ความมีเหตุผล

Download Report

Transcript ความมีเหตุผล

การพัฒนารู ปแบบ
การจัดประสบการณ์
่
ทีเหมาะสม
สาหร ับเด็กปฐมวัย
รศ. บรรพต พร
ประเสริฐ
ความหมายของการพัฒนารู ปแบบ
จัดประสบการณ์
•
การพัฒนารู ปแบบจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้ หมายถึง การวางโครงสร ้างหรือ
กรอบแนวคิดการพัฒนา โดยกาหนด
่
้
กิจกรรมทีครอบคลุ
ม ตังแต่
ปัญหาการ
่
พัฒนา เพือให้
มก
ี รอบในการค้นหา
คาตอบของการพัฒนา และได้ผลการ
่ กต้องเชือถื
่ อได้
พัฒนาทีถู
เด็กปฐมวัย เรียนอะไร เรียนอย่างไร
-พ่อแม่
และได้อะไร -ครู
เรียน
อะไร
่
สาระทีควร
ยกนรู ้
- ตัเรี
วเด็
-ผู ป
้ กครอง
ใคร
่
เกียวข้
อ -ชุมชน
เรียน
ง
อย่
งไร
-สัมาผั
การใช้
เด็ก
ส ประสาท
ประสบการณ์
สาคัญ
-ด้
า
นร่
า
งกาย
- บุคคลและสถานที่ แวดล้
อม
-ด้านอารมณ์
และจิตใจ
- ธรรมชาติรอบต ัว -ด้านสังคม
่ าง ๆ รอบตวั
- สิงต่
พัฒนาด้าน
ร่
- างกาย
สุขนิ สย
ั
้
-ใหญ่
กล้ามเนื อ
้
-เล็ก
กล้ามเนื อ
-ปลอดภั
ความย
ปฐมวัย
-ด้านสติปัญญา
ได้
อะไรพัฒนาด้าน
พัฒนาด้านอารมณ์
และจิตใจ
- สุขภาพจิต
- คุณธรรม
จริยธรรม
-
-
การเล่น
การสารวจ
การทดลอง
ประสบการณ์ตรง
ฯลฯ
พัฒนาด้าน
สติปัญญา
สังคม
ช่วยเหลือตนเอง
-แก้คิ
ด
ป
ั ญหา
อยู ่รว่ มกับผู อ
้ -น
ื่ คิด
สร ้างสรรค ์
ร ักความเป็ นไทย
-สือสาร
่ใช้ภาษา
อนุ ร ักษ ์
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้
การจ ัดประสบการณ์
หมายถึง กระบวนการเรียนการ
่ เด็กอายุ ๓-๕ ปี มีโอกาส
สอนทีให้
ได้กระทากิจกรรมด้วยตัวเอง
กิจกรรมการเรียนรู ้จะไม่จด
ั เป็ น
รายวิชา แต่จด
ั ในรู ปของกิจกรรม
การจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัย
จุดประสงค ์การเรียนรู ้
เชิงพฤติกรรม
การวัดผลและ
ประเมินผล
กิจกรรมและประสบการณ์
การเรียนรู ้
รู ปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้
่
เป็ นการวางแผนเพือ
พิสูจน์วา
่ นวัตกรรม /
่ ้างขึนมานั
้
้
วิธก
ี าร ทีสร
นมี
คุณภาพหรือไม่ โดย
นาไปใช้ในสถานการณ์
จริง แล้วเก็บ
่ ามา
รวบรวมข้อมู ลเพือน
่
วิเคราะห ์ ประเมินผลเพือ
พัฒนาผู เ้ รียน
ความมุ่งหมายของรู ปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้
่
1. เพือให้
ได้คาตอบตามประเด็นปั ญหาโดย
้
และ
ออกแบบบนพืนฐานของทฤษฎี
่ าหนดแบบแผนการจัด
ประสบการณ์ เพือก
ประสบการณ์อย่างรอบคอบ
่
2. เพือควบคุ
มความแปรปรวนของตัวแปร
โดยเลือกเทคนิ คการสุ่ม และแบบแผนการ
จัดประสบการณ์ทเหมาะสม
ี่
่
3. เพือให้
การวัดตัวแปรถู กต้องแม่นยา
เป็ นการลดความแปรปรวน และความคลาด
่
เคลือนได้
ความมุ่งหมายของรู ปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้
่
4. เพือให้
การพัฒนาดาเนิ นการอย่างเป็ น
้
ระบบตามขันตอน
่
่
คือ จะทาอะไร ทีไหน
เมือไร
อย่างไร
การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ทดี
ี่ จะ
ช่วยให้ผูศ
้ ก
ึ ษาดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง
่
้
5. เพือประหยั
ดทร ัพยากร ทังในส่
วนของ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอป
ุ กรณ์ และเวลา
การออกแบบ
การพัฒนา
การ
เตรีย
ม
การ
พัฒ
นา
วงจรการพัฒนา
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
• การวางแผน
(Planing)
• การปฏิบต
ั ต
ิ ามแผน
(Acting)
• การสังเกตและ
บันทึกผล
ผลลัพธ ์
•
ความรู ้
• ทักษะ
• ความ
พึงพอใจ
ฯลฯ
ตัวอย่างการพัฒนา
รู ปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้
เป็ นการออกแบบจัด
กิจกรรมและประสบการณ์
่
การเรียนรู ้เพือเตรี
ยมการ
จัดการเรียนรู ้ล่วงหน้า
อย่างเป็ นระบบ และเป็ น
ลายลักษณ์อ ักษร
กิจกรรมการ
เรียนรู ้
(Activities)
การนาทฤษฎีการ
เรียนรู ้ และรู ปแบบการสอน
แบบต่างๆ มาใช้ออกแบบการ
เรียนรู ้
โดยกาหนดสถานการณ์หรือ
่ ส
สภาพการณ์ตา
่ งๆ ทีผู
้ อน
ต้องการให้ผูเ้ รียนปฏิบต
ั ิ แล้ว
รุปแบบการจัด
ประสบการณ์การ
่
เรียนรู ้เพือพัฒนา
แนวคิด
เ้ รียน ในการจัด
ปั ญหาของผู เ้ รียน ผู
การวางแผนและ
่ องการพัฒนา
ทีต้
ประสบการณ์
ออกแบบ
โดยใช้
ในการพัฒนา
- ศึกษาข้อมู ลเอกสารที่ นวัตกรรม
่
ั นา
เกียวข้องกับปั ญหาผู เ้ รียนทีใช้พฒ
การจัดประสบการณ์
และการจัดประสบการณ์ ผู เ้ รียน
โดยใช้นวัตกรรม โดยใช้นวัตกรรม
-วิเคราะห ์และสังเคราะห ์
่ าหนดแนวคิด
เพือก
ในการพัฒนาผู เ้ รียน
โดยใช้กจ
ิ กรรมการเล่านิ ทานด้วยแผ่น
รู ปภาพประกอบการเล่นบทบาทสมมติตาม
แนวคิดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐาน
แนวคิดในการจัด
BBL
การวางแผนและออกแบบ
ประสบการณ์
ในการพัฒนา
โดยใช้
่
่
่
ศึ
ก
ษาข้
อ
มู
ล
เอกสารที
ความเชือมันในตนเอง
กิจกรรม
เกียวข้องกับปั ญหาผู เ้ รียน
และการจ ัดประสบการณ์ การเล่านิ ทาน
โดยใช้กจ
ิ กรรมการเล่านิ ทาน
ด้วยแผ่นรู ปภาพ
ด้วยแผ่นรู ปภาพ
ประกอบการเล่น
ประกอบการเล่น
บทบาทสมมติ
กิจกรรมการเล่านิ ทาน
บทบาทสมมติ
เคราะห ์และสังเคราะห ์
่ ฒนา
ด้วยแผ่นรู ปภาพประกอบ - วิเพื
เพือพั
่อกาหนดแนวคิด
่ น
่
การเล่นบทบาทสมมติ
ความเชือมั
ในการพัฒนา
่ นในตนเอง
่
ตามแนวคิดการเรียนรู ้ ความเชือมั
ในตนเอง
้
่
ของนักเรียนชนอนุ
ั
บาลปี ที 2
ดยใช้สมองเป็ นฐาน BBL
ของนักเรียน
้ั
ชนอนุ
บาลปี ที่ 2
ตนเองโดยใช้กจ
ิ กรรม
การเล่านิ ทานด้วยแผ่นรู ปภาพประกอบการ
เล่นบทบาทสมมติ
ตามแนวคิดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็ น
การจัดกิจกรรมการเล่
านิBBL
ทานด้วยแผ่นรู ปภาพ
ฐาน
่
่ ่
ประกอบบทบาทสมมติ เพือพัฒนาความเชือมันใน
้ั
ตนเองของนักเรียนชนอนุ
บาลปี ที่ 2 ได้ศก
ึ ษา
แนวคิดการเล่านิ ทานโดยใช้บทบาทสมมติของอนงค ์
้
ตันติวช
ิ ัย (2549 : 99 – 101) ขันตอนการเล่
านิ ทาน
คติธรรมประกอบการเล่นบทบาทสมมติของวราภรณ์
้
ปานทอง (2548 : 87 – 88) ขันตอนการเล่
านิ ทาน
ของ ร ักตวรรณ ศิรถ
ิ าพร (2548 : 71) แนวคิด
การเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐาน( BBL) และ
้
่
ขันตอนการแสดงบทบาทสมมติ
ของชิตาพร เอียม
สะอาด (2548 : 83) ตลอดจนแนวคิดของทฤษฎีการ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร ์ก (Kohlberg
อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 ข : 5) มาเป็ น
้
แนวคิดในการสร ้างขันตอนการจั
ดกิจกรรมการเล่า
รู ปแบบการพัฒนาความเชือมันในตนเองโดยใช้
กิจกรรม
การเล่านิ ทานด้วยแผ่นรู ปภาพประกอบการเล่น
บทบาทสมมติตามแนวคิดการเรียนรู ้โดยใช้
้
ขันตอน
สมองเป็
นฐาน
BBL
แนวคิดของ
การเล่านิ ทาน
้
การส่งเสริม แนวคิดการ
แนวคิดการเล่านิ ทาน
ขันตอนการแสดง
ด้วยแผ่นรู ปภาพ
โดยใช้บทบาทสมมติ
บทบาทสมมติของ พัฒนาความ เรียนรู ้โดยใช้ ประกอบการเล่น
่ นในตนเอง
่
่
เชือมั
ของอนงค ์ ตันติวช
ิ ชิัยตาพร เอียมสะอาด
บทบาทสมมติ
(2549 : 99 – 101) (2548 : 83) และทฤษฎีการใช้สมองเป็ นฐาน
้ า
ขันน
้
้
้
เหตุผลเชิงจริยธรรม
ขันนา
ขันนา
ขันนา
1..............
