ลักษณะทางเศรษฐกิจ - ครู สาย พิ น วง ษา รัตน์

Download Report

Transcript ลักษณะทางเศรษฐกิจ - ครู สาย พิ น วง ษา รัตน์

รายชื่อสมาชิก กลุ่ม๗
๑.) เด็กหญิง จริ ญา
๒.) เด็กหญิง นรี กานต์
๓.) เด็กหญิง รังสิ ญาพร
๔.) เด็กหญิง ศรี วิมล
คาซ้อน
ชั้นม. ๒/๑ เลขที่ ๗
แสงประภานันท์ ชั้นม.๒/๑ เลขที่ ๑๔
แจ่มแจ้ง
ชั้นม.๒/๑ เลขที่ ๒๑
สิ งห์คลา
ชั้นม.๒/๑ เลขที่ ๒๘
เสนอ
ครู สายพิน วงษารัตน์
ก.
คานา
สื่ อการเรี ยนการสอนฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และมีเนื้อหาเกีย่ วกับ
สภาพทางเศรษฐกิจ สื่ อการเรี ยนการสอนนี้ทาขึ้นเพื่อให้
ผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับเรื่ องสภาพทางเศรษฐกิจ
ซึ่ งเนื้อหานี้ผจู ้ ดั ทาได้ทาอย่างสุ ดความสามารถ
ถ้ามีขอ้ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
คณะผูจ้ ดั ทา
ข.
สารบัญ
เรื่ อง
คานา
สารบัญ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม
- การเพาะปลูก
ภาพประกอบ
- การเลี้ยงสัตว์
การประมง
การทาป่ าไม้
การทาเหมืองแร่
การอุตสาหกรรม
การพาณิ ชยกรรม
การคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยี
บรรณานุกรม
หน้า
ก.
ข.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
10.
12.
14.
15.
1.
ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ
ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ
ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริ กา แบ่งได้ดงั นี้
๑.)เกษตรกรรม
๕.)การอุตสาหกรรม
๒.)การประมง
๖.)การพาณิชยกรรม
๓.)การทาป่ าไม้
๗.)การคมนาคมขนส่ งและเทคโนโลยี
๔.)การทาเหมืองแร่
2.
๑) เกษตรกรรม
๑.๑) การเพาะปลูก
(๑.) บริ เวณภาคเหนือของทวีป เฉพาะในเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์รีเนี ยน
และแบบกึ่งทะเลทราย พืชที่ปลูก เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์ เลย์ องุ่น ส้ม
มะนาว มะกอก อินทผลัม หัวผักกาดหวาน และผลไม้ เป็ นต้น
(๒.) บริ เวณภาคตะวันตก เนื่องจากพื้นที่มีอากาศร้อนชื้นจนถึงแห้งแล้ง
ดังนั้นจึงมีการเพาะปลูกพืชได้หลายชนิด เช่น ถัว่ ชนิดต่างๆ ข้าวฟ่ าง ข้าวโพด
สัปปะรด ฝ้ าย มันสาปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ ามัน กาแฟ โกโก้ ยางพาราและข้าว
เป็ นต้น
(๓.) บริ เวณภาคกลางของทวีป เนื่องจากภาคกลางของทวีปไม่มีภมู ิอากาศ
แบบทะเลทราย และอยูใ่ นเขตที่มีความชื้นมาก พืชที่ปลูก เช่น โกโก้ กาแฟ
ปาล์มน้ ามัน กล้วยชนิดต่างๆ ยางพารา ชา มันเทศ ยาสู บ ข้าวโพด มะพร้าว อ้อย
และฝ้ าย เป็ นต้น
3.
ชา
ข้ าว
ข้ าวโพด
4.
โกโก้
มันสาปะหลัง
5.
๑.๒) การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็ นอาหารในทุกภูมิภาคของทวีป
แอฟริ กา มีลกั ษณะเหมือนกัน คือ เลี้ยงโค กระบือ หมู แพะ แกะ และ
ไก่ ส่ วนการเลี้ยงเพื่อใช้เป็ นพาหนะ เช่น อูฐ ม้า และลา
เป็ นต้น
วัว
แกะ
6.
