สำนักโรคไม่ติดต่อ นำเสนอผลงานเด่น

download report

Transcript สำนักโรคไม่ติดต่อ นำเสนอผลงานเด่น

นำเสนอผลงำน ปี 2557
่ ร ับค ัดเลือกให้
1ใน6จังหวัดทีได้
นำเสนอผลงำน WHO
โครงกำรป้ องก ันกำรจมน้ ำ
เสียชีวต
ิ ในเด็ก
0-15 ปี จังหวัดนครรำชสีมำ
ี่ งสูง
จังหวัดเสย
ี ชวี ต
การป้ องกันการจมน้ าเสย
ิ ใน
เด็ก
ี ชวี ต
การป้ องกันการจมน้ าเสย
ิ ในเด็กอายุตา่ กว่า15ปี
ี า
จังหวัดนครราชสม
สภาพปั ญหา

ี าเป็ นจังหวัดใหญ่
ในจังหวัดนครราชสม
ประกอบไปด ้วยพืน
้ ที่ 32 อาเภอ มีจานวน
ประชากรมากเป็ นอันดับที2
่ รองจาก
กรุงเทพมหานครฯ มีพน
ื้ ทีเ่ ป็ นแหล่ง
เกษตรกรรมร ้อยละ 80 ของพืน
้ ทีท
่ งั ้ หมด มี
แหล่งน้ าทัง้ ในตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่
ขุดขึน
้ เพือ
่ การเกษตร เป็ นจานวนมาก ใน
ี ชวี ต
แต่ละปี จะมีปัญหาการจมน้ าเสย
ิ ในเด็ก
เป็ นอันดับ1ของประเทศ โดยเฉพาะเด็ก
อายุ 0-15 ปี แหล่งน้ าตามธรรมชาติทอ
ี่ ยู่
และแหล่งน้ าใกล ้บ ้าน และพบว่าการ
สถานการณ์
สถำนกำรณ์ในจังหวัด
คนโครำชจมน้ ำเสียชีวต
ิ ทุกกลุ่มอำยุ ปี ล 150
่ อนล 13รำย
รำย/เฉลียเดื
 สู งสุดในเขตอำเภอเมือง
 ตำมแหล่งน้ ำในบ้ำน / ใกล้บำ
้ น
่ ดขึน
้
 แหล่งน้ ำธรรมชำติ แล บ่อทีขุ
 ส่วนใหญ่ เสียชีวต
ิ ณ.จุดเกิดเหตุ
 เสียชีวต
ิ เป็ นกลุ่ม อำยุร หว่ำง 6-10 ปี
 เสียชีวต
ิ สู งสุดในเดือน เมษำยน-พฤษภำคม
ของทุกปี

ี ชวี ต
จังหวัดทีม
่ จ
ี านวนการเสย
ิ จากการจมน้ าของเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี
สูงทีส
่ ด
ุ 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2554-2556
อันดับ
2554
จังหวัด
2555
จำนวน
(คน)
จังหวัด
2556
จำนวน
(คน)
จังหวัด
จำนวน
(คน)
1
ี ำ
นครรำชสม
ี ำ
57 นครรำชสม
ิ ทร์
48 สุรน
40
2
บุรรี ัมย์
39 ศรีสะเกษ
ี ำ
40 นครรำชสม
36
3
สุรน
ิ ทร์
37 อุบลรำชธำนี
39 ศรีสะเกษ
36
4
กรุงเทพมหำนคร
36 สกลนคร
34 บุรรี ัมย์
34
5
อุดรธำนี
35 สุรน
ิ ทร์
32 อุบลรำชธำนี
31
6
ชลบุร ี
33 อุดรธำนี
32 สระแก้ว
28
7
อุบลรำชธำนี
33 บุรรี ัมย์
30 สุรำษฎร์ธำนี
25
8
ิ ธุ ์
กำฬสน
26 สงขลำ
30 กรุงเทพมหำนคร
23
9
ศรีสะเกษ
26 กรุงเทพมหำนคร
26 ขอนแก่น
22
ระยอง
25 นครศรีธรรมรำช
25 สงขลำ
22
10
แหล่งข ้อมูล: ข ้อมูลมรณบัตร สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์: สานักโรคไม่ตด
ิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
่ ด10อ ันดับของ
เสียชีวต
ิ มำกทีสุ
นครรำชสีมำปี 2556-5557
อาเภอเมือง ตาย 36 ราย
ั ตาย 15 ราย
 อาเภอปั กธงชย
ี วิ้ 11 ราย
 อาเภอสค
 อาเภอห ้วยแถลง 8 ราย
 อาเภอโนนไทย 7 ราย
่ ง 6 ราย
 อาเภอปากชอ
 อาเภอพิมาย/ครบุร ี 5 ราย
 อาเภอโนนสูง/วังน้ าเขียว 4 ราย
ั /คง 3 ราย
 อาเภอโชคชย
 อาเภอชุมพวง/ด่านขุนทด 2 ราย