ของโคลเบอร ์ก
1..............
1..............
1..............
2............
้
้ จกรรม
้
้
ขันหลี
กเลียง
ขันกิ
ขันเล่
า
ขันแสดง
้
ขันเล่
า
การลงโทษ
2...............
2...............
2...............
3...............
( 2-7 ปี )
3...............
3...............
3...............
4...............
้
1.................
ขันสรุ
ป
4...............
4...............
5................
้
้
2...............
5..............
ขันสรุ
ป
ขันสรุ
ป
6...............
3...............
5..............
5..............
้
ขันสรุ
ป
4.................
6..............
7..............
8..............
้
ขันนา
่ วัสดุอป
1. เตรียมความพร ้อมของนักเรียน และเตรียมสือ
ุ กรณ์
ในการเล่านิ ทานและการแสดงบทบาทสมมติทใช้
ี่ ในการจัดกิจกรรมการเล่านิ ทาน
่
2. นักเรียนเข้าสู เ่ รืองราวของนิ
ทานโดยใช้การร ้องเพลงประกอบท่าทาง
่
ท่องคาคล้องจอง การใช้ป ริศนาคาทาย เพือกระตุ
น
้ ให้นก
ั เรียนเกิดความสนใจ
่
และความพร ้อมทีจะเข้
าสู ก
่ จ
ิ กรรมการเล่านิ ทาน
้
ขันเล่
านิ ทาน
่
3. นักเรียนฟั งนิ ทานและเรืองราว
ตัวละคร เหตุการณ์
่ านิ ทานมาถึง
ดยใช้แผ่นรู ปภาพประกอบการเล่านิ ทาน เมือเล่
่ เนื อหาเกี
้
่
่ นในตนเอง
่
ทีมี
ยวก
ับความเชือมั
ครูให้นก
ั เรียนแสดง
่
่
ความคิดเห็นของเรืองราวนิ
ทานทีจะด
าเนิ นการต่อไป
้ อง
่
จะเป็ นอย่างไรแล้วนักเรียนฟั งนิ ทานต่อไปจนจบเนื อเรื
4. นักเรียนแบ่งเป็ นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 – 5 คน
่ วยก ันวางแผนแสดง
ตามความสมัครใจ เพือช่
้ องของนิ
่
่ งไป
บทบาทสมมติตามเนื อเรื
ทานทีฟั
แล้วช่วยกันสร ้างข้อตกลงในการแสดงบทบาทสมมติ
่
นเล่าเรืองย้
อนกลับ
่ ปกรณ์ทใช้
5. นักเรียนได้ร ับสืออุ
ี่ ประกอบการเล่น
่
่
ทบาทสมมติ ได้แก่ ทีคาดศี
รษะหน้ากาก และเครืองแต่
งกาย
ทาจากถุงกระดาษ แล้วแต่ละกลุ่มวางแผนแสดงตามความคิด
่ ด
และจินตนาการของตนเองโดยใช้ประสาทสัมผัส ให้มากทีสุ
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ
้ั ยนโดยระมัดระว ัง
พร ้อมก ันตามข้อตกลงของชนเรี
้ ที
่ ใช้
่ แสดงบทบาทสมมติ
พืนที
้
ขันสรุ
ป
่ ตอ
้ อง
่
7. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นทีมี
่ ตวั ละครในเนื อเรื
่ ยวข้
่
่ นในตนเองว่
่
เป็ นอย่างไรทีเกี
องกับความเชือมั
ามีขอ
้ ดี อย่างไร
่
ในบรรยากาศทีอบอุ
น
่ เป็ นมิตร
่ ยวกั
่
นักเรียนและครู รว่ มก ันสรุปถึง พฤติกรรมในการแสดงออกทีเกี
บ
่ นในตนเองที
่
่
้ มีอะไรบ้าง ตามความคิดทีถู
่ กต้อง
เชือมั
อยากกระท
านัน
่ ควรปฏิ
่
และเป็ นสิงที
บต
ั ท
ิ เป็
ี่ นผลดีตอ
่ ตนเองและผู อ
้ น
ื่
จุดประสงค ์ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิ ทานด้วยแผ่นรู ปภาพประกอบการ
เล่นบทบาทสมมติ
1. นักเรียนสามารถกล้าแสดงออกถึงพฤติกรรมการเข้า
ร่วมในกิจกรรมการเล่านิ ทานได้
2. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็ น
ตัวของตัวเองในกิจกรรม
การเล่านิ ทานได้
3. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมการปร ับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมในกิจกรรมการเล่านิ ทานได้
4. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมความ
ภาคภู มใิ จในตนเองในกิจกรรม
การเล่านิ ทานได้
้ อง
่
5. นักเรียนสามารถเล่นบทบาทสมมติตามเนื อเรื
นิ ทานตามความคิดและจินตนาการได้
การเขียนการวัดและ
ประเมินผล
๑. ระบุวธ
ิ วี ัดให้สอดคล้องกับผล
่
การเรียนรู ้ทีคาดหว
ัง
่
่
๒. ระบุวธ
ิ ก
ี ารและเครืองมื
อทีใช้
ประเมินผล
่ มุ
่ ่งวัด
๓. ระบุพฤติกรรม หรือ สิงที
พฤติกรรมกล้าแสดงออกในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
• พัฒนาการระดับ 3 หมายถึง นักเรียนแสดง
ความกระตือรือร ้น อยากเข้าร่วมกิจกรรม กล้า
่
ทดลอง กล้าพู ดหรืออธิบายอย่างมันใจ
สบตา
่
ครู และเพือนในขณะท
ากิจกรรม
• พัฒนาการระดับ 2 หมายถึง นักเรียนแสดง
ความกระตือรือร ้น อยากเข้าร่วมกิจกรรม
่
่
อย่างมันใจ
แต่ไม่สบตาครู และเพือนในขณะท
า
กิจกรรม
• พัฒนาการระดับ 1 หมายถึง นักเรียนแสดง
ความกระตือรือร ้น อยากเข้าร่วมกิจกรรม
พฤติกรรมความเป็ นตัว
ของตัวเอง
• พัฒนาการระดับ 3 หมายถึง นักเรียนกล้า
ตัดสินใจทากิจกรรมด้วยตนเอง มีความสนใจ
้
และตังใจในการท
ากิจกรรมตลอดเวลา
• พัฒนาการระดับ 2 หมายถึง นักเรียนกล้า
ตัดสินใจทากิจกรรมด้วยตนเอง มีความสนใจ
้
้
และตังใจในการท
ากิจกรรมในบางช่วงเท่านัน
• พัฒนาการระดับ 1 หมายถึง นักเรียนกล้า
ตัดสินใจทากิจกรรมด้วยตนเอง มีความสนใจ
้ แต่ไม่
ในการทากิจกรรมในบางช่วงเท่านัน
้ั
ค่อยมีความตงใจในการท
ากิจกรรม
พฤติกรรมการปร ับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม
• พัฒนาการระดับ 3 หมายถึง นักเรียนเข้าร่วม
่
กิจกรรมก ับเพือนได้
โดยยอมร ับความคิดเห็นของ
่ ปฏิบต
ผู อ
้ น
ื่ เป็ นผู ฟ
้ ั งทีดี
ั ต
ิ ามข้อตกลงของกลุ่มได้
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและยอมร ับการช่วยเหลือ
จากผู อ
้ นตลอดกิ
ื่
จกรรม
• พัฒนาการระดับ 2 หมายถึง นักเรียนเข้าร่วม
่
กิจกรรมก ับเพือนได้
โดยยอมร ับความคิดเห็นของ
่ ปฏิบต
ผู อ
้ น
ื่ เป็ นผู ฟ
้ ั งทีดี
ั ต
ิ ามข้อตกลงของกลุ่มได้
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและยอมร ับการช่วยเหลือ
จากผู อ
้ นเป็
ื่
นบางช่วงของกิจกรรม
• พัฒนาการระดับ 1 หมายถึง นักเรียนเข้าร่วม
่
่ ปฏิบต
กิจกรรมก ับเพือนได้
เป็ นผู ฟ
้ ั งทีดี
ั ต
ิ ามข้อตกลง
ของกลุ่มได้ แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือและยอมร ับการ
พฤติกรรมความ
ภาคภู มใิ จในตนเอง
• พัฒนาการระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีความ
พึงพอใจในตนเอง ยอมร ับการกระทาของ
้
ตนเองและพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตังใจ
ทากิจกรรมให้สาเร็จโดยไม่ทอ
้ ถอยตลอด
กิจกรรม
• พัฒนาการระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีความ
พึงพอใจในตนเอง ยอมร ับการกระทาของ
้ั
ตนเองและพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตงใจ
ทากิจกรรมให้สาเร็จโดยไม่ทอ
้ ถอยในบางช่วง
ของกิจกรรม
การเล่นบทบาทสมมติ
้
่
ตามเนื
อเรื
อง
• พัฒนาการระดับ 3 หมายถึง นักเรียนช่วยกัน
้ องของนิ
่
วางแผนแสดงบทบาทสมมติตามเนื อเรื
ทาน
และแสดงการเล่นบทบาทสมมติตามความคิดและ
จินตนาการของกลุ่มได้อย่างดีและอย่างเหมาะสม
ตลอดกิจกรรมการแสดง
• พัฒนาการระดับ 2 หมายถึง นักเรียนช่วยกัน
้ องของนิ
่
วางแผนแสดงบทบาทสมมติตามเนื อเรื
