ดาวน์โหลดไฟล์

download report

Transcript ดาวน์โหลดไฟล์

ก
่
้ าทัง้ 3 สถานะ คือ
โดยทัวไปเราพบน
่ นสมบัต ิ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึงเป็
สาคัญอย่างหนึ่ งของน้ า สมบัตอ
ิ น
ื่ ๆ ของน้ า
่
่
ทีควรทราบ
ได้แก่ รู ปร่างของน้ าเปลียนแปลง
ไปตามภาชนะ น้ าจะร ักษาระดับผิวหน้าให้
อยู ่ในแนวราบเสมอ และจะเป็ นตัวทาละลาย
สารบางอย่างได้ด ี
ข
1. นักเรียนสามารถทดลอง
สมบัตบ
ิ างประการของน้ าได้
2. นักเรียนสามารถอธิบาย
่
เกียวกั
บสมบัตบ
ิ างประการของ
น้ าได้
่
แบบทดสอบก่อนเรียน เรือง
สมบัตข
ิ องน้ า
1. ข้อใดเป็ นไม่ใช่สมบัตข
ิ องน้ า
ก. ก๊าซ
ข. ของแข็ง
ค. ตะกอน
ง. ของเหลว
ค
่
2. วิธก
ี ารใดเป็ นการเปลียนสถานะ
จากของแข็งเป็ น
ของเหลว
ก. การต้มน้ า
ข. ไอศกรีมละลายในถ้วย
ค. น้ าค้างหยดในยามเช้า
ง. การนาไอศกรีมแช่ในช่องแช่
แข็ง
ง
1
2
1
2
้
แผนภาพแสดงขันตอน
การทดลอง
จากภาพการทดลอง ให้นก
ั เรียน
ตอบคาถาม ข้อ 3-5
้
ขันตอนในการทดลอง
1. ใส่น้ าปริมาณเท่า ๆ กันในขวด
2 ใบ
2. ปิ ดฝาขวดใบที่ 1 และนาไปแช่
่ น้ าแข็ง
ในถังทีมี
ผสมเกลือประมาณ 10 - 15
้ งนา
นาที จากนันจึ
้ อก
ออกมาวางทิงไว้
ี 10 - 15
นาที สังเกตและ
่
้า
บันทึกการเปลียนแปลงของน
ในขวด
3. เทน้ าจากขวดใบที่ 2 ลงในกาต้ม
น้ า แล้วให้
่ ้ าเดือด นา
ความร ้อน ขณะทีน
่ ง
ขวดแก้วทีแห้
มาอ ังเหนื อพวยกาประมาณ 1
จ
่ ้ าแข็งได้ร ับความ
3. นักเรียนคิดว่า เมือน
ร ้อนจะ
่
เกิดการเปลียนแปลงอย่
างไร
ก. น้ าจะขุ่น
ข. น้ าจะละลาย
้
ค. น้ าจะร ้อนขึน
ง. น้ าจะเป็ นฟอง
4. จากผลการทดลอง นักเรียนคิดว่าสิง่
่ กเรียนต้องการศึกษาคืออะไร
ทีนั
ก. ประโยชน์ของน้ า
ข. คุณภาพของน้ า
ค. สมบัตข
ิ องน้ า
ง. สถานะของน้ า
ฉ
ช
5. นักเรียนคิดว่าจะสรุปผลการทดลองนี ้
ว่าอย่างไร
่
ก. น้ าสามารถเปลียนแปลงต
ัวเอง
ตามภาชนะ
่
ข. น้ าเปลียนแปลงสถานะตาม
อุณหภู ม ิ
ค. น้ าสามารถคายความร ้อนได้
ง. น้ าสามารถละเหยเป็ นไอได้
ซ
่
6. เมือเราน
าน้ าไปต้มในกา จะเกิดไอพุ่ง
ออกมาจากกาต้มน้ า
เราเรียกว่า
ก. ไอน้ า
ข. เดือด
่
่
ค. เคลือนที
ง. ความร ้อน
ฌ
7. ข้อใดคือสมบัตข
ิ องน้ า
่
ก. น้ าสามารถเปลียนรู
ปร่างตาม
ภาชนะ
ข. น้ ามีลก
ั ษณะขุ่นและเป็ นตะกอน
ิ องน้ า
ค. น้ าแข็งเป็ นสมบัตข
ง. น้ ามีหลายสี
8.
