AEC คืออะไร - กรมส่งเสริมสหกรณ์

Download Report

Transcript AEC คืออะไร - กรมส่งเสริมสหกรณ์

AEC = ASEAN Economic Community
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEAN Economic Community : AEC
 เป็ นการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของอาเซียน เกิดแนวคิดจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 8
เมือ่ ปี พ.ศ. 2535 โดยมี ยุทธศาสตร์สาคัญ 4 ด้าน
1. การเป็ นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลง
ทุน แรงงานมีฝีมอื และเงินทุน อย่างเสรี
2. การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน เช่น กรอบ
นโยบายการแข่งขัน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพือ่ ลดช่องว่างการพัฒนาประเทศระหว่างสมาชิก
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เช่นการจัดทาเขตการค้าเสรี FTA
ต้องการให้บรรลุผลภายในปี 2563 ต่อมาเร่งเวลาให้เร็วขึน้ เป็ นปี 2558
อาเซียน ASEAN (Association of South East Asian Nations)
• ก่อตัง้ เมื่อปี 2510(1967) ครบรอบ 40 ปี เมื่อปี 2550
• จุดประสงค์เริ่มแรก – สร้างความมั ่นคง เพื่อต้านภัยคุกคามคอมมิวนิสต์
อาเซียน 6
สมาชิก และปี ทีเ่ ข้าเป็ นสมาชิก
ปี 2540
สมาชิ กใหม่ CLMV
ปี 2540
ปี 2510
ปี 2510
ปี 2538
ปี 2510
ปี 2542
ปี 2527
ปี 2510
ปี 2510
3
สิ่งที่จะเกิดขึ ้นหลังเป็ น AEC
 อาเซียนจะรวมตัวเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
- อัตราภาษี เป็ น 0
- มีการอานวยความสะดวกทางการค้า ลดขัน้ ตอนพิธกี ารศุลกากร
- การรับรองให้ผสู้ ง่ ออกรับรองถิน่ กาเนิดสินค้าด้วยตนเอง เริม่ 1 ม.ค. 2555
- ASEAN Trade Repository (แหล่งเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียน)
- นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุน้ ในธุรกิจบริการสาขาต่าง ๆ ได้รอ้ ยละ 70 ลดข้อจากัด/
อุปสรรคในการให้บริการทุกรูปแบบ ตามกรอบข้อตกลงการค้าของ อาเซียน AFAS
สิ่งที่จะเกิดขึ ้นหลังเป็ น AEC
 บรรยากาศการค้าและการลงทุนเสรีมากขึน
้
- เปิดเสรีการลงทุน คุม้ ครองการลงทุน ส่งเสริมอานวยความสะดวกการลงทุนครอบคลุมธุรกิจ
5 ภาค เกษตร ประมง ปา่ ไม้ เหมืองแร่ และภาคการผลิต
- ปรับประสานนโยบายการแข่งขัน และทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
 มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันหมดในภูมิภาค
 มีการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกที่เสมอภาคยิ่งขึน
้
 มีการเชื่อมโยงกับประเทศภายนอกโดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (+6)
อาเซียนจะเป็ นภูมภิ าคเปิด
แผนงานใน AEC Blueprint
เคลือ่ นย้ายสินค้าเสรี
1. เปิ ดเสรีการค้าสินค้า

ปรับปรุง CEPT (AFTA) เป็ น ATIGA (ASEAN Trade in Good Agreement)