ทาน
และแสดงการเล่นบทบาทสมมติตามความคิดและ
จินตนาการของกลุ่มได้
บางช่วงของกิจกรรมการแสดง
• พัฒนาการระดับ 1 หมายถึง นักเรียนช่วยกัน
้ องของนิ
่
วางแผนแสดงบทบาทสมมติตามเนื อเรื
ทาน
แต่แสดงการเล่นบทบาทสมมติของกลุ่มไม่ได้
•
การปฏิบต
ั ก
ิ จ
ิ กรรมการแสดง
บทบาทสมมติ
ด้
ว
ยความสนุ
ก
สนาน
พัฒนาการระดับ 3 หมายถึง นักเรียนสามารถ
ปฏิบต
ั ก
ิ จ
ิ กรรมการแสดงบทบาทสมมติดว้ ย
ความกระตือรือร ้น ความสนใจ มีความ
สนุ กสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด
• พัฒนาการระดับ 2 หมายถึง นักเรียนสามารถ
ปฏิบต
ั ก
ิ จ
ิ กรรมการแสดงบทบาทสมมติดว้ ย
ความกระตือรือร ้นความสนใจ มีความ
สนุ กสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่า
นิ ทานเป็ นบางช่วงของกิจกรรม
• พัฒนาการระดับ 1 หมายถึง นักเรียนสามารถ
การจัดประสบการณ์สาหร ับเด็กปฐมวัย
่
โดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐาน เรืองปลา
สายรุ ้ง โดย นฤมล เนียมหอม
้
แนวคิดพืนฐาน
่ กเข้าถึงได้
่ เด็
"นิ ทาน" เป็ นสิงที
่
ง่ าย เรืองราวในนิ
ทานมีสว
่ นสาค ัญ
่
อย่างยิงในการสร
้างเสริมจินตนาการ
่
ให้แก่เด็กการนานิ ทานมาเป็ นสือ
หลักในการจัดประสบการณ์ ช่วยให้
เด็กประสบความสาเร็จในการเรียนรู ้
่ ้
ความห
มาย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
สาหร ับเด็กปฐมวัยโดยใช้
วรรณกรรมสาหร ับเด็กเป็ นหลัก
ในการออกแบบกิจกรรมการ
่ มพันธ ์กับหลักสู ตรเพือ
่
เรียนรู ้ทีสั
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
หลักกา
ร
1. การจัดการเรียนรู ้ควรตอบสนองต่อความ
้
ต้องการพืนฐานตามธรรมชาติ
ของเด็กในการ
ค้นหาความหมาย
2. การเรียนรู ้ต้องเปิ ดโอกาสให้เด็กกาหนด
่
รู ปแบบการเรียนรู ้ทีเหมาะสมกับตน
3. การจัดการเรียนรู ้ต้องให้ความสาคัญต่อ
่ อต่
้ อการเรียนรู ้ของเด็ก
บรรยากาศทีเอื
่
4. การฟั งคือทีมาส
าค ัญของการพัฒนาภาษา
่
้
คา ความหมาย และภาษาทีงดงามสร
้างขึนได้
จากนิ ทาน
5. เด็กเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมและการมี
วิธก
ี าร
่ มาอ่านให้เด็กฟั งไม่
1. เลือกวรรณกรรมทีดี
่
ต้องกังวลทีจะให้
เด็กอ่านตามไม่ตอ
้ งให้เด็กคอย
่
ตอบคาถามไม่ตอ
้ งจาเรืองให้
ได้ทาให้เด็กรู ้สึก
้ั าให้ผูใ้ หญ่
้ั
่
วครงเล่
งเรียกร ้องครงแล้
สนุ กทีจะฟั
อ่านให้ฟัง
่
*** ภาพประกอบในหนังสือจะสือ
่ ฟังและแม้ม ี
่
ได้
ความหมายให้สมองร ับรู ้เรืองราวที
่
คายากปนอยู ่บา้ งสมองก็จะพยายามเชือมโยง
้
่
ความหมายของคานันกับเรื
องราววิ
ธเี รียนรู ้แบบ
่ ผลสัมฤทธิสู์ ง ***
้ นวิธเี รียนภาษาทีได้
นี เป็
่ านให้เด็กฟั งติดต่อกันยาวนาน
** เมืออ่
่
่
่ ดเด็กจะหยิบ
พอเด็กจะเริมจดจ
าเรืองได้
ในทีสุ
วิธก
ี าร
่
2. กระตุน
้ ให้เด็กสนทนาเกียวกั
บ
ต ัวละครว ัตถุสงของ
ิ่
ฉาก หรือ
สถานการณ์ทสั
ี่ มพันธ ์ก ับวรรณกรรม
โดยใช้คาถามหลายๆ ระด ับ
** ลักษณะของคาถาม :
ความจา, ความเข้าใจ, การวิเคราะห ์,
การนาไปใช้, การประเมินค่า, การ
สร ้างสรรค ์ **
วิธก
ี าร
3. วางแผนและออกแบบ
่ มพันธ ์กับวรรณกรรม
กิจกรรมทีสั
และสาระการเรียนรู ้ตามหลักสู ตร
สถานศึกษาปฐมวัย ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้านของเด็ก และ
เป็ นอ ันหนึ่งอ ันเดียวกับกิจกรรม
