คิดคะแนน ฉันดี คุณไม่ดี (I`m OK, You`re not OK)

Download Report

Transcript คิดคะแนน ฉันดี คุณไม่ดี (I`m OK, You`re not OK)

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
การศึกษา
พยาบาลศาสตร์บณ
ั ฑิต วพ.เกือ้ การุณย์
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มศว. ประสานมิตร
ครุศาสตรดุษฏีบณ
ั ทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน : พยาบาลวิชาชีพ / นักวิชาการ
พยาบาล / อาจารย์
วัตถุประสงค์ ในการเรี ยน
เพื่อทาความเข้าใจถึงพฤติกรรม การแสดงออกของ
มนุษย์ สามารถเรียนรู้ เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัว
เข้ากับผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
เป็ นผูพ
้ ร้อมต่อการเผชิญโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
จิตวิทยาในการดาเนินชีวิต
 ลักษณะของคนสุขภาพจิตดี
 ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์
 ความแตกต่างของมนุษย์
 การรู้จกั ตนเอง
 การรับรู้ตนเองและผูอ้ ื่น
 สมบัติของผูด้ ี
 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เป็ นสุข
 สรุป
ลักษณะของคนสุขภาพจิตดี
 พึงพอใจในตนเอง
 ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึน
้ กับตนเองได้ ...มีอยู่ เป็ นอยู่ จะได้อยู่
 หน้ าตายิ้มแย้ม แจ่มใส มีมนุษย์สมั พันธ์ดี เข้ากับผูอ้ ื่นได้ง่าย
 เรียนรู้ ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 มองโลกแง่ดี
 มีความอดทนต่อความเครียด ความกดดันได้
 มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี
 มีความสุขมากกว่าความทุกข์
ธรรมชาติและความต้ องการของมนุษย์
 ต้องการความสุข ความสนุก ความสบาย
 อิจฉา ริษยา ไม่อยากเห็นใครดีกว่าตัวเอง
 เห็นแก่ตวั ก้าวร้าว
 ชอบพูดมากกว่าชอบฟัง
 มีความกลัว
 ต้องการความรัก และการยอมรับนับถือ
 ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ความต้ องการของมนุษย์
ขัน้ ที่ 1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs)
ขัน้ ที่ 2 ความต้องการความ มันคงปลอดภั
่
ย (Safety and Security Needs)
ทีม่ นคง
ั ่ ปลอดภัย
ขัน้ ที่ 3 ความต้องการความรักและการเป็ นทีย่ อมรับของกลุ่ม (Love and
Belonging Needs)
ขัน้ ที่ 4 ความต้องการได้ รับการยกย่องจากผูอ้ ่นื (Self -Esteem Needs)
ขึน้ ที่ 5 ความต้องการในการบรรลุสจั จะแห่งตน (Self-Actualization Needs)
เป็ นความต้องการชัน้ สูงของมนุษย์ ซึง่ น้อยคนทีจ่ ะประสบได้ถงึ ขัน้ นี้ได้
ธรรมชาติของมนุษย์
มีทงั ้ ดีและชัว่
มีความต้องการ
ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล










ร่างกาย รูปร่าง หน้ าตา
ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึก
ประสบการณ์
การศึกษา
เชื้อชาติ
ศาสนา
สติปัญญา
เพศ
วัย
ฐานะ / ภูมิหลังทางครอบครัว
ความแตกต่ างของมนุษย์
ความจริง…สิ่งที่เห็น
รู้ จักพอ
การรู้ จักตนเอง…เราเป็ นอย่ างไร?
0 หมายถึง ไม่เป็ นความจริงเลย
1 หมายถึง มีสว่ นเป็ นจริงบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง เป็ นจริงราว ๆ ครึง่ หนึ่ง
3 หมายถึง เป็ นจริงค่อนข้างมาก
4 หมายถึง เป็ นจริงทัง้ หมด
แบบประเมินตนเอง…เราเป็ นอย่ างไร?
 0 หมายถึง ไม่เป็ นความจริงเลย
 1 หมายถึง มีสว่ นเป็ นจริงบ้างเล็กน้อย
 2 หมายถึง เป็ นจริงราว ๆ ครึง่ หนึ่ง
 3 หมายถึง เป็ นจริงค่อนข้างมาก
 4 หมายถึง เป็ นจริงทัง้ หมด
แบบประเมินตนเอง
1. สนุกกับงาน
2. เพือ่ นทุกคนดูจะเกรงใจเกินไป ไม่กล้าแสดงความเห็นค้านกับ
ข้าพเจ้า
3. เมือ่ ประสงค์สงิ่ ใดทีค่ ดิ ว่าถูกต้อง จะต้องทาให้ได้
4. เพือ่ นๆหลายคน ดูเหมือนเขาไม่เข้าในข้าพเจ้า
5. ในแต่ละวันจาเป็ นต้องสาละวนกับเรือ่ งต่าง ๆ หลาย เรือ่ งจนทา
ให้รสู้ กึ เครียดและสับสน
6. คอยพิจารณาทบทวนการทางานของผูอ้ ่นื ว่าเขาทาไปถูกต้อง
ตามเกณฑ์ทว่ี างไว้หรือไม่
แบบประเมินตนเอง
7. ใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีคา่
8. ในวงสนทนา ส่วนมากเห็นเพือ่ น ๆ เขาคุยสนุกกว่า ข้าพเจ้า
จึงเงียบ เป็ นผูฟ้ งั เสียมากกว่า
9. สภาพทีม่ หาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างวุน่ วาย หาความสงบไม่ได้
10. การพูดจาสนทนา ข้าพเจ้ามักเปิดโอกาสและเชิญชวน ให้
ผูอ้ ่นื พูดเรือ่ งทีเ่ ขาสนใจก่อนเสมอ
11. ภาวะแวดล้อมทีเ่ ป็ นอยู่ ในแต่ละวันวุน่ วายสับสน ทาให้
เครียด อึดอัดอย่างไม่จบสิน้
แบบประเมินตนเอง
12. เมือ่ ทาสิง่ ใดผิดพลาด ล้มเหลว จะรูส้ กึ หงุดหงิด ขุน่ ใจ ยากทีจ่ ะลืม
13. เมือ่ เพือ่ น ๆ หรือใครกล่าวชม ข้าพเจ้ารูส้ กึ เขิน ตะขิดตะขวงใจ
14. เพือ่ นๆของข้าพเจ้าหลายคนทางานบกพร่อง และไม่รบั ผิดชอบจึง
ถูกข้าพเจ้าตาหนิบ่อย ๆ
15. การพบปะสังสรรค์กบั บุคคลหมูม่ าก ทาให้ขา้ พเจ้ามีความสุข
16. ข้าพเจ้ามักชืน่ ชมในความสาเร็จของเพือ่ น แม้เป็ น เรือ่ ง เล็ก ๆ
น้อย ๆ ก็ตาม
แบบประเมินตนเอง
17. ชอบถือคติวา่ “ชีวติ คือการต่อสู้ และเราจะต้องเป็ น ฝา่ ยรุกเสมอ”
18. ปญั หาในการทางานร่วมกันกับเพือ่ น ต่างก็รเู้ ห็นกันอยู่ พูดไปก็
เท่านัน้ เงียบเฉยไว้ดกี ว่า
19. งานทีต่ อ้ งรับผิดชอบบางคราวก็หนักเกินไป รับไม่ไหว อยากจะ
หลบเลีย่ ง หลีกหนีไปเสียให้พน้
20. ชีวติ การในปจั จุบนั น่าเบื่อหน่าย และมองไม่เห็น จุดหมาย
ปลายทาง
แบบประเมินตนเอง
21. ชอบฟงั ความเห็นจากหลาย ๆ ทัศนะ โดยเฉพาะทัศนคติท่ี
เขาไม่เห็นด้วยกับเรา บางครัง้ มีประโยชน์มากทีเ่ ดียว
22. ไม่พดู หรือกระทาสิง่ ใดเป็ นการล่วงเกินบุคคลอื่น
23. เพือ่ นๆชอบเอะอะโผงผางกันอย่างไม่เกรงใจข้าพเจ้า ทาให้
ข้าพเจ้าหงุดหงิดเบื่อหน่าย
24. สุขภาพของข้าพเจ้าขณะนี้ไม่สดู้ นี กั มักเจ็บปว่ ยบ่อย ๆ
25. เมือ่ ต้องทางานร่วมกับคนทีไ่ ม่รงู้ าน จะรูส้ กึ หงุดหงิด ราคาญ
แบบประเมินตนเอง
 26. ขณะนี้มปี ญั หารุมล้อมหลายด้าน ทาให้ตอ้ งคิดหนัก
 และนอนไม่หลับ
 27. เหนื่อยหน่ายกับสภาพความเป็ นไปในชีวติ แต่ละวัน
 แทบไม่อยากต่อสูด้ น้ิ รนมากไปกว่านี้แล้ว
 28. ว่าจะไม่ตาหนิลกู น้องแล้วก็อดไม่ได้ เพราะถ้าปล่อย
 ให้ผา่ นไป เดีย๋ วก็ทาผิดอีกนันแหละ
่
คิดคะแนน
 ฉันดี คุณดี (I’m O.K., You’re O.K.)
1
3
7
4
10 15 16 21 22 รวม
3 4 2 3 3 22
คิดคะแนน
 ฉันดี คุณไม่ดี (I’m O.K., You’re not O.K.)
2
0
3
2
6
1
14 17 25 28 รวม
1 2 1 0 7
คิดคะแนน
 ฉันไม่ดี คุณดี (I’m not O.K., You’re O.K.)
4
1
8
4
12 13 19 23 24 รวม
1 2 0 0 0 8
คิดคะแนน
 ฉันไม่ดี คุณไม่ดี (I’m not O.K., You’re not O.K.)
5
9
11
18
20
26
27
รวม
1
2
1
1
1
1
0
7
การรั บรู้ ตนเองและผู้อ่ ืน
ฉันดี คุณดี (I’m O.K., You’re O.K.) ... มองโลกแง่ ดี
 ฉันดี คุณไม่ ดี (I’m O.K., You’re not O.K.) ...ดูถูกคนอื่น
 ฉันไม่ ดี คุณดี (I’m not O.K., You’re O.K.) ...ไร้ ค่า
 ฉันไม่ ดี คุณไม่ ดี (I’m not O.K., You’re not O.K.) ...ท้ อแท้ สิน้ หวัง