ยืนยันการลดภาษี นาเข้าตาม CEPT
สินค้ าในรายการลดภาษี
อาเซียน - 6
ปี 2553
ปี 2558
ภาษี 0%
เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา
ภาษี 0%
ยกเว้น สินค้าใน Sensitive List ภาษี ไม่ต้องเป็ น 0% แต่ต้อง < 5% ไทยมี 4 รายการ
(กาแฟ มันฝรัง่ ไม้ตดั ดอก มะพร้าวแห้ง
สินค้าใน Highly Sensitive List ไม่ต้องลดภาษี
มีสินค้าข้าว ของอินโดนี เซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์, น้ าตาลของอินโดนี เซีย
CEPT : Common Effective Preferential Tariff
6
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซี ยนที่สาคัญเท่าที่ผ่านมา
1. เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
• ลงนาม (โดย นรม.อานันท์ ปันยารชุน) ปี 2535 เริ่มใช้ 2536
2. กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ (AFAS)
• ลงนาม (โดย นายอานวย วีรวรรณ) ปี 2538 เริ่มใช้ 2539
3. เขตการลงทุนอาเซียน (AIA)
• ลงนาม (โดย นายศุภชัย พานิชย์ภกั ด์ ิ ) เริ่มใช้ ปี 2541
7
สถานะการเปิดตลาดของไทย (สินค้าเกษตร 23 รายการ)
โควต้านาเข้า
ข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง
หอมหัวใหญ่ เมล็ดหอมหัวใหญ่ ไหมดิบ
ใบยาสูบ กระเทียม
ลาไยแห้ ง
พริกไทย น้าตาล น้ามันถั่วเหลือง
มันฝรั่ ง
มะพร้ าว
น้ามันมะพร้ าว ข้ าว กาแฟสาเร็จรูป น้านม
ดิบ/นมปรุ งแต่ ง นมผงขาดมัน
เมล็ดกาแฟ เนื้อมะพร้ าวแห้ ง
ชา
เมล็ดถั่วเหลือง
น้ามันปาล์ ม
ภาษี ปี 2552
ยกเลิกแล้ ว
ยกเลิกแล้ ว
ยกเลิกแล้ ว
ยกเลิกแล้ ว
ณ 1 มค 53
0%
5%
0%
0%
5%
5%
20%
0%
จะต้ องยกเลิก ก่ อน
1 มค 53
(กนศ มีมติแล้ ว)
จะต้ องยกเลิก/ ยังมีเงื่อนไขนาเข้ า
ยกเลิกแล้ ว แต่ ยังมีเงื่อนไขนาเข้ า
5%
0%
30, 25%
5%
5%
5%
0%
0%
8
แผนงานใน AEC Blueprint
เคลือ่ นย้ายสินค้าเสรี
ขจัดมาตรการทีม่ ิใช่ภาษี NTBs
ยกเลิกเป็ นระยะ
NTBs ชุดที่ 1
NTBs ชุดที่ 2
NTBs ชุดที่ 3
ยกเลิกภายใน
1มค.2551(2008)
ยกเลิกภายใน
1มค.2552(2009)
อาเซียน5 ภายใน
1มค.2553(2010)
ฟิ ลิปปิ นส์ ภายใน
1มค.2555(2012)
CLMV ภายใน
1มค.2558(2015)
NTBs : Non-Tariff Barriers
9
แผนงานใน AEC Blueprint
เคลือ่ นย้ายบริการเสรี
2. เปิ ดเสรีการค้าบริการ
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้ กบั นักลงทุนอาเซียน
ปี 2549
(2006)
ปี 2551
(2008)
ปี 2553
(2010)
สาขา PIS
49%
51%
70%
:เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเทีย่ ว การบิน
ปี 2556
(2013)
ปี 2558
(2015)
ลอจิสติกส์
70%
สาขาอื่น
30%
PIS: Priority Integration Sectors
49%
51%
(สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม)
70%
10
แผนงานใน AEC Blueprint
เคลือ่ นย้ายลงทุนเสรี/เงินทุนเสรียงิ่ ขึ้ น
3. เปิดเสรีลงทุน
ครอบคลุม ธุรกิจ 5 ภาค (เกษตร ประมง ป่ าไม้ เหมืองแร่ การผลิต)
และบริการทีต่ ่อเนื อ่ ง


ปฏิบตั ิ กบั นักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนตนเอง
ทบทวนความตกลง AIA ให้เป็ นข้อตกลงการลงทุนเต็มรูปแบบ (เปิดเสรี คุ้มครอง ส่งเสริม/อานวยความสะดวก)

ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement

Foreign-Owned ASEAN-Based Investor
SBO (Substantial
Business Operation)
Negative List Approach สามารถจะสงวนสิง่ ทีไ่ ม่ต้องการเปิดเสรีใน
Reservation Lists

11
แผนงานใน AEC Blueprint
เคลือ่ นย้ายแรงงานฝี มือ/เงินทุนเสรียงิ่ ขึ้ น
4. เคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือ

อานวยความสะดวกการตรวจลงตรา ออกใบอนุญาตทางาน
ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายนักเรียน เจ้าหน้ าทีภ่ ายใต้ความร่วมมือ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)


พัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถ-คุณสมบัติของงาน
4. เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึน้

ดาเนินการตามแผนงานทีเ่ ห็นชอบโดยรัฐมนตรีคลังอาเซียน
12
ประเด็นสำคัญในกำรทำ FTA เพื่อเปิดตลำดกำรค้ำสินค้ำ กำรค้ำ
บริกำร และกำรลงทุน
ควำมตกลงด้ำนสินค้ำ
ลดภำษี ศลุ กำกร ลดมำตรกำรกีดกันอื่นๆ และกำร
อำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
ควำมตกลงกำรค้ำบริกำร
ลดข้อจำกัดต่ำงชำติในกำรเข้ำมำลงทุน กำรทำงำน
กำรยอมรับมำตรฐำนวิชำชีพ ฯลฯ
ควำมตกลงกำรลงทุน
เปิดตลำดกำรลงทุน ส่งเสริม และ
คุ้มครองกำรลงทุนและนักลงทุน
13
FTA และควำมร่วมมือเศรษฐกิจของไทยกับกลุ่มประเทศเอเชีย
อำเซียน
 ASEAN Free Trade Area - AEC
จีน





