Transcript สิท

สิ ทธิสวัสดิการ
คารั
ก
ษาพยาบาล
่
นโยบายการบูรณาการระบบ
การให้บริการเจ็บป่วยฉุ กเฉิน
รัรักฐบาลมี
ษาทุก
ที่ ทัว่ ถึ้ประชาชนคน
งทุกคน
นโยบายให
ไทยทุ ก สิ ทธิ ทั้ง สิ ทธิ ห ลัก ประกั น
สุ ข ภาพ สิ ทธิ ป ระกัน สั งคม สิ ทธิ
สวัสดิการรักษาข้าราชการ สามารถ
เข้ ารับ บริก าร กรณี เ จ็ บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น
ทีโ่ รงพยาบาลทุกที่
โดยไมต
่ ้องถูก
ถามสิ ทธิ และไมตองส ารองจาย
นิยามเจ็บป4่ วยฉุ กเฉิน
ห ม า ย ถึ ง ผู้ ป่ ว ย ที่ เ ป็ น โ ร ค
ได้รับ บาดเจ็ บ หรือ มีอ าการบ่งชี้
ว่ าจะเป็ นอาการที่คุ ก คามต่ อการ
ท างานของอวัย วะส าคัญ ได้ แก่
หั ว ใจ สมอง ทางเดิ น หายใจ
ต้ อ ง ดู แ ล ติ ด ต า ม อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด
ตัวอยาง
ผู้ป่วย
่
เฉิ
น
หัว ใจหยุ ดฉุ
เตก
น
หอบหื
ด ขั้น รุ น แรง
้
มีการเขียวคลา้ ของปากและเล็บมือ หมด
สติ ไม่ รู้ สึ กตัว สิ่ งแปลกปลอมอุ ด กั้น
หลอดลมทัง้ หมด อุบต
ั เิ หตุรุนแรงบริเวณ
ใ บ ห น้ า แ ล ะ ล า ค อ มี เ ลื อ ด อ อ ก ม า ก
ภาวะช็ อกจากการเสี ยเลือด หรือขาดน้า
อย่างรุนแรง แขน ขา อ่อนแรง พูด
ไมชั
่ ด ชักตลอดเวลาหรือชักจนตัวเขียว
สิ ทธิเดิมกรณีเจ็บป่วย
กเฉิ
น
สิ ทธิสวัสดิกฉุารข
าราชการ
เข้ารักษา
้
รพ.รัฐ เบิก จ่ ายตรงกับ กรมบัญ ชี ก ลาง
กรณี ไ ม่ได้ อยู่ ในระบบเบิก จ่ ายตรงของ
รพ. เป็ นผู้ ป่ วยนอกต้ องส ารองจ่ ายก่อน
รพ.เอกชนได้ ค่ าห้ องค่ าอาหาร 600
บาทตอวั
ยวะเทียม อุปกรณใน
่ น คาอวั
่
์
การบ าบัด รัก ษาโรคเบิก ได้ ตามรายการ
และอัตราทีก
่ ระทรวงการคลังกาหนด คา่
สิ ทธิประกันสั งคม เจ็ บป่วยฉุ กเฉิ นให้
เข้ าโรงพยาบาลที่ อ ยู่ ใกล้ ที่ สุ ด โดย
รับผิดชอบคาใช
้ จ่ายภายใน 72 ชั่วโมง
่
จ า ก นั้ น ต้ อ ง ก ลั บ ไ ป รั ก ษ า ยั ง ร พ . ที่
ลงทะเบี ย นไว้ การเบิ ก จ่ ายตามจริ ง
ยกเว้ นค่าห้ อง ค่าอาหารเบิก ได้ ไม่เกิน
700 บาทส าหรับ รพ. รัฐ ส่ วน รพ.