คิดว่า
ของน้ า
จากภาพ นักเรียน
่
เกียวข้
องก ับสมบัต ิ
หรือไม่ เพราะเหตุใด
่
ก. ไม่เกียวข้
อง เพราะน้ าไม่ได้อยู ่ใน
ภาชนะ
่
ข. เกียวข้
อง เพราะน้ าแข็งสามารถละลาย
ได้
ฑ
ฒ
9. อุปกรณ์ในข้อใด “ไม่ใช่” อุปกรณ์ใน
การทดลองสมบัตข
ิ องน้ า
ก. น้ าแข็งก้อนเล็ก , บีกเกอร ์ , แท่ง
แก้วคนสาร
ข. น้ าแข็งก้อนเล็ก , กะละมัง , ตะเกียง
แอลกอฮอล ์
ค. น้ าแข็งก้อนเล็ก , บีกเกอร ์,
ตะเกียงแอลกอฮอล ์
ณ
10. ข้อใดเป็ นสารในชีวต
ิ ประจาวัน
ก. เกลือ
ข. ไอโอดีน
ค. โมโนโซเดียมกลู ตาเมต
ง. ไฮโดรเจนเปอร ์ออกไซด ์
ข้อ
1
2
3
4
5
คาตอบ
ข้อ
6
7
8
9
10
คาตอบ
1
“เรามักคุน
้ เคยกับ
น้ าในสถานะ
ของเหลว เรามา
เรียนรู ้สมบัตข
ิ องน้ า
ก ันดีกว่า”
สมบัตข
ิ องน้ า
1. สมบัตท
ิ างกายภาพ
ของน้ า
ภาพที่ 1 ภู เขา
น้ าแข็ง
่ 3 สถานะ
1.1 น้ าเป็ นสารทีมี
เรามักคุน
้ เคยก ับน้ าใน
สถานะของเหลว เนื่ องจาก
เราสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลาย เช่น
่ ประกอบอาหาร เป็ นต้น
ดืม
แต่นก
ั เรียนทราบหรือไม่วา
่
2
กิจกรรมหนู น้อยนัก
ทดลอง
่
้า
กิจกรรมที่ 1 การเปลียนสถานะของน
ปั ญหา
อย่ำงไร
้ กสถำนะและมี
่
นำมี
ี่
กำรเปลียนสถำนะได
้
ภาพ สถานะของ
น้ า
3
4
อุปกรณ์
1.น้ าแข็งก้อนเล็ก 1 ถุง
แอลกอฮอล ์
ชุด
2.แท่งแก้วคนสาร 1 อ ัน
ทดลอง 1 หลอด
4.ตะเกียง
่ นลม
้ั
พร ้อมทีก
1
5.หลอด
วิธท
ี า
1.นาน้ าแข็งใส่บก
ี เบอร ์ขนาด 500 มิลลิลต
ิ ร
5
สังเกตลักษณะของน้ าแข็ง
แล้วบันทึกผล
้ กเกอร ์ใส่น้ าแข็งทิงไว้
้ ประมาณ 10 นาที
2.ตังบี
โดยใช้แท่งแก้วคนสาร
่
คนน้ าแข็ง สังเกตการเปลียนแปลง
แล้วบันทึก
ผล
่ จากการละลายของน้ าแข็งประมาณ
3.นาน้ าทีได้
200 มิลลิลต
ิ ร
มาใส่ในหลอดทดลอง
แล้
ว
น
าไปอ
ังก
ับตะเกี
ย
ง
้
่
ภาพ
น
าที
ได้
จ
ากการ
้
ภาพ นาแท่งแก้วคน
ภาพ นาแข็งใส่ในบีก
ละลายของน้ าแข็งมาใส่
้
แอลกฮอล
์
สั
ง
เกต
สารคนน
าแข็
ง
ในบี
ก
เกอร ์
หลอดทดลองอ ังกับ
่
เกอร
การเปลียนแปลง
แล้
วบั์ นทึกผล
ตะเกียงแอลกอฮอล ์
บันทึกผลการทดลอง
12
่ ้ าแข็ง
จากการทดลอง นักเรียนจะเห็นได้วา่ เมือน
ได้ร ับความเดือดร ้อนจากอากาศ จะทาให้น้ าแข็ง
่
เกิดการเปลียนสถานะ
จากของแข็งเป็ นของเหลว
่ ้ าได้ร ับความร ้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล ์
และเมือน
่
้
จะเปลียนสถานะจากของเหลวกลายเป็
นแก๊ส ดังนัน
่ 3 สถานะ ซึงการเปลี
่
่
จึงสรุปได้วา
่ น้ าเป็ นสารทีมี
ยน
้
สถานะของน้ าขึนอยู
่ก ับอุณหภู ม ิ
่
แผนภาพ การเปลียน
สถานะของน้ า
6
กิจกรรมหนู น้อยนัก
ทดลอง
่
้า
กิจกรรมที่ 2 สารทีละลายในน
่ มสำรบำงชนิ ดลงไปในนำ้ สมบัตข
ปั ญหา เมือเติ
ิ อง
้
่
นำจะเปลี
ยนแปลงหรื
อไม่
เอ! มันจะ
่
เปลียนแปลงรึ
เปล่าน้า....?
