ระบบประสาท ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมอง - sumon

Download Report

Transcript ระบบประสาท ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมอง - sumon

ระบบประสาท
•
ระบบประสาทส่ วนกลางประกอบด้ วยสมอง (brain)
และไขสันหลัง (spinal cord)ซึ่งเป็ นศูนย์ กลาง
ควบคุมและประสานการทางานของร่ างกายทัง้ หมด
ระบบประสาทส่ วนกลาง
สมองส่ วนหน้ า (forebrain)
• สมองใหญ่ (cerebrum) เป็ นสมองส่ วนหน้ าสุด
ที่มีขนาดใหญ่ ท่ สี ุด ทาหน้ าที่เกี่ยวกับความจา ความ
นึกคิด ไหวพริบ และความรู้ สึกผิดชอบ นอกจากนีย้ ัง
เป็ นศูนย์ กลางควบคุมการทางานของส่ วนต่ างๆ ของ
ร่ างกายที่อยู่ใต้ อานาจจิตใจ เช่ น ศูนย์ ควบคุมการ
ทางานของกล้ ามเนือ้ การรั บสัมผัส การพูด การ
มองเห็น เป็ นต้ น
1. สมองส่ วนหน้ า (forebrain)
ทาลามัส (thalamus)
เป็ นส่ วนที่อยู่ด้านหน้ าของสมองส่ วนกลางหรื ออยู่
ข้ าง ๆ โพรงสมอง ทาหน้ าที่เป็ นสถานีถ่ายทอด
กระแสประสาทที่รับความรู้ สึก ก่ อนที่จะส่ งไปยังสมอง
ที่เกี่ยวข้ องกับกระแสประสาทนัน้
สมองส่ วนหน้ า (forebrain)
• ไฮโพทาลามัส (hypothalamus)
สมองส่ วนนีอ้ ยู่ใต้ ส่วนทาลามัส ซึ่งอยู่ด้านล่ างสุดของ
สมองส่ วนหน้ า ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์ กลางควบคุม
อุณหภูมขิ องร่ างกาย การเต้ นของหัวใจ การนอน
หลับ ความดันเลือด ความหิว ฯลฯ นอกจากนีย้ ังเป็ น
ศูนย์ ควบคุมอารมณ์ และความรู้ สึกต่ าง ๆ เช่ น
อารมณ์ เศร้ าโศกเสียใจ เป็ นต้ น
2. สมองส่ วนกลาง (Midbrain)
• เป็ นส่ วนที่ต่อจากสมองส่ วนหน้ า ทาหน้ าที่
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตาและม่ านตา
เช่ น ทาให้ ลูกตากลอกไปมาได้ ปิ ดเปิ ดม่ านตา
ขณะที่มีแสงเข้ ามามากหรือน้ อย
3. สมองส่ วนท้ าย (hindbrain)
•-ซีรีเบลลัม (cerebellum)
อยู่ใต้ ส่วนล่ างของซีรีบรั ม ทาหน้ าที่ในการดูแลการทางาน
ของส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกาย และระบบกล้ ามเนือ้ ต่ าง ๆ
ให้ ประสานสัมพันธ์ กันอย่ างเหมาะสมและราบรื่ น อีกทัง้
ยังเป็ นตัวรั บกระแสประสาทจากอวัยวะควบคุมการทรง
ตัว ซึ่งอยู่ในหูชัน้ ใน และจากข้ อต่ อและกล้ ามเนือ้ ต่ าง ๆ
ซีรีเบลลัมจึงเป็ นส่ วนสาคัญในการควบคุมการทรงตัวของ
ร่ างกาย
3. สมองส่ วนท้ าย (hindbrain)
•พอนส์ (pons)
เป็ นส่ วนของก้ านสมองที่อยู่ด้านหน้ าของซีรีเบลลัมติด
กับสมองส่ วนกลาง ทาหน้ าที่ควบคุมการทางาน
บางอย่ าง เช่ น การเคีย้ วอาหาร การหลั่งนา้ ลาย การ
เคลื่อนไหวของกล้ ามเนือ้ บริเวณใบหน้ า ควบคุมการ
หายใจ การฟั ง
3. สมองส่ วนท้ าย (hindbrain)
• เมดัลลา ออบลองกาตา (ก้ านสมองส่ วนท้ าย)
เป็ นสมองส่ วนท้ ายสุด ซึ่งตอนปลายของสมองส่ วนนี ้
ต่ อกับไขสันหลัง จึงเป็ นทางผ่ านของกระแสประสาท
ระหว่ างสมองกับไขสันหลัง นอกจากนีเ้ มดัลลา
ออบลองกาตายังทาหน้ าที่เป็ นศูนย์ ควบคุมกิจกรรม
ของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่ น การเต้ นของหัวใจ
การหายใจ การหมุนเวียนเลือด การกลืน การไอ การ
จาม เป็ นต้ น