ASEAN and China (ACFTA) (เปิดตลาดผักผลไม้ 1 ต.ค. 46 และเริม่ ลดภาษีสนิ ค้าทัวไป
่ 20 ก.ค.48)
GMS (Greater Mekong Sub Region)
EDBETC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างไทยกับจีน)
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเปย่ ปู้
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำไทยกับฮ่องกง (อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)
ญี่ปนุ่
 JTEPA (Japan – Thailand Economic Partnership) (ใช้เมือ่ 1 พ.ย. 50)
 ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) (ใช้เมือ่ 1 มิ.ย. 52)
เกำหลีใต้
 ASEAN – Korea Free Trade Area (AKFTA) (ใช้เมือ่ 1 ม.ค. 53)
อินเดียและเอเชียใต้
 Thailand – India FTA (ใช้เมือ่ 1 ก.ย.47)
 ASEAN – India FTA (ใช้เมือ่ 1 ม.ค.53)
 BIMSTEC FTA (อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร)
อื่น ๆ
 ASEAN + 3 (EAFTA) / ASEAN + 6 (CEPEA) อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ขนำดตลำด
3,300 ล้ำนคน
หรือ ½ โลก
14
EAFTA (ASEAN+3 จีน ญีป่ ุ่ น เกาหลี)
• เป็ นตลาดที่มีประชากร 2,000 ล้านคน (1/3 ของโลก)
• เริ่ มปี 2542 อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ต้องการร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจ การค้า การเงิน สังคม และการเมือง โดยจีนและเกาหลีใต้
เป็ นผูผ้ ลักดัน
• โครงการเด่น ได้แก่ Chiang Mai Initiative เป็ นความร่ วมมือการ
บริ หารอัตราแลกเปลี่ยนและทาตลาดพันธบัตรเอเชีย
• คาดว่า EAFTA ทาให้ GDP เพิม
่ ขึน
้ 1.9% โดยอาเซียน
จะไดรั
าคู
ในส่วน
้ บประโยชนมากกว
่ เจรจาฯ
่
์
ของไทยจะมี GDP เพิม
่ ขึน
้ 7%
15
CEPEA (ASEAN+6 จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย)
• มีประชากร 3,284 ล้านคน (1/2 ของโลก)
• อาเซียนและ 6 ประเทศเห็นชอบให้มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนา CEPEA
โดยญี่ปุ่นเป็ นผูผ้ ลักดันเพื่อคานอานาจกับจีน ครอบคลุม
– การเปิ ดตลาดการค้ าสินค้ า/บริการ/ลงทุน
– การอานวยความสะดวกด้ านการค้ า/ลงทุน
– ความร่วมมือการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน ICT สิง่ แวดล้ อม และ SME ฯลฯ
• ญี่ปุ่นยังสนับสนุนจัดตั้งสถาบันวิจยั เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) และ
ผลักดัน New Development Initiatives เช่น East Asia Industrial Corridor และ
Trade Insurance
• คาดว่า CEPEA จะทาให้ GDP เพิม่ ขึ้น 2.1% โดยอาเซียนจะได้รับประโยชน์มากกว่าคู่
เจรจา และไทยจะมี GDP เพิ่มขึ้น 7.3%
16
AEC/FTA ทำให้ธรุ กิจไทยต้องปรับตัว
• กำรปรับตัวเชิงรุก
– เสาะหาวัตถุดบิ ทีม่ คี วามได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ
– ศึกษารสนิยมและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในตลาดต่างประเทศ เพือ่ ส่งออกสินค้า/บริการ
– พัฒนาการจัดการภายในและการจัดการโลจิสติกส์
– พิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังตลาดทีม่ ศี กั ยภาพด้านแรงงาน และบริโภค
– เจาะตลาดประเทศคูค่ า้ โดยใช้สทิ ธิประโยชน์จากการค้าเสรี
• กำรปรับตัวเชิงรับ
– เรียนรูค้ แู่ ข่ง
– เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน เพราะคูแ่ ข่งจากต่างประเทศอาจเข้ามามากขึน้
– มัดใจลูกค้า
– เรียนรูค้ แู่ ข่ง และหาทางอยูร่ ว่ มกับเขาให้ได้
การวางแผนโซ่อุปทานอาหารและเกษตร
วางแผนการ
ผลิต
Farmer
Processing
Planning
Transport
Chackrit Duangphastra, PhD
วางแผนความ
ต้องการ
Distribution
Centre
Stores
18
Global Food Supply Chain
Trends
เปลีย่ นจาก “ผลัก” สู่ “ดึง”
Chackrit Duangphastra, PhD
19
ความท้าทายใหม่ทางการค้า
•
•
•
•
•
•
•
ต้องทาความเข้าใจความต้องการลูกค้า
รู ้จกั พฤติกรรมลูกค้า และพยากรณ์การผลิตและการส่ งมอบได้
กาหนดขีดความสามารถในการผลิต
รู ้จกั สร้างสมดุลย์ระหว่างความต้องการกับปริ มาณผลิต
ใช้ประโยชน์จากการค้าเสรี และโลกาภิวฒั น์ทางการค้า
ทาสิ นค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
Chackrit Duangphastra, PhD
20
7 R in Management
 7Rs
 Right Materials