1.ผู้ดี ย่อมรักษา ความเรี ยบร้ อย
2.ผู้ดีย่อมไม่ทาอุจาดลามก
3.ผู้ดียอ่ มมีสมั มาคารวะ
4.ผู้ดียอ่ มมีกิริยาเป็ นที่รัก
5.ผู้ดีย่อมเป็ นผู้มีสง่า
6.ผู้ดียอ่ มปฏิบตั ิการงานดี
7.ผู้ดียอ่ มเป็ นผู้ใจดี
8.ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแต่แก่ตวั
9.ผู้ดียอ่ มรักษาความสุจริตซื่อตรง
10.ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชวั่
1.เข้ าใจต้ องในธรรมชาติความต้ องการของมนุษย์
2.เรียนรู้ และยอมรับความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
3.ปรับตัวให้ เข้ ากับสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมให้ ได้
4. มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. เห็นคุณค่ าในตนเอง และผู้อนื่
6. มองโลกแง่ ดี
7. มีความสุ ข อย่ างพอเพียง
หอมกลิ่นจาปี
วันที่ 20 สิ งหาคม 2013 ณ สี่ แยกยมราช
ขอความสุข สวัสดี จงมีแค่ท่านทัง้ หลาย
ขอท่านจงเป็ นผูม้ ีความหวังและกาลังใจอยู่เสมอ