เริ่มต

download report

Transcript เริ่มต

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 5
3000-2001
การใช้ โปรแกรม
Solid Works 2D
การให้ คะแนน แบ่ งออกเป็ น 70 : 30
70 :
30 :
เวลาเรียน
พฤติกรรม
งาน, ใบงาน
10 คะแนน
10 คะแนน
50 คะแนน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
15 คะแนน
15 คะแนน
การหักคะแนน
การเข้ าเรียนสาย เกิน 30 นาที หักครั้งละ
การขาดเรียน 1 ครั้ง
“
การนาอาหารเข้ ามาทานในห้ องคอมฯ
การทิง้ ขยะ ในห้ องคอมฯ ชิ้นละ
ไม่ Turn off หลังเลิกเรียน
ทาลาย ขีด-เขียนโต๊ ะหรือเครื่องคอมฯ
พูดจาไม่ สุภาพ ก้ าวร้ าว
5 คะแนน
2 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
ปรับตก
10 คะแนน
เกรดที่ได้
 คะแนน
 คะแนน
50-100
0-49
ผ่าน
 เวลาเรี ยนไม่ถึง 80 %
คะแนน
คะแนน
:
:
ผ. /ผ่าน
มผ. /ไม่
:
ขร.
ทดสอบก่ อนเรียน
Program อะไรทีใ่ ช้ ในการเขียนแบบ
ภาพฉายคืออะไร
สั ปดาห์ ที่ 1
เริ่มต้ นกับ Solid Works
Solid Works เป็ นโปรแกรมที่ใช้ ในการเขียน
แบบ 2D และ 3D เป็ นโปรแกรมที่สามารถใช้ งาน
ง่ าย เหมาะสาหรับงานการขึน้ รูปวัตถุในงาน
อุตสาหกรรม
การเชื่อมโยงระหว่ างเอกสารของ Solid Works
เปิ ดใช้ งาน Solid Works
Start > All Program >Solidworks2007 SPO.O > Solidworks2007 SPO.O
การสร้ างชิ้นงานใหม่
 เลือกคาสั่ ง File > New
 คลิกเลือกคาสั่ ง Part เพือ่ ทาการสร้ างชิ้นงานใหม่
 คลิกทีป
่ ุ่ ม OK เพือ่ เริ่มการทางาน
1
คลิกที่ (New)
2
1
คลิกที่
(Part)
3
คลิกที่ปมุ่ OK
สั ปดาห์ ที่ 2
ส่ วนประกอบของโปรแกรม
Solid Works
หน้ าต่ างการทางานและส่ วนประกอบของโปรแกรม Solid Works
สแตนดาร์ ทลู บาร์
ไตเติ ้ลบาร์
เมนูบาร์
วิวทูลบาร์
แถบช่วยค้ นหา
แถบจัดการคาสัง่
แถบแสดงรายการเขียนแบบ
แถบแสดงคาสัง่ การใช้ งาน
แถบแสดงโครงสร้ างการเขียนแบบ
พื ้นที่เขียนแบบ
ระนาบแกน X,Y,Z
แผงแสดงใบรายการ
ปุ่ มการปรับมุมมอง (Orientation)
แถบสถานะการทางาน
แถบทาสบาร์
เครื่องมือการวาดเส้ นร่ าง (Sketch Toolbar)
คลิกที่ปมุ่ Sketch จะแสดงคาสัง่ ในการวาดเส้ นร่าง
ไอคอน
คำสั่ง
ควำมหมำยและกำรใช้ งำน
Line
ใช้ สร้ างเส้ นตรงและเส้ นโค้ งที่ตอ่ จากจุดสุดท้ ายของเส้ นตรง
Spline
ใช้ สร้ างเส้ นอิสระโดยจุดที่คลิกจะเป็ นจุดบอกตาแหน่งทางเดินของเส้ นอิสระ
Ellipse
