvillimin e
strategjive për zgjidhjen e problemeve në botë reale.
Standartet për Mësuesit
1. Mësuesit duhet të dinë mirë konceptet dhe
veprimet e teknologjisë.


Të japin njohuri, aftësi dhe kuptim bazë të koncepteve të
teknologjisë.
Të shfaqin një rritje të vazhdueshme në diturinë teknologjike dhe
aftësitë për të qëndruar pranë teknologjive të reja.
Standartet për Mësuesit
2. Mësuesit duhet të planifikojnë dhe
projektojnë mjedise efektive të mesuarit dhe
përvoja të mbështetura nga teknologjia.




Të zhvillojnë mundësi të përshtatshme të të mësuarit që aplikojnë
strategji teknologjike mësimore për të mbështetur nevojat e
ndryshme të nxënësve.
Të zbatohen hulumtimet e fundit në mësimdhënie me anën e
teknologjisë kur planifikohen mjediset dhe përvojat e mësimit.
Të identifikohen dhe gjenden burimet e teknologjisë dhe të
vlerësohen ato për saktësi dhe përshtatshmëri.
Të planifikohen strategji për të manaxhuar të mësuarin te nxënësi
në një mjedis teknologjik të zhvilluar.
Standartet për Mësuesit
3. Mësuesit duhet të zbatojnë planet e
programet mësimore, që përfshijnë metodat
dhe strategjitë për të aplikuar teknologjinë
për të rritur të mësuarin e nxënësve.




Të lehtësojnë përvojat e teknologjisë.
Të përdori teknologjinë për të mbështetur strategjitë që lidhen me
nevojat e nxënësit.
Të aplikojë teknologjinë për të zhvilluar aftësitë dhe kreativitetin e
nxënësve.
Të manaxhojë aktivitetet mësimarrëse të nxënësit në një mjedis të
zhvilluar teknologjik.
Standartet për Mësuesit
4. Mësuesit aplikojnë teknologjinë për të lehtësuar një
shumëllojshmëri të vlerësimeve të efektshme dhe
strategjive të vlerësimit.



Të aplikojnë teknologji në vlerësimin e nxënësve të mësuarit e
lëndës duke përdorur një varietet të teknikave të vlerësimit.
Përdorimi i burimeve teknologjike për të mbledhur dhe analizuar
të dhëna, interpretuar rezultatet, dhe komunikuar rezultatet, për të
përmirësuar praktikën mësimore dhe të mësuarit të nxënësve.
Aplikimi i metodave të shumta të vlerësimit për të përcaktuar
përdorimin e duhur të burimeve të teknologjisë për të mësuarit,
komunikimit, dhe produktivitetit të nxënësit .
Standartet për Mësuesit
5. Mësuesit përdorin teknologjinë për të rritur
produktivitetin dhe praktikën e tyre
profesionale.




Përdorimi i burimeve teknologjike për t’i angazhuar në zhvillimin e
vazhdueshëm profesional dhe të mësuarit afatgjatë.
Vazhdimisht të vlerësojnë dhe të reflektojnë mbi praktikat
profesionale të marrin vendime të informuara lidhur me përdorimin
e teknologjisë në mbështetje të të mësuarit të nxënësve.
Aplikimi i teknologjisë për të rritur produktivitetin.
Përdorimi i teknologjisë për të komunikuar dhe bashkëpunuar me
mësuesit e tjerë, prindërit e studentëve dhe komunitetin e gjerë
për të rritur të mësuarin te nxënësi.
Standartet për Mësuesit
6. Mësuesit duhet të kuptojnë çështjet sociale, etike,
legale, dhe njerëzore që rrethojnë përdorimin e
teknologjisë në shkolla dhe praktikimi i këtyre
parimeve në praktikë.





Të mësojnë praktikat etike dhe ligjore të përdorimit të teknologjisë.
Aplikimi i burimeve teknologjike për të aftësuar nxënës me karakteristika,
aftësi dhe mjedis shoqëror të ndryshëm.
Identifikimi dhe përdorimi i burimeve teknologjike që lejojnë
ndryshueshmërinë.
Promovimi i përdorimit të sigurt dhe të shëndetshëm të burimeve
teknologjike.
Lehtësimi i hyrjes barabartë në burimet teknologjike për gjithë nxënësit.
Diskutime
&
Konluzione