ก้านใบ

Download Report

Transcript ก้านใบ

Leaf
Monocots
Dicots
ใบพืช C3,C4,CAM
C3
ข้ าว
ต้ นแก้ ว
C4
ข้ าวโพด
อ้
อ
ย
ข้ าวฟ่ าง
CAM
สับปะร
ด
กุหลาบหิน
ประเภทของใบ
ใบเดี่ยว
(เส้ นใบ)
(เส้ นกลางใบ)
(ตัวใบ)
(ก้านใบ)
(หูใบ)
ประเภทของใบ ใบประกอบ
(ก้านใบ)
ไม่ มหี ูใบ
(ก้ านทีอ่ ยู่ระหว่ างก้ านใบย่ อย)
(หูใบ)
(ก้านใบย่อย)
(ใบย่อย)
ใบประกอบ
กระถิน
มะขาม
จามจุรี
มะพร้ าว
Flowers
Monocots: flower
parts in 3’s
Dicots: flower parts in
4’s, 5’s, 6’s
Seeds
เปลือกหุ้มเมล็ด
ใบเลีย้ ง
ยอดอ่ อน
เยือ่ หุ้มยอดอ่ อน
ใบที่เกิดจากยอดอ่ อน
เยือ่ หุ้มรากอ่ อน
รากอ่ อน
เศษของเปลือกหุ้มเมล็ด
ใบเลีย้ ง
สรุป
One
cotyledon
Two
cotyledon
การลาเลียงน้าของพืช
• แรงดันราก (Root pressure)
• แรงดึงจากการคายน้า (Transpiration pull)
การดูดซึมน้ าของราก
นา้ และแน่ ธาตุจากดินจะถูกดูดซึม
โดยขนรากผ่ านชั้นคอร์ เทกซ์
จนถึงเอนโดเดอร์ มสี โดย 2 วิธี คือ
วิธีอะโพพลาสต์ (Apoplast) วิธี
ซิมพลาสต์ (Symplast)
Apoplast and Symplast
ผ่ านผนังเซลล์ ที่
ติดต่ อกันและ
ช่ องว่ างภายนอก
เซลล์ เรียกว่ า
วิธีอะโพพลาสต์
(Apoplast)
Apoplast and Symplast
ผ่ านจากเซลล์
หนึ่งไปอีก
เซลล์ หนึ่งโดย
ไซโทพลาสซึม
เรี ยกว่ าวิธี
ซิมพลาสต์
(Symplast
แรงดันราก
พืชดูดนา้ ทางราก
ตลอดเวลาทาให้
ปริมาณนา้ ในรากมี
จานวนมากขึน้ เกิด
แรงดันในรากสูง ดัน
นา้ ไปสูงปลายยอด
ปลายราก
Monometer
แรงดึงจากการคายน้ า
กระบวนการหนึ่ง
ของการลาเลียงนา้
ในท่ อไซเลมและพืช
คายนา้ ทางปากใบ
ทาให้ เกิดแรงดึงใน
ท่ อไซเลม ดึงนา้ ขึน้
สู่ลาต้ นและใบได้
Hydathode
เมื่อปากใบปิ ดนา้ จึงออกมา
เป็ นหยดที่ปลายของเส้ น
ใบซึ่งมีรูเล็ก ๆ อยู่ที่ขอบใบ
รู นีเ้ รียกว่ า ไฮดาโธด
Hydathode การเสี ยนา้ ใน
รู ปของหยดนา้ เรียกว่ า
กัตเตชั่น Guttation
การลาเลียงอาหารของพืช
ระบบเนือ้ เยือ่ ลาเลียงมีเนือ้ เยือ่ 2 ชนิด
Xylem
Tracheid (No)
Vessel member (No)
Xylem parenchyma(Yes)
Xylem fiber(No)
Pholem
Sieve tube member(Yes)
Companion cell(Yes)
Phloem parenchyma(Yes)
Phloem fiber(No)
** ในพืชใบเลีย้ งคู่จะมี Vascular cambium คัน่ กลาง
ระหว่ าง xylem กับ phloem
Xylem
Phloem
Xylem
Phloem
Xylem
Phloem
การ
เจริญเติบโต
ของรากและ
ลาต้ น
8 7 6 5 4 3 2 1
Wood=เนือ้ ไม้
Bark=เปลือกไม้