ใช้ สร้ างวงรี โดยจุดแรกที่คลิกคือจุดศูนย์กลางของวงรี จุดต่อไปคือด้ านยาวและด้ านสันของวงรี
้
ตามลาดับ
Three Point Arc
ใช้ สร้ างเส้ นโค้ งโดยคลิกจุด 3 จุด จุดแรกและจุดที่สองคือจุดเริ่ มต้นและจุดปลายของเส้นโค้ง
ส่ วนจุดที่สามคือจุดบนเส้นโค้ง
Tangent Arc
ใช้ สร้ างเส้ นโค้ งที่ตอ่ จากปลายของเส้ นตรงหรื อเส้ นโค้ งอื่น ๆ โดยการคลิกจุดแรกที่ปลาย
เส้ นตรงหรื อเส้ นโค้ งและลากมาคลิกจุดที่สองจะเป็ นจุดปลายของเส้ นโค้ งที่สร้ างใหม่
Center Point Arc
ใช้ สร้ างเส้ นโค้ ง โดยการคลิก 3 จุด จุดแรกคือ จุดศูนย์กลางของเส้นโค้งจุดที่สองและสามคือ
จุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายของเส้นโค้งตามลาดับ
Two Point Rectangle ใช้ สร้ างรูป 4 เหลี่ยมโดยการกาหนดจุด 2 จุด เป็ นจุดของเส้นทะแยงมุม
ไอคอน
คำสั่ง
ควำมหมำยและกำรใช้ งำน
Parallelogram
ใช้ สร้ างรูป 4 เหลี่ยม โดยการคลิกกาหนดจุด 3 จุด
Sketch Fillet
ใช้ ลบมุมของวัตถุให้ เป็ นส่วนโค้ งตามรัศมีที่กาหนด
Sketch Chamfer
ใช้ ลบมุมของวัตถุให้ เป็ นเส้ นตรงตามระยะที่กาหนด โดยสามารถกาหนดวิธีการลบมุมได้ 3 แบบ
คือ ลบแบบ 2 ด้านเท่ากัน ลบแบบ 2 ด้านไม่เท่ากัน หรื อใช้การกาหนดระยะและมุมในการลบ
Point
ใช้ สร้ างจุดสาหรับใช้ เจาะรู หรื อ สร้ างจุดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
Polygon
ใช้ สร้ างรูปทรงเรขาคณิต ที่มีลกั ษณะเป็ นรูปเหลี่ยมด้ านเท่า โดยสามารถกาหนดจานวนด้ านของ
รูปหลายเหลี่ยมตามที่ต้องการได้
Mirror
ใช้ คดั ลอกวัตถุแบบกระจกเงา โดยวัตถุจะมีลกั ษณะสมมาตร
Linear Sketch Pattern ใช้ คดั ลอกวัตถุไปตามแถวและหลักตามจานวนและระยะที่ต้องการ
ไอคอน
คำสั่ง
ควำมหมำยและกำรใช้ งำน
Circular Sketch
Pattern
ใช้ คดั ลอกวัตถุไปตามแนวรัศมีของวงกลม ตามจานวน และระยะที่ต้องการ
Offset
ใช้ คดั ลอกวัตถุแบบขนาน ซึง่ มีระยะห่างคงที่จากวัตถุเดิม โดยสามารถกาหนดระยะได้ ตามต้ องการ
Smart Dimension
ใช้ บอกขนาดของวัตถุในแนวต่าง ๆ
Extend Entities
ใช้ ยืดเส้ นออกไปยังเส้ นอื่น โดยการคลิกที่จดุ ปลายของเส้ นที่ต้องการยืดเส้ นก็จะยืดออกไปต่อกับ
เส้ นอื่นตามต้ องการ
Trim Entities
ใช้ ลบเส้ นที่ไม่ต้องการออก โดยคลิกเส้ นที่ไม่ต้องการเส้ นนันก็
้ จะถูกลบ
Add Relation
