560925_การจัดระบบบริหารจัดการสิทธิ

download report

Transcript 560925_การจัดระบบบริหารจัดการสิทธิ

 พนักงานส่วนท้องถิน
่ และบุคคลในครอบครัว
◦ มี ข้ อจ ากัด ในการเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข
เนื่ อ งจากอาจ ต้ องส ารองจ่ าย เพื่ อ รั บ บริ ก าร
รักษาพยาบาล
◦ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยในโรคทีค
่ ่ าใช้จ่ายสูงจะมี
ผลกระทบตอค
ว
่ าใช
่
้จายของตนเองและครอบครั
่
◦ ใช้เวลานานสาหรับการเบิกคืนจากต้นสั งกัด
◦ ส่งผลกระทบตอภาระงบประมาณของท
่ ใน
่
้องถิน
การพัฒนาด้านอืน
่ ๆ
2
๑ . ด ำเนิ นกำรตำมหลัก กำรเฉลี่ ย ทุ ก ข์ - เฉลี่ ย สุ ข
ร่วมกันระหว่ำง อปท.
๒ . ส่ ง เสริ ม กำรจัด ระบบให้ พ นั ก งำน อปท . ได้ ร บั
บ ริ ก ำ ร ที่ มี ม ำ ต ร ฐ ำ น อ ย่ ำ ง ทั ่ว ถึ ง แ ล ะ มี
ประสิ ทธิ ภำพ เหมำะสมกับ ควำมจ ำเป็ นด้ ำ น
สุขภำพ
๓. ลดปั ญหำกำรสำรองจ่ำยค่ ำรักษำพยำบำลของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น
3

พนัก งานส่ว นท้ อ งถิ่ น และบุค คลในครอบครั ว ที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ
เบิ ก จ่ า ยตรงในสวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของพนัก งานส่ว นท้ อ งถิ่ น
จะต้ องลงทะเบียนกับนายทะเบี ยนประจา อปท.ที่พนักงานส่วนท้ องถิ่น
นันปฏิ
้ บตั ิงานอยู่ โดยใช้ เอกสารประกอบการลงทะเบียนดังนี ้
 ทะเบียนบ้ าน
 ทะเบียนสมรส
 ใบรับรองบุตร (กรณีผ้ มู ีสทิ ธิเบิกเป็ นบิดา)
สิทธิเกิดภำยใน ๑ วันหลังกำรบันทึกข้อมล
ความก้าวหน้าการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
จำนวนหน่วยงำน
ขอมู
้ ลทีบั่ นทึก
ิ ธิ
ทีมี่ กำรบันทึก
รวมผูมีส
้ ท
ิ ธิ
(คน) ทีมี่ user แลว้
เบิกตนเอง ผูอำ
้ ศยั สท
ขอมู
้ ล
ทังห
้ มด
1632
823
820
22,254
48,362
70,616
จำนวนคน
เขตพืน้ ที่
เขต1 เชยี งใหม่
เขต2 พิษณุโลก
935
471
468
12,650
26,289
38,939
เขต3 นครสวรรค์
911
459
459
9,964
21,343
31,307
เขต4 สระบุรี
1296
656
649
19,325
36,634
55,959
เขต5 รำชบุรี
1384
695
667
19,535
38,662
58,197
เขต6 ระยอง
1195
587
586
18,605
35,980
54,585
เขต7 ขอนแก่น
1401
717
704
20,859
45,080
65,939
เขต8 อุดรธำนี
1417
716
687
17,764
39,728
57,492
เขต9 นครรำชสมี ำ
1692
857
853
23,236
49,157
72,393
เขต10 อุบลรำชธำนี
1365
660
659
16,190
35,194
51,384
เขต11 สุรำษฎร์ธำนี
1109
566
566
14,908
34,936
49,844
1253
15,590
624
7,831
624
7,742
17,967
213,257
41,896
453,261
59,863
666,518
เขต12 สงขลำ
รวม
๒๑ กันยายน ๒๕๕๖
o
o
o
ทะเบียนบ้ าน
ทะเบียนสมรส
ใบรับรองบุตร
ต้นสังกัด
ลงทะเบียนกับนำยทะเบียนที่ อปท.
ฐำนทะเบียน
สปสช.
สิทธิเกิดภำยใน ๑ วันหลังกำรบันทึกข้อมล
11
12
13

พนักงานส่วนท้ องถิ่นและบุคคลในครอบครัวสามารถตรวจสอบสิท ธิ
การลงทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้ องถิ่ นของ
ตนเองได้ โดยช่องทางต่อไปนี ้
 นายทะเบียนประจาอปท.ที่พนักงานปฏิบตั ิงานอยู่
 website สปสช. www.nhso.go.th
 สายด่วน สปสช.โทร ๑๓๓๐

