ลองคิดดู 1 มวล m1 และมวล m2 วิง่ เข้าชนกันแล้ว สะท้อนกลับทางเดิม ความเร่ งหลังชนของมวล m1 และ2 m2 เท่ากับ 5 m/s และ 2 m/s ตามลาดับ ถ้า.

Download Report

Transcript ลองคิดดู 1 มวล m1 และมวล m2 วิง่ เข้าชนกันแล้ว สะท้อนกลับทางเดิม ความเร่ งหลังชนของมวล m1 และ2 m2 เท่ากับ 5 m/s และ 2 m/s ตามลาดับ ถ้า.

ลองคิดดู 1 มวล m1 และมวล m2 วิง่ เข้าชนกันแล้ว
สะท้อนกลับทางเดิม ความเร่ งหลังชนของมวล m1 และ
2
2
m2 เท่ากับ 5 m/s และ 2 m/s ตามลาดับ ถ้า m1 มีมวล
4 kg มวล m2 จะมีค่าเท่าไร
ลองคิดดู 2 นักดับเพลิ ง 2 คน ต้องใช้แรง 600 N
ในการพยุงหัวจ่ายน้ า ซึ่ งจ่ายน้ าในอัตรา 3600 L/min จง
หาค่าความเร็ วของน้ าที่จ่ายออกมาจากหัวฉี ด
ลองคิดดู 3 ชายคนหนึ่ งถื อสายยางเพื่อรดน้ าต้นไม้
อยู่ในสวน เขาจะต้องออกแรงเท่าไรเพื่อที่ จะถื อสาย
ยางในอยูน่ ิ่ งถ้าน้ าไหลผ่านสายยางด้วยอัตรา 0.6 kg/s
ด้วยความเร็ ว 25 m/s
ลองคิดดู 4 หิ นก้อนหนึ่งแตกออกเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนที่ 1
มีมวล 1 kg กระเด็นไปด้วยอัตรา เร็ ว 12 m/s ส่ วนที่ 2 มี
มวล 2 kg กระเด็นไปด้วยอัตราเร็ ว 8 m/s โดยสองส่ วนนี้
ทามุมฉากต่อกัน ส่ วนที่ 3 เคลื่อนที่ดว้ ยอัตราเร็ ว 40 m/s
จงหามวลส่ วนที่ 3
ลองคิดดู 5 ปื นใหญ่มวล 500 kg ด้านหลังยึดติดกับ
สปริ งที่อยูใ่ นแนวราบ เมื่อยิงกระสุ นมวล 10 kg ออกไป
ด้วยความเร็ ว 200 m/s ในแนวราบ ปื นจะถอยหลังชน
สปริ งหดเข้าไปมากที่สุดเท่าไร ถ้าสปริ งมีค่านิจ 2,000
N/m
ลองคิดดู 6 สุ นขั มวล 5 kg ยืนอยูท่ ี่ทา้ ยเรื อซึ่ งมีมวล
20 kg ถ้าหัวเรื ออยูห่ ่างจากฝั่งเป็ นระยะ 10 เมตร และลา
เรื อยาว 5 เมตร เมื่อสุ นขั เดินจากท้ายเรื อไปถึงหัวเรื อแล้ว
สุ นขั จะอยูห่ ่างจากฝั่งเท่าไร
ลองคิดดู 7 กล่อง m มวล 1.0 kg กล่อง M มวล 3.0 kg
กล่องทั้งสองถูกกดเข้าหากันโดยมีสปริ งอยูร่ ะหว่างกลาง ถ้า
สปริ งเบาและไม่ได้ยึดติดกับมวลทั้งสอง เมื่อปล่อยให้ระบบ
คลายตัว บนพื้ นไม่ มี แ รงเสี ยดทาน สปริ ง จะตกบนพื้ น และ
กล่อง M มีความเร็ ว 0.80 m/s จงหาความเร็ วกล่อง m และ
พลังงานศักย์ยดื หยุน่ ก่อนคลายตัว
0.8 m/s
v
M
m
M
m
ลองคิดดู 8 นาย ก และนาย ข มีมวล 100 และ 50
กิโลกรัมตามลาดับ ยืนอยูบ่ นพื้นราบลื่นผูกติดด้วยเชือก
เบายาว 9 เมตร เมื่อ ก ดึงเชือกเข้าหาตัวเอง ก จะเลื่อนเข้า
ชนกันกับ ข ณ ตาแหน่งที่ห่างจากตาแหน่งเดิมของ ก
เป็ นระยะเท่าใด
ลองคิดดู 9 วัตถุมวล m ไถลลงจากจุดที่สูง h บนลิ่ม
มวล M ดังรู ป ถ้าทุกผิวสัมผัสไม่มีแรงเสี ยดทาน และ M
= 5m ลิ่มจะมีอตั ราเร็ วเท่าไรเมื่อวัตถุท้ งั สองแยกออก
จากกัน เมื่อ m ถึงปลายล่างสุ ด
m
h
M
ลองคิดดู 10 ครู เทวัญ ประดิษฐ์รถพลังลมดังรู ป โดย
ให้โมเมนตัมของโมเลกุลอากาศกระทบกระดาน
ทางซ้ายเพื่อผลักรถไปข้างซ้ายได้ ความคิดนี้ใช้ได้
หรื อไม่ อย่างไร