เอกชน ส าหรับ ผู้ ป่ วยในหากอาการไม่
รุนแรงเบิกได้ไมเกิ
่ น วันละ 2000 บาท
คาห
เกิ
่ ้ องคาอาหารไม
่
่ นวันละ 700 บาท
สิ ทธิ ห ลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ วนหน้ า
ห า ก เ ข้ า ร พ . รั ฐ ห รื อ เ อ ก ช น ที่ อ ยู่ ใ น
เครือข่าย ผู้ป่วยไมต
่ ้องจ่ายอะไร หาก
เมื่อ พ้ นขีด อัน ตรายต้ องส่ งกลับ รพ.ต้ น
สั งกัด แต่ หากไปเข้ ารัก ษา รพ.ที่อ ยู่
นอกเครื อ ข่ ายจะเบิ ก ได้ ครั้ง ละไม่ เกิ น
14000 บาทซึ่ ง เป็ นไปตาม ม.7 ของ
พ. ร. บ. หลั ก ประ กั น สุ ข ภาพแห่ งชา ติ
พ.ศ. 2545
รักษาทุกที่
หมายถึง สามารถเข้ารับการ
รักษาได้ทันที ทุกโรงพยาบาลทัง้
รัฐและเอกชนทีใ่ กล้ทีส
่ ุดโดยไมถู
่ ก
ถ า ม สิ ท ธิ ก่ อ น รั ก ษ า ไ ม่ ต้ อ ง
ส ารองจ่ ายเงิน ค่ ารัก ษาพยาบาล
ไมถู
ย
่ งการรักษา และได้
่ กบายเบี
่
ทัว่ ถึงทุกคน
หมายถึง ผู้ มีสิ ทธิต ามรายละเอีย ด
ข้างต้น ประกอบไปด้วยผู้มีสิทธิของ 3
กองทุน
- ข้าราชการและครอบครัว จากกองทุน
สวั ส ดิ ก า รรั ก ษ า พ ยา บ าล ข้ าร า ชก า ร
กรมบัญชีกลาง
- ผู้ ป ร ะ กั น ต น
จ า ก ก อ ง ทุ น
ประกันสั งคม
www.cgd.go
.th
ตรวจสอบ
สิ ทธิ
การตรวจสอบสิ ทธิ
ขาราชการ
้
การตรวจสอบ
สิ ทธิ
ตรวจสอบ
สิ ทธิ
การตรวจสอบ
สิ ทธิ
คลิกเลือก
การตรวจสอบ
สิ ทธิ
กรอกเลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน กด
ค้นหา
การตรวจสอบ
สิ ทธิ
กรณีมส
ี ิ ทธิ
กรมบัญชีกลาง
มีสิทธิ
กรณีนี้
สามาร
ถนามา
เบิกจาก
ทาง
ราชกา
รได้
การตรวจสอบ
สิ ทธิ
กรณีมส
ี ิ ทธิ
ซา้ ซ้อน
สิ ทธิ
หลัก
การตรวจสอบสิ ทธิ
ประกันสั งคม
คลิก
www.sso.go
.th
กรอกเลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
กด ค้นหา
กรณีมส
ี ิ ทธิ
ประกันสั งคม
การตรวจสอบสิ ทธิประกัน
www.nhso.g
สุขภาพถ
วนหน
้
้า
o.th
คลิก
คลิก
ตรวจสอบ
สิ ทธิดวย
้
ตนเอง
กด
ตรวจสอบ
สิ ทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
กรอกเลข
ประจาตัว
ประชาชน
13 หลัก
กรอก
วัน
เดือนปี
ระบุตเกิ
วั อัดกษร
ตามภาพ
ดานบน
้
กด
ตรวจสอบ
สิ ทธิ ์
แสดง
สิ ทธิ
ืาถาม
- สิทธิข้าราชการที่ได้ รับเพิ่มจากเดิม
* กรณีเข้ ารักษาโรงพยาบาลรัฐ
* กรณีเข้ ารักษาโรงพยาบาลเอกชน
- สิทธิ ของผู้ประกันตนเพิ่มจากเดิม
- สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้ าเพิ่มจากเดิมืออ
จบแลวนะ
้
คะ...
่
ขอบคุณคะ่
..