อัตราตายจากการจมน้ าจังหวัด
ี า
นครราชสม
อายุ ปี0-15ปี
ปีในเด็
2551 ก
ปี 2552
2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
62 คน
40 คน
41 คน
57 คน
48 คน
36 คน
ปี 2557
20 คน
(6เดือน)
อ ัตรำ/แสนปร ชำกร
10.38
6.78
7.24
10.28
8.75
6.38
3.68
ี ชวี ต
เด็กๆในชนบททีเ่ สย
ิ จากการ
จมน้ า
วัตถุประสงค์
1. เพิม
่ ทักษะการชว่ ยชวี ต
ิ จากการจมน้ า
ี
ตะโกน-โยน-ยืน
่ และการชว่ ยฟื้ นคืนชพ
ทักษะการลอยตัวเพือ
่ เอาชวี ต
ิ รอดจากการ
จมน้ า ในเด็กอายุ<15ปี
ี่ งในพืน
 2.การจัดการแหล่งน้ าเสย
้ ทีใ่ น
ชุมชน/ครัวเรือน
่ นร่วมทุกภาคสว่ น เชน
่
 3.สร ้างการมีสว
โรงเรียน, ผู ้ปกครอง ,ท ้องถิน
่ , ภาครัฐ,
เอกชน, มูลนิธ ิ
 4.การเฝ้ าระวังและสร ้างความตระหนั กใน

การดาเนินงาน
ี าแก่
1.แถลงข่าวปั ญหาการจมน้ าในจังหวัดนครราชสม
ื่ มวลชน
สอ
่ นราชการและท ้องถิน
 2.ประชุมหัวหน ้าสว
่ ในจังหวัด
ี ต
 3.อบรมวิทยากรหลักสูตรการว่ายน้ าเอาชว
ิ รอดและ
ี ทุกอาเภอ 32 อาเภอ ได ้แก่
การลอยตัวแก่ สหวิชาชพ
อบต. เจ ้าหน ้าทีร่ พ. มูลนิธอ
ิ าสาสมัคร และ อปพร.
 4.จัดการให ้ความรู ้แก่มารดาในการป้ องกันเด็กจมน้ า
ในคลินก
ิ เด็กดี (Well Baby Clinic)ทุกโรงพยาบาลในกลุม
่
ี (แจกภาพพลิกการ
เด็กอายุตา่ กว่า0-5ปี ทีม
่ ารับวัคซน
สอนมารดาทุกอาเภอ) /ผู ้ดูแลในศูนย์เด็กเล็ก
ึ ษา1-7 ในจังหวัดนครราชสม
ี า
5.ร่วมกับเขตการศก
ั ้ ประถม1-6 ในเรือ
วิทยากรอบรมเด็กชน
่ งการลอยตัวตะโกน- โยน- ยืน
่ -CPR
ี่ งในพืน
6.อบรมการป้ องกันและการจัดการแหล่งน้ าเสย
้ ที่
ในกลุม
่ ผู ้นาท ้องถิน
่

