เอกสารประกอบการอบรมการเลี้ยงไส้เดือน

download report

Transcript เอกสารประกอบการอบรมการเลี้ยงไส้เดือน

เรียนรู้ข้อมูลเบือ้ งต้ นของไส้ เดือนแดง
ไส้ เดือนจัดอยู่ในไฟลัม่ “แอนเนลิดา” (Phylum: Annelida)
ชั้นซีโตโพดา (Class: Chaetopoda) ตระกูล โอลิโกซีตา (Order:
Oligochaeta) วงศ์ แลมบริซิลี (Family: Lambricidae) โดยมีลกั ษณะทัว่ ไป
จะ ไม่ มสี ่ วนหัวทีช่ ัดเจน ไม่ มตี า ไม่ มหี นวด มีรูปร่ างทรงกระบอกยาว หัวท้ ายเรียวแหลม
มีปล้องตามลาตัวซึ่งจะมีช่องคัน่ แต่ ละปล้ องไว้ และจะมีเดือยออกมาในแต่ ละปล้ องใช้
สาหรับการเคลือ่ นที่
มีระบบทางเดินอาหารทีส่ มบูรณ์ คือมีปาก และ ทวารหนัก โดยมีลาไส้ เป็ นท่ อ
ตรงยาวตลอดลาตัว มี “เนฟริเดีย” เป็ นช่ องขับถ่ ายของเสี ย ระบบไหลเวียนโลหิตแบบปิ ด
มีอวัยวะรับสั มผัส คือ ปุ่ มรับสั มผัสและกลุ่มเซลล์ รับแสง เป็ นสั ตว์ ทมี่ สี องเพศอยู่ในตัว
เดียวกัน คือ มีท้งั รังไข่ และถุงอัณฑะ ถึงแม้ จะมีสองเพศในตัวเดียว แต่ ไส้ เดือนมีลกั ษณะ
พิเศษทีไ่ ม่ สามารถสื บพันธุ์ในตัวเดียวกันได้
ผนังร่ างกายของไส้เดือน ประกอบด้วย ชั้นนอกสุ ดคือ คิวิิเคิล
และถัดลงมาคือชั้นอิพิเดอร์มิส
Epidermis
Cuticle
Longitudinal muscle
Transverse muscle
ลักษณะทั่วไปของไส้ เดือน
ลักษณะภายในของไส้ เดือน
ปากไส้ เดือน
เส้ นเลือดของไส้ เดือน
ลักษณะภายนอกไส้ เดือน
การขยายพันธุ์ไส้ เดือน
ดูแลอุณหภูมิให้ อยู่ในระหว่ าง 18-32
องศาเซลเซียล
ดูแลรักษาความชื้ นให้อยู่ในช่วง
60-80 เปอร์เซนต์
หลังผสมพันธุ ไ์ ส้เดือน
จะเริ่มวางไข่ ตัวละ 3-5 ฟอง
ในไข่ 1ฟองจะมีไส้เดือน 3-5 ตัว
ศัตรู ไส้ เดือน
อาหารทีไ่ ม่ ควรเลีย้ งไส้ เดือน
การเก็บปุ๋ ยหมักจากไส้เดือน
การเก็บปุ๋ ยนา้ ชีวภาพจากไส้ เดือน
การนาปุ๋ยนา้ ชีวภาพจากไส้ เดือนไปใช้ ประโยชน์
ใช้ เพิ่มผลผลิตพืชผักสวนครั วใช้ ในอัตราส่ วน 1:5
ฉีดพ่ นหรื อรดด้ วยบัวรดนา้ ทุก3 วัน
ใช้ เอนไซม์ ไคติเนสในนา้ ชีวภาพจากไส้ เดือนรั กษา
โรคราแป้งใช้ ในอัตรา 100 % ฉีดพ่ นทุก 3 วัน
นักเรี ยนนาเสนองานเกษตรการเลีย้ งไส้ เดือนระดับชาติ ปี การศึกษา 2555
นาเสนอ วิจัย สกว เรื่องเอนไซม์ ไคติเนสในนา้ หมักชีวภาพจากไส้ เดือนยับยัง้ ราแป้งบน
ต้ นยางพาราและ โครงการ My Little Falm ครัง้ ที่ 4
ได้ รับรางวัลจากการนาเสนอโครงงานชีพระดับชาติ
รางวัลเหรี ยญทองโครงงานอาชีพไส้ เดือนกาจัดขยะสดระดับชาติปี 2553
รางวัลเหรี ยญทองโครงงานอาชีพมหัศจรรย์ ไส้ เดือนแดงเครื่องจักรแห่ งชีวภาพ
ระดับชาติปี 2554
รางวัลทรงคุณค่ า สพฐ.ระดับเหรี ยญทอง ครู ผ้ ูสอนยอดเยี่ยมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้ านวิชาการ ระดับชาติปี 2555