3
4
อุปกรณ์
่ 1 ขวด
1.น้ าดืม
ขวด
2.น้ าตาลทราย 1 ช้อนชา
3.เกลือ 1 ช้อนตวง
4.สีผสมอาหาร 1
5.แก้วน้ า 3 ใบ
6.ช้อนตวง 1 คัน
่
วิธท
ี า
1.แบ่งน้ าดืมใส่
แก้วน้ า 3 ใบ ปริมาณเท่าๆ
5
่ และ
ก ัน แล้วสังเกตสี กลิน
ชิมรสชาติของน้ า แล้วบันทึกผล
2.เติมน้ าตาลทรายลงในแก้วน้ าใบที่ 1 แล้วคนให้
เข้าก ัน
่ และชิมรสชาติของน้ าจากแก้ว
3.สังเกตสี กลิน
น้ าใบที่ 1 แล้วบันทึกผล
้ อ 2-3 โดยใส่เกลือป่ านลงในแก้วน้ า
4.ปฏิบต
ั ซ
ิ าข้
ใบที่ 2 และหยดสีผสม
อาหารลงในแก้วน้ าใบที่ 3
ภำพ
้ มใส่
่ แก ้วน้ำ 3
แบ่งนำดื
ใบ
ภำพ
้
เติมนำตำลทรำยลงใน
แก ้วใบที่ 1
ภำพ
เติมเกลือป่ นลงในแก ้ว
ใบที่ 2
ภำพ
เติมสีผสมอำหำรใน
แก ้วใบที่ 3
ตารางบันทึกผล
การทดลอง
15
สาร
1.น้ำเปล่ำ
2.น้ำผสมน้ำตำล
3.น้ำผสมเกลือ
ป่ น
4.น้ำผสมสีผสม
อำหำร
สี
สมบัตข
ิ องน้ า
่
กลิน
รส
จากการทดลอง นักเรียนจะเห็นได้วา่ น้าบริสุทธิมี์
่ และไม่มรี สชาติ แต่น้ ามี
สมบัต ิ คือ ไม่มส
ี ี ไม่มก
ี ลิน
สมบัตใิ นการละลายสารบางอย่างได้ เช่น น้ าตาล
ทราย เกลือป่ น สีผสมอาหาร เป็ นต้น ทาให้น้ ามี
สมบัตต
ิ า
่ งจากเดิม เราจึงพบว่า น้ าในธรรมชาติไม่
บริสุทธิ ์
แผนภาพ การทดลองกิจกรรม
ที่ 2
6
กิจกรรมหนู น้อยนัก
ทดลอง
กิจกรรมที่ 3 น้ ามีรูปร่างอย่างไร
ปั ญหา
หรือไม่
้ รป
่
่
นำมี
ู ร่ำงเปลียนไปตำมภำชนะที
บรรจุ
3
4
อุปกรณ์
1.ขวดโหล 1 ใบ
4.ถ ้วย 1 ใบ
้ ม
่ 1 ใบ
2.ขวดนำดื
5.แก ้วนำ้ 1 ใบ
3.เหยือก 1 ใบ
6.นำ้
วิธท
ี า
1.เติมน้ าลงในขวดโหลให้เต็ม สังเกตรู ปร่าง
5
ของน้ า แล้วบันทึกผล
้ อ 1 แต่เปลียนภาชนะเป็
่
2.ทาการทดลองซาข้
น
่ เหยือก ถ้วย และ
ขวดน้ าดืม
แก้วน้ า ตามลาดับ
่ มลงในภาชนะต่างๆ มาวาง
3.นาน้ าทีเติ
เปรียบเทียบรู ปร่างของน้ าว่ามีลก
ั ษณะ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วสรุปผลการ
ทดลอง
ภำพ เติมน้ำลงภำชนะ
้
ทังหมด
ตารางบันทึกผล
การทดลอง
ภาชนะ
1.ขวดโหล
่
2.ขวดน้ าดืม
3.เหยือก
4.ถ้วย
5.แก้วน้ า
่
การเปลียนแปลงรู
ปร่างของน้ า
่
่
เปลียนแปลง