 Right Quantity
 Right Time
 Right Place
 Right Source
 Right Service
 Right Price
ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
21
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับเกษตรกร ไทย
 ผูผ้ ลิตมีโอกาสซื้อวัตถุดิบ ผลิตผลทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง
ราคาถูกจากประเทศในกลุม่ อาเซียน
 ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นทีม่ คี า่ แรง วัตถุดบิ ราคาถูกกว่า
 ผูบ
้ ริโภค มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ต่าง ๆ ราคาถูก
คุณภาพดี จากประเทศต่าง ๆ ได้มากขึน้
 โอกาสการตลาด ความต้องการสินค้า วัตถุดิบมากขึน
้ สินค้าจะมีโอกาสส่งออก
ในกลุม่ อาเซียน หรือส่งออกในกลุม่ ทีม่ กี ารทา FTA มากขึน้ ถ้าสินค้าไทยสามารถแข่งขันได้
 ความต้องการพืชพลังงานทดแทนมีมากขึน
้ ความต้องการยางพารามีมากขึน้
กลุ่มสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี
ข้าว โคนม อ้อย ข้าวโพด มันสาปะหลัง
การปรับตัวของเกษตรกร และสหกรณ์
 การผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐาน
 การลดต้นทุนการผลิต
 การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ต้องปรับตัวเร็วขึน้ มีการแข่งขันมากขึน้
 สหกรณ์ตอ้ งทาหน้าที่ ช่วยเหลือสมาชิกในการพัฒนาสินค้า
 มีการรวมตัวสร้างเครือข่ายมากขึน้
 การใช้เทคโนโลยี
 เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
 ลดการใช้ทรัพยากร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อาเซียนจะรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี
2558 (ค.ศ.2015) โดยมีแนวคิดว่าอาเซียนจะกลายเป็ นเขตการผลิต
เดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and production base นัน่
หมายถึง จะต้องมีการเคลือ่ นย้ายปจั จัยการผลิตได้อย่างเสรี สามารถ
ดาเนินกระบวนการผลิตทีไ่ หนก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่
ละประเทศ ทัง้ วัตถุดบิ และแรงงานมาร่วมในการผลิต มีมาตรฐาน
สินค้า กฎเกณฑ์ กฎระเบียบเดียวกัน
แนวโน้ มของโลกและสิ่ งท้ าทายที่กาลังเผชิญ
ตลาดอาหารอยู่ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
ความตืน่ กลัวต่ ออาหารทีไ่ ม่ ปลอดภัย และโรคระบาด
กระแสสังคมเริม
่ เน้นการบริโภคเพือ
่ สุขภาพ รักษาสิง่ แวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์
มีเทคโนโลยีใหม่ ๆเกิดขึน้
สิ นค้ าแข่ งกันทีค่ ุณภาพ
ความตกลงภายใต้ WTO กาหนดให้ การค้ าอาหารระหว่ าง
ประเทศต้ องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
ประเภทของเครื่ องหมาย Q
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
บังคับ
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ทัวไป
่
ใช้กบั สินค้าเกษตรทีต่ อ้ งควบคุมตามมาตรฐาน
บังคับ เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
ใช้กบั สินค้าเกษตรทีร่ บั รองตามมาตรฐาน
ทัวไป
่ เพือ่ ส่งเสริมการผลิต/จาหน่ายสินค้าทีไ่ ด้
มาตรฐาน
มาตรา 56 ห้ ามมิให้ ผู้ใดใช้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา 54 เว้ นแต่ เป็ นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นา
เข้ า ทีไ่ ด้ รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ หรือมาตรฐานทัว่ ไป แล้ วแต่ กรณี
ASEAN Standard for Horticultural Produce and Other Food
Crops
 มาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียนที่ประกาศรับรองแล้ว ได้แก่ ทุเรียน มะละกอ เงาะ ส้ม
โอ ส้มเปลือกร่อน มังคุด แตงโม ฝรัง่ ลองกอง มะพร้าวอ่อน กล้วย กระเทียม หอมแดง
ขนุน แตงกวา เมล่อน สละ กระเจี๊ยบเขียว มะม่วงหิมพานต์ พริกหวาน หอมใหญ่ และ
พริก
 มาตรฐานที่อยู่ระหว่างพิจารณา ได้แก่ ชมพู่ ละมุด มะเขือยาว ฟักทอง และข้าวโพด
หวาน
 สินค้าเกษตรที่อยู่ในแผนกาหนดมาตรฐานอาเซียน ได้แก่
- ปี 2555 กะหลา่ ปลี ถัวฝั
่ กยาว มะขามหวาน กาแฟ และขมิ้น
- ปี 2556 น้ อยหน่ า เห็ดหอม มันเทศหวาน ถัวล
่ ิ สง ชา และเมล็ดโกโก้
•ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 Website : www.dtn.go.th
 Call Center : 02 – 507-7555