ทรัพยากรธรรมชาติ - ครู สาย พิ น วง ษา รัตน์

download report

Transcript ทรัพยากรธรรมชาติ - ครู สาย พิ น วง ษา รัตน์

ทรัพยากรธร
รมชาติใน
ทวีป
แอฟริกา
๑.เด็กหญิง
๒.เด็กหญิง
๓.เด็กหญิง
๔.เด็กหญิง
๕.เด็กหญิง
จรรยารักษ์
นครินทร ์
ปารมี
วิลาสิ ณี
สุภส
ั สรา
คุณครู
วรบุต
แ
เ
ชัน
้ ม
สายพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทวีปแอฟริกาเป็ นทวีปทีอ่ ุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
หลากหลายชนิด ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ ได้ แก่
๑.ทรัพยากรป่ าไม้
ทรัพยากรป่ าไม้ มีพนื้ ที่ประมาณ ๑ ใน ๕ ของทวีปเป็ นพืน้ ที่ป่าไม้
แต่ ถ้าเปรียบเทียบกับทวีปอืน่ แล้ วนับว่ าทวีปแอฟริกายังผลิตไม้ ได้
น้ อยมาก การทาไม้ ส่วนใหญ่ จะเป็ นการนามาใช้ เพือ่ การดารงชีวติ ของ
ประชากรเท่ านั้น แหล่ งป่ าไม้ ทสี่ าคัญอยู่ในบริเวณลุ่มแม่ นา้ คองโก
และบริเวณชายฝั่งอ่ าวกินี ไม้ ที่สาคัญส่ วนใหญ่ เป็ นไม้ เนือ้ แข็ง เช่ น
ไม้ มะฮอกกานี ไม้ โอซีบี ไม้ อโิ รโคโอคูเม เป็ นต้ น
ทะเลทราย
ป่ าดงดิบ
๒.ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดินส่ วนใหญ่ ของทวีปแอฟริกาเป็ นดินที่ไม่ ค่อย
อุดมสมบูรณ์ นัก เนื่องจากทวีปแอฟริกาเป็ นทวีปตั้งอยู่ในเขตร้ อน
ทาให้ แร่ ธาตุและสารอาหารต่ างๆ ทีอ่ ยู่ในดินย่ อยสลายเร็ว รวมทั้ง
ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกาทีง่ ่ ายต่ อการถูกชาระล้ าง
พังทลาย ส่ วนทรัพยากรดินทีอ่ ุดมสมบูรณ์ จะอยู่ในบริเวณที่ราบ
ลุ่มแม่ นา้ เช่ น ราบลุ่มแม่ นา้ ไนล์ ทีร่ าบลุ่มแม่ นา้ คองโก ทีร่ าบลุ่ม
แม่ นา้ ไนเจอร์ ทีร่ าบลุ่มแม่ นา้ ออเรนจ์ เป็ นต้ น
๓.ทรัพยากรแร่ ธาตุ
ทวีปแอฟริกาเป็ นทวีปทีม่ ีทรัพยากรแร่ ธาตุมากมาย
หลายหลากชนิด แร่ ธาตุทสี่ าคัญ ได้ แก่
๑. ทองคา ผลิตมากในประเทศแอฟริกาใต้ ซิมบับเว และกานา
๒. เพชร ผลิตมากในประเทศแอฟริกาใต้ นามิเบีย บอตสวานา
ซิมบับเว และโมซัมบิก
๓. แมงกานีส ผลิตมากในประเทศแอฟริกาใต้ ลิเบีย ไนจีเรี ย และ
แซมเบีย
ส่ วนแร่ ธาตุทผี่ ลิตได้ เช่ น ทองแดง เหล็ก ยูเรเนียม บ็อกไซต์
ดีบุก เป็ นต้ น
๔.ทรัพยากรพลังงาน
แหล่ งพลังงานที่สาคัญของทวีปแอฟริกา ได้ แก่
๑. ถ่ านหิน ผลิตมากในประเทศไนจีเรีย สาธารณรัฐคองโก แทนซาเนีย
และซิมบับเว
๒. นา้ มันและก๊ าซธรรมชาติ พบในเขตทะเลทรายสะฮารา ประเทศที่
ผลิตนา้ มันและก๊ าซธรรมชาติที่สาคัญ เช่ น ลิเบีย ไนจีเรี ย อียปิ ต์ และ
แองโกลา เป็ นต้ น
๓. พลังงานนา้ ทวีปแอฟริกาเป็ นทวีปที่มีแม่ นา้ สาคัญหลายสาย
ปัจจุบันทวีปแอฟริกามีการสร้ างเขือ่ นขนาดใหญ่ เพือ่ ใช้ ผลิต
กระแสไฟฟ้ าในหลายพืน้ ที่ เช่ น เขือ่ นอัสวาน ที่ก้นั แม่ นา้ ไนล์ ใน
ประเทศอียปิ ต์ เขือ่ นอะโกซอมโบกั้นแม่ นา้ วอลตา ในประเทศ
กานา เป็ นต้ น
๕.ทรัพยากรสั ตว์ ป่า
ทวีปแอฟริกาเป็ นทวีปทีอ่ ุดมสมบูรณ์ ด้วยสั ตว์ป่านานาชนิด
มากกว่ าทวีปอืน่ ทั้งสั ตว์ ที่อาศัยในป่ าดิบชื้นและในทะเลทราย
แต่ ในปัจจุบันจานวนสั ตว์ ป่าได้ ลดลงจานวนมาก ซึ่งมาจาก
นา้ มือของมนุษย์ จึงมีการตั้งเขตสงวนพันธุ์สัตว์ แห่ งชาติขนึ้
และกลายเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวที่สาคัญ
สั ตว์ ทอี่ าศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา
บรรณานุกรม
ออนไลน์.เข้าถึงได้จาก.http://www.tnews.co.th/html/picture/tnews.jpg
ค้นคว้าเมื่อวันที่ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๕๓
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. “http://image.dek-d.com/23/2302724/104001158”.
ค้นคว้าวันที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๕๓.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.“http://www.scimag.info/images/img_feb08/animal_
kingdom_feb08-1.jpg ”.ค้นคว้าวันที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๕๓.
ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.“http://www.google.co.th/imglanding ”. ค้นคว้าวัน ที่
๗ สิ งหาคม ๒๕๕๓.
ออนไลน์.เข้าถึงได้จาก. http://gotoknow.org/file/sawaengkku/agf+soil+compare+(Small).JPG.
ค้นคว้าเมื่อวันที่ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๕๓