ประจาวัน โดยมีศล
ิ ปะและละครเป็ น
่
เด็กๆ ถ่ายทอดความรู ้สึกและลาดับเรืองราว
ผ่านละครสร ้างสรรค ์ หลังจาก ได้ฟังนิ ทาน
่
่
เรืองปลาสายรุ
้ง เป็ นการเรียนรู ้ทีจะเลื
อก
สัญลักษณ์ทเหมาะสมใน
ี่
การนาเสนอ
ความคิดด้วยสีหน้า ท่าทาง และคาพู ดให้
่ เด็
่ กๆ ต้องการสือสารให้
่
เหมาะสมกับสิงที
ผู อ
้ นเข้
ื่
าใจ
่
่ ยงไว้
้
เด็กสนใจทีจะวาดภาพปลาที
เลี
ทาให้ม ี
่ างๆ ก ัน ได
โอกาสสังเกตปลาจากมุมมอง ทีต่
่
อธิบายในเรืองต
าแหน่ งและทิศทางการ
่
เคลือน
่
่
ทีของปลา
และได้ สือความหมายของมิ
ติ
สัมพันธ ์ด้วยภาพวาด
เด็กๆ ช่วยกันตัดกระดาษเป็ นเกล็ดปลา
่
สายรุ ้งแล้วนาสร ้างสรรค ์งานร่วมกับเพือน
่
เด็กได้พูดคุยแลกเปลียนความคิ
ดเห็นกัน
ทาให้เกิดความพอใจ และสนุ กสนาน
เด็กๆ สนใจเล่นเกมการศึกษาจาก
่ าให้เด็ก
วรรณกรรมเป็ นส่วนสาค ัญทีท
มีประสบการณ์ทางภาษาผ่านกิจกรรม
่ กสนาน และสือความหมายก
่
ทีสนุ
ับ
เด็ก
การให้เด็กเล่นเกมการศึกษาซึงเป็ น
เกมภาษา จากวรรณกรรม ทาให้เด็ก
ได้ร ับความพึงพอใจ และ ความ
่
สนุ กสนานผ่านทางภาษาทีมี
ความหมายต่อเด็ก
เด็กสร ้างสรรค ์ปลาสายรุ ้งด้วยขนมปั งและ
แยมสีตา
่ งๆ เด็กรู ้จักรู ปทรงเรขาคณิ ต ของ
้ เป็
่ นแผ่นสีเหลี
่
่ และถู กตัด
ขนมปั งทังที
ยม
่
่ นหางปลา
เป็ นสามเหลียมเพื
อเป็
หนังสือเล่มใหญ่ทเกิ
ี่ ดจากการทางาน
่ เด็
่ กให้ความ
ร่วมก ันของเด็ก เป็ นสือที
สนใจมาก เด็กๆ มี โอกาสได้ร ับรู ้
ความรู ้สึก ความสนใจ และความ
่
ต้องการของเพือน
่ ่
4. จัดนิ ทรรศการแสดงสิงที
เด็กๆ เรียนรู ้
่ เด็
่ กๆ เรียนรู ้โดย
จัดนิ ทรรศการแสดงสิงที
่
ทบทวนกิจกรรมทีจัดแล้
วร่วมกับเด็กให้เด็ก
่ ต้
่ องการนาเสนอให้ผูอ
ช่วยกันเลือก สิงที
้ นร
ื่ ับรู ้
่
่ กเรียนรู ้และสิงที
่ เด็
่ กเรียนรู ้
เกียวกับวิ
ธก
ี ารทีเด็
และร่วมกันจัดนิ ทรรศการ
ผลลัพธ ์สาคัญจากการจัด
ประสบการณ์
เด็กมีนิสย
ั ร ักการอ่าน
เด็กมีพฒ
ั นาด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคม และสติปัญญา
เหมาะสมก ับวัย
รู ปแบบการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้ สาหร ับเด็ก
ปฐมวัย
ตามแนวคิด BBL
่
การวางแผนเพือ
พั
ฒนาสมอง
(BBL)
สมองซี
กขวา
สมองซี
ก
ซ ้าย
(เหตุผล)
ลัก(เหตุ
ษณะรูผ
ปลร่าง/
ส่วนประกอบ
ตรรกะ)ของ
(เหตุผล)
(อารมณ์
้
การปั
นกากมะพร
้าว
ความรู
้สึ
ก
)
ตากแห้ง/การ
มะพร
้าว/การ
ประดิษ
ฐ ์ของเล่งนจาก
การปลู
ก
มะพร
้าว
การศึ
ก
ษาแหล่
เรียงล
าด ับ
มะพร
้าว
่
และ
ประโยชน์
จาก เรี
น
ย
นรู
้ในท้
อ
งถิ
่
มะพร
้าว
เรื
องมะพร
้าว
การพัฒนา การคิด การเล่นเสรีและเล่น
และจินตนาการ
ตามมุ/ กิจกรรมเกม
จากการเรี
ย
นรู
้
การศึ
ก
ษา
่
เรื
องมะพร
จกรรมการเล่น
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้้าว
อตกลง กิ
กลางแจ้ง/เกมการ
และ กติกาการเล่น
เล่
น
ต่
า
งๆ
เกมต่างๆ จากเกม
การพัฒนาการใช้
สัญลักษณ์แทนผล การศึกษาและ
แนวคิดในการจัดกิจกรรม
และประสบการณ์ ตาม
แนวคิด BBL
้ า: สร ้าง
ขันน
ความสนใจ
และเร ้าความ
ยากรู ้
้ จกรรม :
ขันกิ
ผู เ้ รียนผ่าน
ประสาทสัมผัส
้
ทัง5
้
ขันสรุ
ป:
สร ้างความรู ้
่
และความชืน
สร ้างความสนใจและ
เร ้าความยากรู ้ โดยใช้
่
สือหลากหลายในการ
กระตุน
้ การร ับรู ่ ้ ด้วย
เด็กได้เรียมนรู
ประสาทสั
ผัส้สิงต่างๆ
ด้วยการลงมือกระทา
ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5
โดยพยายามให้ใช้
่
หลายอย่างร่วมก ัน เพือ
่ สดงถึ
่ ง
เด็กมีโอกาสได้
แงที
ความเข้
า
ใจในสิ
่
่
สิ
งที
ได้
เรียนรู ้ เรียนรู ้โดยการ
พู ด/แสดงผลงานด้วย
่
การวางแผนประเมิน
พั
ฒ
นาการ
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์-จิตใจ
่
-การปั้ นกากมะพร ้าว
-การเคลือนไหวส่
วน
ตากแห้งผสมกาว
ต่างๆของร่างกาย
-การวาดภาพระบายสี -การเล่นเสรี/เล่นตาม
ด้วยส่วนประกอบของ
มุม
มะพร ้าว
-การเล่นเกมกลางแจ้ง
่
-การประดิษฐ ์ของเล่น
เกียวกับมะพร
้าว
มะพร
้าว
จากมะพร
้าว
-การสานใบมะพร
้าว
ด้
า
นสั
ง
คม
ด้านสติปัญญา
-เกมการเล่
น
กลางแจ้
ง
ฯ
ล
ฯ
-การเล่
น
เสรี
และเล่
น
-การพั
ฒ
นา
การคิ
ด
และ
่
เกีตามมุ
ยวกับมะพร
้าว
ม
จินตนาการ
-การปฏิบต
ั ต
ิ าม
-การศึกษาแหล่งเรียนรู ้
่
ข้อตกลง
ในท้องถิน
-การปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสัง่ -การสนทนาอภิปรายใน
้
-การเล่นเป็ นมุม
เนื อหา/มะพร
้าว
รู ปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้
่ ฒนาความสามารถการ
(เพือพั
คิดวิเคราะห ์)
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
หลักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี
ยงพอเพียง
ทางสายกลาง

พอประมาณ
มีเหตุผล
เงื่อนไขความรู ้
รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง
มีภูมค
ิ ม
ุ ้ กน
ั ใน
ตัว
เงื่อนไขคุณธรรม
่ ตย ์สุจริต อดทน เพียร มี
ซือสั
สติ ปัญญา
่
สังคม สิงแวดล้
อม
วัฒนธรรม
่
่ น พร ้อม
ก้าวหน้า สมดุล มันคง
และยังยื
่
ร ับการเปลียนแปลง
เศรษฐกิจ
ลักษณะของกิจกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ความ
พอประมาณ
พอเหมาะก ับ
สภาพของ
ตน(ปั จจัย
ภายใน)
พอควรกับ
ภู มส
ิ งั คม
(ปั จจัย
ภายนอก)
ความมี
เหตุผล
รู ้สาเหตุทาไม
รู ้ปั จจัยที่
่
เกียวข้
อง
วิชาการ/
กฎหมาย/
่
ความเชือ/
ประเพณี
่
มีภูมค
ิ ม
ุ ้ กันทีดี
รู ้เท่าทัน และ
เตรียมความ
พร ้อม
(วางแผน/
รอบคอบ/
เรียนรู ้/พัฒนา
ตน/ทา
ประโยชน์
ให้ก ับสังคม/
่ ร ักษ ์
้
ข้อมู ลพืนฐาน
- สภาพและปั ญหา
่ ยวข้
่
ทีเกี
องกบ
ั การ
พัฒนา
ความสามารถการ
คิดวิเคราะห ์
่
แนวคิดเกียวก
ับการ
พัฒนาความสามารถ
การคิดวิเคราะห ์
- องค ์ประกอบ /
กระบวนการของการ
คิดวิเคราะห ์
การพัฒนาการคิดวิเคราะห ์ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
่ เ้ รียนได้สรุปความรู ้
การเรียนรู ้ทีผู
ด้วยตนเอง เห็นการคิดวิเคราะห ์
จากคุณลักษณะของความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมค
ิ ม
ุ ้ กัน ให้เป็ นคนพอเพียง
แนวคิดปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- คุณลักษณะที่
สาค ัญคือความ
พอประมาณ / ความ
มีเหตุผล / การมี
ภู มค
ิ ม
ุ ้ ก ัน
- เงื่อนไขการ
่ าค ัญ คือ
ต ัดสินใจทีส
ความรู ้ / คุณธรรม
ความสามารถการคิด
วิเคราะห ์
1. การคิดวิเคราะห ์
้
ความสาคัญหรือเนื อหา
่ าง ๆ
ของสิงต่
2. การคิดวิเคราะห ์
่ าง
ความสัมพันธ ์ของสิงต่
ๆ
3. การคิดวิเคราะห ์เชิง
เงื่อนไข
ความรู ้
- รอบรู ้
รอบคอบ
ระมัดระ
วัง
้ ่ 1 ขันน
้ า สร ้างความสนใจ
ขันที
และเร ้าความอยากรู ้
(ความพอประมาณ)
้ ่ 2 ขันกิ
้ จกรรม ผู เ้ รียน
ขันที