• สมองส่ วนกลาง พอนส์ และ เมดัลลา ออบลอง
กาตา สมองทัง้ 3 ส่ วนนีร้ วมเรียกว่ า ก้ านสมอง
(brain stem)
ไขสันหลัง
• ไขสันหลัง (Spinal Cord)
เป็ นเนือ้ เยื่อประสาทที่ทอดยาวจากสมองไป
ภายในโพรงกระดูกสันหลัง กระแสประสาทจากส่ วน
ต่ างๆของร่ างกายจะผ่ านไขสันหลัง มีทงั ้ กระแส
ประสาทเข้ าและกระแสประสาทออกจากสมองและ
กระแสประสาทที่ตดิ ต่ อกับไขสันหลังโดยตรง
เซลล์ ประสาท (Neuron)
• เซลล์ ประสาท (Neuron)
เป็ นหน่วยที่เล็กที่สดุ ของระบบประสาท เซลล์ประสาทมี
เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึมและนิวเคลียสเหมือนเซลล์อื่นๆ
แต่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไป เซลล์ประสาท
ประกอบด้ วยตัวเซลล์ และเส้ นใยประสาทที่มี 2 แบบคือ
เดนไดรต์ (Dendrite) ทาหน้ าที่นากระแสประสาท
เข้ าสูต่ วั เซลล์ และแอกซอน (Axon) ทาหน้ าที่
นากระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ไปยังเซลล์ประสาท
อื่นๆ เซลล์ประสาทจาแนกตามหน้ าที่
• การทางานได้ 3 ชนิด คือ
1. เซลล์ ประสาทรับความรู้สึก รับความรู้สึกจากอวัยวะสัมผัส
เช่ น หู ตา จมูก ผิวหนัง ส่ งกระแสประสาทผ่ านเซลล์
ประสาทประสานงาน
2. เซลล์ ประสาทประสานงาน เป็ นตัวเชื่อมโยงกระแส
ประสาทระหว่ างเซลล์ รับความรู้สึกกับสมอง ไขสันหลัง และ
เซลล์ ประสาทสั่งการ พบในสมองและไขสันหลังเท่ านัน้
3. เซลล์ ประสาทสั่งการ รับคาสั่งจากสมองหรือไขสันหลัง
เพื่อควบคุมการทางานของอวัยวะต่ างๆ
นิสัย 10 อย่ าง ที่ทาให้ สมองพัง
1.ไม่ทานอาหารเช้ า หลายคนคิดว่าไม่ทานอาหารเช้ า แล้ ว
จะทาให้ ระดับน ้าตาลในเลือดต่า แต่นี่จะเป็ นสาเหตุให้
สารอาหารไปเลี ้ยงสมองไม่เพียงพอ ทาให้ สมองเสื่อม
2. กินอาหารมากเกินไป การกินมากเกินไปจะทาให้
หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดโรค
ความจาสัน้
3. การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุให้ เกิดโรคสมองฝ่ อ และโรค
อัลไซเมอร์
4. ทานของหวานมากเกินไป การกินของหวานมาก จะไป
ขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนและสารอาหารที่เป็ นประโยชน์
เป็ นสาเหตุของการขาดสารอาหารและขัดขวางการพัฒนา
ของสมอง
5. มลภาวะ สมองเป็ นส่วนที่ใช้ พลังงานมากที่สดุ ใน
ร่างกาย การสูดเอาอากาศที่เป็ นมลภาวะเข้ าไป จะทาให้
ออกซิเจนในสมองลดปริ มาณลง ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการ
ทางานของสมองลดลง
6. การอดนอน การนอนหลับจะทาให้ สมองได้ พกั ผ่อน
การอดนอนเป็ นเวลานาน จะทาให้ เซลล์สมองตาย
7. การนอนคลุมโปง การนอนคลุมโปงจะเป็ นการเพิ่ม
คาร์ บอนไดออกไซด์ให้ มากขึ ้น และลดออกซิเจนให้ น้อยลง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสมอง
8. ใช้ สมองในขณะที่ไม่สบาย การทางานหรื อเรี ยนใน
ขณะที่กาลังป่ วย จะทาให้ ประสิทธิภาพการทางานของ
สมองลดลง เหมือนกับการทาร้ ายสมองไปในตัว
9. ขาดการใช้ ความคิด การคิดเป็ นสิง่ ที่ดีที่สดุ ในการ
ฝึ กสมอง การขาดการใช้ ความคิดจะทาให้ สมองฝ่ อ
10. เป็ นคนไม่คอ่ ยพูด ทักษะการพูดจะเป็ นตัวแสดงถึง
ประสิทธิภาพของสมอง