ผลการดาเนินงาน ปี 2557
อบรมครู
ข.
แบบสห
วิชำชีพ
อบรม
นักเรียน
้ั ป1-6
ชน
่ ก
เพือฝึ
ทักษ กำร
ลอยตัว
อบรม
มำรดำใน
คลินิกเด็ก
ดี
โรงพยำบำ
ลทุกแห่ง
จ ัด
กิจกรรมใน
อบต./
เทศบำล/
โรงเรียน
จัดกำร
แหล่งน้ ำ
่
เสียงใน
้ ่
พืนที
220 คน
1,095 คน
2 อำเภอ
(ชุมพวง/
โนนไทย)
4 เขต
13 แห่ง
กำรศึกษำ
โรงเรียน
เทศบำล4
เพำ ชำ/
โรงเรียน
โนนไทย/
เทศบำล
หัวท เล/
อบต ขนง
พร ปำก
ช่อง 6 โรง/
จัดปร ชำ
สัมพันธ ์
่
ผ่ำนสือ
่
อืนๆแล
KCTV
22 ครง้ั
ประเมินผล
เด็กสำมำรถ
้ ำได้
ลอยตัวในน

ภำยใน 3 นำที
ควำมพึงพอใจของครู ผู ้
ฝึ กสอน
ผลกำรปฏิบต
ั ผ
ิ ู เ้ ข้ำร ับ
กำรอบรม ต โกน -โยน
่
–ยืน-CPR
ร ้อยล 94.22
พึงพอใจมำก
83.6
ปำนกลำง
16.3
น้อย
0.1
่ ด
น้อยทีสุ
0.0
สำมำรถทำได้ถูกต้อง
ตำมเกณฑ ์ร ้อยล 97.22
ไม่ผำ
่ นเกณฑ ์ร ้อยล
2.78
ลอยต ัวได้น้อยกว่ำ
3 นำที
ร ้อยล 5.77
ร ้อยล
ร ้อยล
ร ้อยล
ร ้อยล
ประเมินผล
ั้
จานวนเด็กทีผ
่ า่ นหลักสูตรการลอยตัวในน้ า ชน
ป.1-ป.6
 เป็ นเด็กทีว
่ า่ ยน้ าเป็ นมาก่อนเพียง 206 คน ใน
จานวนเด็กทีฝ
่ ึ กทัง้ หมดทัง้ หมด 1,125 คน
 คิดเป็ นร ้อยละ 18.31
 สามารถลอยตัวได ้จานวน 1,100 คน
ึ ษา7 อบตขนงพระปากชอ
่ ง,
(นักเรียนเขตการศก
ั ,โรงเรียนเทศบาล 5
โรงเรียนบ ้านหลุมเงินปั กธงชย
เพาะชา,โรงเรียนมารีย,์ โรงเรียนมารียร์ ักษ์ ,กลุม
่ เด็ก
หมูบ
่ ้านกฤษดากาเด ้นท์ อ.เมือง เทศบาลหัวทะเล
โรงเรียนโนนไทย)
 คิดเป็ นร ้อยละ 94.22
่ ำยน้ ำไม่เป็ นก็สำมำรถลอยตัวได้ถำ้ ได้ร ับ
 เด็กทีว่

กำรอบรมกำรป้ องกันกำร
้
จมนำ ปี 2557
่ อ.
แหล่งน้ ำเสียง
โนนไทย
่ ต.ขนงพร
แหล่งน้ ำเสียง
อ.ปำกช่อง
สร น้ ำโรงเรียนบ้ำนหลุมเงิน ต.ภู
การป้ องกันในเทศกาลลอยกระทงใน ม.
เทคโนราชมงคลฯ
มงคลเทคโนโคราช
ป้ องกันในสวนน้ าบุง่
ตาหลั่ว
นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองไผ่ล ้อม
ดาเนินงานป้ องกันเด็กจมน้ า
ี
การสอนทักษะการชว่ ยฟื้ นคืนชพ
(CPR)
ผู เ้ ข้ำร ับกำรอบรมหลักสู ตรครู ข.
 จานวน 220 คน สามารถปฏิบต
ั ไิ ด ้ตาม
ขัน
้ ตอนและประเมินอาการได ้ 211 คน
 คิดเป็ นร ้อยละ 95.90
 ไม่ผา
่ นร ้อยละ 4.09
 อบรม CPRแก่ อสม.เพือ
่ เป็ น อฉช. จานวน
15,200 คน
 คิดเป็ นร ้อยละ 30 ของ อสม.ทัง
้ หมด