ไม่
อืนๆ
่
เปลียนแปลง
15
่
จากการทดลอง นักเรียนจะเห็นได้วา่ น้าทีมี
่
สถานะเป็ นของเหลว จะมีรูปร่างเปลียนแปลงไป
่
ตามภาชนะทีบรรจุ
เช่น ถ้าน้ าอยู ่ในขวดโหลก็จะ
มีรูปร่างเหมือนกบ
ั ขวดโหล ถ้าน้ าอยู ่ในขวดก็จะมี
รู ปร่างเหมือนกับขวด เป็ นต้น
แผนภาพ การทดลอง
กิจกรรมที่ 3
6
กิจกรรมหนู น้อยนัก
ทดลอง
กิจกรรมที่ 4 ระดับของน้ า
ปั ญหา
้ กำรร ักษำระดับในแนวรำบหรือไม่
นำมี
สูๆ้ นะคะ
3
อุปกรณ์
ขวดพลาสติกมีฝาปิ ด 1 ใบ
4
วิธท
ี า
1.ให้เทน้ าใส่ในขวดพลาสติกประมาณ
่
่ งของขวดแล้วปิ ดฝาให้แน่ น
ครึงหนึ
้
่
2.ตังภาชนะที
บรรจุ
น้ าไว้ในแนวตัง้ แนวนอน
เอียงทางด้านซ ้าย และด้านขวา
่
สังเกตผิวหน้าของน้ าว่ามีการเปลียนแปลง
หรือไม่ แล้วบันทึกผล
ภำพ กิจกรรมกำรทดลอง
5
ตารางบันทึกผล
การทดลอง
้ั
การตงภาชนะ
้
1.ตังตรง
้ ยงซ ้ำย
2.ตังเอี
้ ยงขวำ
3.ตังเอี
4.แนวนอน
่
การเปลียนแปลงระด
บ
ั ของน้ า
่
่
่
เปลียนแปลง
ไม่เปลียนแปลง
อืนๆ
15
่
จากการทดลอง นักเรียนจะเห็นได้วา่ เมือเราวาง
่
ภาชนะทีบรรจุ
น้ าอยู ่ในแนวตง้ั แนวนอน วางเอียง
ทางด้านซ ้าย หรือวางเอียงทางด้านขวา ระดบ
ั ผิด
้ งสรุปได้
หน้าของน้ าจะอยู ่ในแนวราบเสมอ ดงั นันจึ
ว่า น้ ามีสมบัตริ ักษาระดบ
ั ในแนวราบ
แผนภาพ การทดลอง
กิจกรรมที่ 4
6
่ 3 สถานะ
1. น้ าเป็ นสารทีมี
่
่
ซึงการเปลี
ยนสถานะของ
้
น้ าขึ
นอยู
่กบ
ั อุณหภู ม ิ
2. น้ าในธรรมชาติไม่
บริ
ธิ ์ รูปร่าง
3. สนุท้ าจะมี
่
เปลียนแปลงไปตาม
่
4. ภาชนะที
น้ ามีสมบับรรจุ
ตริ ักษาระดบ
ั ใน
แนวราบ
่
แบบทดสอบหลังเรียน เรือง
สมบัตข
ิ องน้ า
1. ข้อใดเป็ นไม่ใช่สมบัตข
ิ องน้ า
ก. ก๊าซ
ข. ตะกอน
ค. ของแข็ง
ง. ของเหลว
ค
่
2. วิธก
ี ารใดเป็ นการเปลียนสถานะ
จากของแข็ง
เป็ นของเหลว
ก. การต้มน้ า
ข. ไอศกรีมละลายในถ้วย
ค. น้ าค้างหยดในยามเช้า
ง. การนาไอศกรีมแช่ในช่องแช่
แข็ง
ง
1
2
1
2
้
แผนภาพแสดงขันตอน
การทดลอง
จากภาพการทดลอง ให้นก
ั เรียน
ตอบคาถาม ข้อ 3-5
้
ขันตอนในการทดลอง
1. ใส่น้ าปริมาณเท่า ๆ กันในขวด
2 ใบ