พนักงานส่วนทองถิ
น
่ และบุคคลในครอบครัวตอง
้
้
ดาเนินการ ดังนี้
๑. พนักงานส่วนทองถิ
น
่ และบุคคลในครอบครัวตอง
้
้
ลงทะเบียนในฐานทะเบียนสปสช.
๒. ลงทะเบียนใช้สิ ทธิในสถานพยาบาลของรัฐแหงนั
่ ้น
(ลงทะเบียนเบิกจายตรง)
โดยเอกสารทีต
่ อง
่
้
ใช้ในการลงทะเบียนไดแก
้ ่
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กวา่ ๗ ปี )
o
o
o
ลงทะเบียนกับ
นำยทะเบียนที่ อปท.
ทะเบียนบ้ าน
ทะเบียนสมรส
ใบรั บรองบุตร
ฐำนทะเบียน
สปสช.
ตรวจสอบ
ฐานทะเบียนสิ ทธิ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุ
ตา่ กวา่ ๗ ปี ฐ)
ลงทะเบียนเบิกจ่ำยตรงที่โรงพยำบำลของรั
หน้าจอบันทึกขอมู
้ ลการสมัคร
.
21339
/
Enter Text
/
1234567890123
/
9
1234567890123
06/03/2501
/
/
1234567899111
Enter Text
02004
/
1234567899111
/
..
1
.
./
.
01/10/2524
/
3
6
1
..
3
สถานบริการของรัฐ


กรณี ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง : ไมต
่ อง
้
สารองจาย
่
◦ ตองแสดงบั
ตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอืน
่ ที่
้
ทางราชการออกให้ทีม
่ ี
เลขประจาตัว
กรณี ไม่ได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง :
ประชาชน หรือสูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กวา่
◦ ไม่ต้องสารองจ่าย ทัง้ นี้ต้องแสดงบัตรประจาตัว
๗ ปี )
ประชาชนหรือบัตรอืน
่
ทีท
่ างราชการ
ออกให้ทีม
่ เี ลขประจาตัวประชาชน หรือสูตบ
ิ ต
ั ร
(กรณี เ ด็ ก อายุ ต่ า กว่ า ๗ ปี ) และด าเนิ น การ
ลงทะเบียนเบิกจายตรง
เพือ
่ ใช้สิ ทธิเบิกจายตรง
่
่
◦ ส ารองจ่ าย โดยน าใบเสร็ จ ไปเบิก จ่ ายกับ ต้ น

พ นั ก ง า น ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ที่ ส า ร อ ง เ งิ น จ่ า ย
เนื่องจากไมได
ยนเบิกจายตรง
่ ลงทะเบี
้
่
◦ นาใบเสร็จไปเบิกยังตนสั
้ งกัด
◦ ต้ นสั งกัด ส่ งข้ อมู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มายัง
website สปสช. พร้อม
ทัง้ แนบ
เอกสารสแกนใบเสร็จมาดวย
้
◦ สปสช.ตรวจสอบความถู ก ต้ องและจะโอนเงิน
ให้กับทางตนสั
้ งกัดของทาน
่
◦ ซึการส
่ ง ท่ านจะสามารถรั
บาหนดระยะเวลาไม
เงิ น คื น ได้ จากต้ นสั งกัด
งเบิ
ก
ใบเสร็
จ
มี
ก
่
่
(ระยะเวลาทีไ
่ ดเกิ
้รับนเงิน๑คืนปีขึ้น อยู่กับ ความถูก ต้ อง
ของเอกสารและขอมู
่ ่ง
้ ลทางอิเล็กทรอนิกส์ทีส
1
3
7
4
5
6
2
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของใบเสร็จรับเงิน
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น โ ป ร แ ก ร ม ที่
ส า นั ก ง า น ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ
แหงชาติ
(สปสช.) กาหนด
่
สปสช. ตัด ยอดออก Statement
เดื อ น ล ะ ๑ ค รั้ ง
ทุ ก วั น ที่
๓๐ ของทุกเดือน
สปสช. โอนเงินให้ตนสั
้ งกัดภายใน
๑๕ วัน นับจาก
วันตัด
ยอดออก Statement
ขัน
้ ตอนการแจ้งคารองขอเบิ
กเงิน
้
๑
• Login เข้าระบบ อปท.
๒
• เลือกเมนู แจ้งคารองขอเบิกเงินคารั
่ กษา
๓
• ทาการกรอกขอมู
้ ล และทาการแนบไฟล ์
ใบเสร็จ
๔
• กดปุ่มบันทึก
23
Login เข้าใช้งานระบบ
หน้าจอแจ้งคารองขอเบิ
กเงินคารั
่
้
่ กษา (เมือ
เปิ ดหน้าจอครัง้ แรก)
หน้าจอ Pop Up แนบไฟล ์
ใบเสร็จรับเงิน
หน้าจอแจ้งคารองขอเบิ
กเงินคารั
้
่ กษา
(เมือ
่ กรอกข้อมูล)


สถานพยาบาลของรัฐไดทุ
้ กแห่ง
◦ โดยแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอืน
่ ที่
ทางราชการออกให้ ทีม
่ ีเ ลขประจ าตัว ประชาชน
หรือสูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กวา่ ๗ ปี ) และ
ไมต
--> ขอเลข
่ ้องสารองจาย(สถานพยาบาล
่
สถานพยาบาลเอกชน
อนุ มต
ั ิ)
◦ กรณีเข้าเกณฑอุ
ั เิ หตุ ฉุ กเฉิ น ตามนโยบาย
์ บต
บูรณาการของรัฐบาล (EMCO) ก็ไมต
่ ้องสารอง
จาย
่
◦ กรณีไมเข
า่
่ ้าเกณฑ ์ EMCO ต้องสารองจายค
่
รักษาพยาบาลไปกอนและ
นาใบเสร็ จมา
่
ส่งเบิกยังตนสั
้ งกัดตอไป
่
หน้าจอตรวจสอบสิ ทธิ
หน้าจอพิมพรหั
ั ิ
์ สเลขอนุ มต