การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในเด็ก

download report

Transcript การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในเด็ก

อำไพพร ก่อตระก ูล
ภำคฯกำรพยำบำลก ุมำรฯ
คณะพยำบำลศำสตร์ มอ.
FB: Ampaiporn Kautrakool
Email: [email protected]




ร ้ ู เข้ำใจ & ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ร ้ ู & เข้ำใจ หลักกำรและวิธีกำรเบื้องต้น
สำมำรถช่วยเหลือเมื่อน้องสูดสำลักได้
สำมำรถช่วยเหลือเมื่อน้องไม่หำยใจและช่วย
นวดหัวใจเมื่อหัวใจหย ุดเต้นได้
Chain of Survival
• จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย และป้องกันอ ุบัติเหต ุ
• เริม่ CPR ให้เร็วที่ส ุด โดยเน้นกำรกดหน้ำอก
• ขอควำมช่วยเหลือจำกศนู ย์กช้ ู ีพฉ ุกเฉินให้เร็วที่ส ุด
** บันทึกเบอร์โทฯหน่วยที่ใกล้ที่ส ุด**
• นำส่งสถำนพยำบำลที่มีควำมพร้อมเพื่อให้ได้รบั
กำรกช้ ู ีพขัน้ สูงให้เร็วที่ส ุด
• ให้กำรด ูแลหลังกำรกช้ ู ีพ
เรำอยูก่ บั “เด็กปฐมวัย”
เสี่ยงต่อกำรเกิดบำดเจ็บ
เล็กน้อย-ถึงชีวิต:
ทำงเดินหำยใจอ ุดกัน้
จำกกำรสำลักสิ่งแปลกปลอม
ที่เด็กคว้ำเข้ำปำก
1. สำเหต ุจำกตัวเด็ก  ธรรมชำติตำมวัย:
 ร่ำงกำยยังเจริญเติบโตไม่พร้อมสมบูรณ์

จิตใจ-อำรมณ์-พัฒนำกำรยังไม่พร้อมสมบูรณ์
 สัญชำติญำณ-อยำกรอ้ ู ยำกเห็น
 เพศ: ชำย > หญิ ง
2. สำเหต ุจำกผูด้ ูแล:



ขำดควำมเอำใจใส่
ไม่รอบคอบ/ระมัดระวัง/ประมำท-เลินเล่อ
สภำพร่ำงกำย/จิตใจ/อำรมณ์ไม่คงที่
ป่วย โกรธ เครียด เศร้ำโศก ฯลฯ
3. สำเหต ุจำกสิ่งแวดล้อม

กำรใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ไม่ถ ูกต้อง
 ธรรมชำติ: ฝนตก น้ำท่วม
 กำยภำพ: สิ่งแวดล้อมภำยใน-ภำยนอกฯ
กำรป้องกันอ ุบัติเหต ุ-จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
กำรป้องกันอ ุบัติเหต ุ-จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
1. ผูด้ ูแลฯ
- มีสติ
- รเ้ ู รือ่ งเกี่ยวกับเด็ก
- หมัน่ ตรวจควำมปลอดภัยของวัสด ุ/เครือ่ งใช้
2. สอนเด็ก
- สอนด้วยเหต ุผล ไม่ข/่ ู คำดโทษ
- เป็นแบบอย่ำงที่ดี
เริม่ CPR ให้เร็วที่ส ุด โดยเน้นกำรกดหน้ำอก
1. ไอแรงๆ ได้-พูดได้-หำยใจปกติ รีบนำส่ง รพ.
ห้ำม!! ใช้น้ ิวล้วงคอ จะดันสิ่งแปลกปลอมลึกจนอ ุดกัน้
ทำงเดินหำยใจ
2. หำยใจไม่ได้ หน้ำเขียว เล็บเขียว ไอไม่ออก พูดไม่ออก
 รีบให้ควำมช่วยเหลือ
1. กรณีที่เด็กยังรส้ ู ึกตัวดี
ใช้วิธี "รัดท้องอัดยอดอก" หรือ "รัดอัดท้อง”
 ผูช้ ่วยเหลือยืนข้ำงหลังเด็ก
ใช้แขน 2 ข้ำงโอบรอบเอวเด็ก
 ผูช้ ่วยเหลือกำหมัดข้ำงหนึ่ง
วำงบริเวณเหนือสะดือเด็กเล็กน้อย
ใต้ต่อกระด ูกอ่อน "ลิ้นปี่”
วิธี "รัดท้องอัดยอดอก" หรือ "รัดอัดท้อง” (ต่อ)
 ใช้มืออีกข้ำงจับมือข้ำงที่
กำหมัดไว้แล้ว อัดเข้ำท้อง
แรงๆ เร็วๆ ขึ้นไปข้ำงบน
คล้ำยกับพยำยำมยกเด็กขึ้น
ทำซ้ำๆ หลำยๆ ครัง้
จนกว่ำสิ่งแปลกปลอม
จะหล ุดออกมำ หรือจนกว่ำ
เด็กจะหมดสติ
2. กรณีที่เด็กหมดสติ
 จับเด็กนอนหงำยบนพื้น
2. กรณีที่เด็กหมดสติ (ต่อ)
 เปิดทำงเดินหำยใจ
ด้วยวิธี ...
"เงยหน้ำ-เชยคำง”
2. กรณีที่เด็กหมดสติ (ต่อ)
 ตรวจในช่องปำก
2. กรณีที่เด็กหมดสติ (ต่อ)
ถ้ำมองเห็นสิ่งแปลกปลอม
ชัดเจน ให้ใช้น้ ิวชี้ค่อยๆ
เขี่ยและเกี่ยวออกมำ
ระวัง!!! อย่ำดันแรงเกินไป
 หล ุดเข้ำไปลึกยิง่ ขึ้น
2. กรณีที่เด็กหมดสติ (ต่อ)
ช่วยหำยใจ: เป่ำปำก 2 ครัง้
 หน้ำอกยกขึ้น เป่ำลมหำยใจให้ต่อไป
เด็กโต ~ 12-20 ครัง้ /นำที
เด็กเล็ก~ 20-24 ครัง้ /นำที
ถ้ำหน้ำอกไม่ยกขึ้นให้ทำข้อ 5!!
2. กรณีที่เด็กหมดสติ (ต่อ)
 อัดท้อง 6-10 ครัง้
ในท่ำนอนหงำย
ทำจนสิ่งแปลกปลอมหล ุด
หรือผูป้ ่ วยหำยใจเองได้
2. กรณีที่เด็กหมดสติ (ต่อ)
 ตรวจด ูช่องปำกอีกครัง้
เขี่ย&เกี่ยวสิ่งแปลกปลอม
ที่เห็นออก
2. กรณีที่เด็กหมดสติ (ต่อ)
ถ้ำสิ่งแปลกปลอมยังไม่หล ุด
ออกมำหรือเด็กยังหำยใจเองไม่ได้
ให้ทำตำมข้อ 4-6 ไปเรือ่ ยๆ จนกว่ำ
จะถึงโรงพยำบำล
2. กรณีที่เด็กหมดสติ (ต่อ)
 ถ้ำเด็กไม่หำยใจ & ไม่ขยับเลย
ให้เป่ำปำกและนวดหัวใจแทน
จนกว่ำจะถึงโรงพยำบำล
**กำรนวดหัวใจ อำจช่วยให้
สิ่งแปลกปลอมหล ุดออกมำได้
อย่ำลืม!! หมัน่ ตรวจเช็คช่องปำก
ตำมข้อ 3 เป็นระยะ
ปฏิบตั ิกำรช่วยชีวิตคน
ที่หวั ใจหย ุดเต้นและ
หย ุดหำยใจกะทันหัน
 กำรช่วยกช้ ู ีพขัน้ พื้นฐำน (Basic Life Support:
BLS) เป็นกำรช่วยชีวิตคนที่หวั ใจหย ุดเต้นหรือเต้นอ่อน
แรง โดยมุง่ กำรช่วยเหลือฉ ุกเฉินให้มีอำกำศและเลือด
ไหลเวียนไปเลี้ยงร่ำงกำย
 กำรช่วยกช้ ู ีพขัน้ สูง (Pediatric Advanced Life
Support: PALS) เป็นกำรกระตน้ ุ ให้หวั ใจกลับมำทำงำน
โดยอำศัยเครือ่ งมือและยำ
(http://uminntilt.wordpress.com/2012/04/)
3-C’s for CPR
 CHECK
CALL
 CARE