๒) การประมง
เนื่องจากทวีปแอฟริ กามีชายฝั่งทะเลยาวเกือบรอบทวีป ทาให้ประเทศที่
ติดต่อกับทะเลมีกิจกรรมเศรษฐกิจด้านการประมงทางทะเล สาหรับประเทศที่
ไม่มีชายฝั่งทะเล แต่มีแม่น้ าหรื อทะเลสาบก็สามารถทาประมงน้ าจืดได้
7.
๓) การทาป่ าไม้
ประเทศในเขตอากาศร้อนชื้นจะมีการทาไม้ซุง เพื่อส่ งเป็ น
สิ นค้าออก เช่น ประเทศอิเควทอเรี ยลกินี กานา ไลบีเลีย ไนจีเนีย
สาธารณรัฐกองโก และกาบอง เป็ นต้น
ไม้ ซุง
8.
๔) การทาเหมืองแร่
ทวีปแอฟริ กามีทรัพยากรและแร่ ธาตุหลายประเภทกระจาย
อยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ ดังนี้
๔.๑.) การทาเหมืองในภาคเหนือ เช่น ปิ โตเลียมกับแร่ ฟอสเฟต รองไป
ได้แก่ แร่ เหล็ก ทองแดง และถ่านหิ น เป็ นต้น
๔.๒.) การทาเหมืองในภาคตะวันตก เช่น ฟอสเฟต บ๊อกไซต์ เหล็ก
ปิ โตเลียม ทองคา ดีบุก และเพชร เป็ นต้น
๔.๓.) การทาเหมืองในภาคกลาง เช่น ปิ โตเลียม เหล็ก ดีบุก ยูเรเนียม เงิน
เพชร ทองแดง และถ่านหิ น เป็ นต้น
9.
๔.๔.) การทาเหมืองในภาคตะวันออก เช่น ถ่านหิ น
ยูเรเนียม เพชร ทองคา และ เหล็ก เป็ นต้น
๔.๕.) การทาเหมืองในภาคใต้ เช่น ทองคา เพชร
ทองแดง เงิน เหล็ก ดีบุก ยูเรเนียม ถ่านหิ น และ
ปิ โตเลียม เป็ นต้น
ยูเรเนียม
ทองแดง
เหล็ก
เหมืองเพชร
10.
๕) การอุตสาหกรรม
ประเทศต่าง ๆ ในแอฟริ กายังมีกิจกรรมผลิตด้านอุตสาหกรรมที่ตอ้ งจ้างแรงงานจาก
ต่างประเทศ เนื่องจากยังขาดความรู ้และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมตามภาคต่าง ๆ มีดงั นี้
๕.๑.) ภาคเหนือ อุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค ได้แก่ การขุดเจาะน้ ามันดิบและก๊าซช
ธรรมชาติ รองลงไป ได้แก่ การถลุงแร่ เหล็ก อุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมผลิต
อาหาร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็ นต้น
๕.๒.) ภาคตะวันตก อุตสาหกรรมสาคัญ ได้แก่ โรงงานแปรรู ปปลา โรงงานปุ๋ ย เบียร์ น้ ามัน
ปาล์ม อัญมณี สบู่ ซี เมนต์ และโรงงานแปรรู ปไม้และ
หนังสัตว์ เป็ นต้น
๕.๓.) ภาคกลาง อุตสาหกรรมสาคัญ ได้แก่ โรงงานแปรรู ป ผลิตภัณฑ์จากไม้ น้ าตาล
ทราย ซี เมนต์ สบู่ เบียร์ รองเท้า และโรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้น
11.
๕.๔.) ภาคตะวันออก อุตสาหกรรมสาคัญ ได้แก่ โรงงานทอผ้า
ยาสูบ น้ าตาลทราย น้ ามันมะพร้าว ใบชา ยาสูบ และซีเมนต์ เป็ นต้น
๕.๕) ภาคใต้ อุตสาหกรรมของภูมิภาคนี้ ได้แก่ โรงงานซีเมนต์
ผลิตรถยนต์ ทอผ้า อัญมณี อาหารสาเร็ จรู ปจากปลาและเนื้อสัตว์
เป็ นต้น
เบียร์
12.