การมีสว่ นร่วมของพืน
้ ที่
ี าให ้การสนับสนุน
ภาครัฐ สสจ.นครราชสม
วิทยากรหลักสูตรครู ข. งบประมาณในการ
อบรมหลักสูตรการว่ายน้ าเอาชวี ต
ิ รอด
 ภาคเอกชน/มูลนิธ ิ สนั บสนุนการ
ั พันธ์ การเป็ นวิทยากรในการ
ประชาสม
ี
อบรมนักเรียน หุน
่ ฝึ กการชว่ ยฟื้ นคืนชพ
ึ ษา มีสว่ นร่วมในการจัดการเรียน
 สถานศก
การสอนเด็ก ป1-ป6
เทศบำล/อบต.ให ้การสนับสนุนการจัดการ
ี่ ง การสารวจป้ องกันและ
แหล่งน้ าเสย

แนวโน้มและสถานการณ์ทลดลง
ี่
อ ัตรำต่อแสนปร ชำกร
12
10
8
6
4
10,38
10,28
8,75
6,78
7,24
6,38
3,68
2
0
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
วิเคราะห์ผล


ประชาชน ผู ้ปกครอง ผู ้นา ยังขาดความรู ้ความ
เข ้าถึงปั ญหาการจมน้ ามนเด็กดังนัน
้ ในการ
ั พันธ์ในเชงิ กว ้างและเชงิ
ดาเนินงานประชาสม
ลึกถึงเรือ
่ งสาเหตุการจมน้ าลักษณะแหล่งน้ า
ได ้แก่การให ้ข ้อมูลการจมน้ าในเด็ก0-15 ปี ทีม
่ ี
แนวโน ้มสูงขึน
้ ถ ้าไม่มก
ี ารดาเนินงานป้ องกัน
ื่ มวลชนทุกแขนง หัวหน ้าสว่ นราชการ
ผ่านสอ
ประชาชนทั่วไป และผู ้นาชุมชนเพือ
่ สร ้างความ
ตระหนักร่วมกันในการแก ้ปั ญหาการจมน้ าใน
เด็ก และต ้องทาต่อเนือ
่ ง
การฝึ กวิทยากรครู ข.สอนการลอยตัวในน้ าใน
พืน
้ ทีย
่ งั ทาได ้น ้อยเพราะยังขาดงบประมาณ
ดาเนินงาน และบุคลากรน ้อย มีภาระงานมาก
ดังนัน
้ จึงใชวิ้ ทยากรร่วมกับภาคเอกชน มูลนิธ ิ
วิเคราะห์ผล(ต่อ)
ซงึ่ จะขยายผลในปี 2558 ต่อไปให ้ท ้องถิน
่ มี
สว่ นร่วมเพิม
่ มากขึน
้ ในเรือ
่ งการจัดการ
ี่ ง ในพืน
แหล่งน้ าเสย
้ ที่ ให ้ครบ100%และมี
การแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ระหว่างตาบลมากขึน
้
 ควรจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพิม
่
มากขึน
้
 และควรมีการเฝ้ าระวังในศูนย์เด็กปฐมวัย
ทุกแห่ง
ี ป้ องกันเด็กจมน้ าในทุก
 เน ้นการให ้วัคซน
โรงพยาบาล ในคลินก
ิ เด็กดีครบ100%ในปี

DROWN NO MORE