เรียนรู ้ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5
ในการสังเกตเปรียบเทียบ
(ความมีเหตุผล)
้ ่ 3 ขันสรุ
้
ขันที
ป สร ้างความรู ้และ
่
ความชืนชม
(การมีภูมค
ิ ม
ุ ้ กัน)
ความสามารถการคิดวิเคราะห ์ตาม
่
แนวคิดของคนพอเพียงทีสามารถ
คิดไตร่ตรองก่อนทา มีเหตุผล
่
เงื่อนไข
คุณธรรม
่ ตย ์
- ซือสั
- สุจริต
- ขยัน
- พากเพียร
- มีสติ
- อดทน
- ความ
ร ับผิดชอบ
- ฯลฯ
่
แผนผังความคิดทีจะน
าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในจัดกิจกรรมประสบการณ์
่ ฒนาความสามารถการ
สาหร ับเด็กปฐมวัยเพือพั
คิดวิเคราะห ์
กิจกรรมประดิษฐ ์
กิจกรรมปั้ นผลไม้จาก
กากมะพร ้าวแห้งผสมกาว
ตุก
๊ ตาจากใบไม้
กิจกรรม
กิจกรรมวาดภาพ
กิจกรรมวาดภาพ สร ้างสรรค ์ ด้วยการปะตัวเลขปฏิทน
ิ
ด้วยผักและผลไม้
จ
ิ กรรมประดิษฐ ์หมวก
จากใบไม้ขนาดใหญ่
กิจกรรมสร ้างภาพด้วย
ละอองสีจากขวดพ่นน้ า
ลักษณะการเรียนรู ้
คาถ : ก
เด็ปฐมว
กเรียนรู ้ได้
ของเด็
ัย อย่างไร
าม
่
คาต :
การอบรมสังสอน
พู ด
อบ บอก
่ พบ
่
การเลียนแบบสิงที
คาถ :
เด็กเรียนรู ้
่
าม ได้ดเี มือไร
คาต :
อบ
มีความสนใจ
ทาแล้วสนุ กมี
รู ปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้
่ ฒนา
(เพือพั
...............................................)
ตาม
.......................................
...
้
ข้อมู ลพืนฐาน
- สภาพและปั ญหา
่ ยวข้
่
ทีเกี
องกบ
ั การ
พัฒนา.................
............................
........................
่
แนวคิดเกียวก
ับการ
พัฒนา......................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
......................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
แนว
คิด..........................
..........
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
.................................
...
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
้ ่
ขันที
1................................................
....
..................................................
้ ่..................
ขันที
..................................................
2................................................
.......................
....
..................................................
........................
้ ่
ขันที
..................................................
3 ...............................................
..............................
..................................................
..........................
....................................................
....................................................
....................................................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
่
าแนวคิด........................
แผนผังความคิดทีจะน
ไปใช้ในจัดกิจกรรมประสบการณ์สาหร ับเด็ก
่ ฒนา......................................
ปฐมวัยเพือพั
กิจกรรม.................
กิจกรรม.................
กิจกรรม
กิจกรรม.................
กิจกรรม................. ........
กิจกรรม.................
กิจกรรม.................