๖) การพาณิชยกรรม
สิ นค้าออกสาคัญของทวีปแอฟริ กาประกอบด้วย
๖.๑.) แร่ ธาตุที่สาคัญ ได้แก่ ปิ โตรเลียม ฟอสเฟต เหล็ก ถ่านหิ น
ทองแดง เงิน ยูเรเนียม ทองคา เพชร และเกลือ
เป็ นต้น
๖.๒.) สิ นค้าเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ กาแฟ โกโก้ ปาล์มน้ ามัน ฝ้ าย
มะพร้าวตากแห้ง กุง้ แห้ง ยางพารา อบเชย การพลู และหนังสัตว์
เป็ นต้น
อบเชย
โกโก้
13.
สิ นค้านาเข้าของทวีปแอฟริ กา เช่น เครื่ องจักรอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ เสื้ อผ้าสิ่ งทอ ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป อุปกรณ์การคมนาคม
ขนส่ ง และรถยนต์ เป็ นต้น
อัญมณี
14.
๗) การคมนาคมขนส่ งและเทคโนโลยี
เส้นทางการคมนาคมขนส่ งในทวีปแอฟริ กายังค่อนข้างล้าหลังมาก
โดยเฉพาะเส้นทางถนนและทางรถไฟ การตัดเส้นทางเชื่อมระหว่างเมือง
ต่างๆภายในทวีปนั้นทาได้ยาก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศไม่
เอื้ออานวยโดยเฉพาะในเขตป่ าทึบ กลางทะเลทราย และที่ราบสูงบาง
บริ เวณ จึงต้องใช้สัตว์เป็ นพาหนะที่สาคัญแทน
15.
บรรณานุกรม
ครองชัย หัตถาและวิไลเฉิ ด ทวีสิน.ภูมิศาสตร์การภาพ.กรุ งเทพมหานคร :
บริ ษทั อักษรเจริ ญทัศน์ จากัด, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. http://krupuysocial.files.
wordpress.com/2010/07/1_1.jpg,
2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://krupuysocial.files.
wordpress.com/2010/07/w83.gif,2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.friendsofnatureecotour.com/
images/1178789094/IMG_0689.jpg,2553.
16.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.skn.ac.th/skl/skn422
/pridsana/pmit.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.bpstravel.com
/images/afr/big5.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.aprilholiday.com =
/images/africa-05.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.sportfm.net/photo_
news/or/0412090703do%20copy.jpg
, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://blog.fukduk.tv/files/imagecache
/cover_center/files/cover/20_11_09.jpg, 2553.
17.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.thanyaluck.ob.tc
/g06390photo01.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.rd1677.com/
backoffice/PicUpdate/44026.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://gotoknow.org/file
/peekwong17/00910851.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.rakbankerd.com
/kaset/Plant/22_2.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://mapserv.agri.ubu.ac.th
/Datarubber/files/education6.7/8case.files/image004.gif, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.cpcrop.com/Portals
/0/images/cp304-V1.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.ecoagrotech.com/
images /1174874097/sweetpotato02.gif, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.consumerthai.org/old
/cms/images/stories/data/bueti/2007_05_12_
05beautiful.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.agingthai.org/
images/users/3451/page/20091229_05158.
jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. http://herb.kapook.com/wpcontent/uploads/2009/03/golden_oat_grass.
jpg, 2553.
18.
19.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.safari-guide.co.uk
/images/gallery/cape_buffalo.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.http://www.bloggang.com/data/
gibbens/picture/1171048863.jpg, 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. http://www.vcharkarn.com/
uploads/1/1336.jpg ,2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. http://tasboard.piesoft.net/attach/แร่
ยูเรเนียม_947.jpg , 2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. http://thaiunique.files.wordpress.
com/2010/06/ef5d3bab-1e76-4324-9caa991ac37fd4d3.jpg ,2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. http://www.precadet26.org
/msgboard/userpic/a(17).jpg ,2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. http://www.toplaza.com/adpics
/4/4b106a4b6e519d148bbec8a9c.jpg
,2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. http://thummada.com/
php_upload/cinamon.jpg,2553.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. http://learners.in.th/file/
boonjumnong/step-3roast.jpg ,2553.
20.