2. ปิ ดฝาขวดใบที่ 1 และนาไปแช่
่ น้ าแข็ง
ในถังทีมี
ผสมเกลือประมาณ 10 - 15
้ งนา
นาที จากนันจึ
้ อก
ออกมาวางทิงไว้
ี 10 - 15
นาที สังเกตและ
่
้า
บันทึกการเปลียนแปลงของน
ในขวด
3. เทน้ าจากขวดใบที่ 2 ลงในกาต้ม
น้ า แล้วให้
่ ้ าเดือด นา
ความร ้อน ขณะทีน
่ ง
ขวดแก้วทีแห้
มาอ ังเหนื อพวยกาประมาณ 1
จ
่ ้ าแข็งได้ร ับ
3. นักเรียนคิดว่า เมือน
่
ความร ้อนจะเกิดการเปลียนแปลง
อย่างไร
ก. น้ าจะขุ่น
ข. น้ าจะละลาย
้
ค. น้ าจะร ้อนขึน
ง. น้ าจะเป็ นฟอง
4. นักเรียนคิดว่าจะสรุปผลการทดลองนี ้
ว่าอย่างไร
่
ก. น้ าสามารถเปลียนแปลงต
ัวเอง
ตามภาชนะ
่
ข. น้ าเปลียนแปลงสถานะตาม
อุณหภู ม ิ
ค. น้ าสามารถละเหยเป็ นไอได้
ง. น้ าสามารถคายความร ้อนได้
ช
5. จากผลการทดลอง นักเรียนคิดว่าสิง่
่ กเรียนต้องการ
ทีนั
ศึกษาคืออะไร
ก. ประโยชน์ของน้ า
ข. คุณภาพของน้ า
ค. สมบัตข
ิ องน้ า
ง. สถานะของน้ า
ฉ
ซ
่
6. เมือเราน
าน้ าไปต้มในกา จะเกิดไอพุ่ง
ออกมาจากกาต้มน้ า
เราเรียกว่า
ก. ไอน้ า
ข. เดือด
่
่
ค. เคลือนที
ง. ความร ้อน
ฌ
7. ข้อใดคือสมบัตข
ิ องน้ า
ก. น้ ามีหลายสี
ข. น้ าแข็งเป็ นสมบัตข
ิ องน้ า
ค. น้ ามีลก
ั ษณะขุ่นและเป็ นตะกอน
่
ง. น้ าสามารถเปลียนรู
ปร่างตาม
ภาชนะ
8.
คิดว่า
ของน้ า
จากภาพ นักเรียน
่
เกียวข้
องก ับสมบัต ิ
หรือไม่ เพราะเหตุใด
่
ก. ไม่เกียวข้
อง เพราะน้ าไม่ได้อยู ่ใน
ภาชนะ
่
ข. เกียวข้
อง เพราะน้ าแข็งสามารถละลาย
ได้
่
ค. ไม่เกียวข้
อง เพราะน้ าไม่มส
ี มบัตเิ ป็ น
ฑ
ฒ
9. อุปกรณ์ในข้อใด “ไม่ใช่” อุปกรณ์ใน
การทดลองสมบัตข
ิ องน้ า
ก. น้ าแข็งก้อนเล็ก , บีกเกอร ์ , แท่ง
แก้วคนสาร
ข. น้ าแข็งก้อนเล็ก , กะละมัง , ตะเกียง
แอลกอฮอล ์
ค. น้ าแข็งก้อนเล็ก , บีกเกอร ์,
ตะเกียงแอลกอฮอล ์
ณ
10. ข้อใดเป็ นสารในชีวต
ิ ประจาวัน
ก. เกลือ
ข. ไอโอดีน
ค. โมโนโซเดียมกลู ตาเมต
ง. ไฮโดรเจนเปอร ์ออกไซด ์
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ข ้อ
1
2
3
4
5
คำตอบ
ข
ข
ข
ข
ก
ข ้อ
6
7
8
9
10
คำตอบ
ก
ง
ข
ข
ก