ใช้ ให้ ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตหรื อการบังคับกับภาพสเกตซ์ให้ ตงฉาก
ั้
Display/Delete
Relation
ใช้ สาหรับให้ วตั ถุแสดงความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตต่าง ๆ ที่วตั ถุมีโดยสามารถลบความสัมพันธ์
ดังกล่าวโดยการเลือกความสัมพันธ์ตวั นันแล้
้ วใช้ คาสัง่ Delete บนป๊ อบอัพเมนู
ไอคอน
คำสั่ง
ควำมหมำยและกำรใช้ งำน
Convert Entities
ใช้ คดั ลอกเส้ นหรื อเส้ นของรูปทรงเรขาคณิตของวัตถุโดยการฉายลงบนระนาบของสเก็ตส์ที่เปิ ดอยู่
โดยเส้ นต่าง ๆ ที่คดั ลอกจะมีความสัมพันธ์กบั เส้ นหรื อเส้ นของรูปทรงต้ นแบบ ซึ่งเมื่อต้ นแบบ
เปลี่ยนเส้ นที่คดั ลอกไปก็จะเปลี่ยนแปลงด้ วย
Centerline
ใช้ สร้ างเส้ นร่างหรื อเส้ นศูนย์กลาง
Sketch Picture
ใช้ แทรกไฟล์รูปภาพต่าง ๆ เข้ ามายังสเกตซ์
Construction
Geometry
ใช้ เปลี่ยนสลับเส้ นร่างเป็ นเส้ นเต็ม หรื อเส้ นเต็มเป็ นเส้ นร่าง
การทางานกับวิวพอร์ ต
พอร์ต (View port) เป็ นพื้นที่ในการทางานที่ใช้ติดต่อกับผูใ้ ช้
โดยตรง ทาหน้าที่แสดงผลลัพธ์
ระนำบแปลน
จุด Origin
แกน 3 มิติ
แถบแสดงมุมมอง
สั ปดาห์ ที่ 3
เริ่มต้ นการใช้ งานโปรแกรม
Solid Works
การเรียกใช้ โปรแกรม
 กดที่คาสัง่ Start > All Program > Solid Works 2007
Start > All Program >Solidworks2007 SPO.O > Solidworks2007 SPO.O
การเลือกระนาบการทางาน
 คลิกที่คาสัง่ Sketch
จะมีรานาบการทางานปรากฏขึ้นมา
การทางานกับเส้ นตรง
 คาสั่ ง Line
เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการเขียนเส้ นตรงโดยเฉพาะ
1. คลิกที่คาสั่ ง Line
เพือ่ เลือกใช้ งาน
2. คลิกทีบ่ ริเวณ จุด 0,0,0 (Origin) เพือ่ ใช้ เป็ นจุดเริ่มต้ นของเส้ น จากนั้น
ลากเมาส์ ออกไปทางด้ านขวาจนมีสัญลักษณ์ Horizontal
ปรากฏ
ขึน้ แสดงว่ า เส้ นตรงนีอ้ ยู่ในระนาบแนวนอนแล้ว
3. คลิกทีจ่ ุดใดก็ได้ เพียงเท่ านั้นก็จะได้ เส้ นตรงตามที่ต้องการ
การบอกขนาด
1. คลิกที่คาสั่ ง Smart Dimension
เพือ่ ทาการกาหนดขนาด
2. คลิกเมาส์ บริเวณเส้ นทีต่ ้ องการกาหนดขนาดจะปรากฏหน้ าต่ าง Modify
เป็ นหน้ าต่ างในการกาหนดขนาดของเส้ นขึน้ มาเราสามารถทีจ่ ะปรั บขนาด
หรือค่ าของเส้ นได้ ตามความต้ องการ
แล้วคลิกที่เครื่องหมาย
ด้ านล่าง
เมื่อเสร็จแล้วให้ ทาการกดปุ่ ม ESC
เพือ่ ทาการออกจากคาสั่ ง