หน่วยที่2 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน - STREE-KM

download report

Transcript หน่วยที่2 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน - STREE-KM

หน่ วยการเรียนรู้ที่
2
วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ มาตรฐาน
วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การเจริญเติบโตของวัยรุ่น
การส่ งเสริมและพัฒนา
ตนเองให้ เจริญเติบโตสมวัย
การดูแลและควบคุมน้าหนักของ
ตนเองให้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน
สุ ขบัญญัติแห่ งชาติ
การเจริญเติบโตของวัยรุ่น
ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
 มีการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะน้ าหนัก และส่ วนสูง
 มีวฒ
ุ ิภาวะทางเพศ คือ ในวัยรุ่ นชายจะมีการ
ฝันเปี ยก ส่ วนในวัยรุ่ นหญิง จะมีประจาเดือน
 ชอบเก็บตัวอยูต่ ามลาพังเมื่ออยูบ่ า้ น แต่ชอบ
รวมกลุ่มเมื่ออยูก่ บั เพื่อน
 เริ่ มมีวจิ ารณญาณในการคิด และตัดสิ นใจมากขึ้น
 มีความคิด ความเข้าใจที่เป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น
ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
ปัจจัยภายใน
 พันธุกรรม
 พื้นฐานทางอารมณ์ จิตใจ
ปัจจัยภายนอก
 การอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพ
ในครอบครัว
 สภาพแวดล้อมทางสังคม
 อาหารที่บริ โภค
 การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย
 การเจ็บป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุ
เกณฑ์ มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย
ตารางเกณฑ์ มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ่นอายุระหว่ าง 7-19 ปี
กราฟแสดงเกณฑ์ อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย อายุ 5-18 ปี
ตัวอย่ าง
เด็กชายบีม อายุ 13 ปี สูง 148 ซม. หนัก 52 กก. จากกราฟแสดงว่า เด็กชายบีมมีน้ าหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูงอยูใ่ นเกณฑ์….. เริ่มอ้ วน
กราฟแสดงเกณฑ์ อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิง อายุ 5-18 ปี
กราฟแสดงเกณฑ์ อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย อายุ 5-18 ปี
ตัวอย่ าง
เด็กชายโอ อายุ 14 ปี สูง 152 ซม. หนัก 49 กก. จากกราฟแสดงว่า เด็กชายโอมีส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุอยูใ่ นเกณฑ์ ส่ วนสู งตามเกณฑ์ และมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุอยูใ่ นเกณฑ์นา้ หนักตามเกณฑ์
กราฟแสดงเกณฑ์ อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิง อายุ 5-18 ปี
ค่ าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
การประเมินค่ าดัชนีมวลกาย
BMI มาตรฐานอาเซียน (เอเซีย)
การแปรผล
น้อยกว่า 18.5
18.5 – 22.9
23.0 – 24.9
25.0 – 29.9
มากกว่าหรื อเท่ากับ 30
น้ าหนักน้อยกว่ามาตรฐาน
ปกติ
น้ าหนักเกิน
อ้วน
อ้วนมาก
ตัวอย่ าง นางสาวแสนดีสูง 155 ซม. หนัก 58 กก.
นา้ หนักเกิน
การดูแลและควบคุมนา้ หนักตนเองให้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน
การลดนา้ หนัก
การควบคุมอาหาร
การใช้ ยาลดนา้ หนัก
การออกกาลังกาย
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การเพิม่ นา้ หนัก
ปรับค่ านิยมและความเชื่อที่ผดิ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรับประทาน
การออกกาลังกายอย่ างสมา่ เสมอ
สร้ างสุ ขภาพจิตทีด่ ี
การควบคุมนา้ หนัก
รับประทานอาหารให้ ตรงเวลา
รับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่
หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ีรสจัด และมีไขมัน
ดืม่ นา้ เปล่าแทนเครื่องดืม่ ชนิดอืน่ ๆ
ออกกาลังกายอย่ างน้ อย 30 นาที
คานวณพลังงาน
กาหนดตารางเวลาออกกาลังกาย
การส่ งเสริมและพัฒนาตนเองให้ เจริญเติบโตสมวัย
การส่ งเสริมและพัฒนาตนเองให้ เจริญเติบโตสมวัย




การรู้จกั พฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนแต่ละวัย
การรู้จกั ตนเองและผูอ้ ื่น ให้สามารถเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ตลอดจนยอมรับผูอ้ ื่นดด้
การทางานร่ วมกัน ให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นดด้โดยดม่ขดั แย้ง
การพัฒนากายและจิต ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สมั พันธ์กนั อย่างลึกซึ้ง
สุ ขบัญญัตแิ ห่ งชาติ
สุ ขบัญญัตแิ ห่ งชาติเพือ่ การเจริญเติบโตที่สมวัย
1. ดูแลรักษาร่ างกายและ
ของใช้ ให้ สะอาด
2. รักษาฟันให้ แข็งแรงและ
แปรงฟันทุกวันอย่ างถูกต้ อง
4. กินอาหารสุ ก สะอาด ปราศจาก
สารอันตรายและหลีกเลีย่ ง
อาหารรสจัด สีฉูดฉาด
3. ล้างมือให้ สะอาดก่อน
กินอาหารและหลังขับถ่ าย
5. หลีกเลีย่ งบุหรี่ สุ รา สารเสพติด
การพนัน และการสาส่ อน
ทางเพศ
8. ออกกำลังกำยสม่ำเสมอ
และตรวจสุ ขภำพประจำปี
6. สร้ ำงควำมสัมพันธ์ ใน
ครอบครัวให้ อบอุ่น
7. ป้ องกันอุบัตภิ ยั
ด้ วยกำรไม่ ประมำท
9. ทำจิตใจให้ ร่ำเริงแจ่ มใสอยู่เสมอ
10. มีสำนึกต่ อส่ วนรวม ร่ วมสร้ ำงสรรค์ สังคม
ประโยชน์ และคุณค่ าของสุ ขบัญญัตแิ ห่ งชาติต่อสุ ขภาพ
 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงให้เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อสุ ขภาพ
ดด้อย่างถูกต้อง
 สามารถนามาใช้ปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน
 เป็ นการสร้างความตระหนัก และการมีจิตสานึกในการรู้จกั พึ่งตนเองทางสุ ขภาพ
 เป็ นการปลูกฝังการเรี ยนรู้ทางสุ ขภาพอย่างต่อเนื่องในทุกเพศทุกวัย
 เป็ นการเสริ มสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถกู ต้อง
สรุป




การดูแลและพัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโตสมวัยเป็ นสิ่ งสาคัญ
นักเรี ยนต้องมีการวิเคราะห์ถึงภาวะการเจริ ญเติบโตของตนเองว่า มีความเหมาะสมตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ควรเป็ นหรื อดม่
การวิเคราะห์ภาวะการเจริ ญเติบโตของตนเองเป็ นสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิเพื่อจะดด้ดาเนินการ
แก้ดขดด้ทนั ท่วงทีหากมีปัญหาสุ ขภาพเกิดขึ้น
ควรสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพของตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม โดยยึดถือแนวคิดของสุ ข
บัญญัติแห่งชาติมาใช้ในชีวติ ประจาวันของตนเอง เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในอนาคต