แบบบรรยายลักษณะงาน

download report

Transcript แบบบรรยายลักษณะงาน

เอกสารประกอบการบรรยาย
เรือ
่ ง การวิเคราะหงานและการเขี
ยนแบบบรรยายลักษณะ
์
งานของกรมประมง
การสั มมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารหลักสูตร การจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) รายตาแหน่ ง
วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมซันทารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
แนวคิดในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบน
ั
แนวโน้มการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใน
ปัจจุบน
ั
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ในอดีต
ใช้ความรู้
ความสาม
ารถเป็ น
ตัวแบง่
INPUT
Employee
Centric
Behavioral Competencies
THROUGHPUT
ใช้หน้าที่
บทบาท/
ผลลัพธ/์
ผลสั มฤทธิเ์ ป็ น
ตัวแบง่
OUTPUT
Organization
Centric
2
ตารางแสดงความแตกตาง
่
ระหวางการเขี
ยนแบบบรรยายลักษณะงานแบบเกา่
่
และใหม่
การเขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงาน
แบบพรรณนา
 เป็ นเอกสารหลัก ในการ 
ก าหนดลัก ษณะงานใน
ส่วนราชการ
 วิธก
ี ารเขียนเป็ นบรรยาย 
ลั ก ษ ณ ะ กิ จ ก ร ร ม
(Tasks) ของสายงาน
ต่ า ง ๆ จึ ง ไ ม่ มี ค ว า ม
ชัดเจนในผลสั มฤทธิท
์ ไ
ี่ ด้


ภา ษ า ที่ ใ ช้ แ ส ด ง ค ว า ม 
ซับ ซ้ อนไม่สามารถแยก
ความซั บ ซ้ อนไ ด้ อย่ าง
ชัดเจน เช่น
C35/6ว จ ะ เ ขี ย น ง า น
ลัก ษณะงานเหมื อ นกัน
ทั้ ง ๆ ที่ ร ะ ดั บ ชั้ น ง า น
แตกตางกั
น
่
เน้นวุฒก
ิ ารศึ กษาทีจ
่ บมา 
เมื่ อ แ ร กรั บ เ ข้ าสู่ ร ะ บ บ
การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
แบบ Role Profile
ยัง คงสามารถใช้เป็ นเอกสารหลัก ในการกาหนดลักษณะงานของส่วน
ราชการได้ แตเปลี
ย
่ นให้เหมาะสมกับประเภทและระดับชั้นงานใหม่ที่
่
จะระดับชัน
้ งานแบบกวาง
(Broadband)
้
วิธก
ี ารเขียนเน้นบทบาทและผลสั มฤทธิ ์ จึงช่วยสนับสนุ นวัฒนธรรม
ของราชการทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปเป็ น Result-based Organization
นอกจากนั้นยังทาให้ผูปฏิ
ั งิ านมีความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่
้ บต
ความรับผิดชอบหลักของตน รวมถึงรูว
บต
ั งิ านและพัฒนา
้ าควรปฏิ
่
ตนเองอยางไรจึ
งจะบรรลุผลสั มฤทธิท
์ อ
ี่ งคกรคาดหวั
งและเป็ นประโยชน์
่
์
สูงสุดกับองคกร
์
ยัง คงใช้ ภาษาที่ใ ช้ แสดงความซับ ซ้ อนแต่พยายามสร้ างความชัด เจน
โดยการระบุผลสั มฤทธิแ์ ละเพิม
่ ความยากของงานโดยการระบุหน้างานที่
เพิม
่ สูงขึน
้ หรือรับผิดชอบมากขึน
้ ในแตละระดั
บชัน
้ งาน นอกจากนั้นจะ
่
เป็ นการเขียนงานทีส
่ ะท้อนภาพบทบาทลักษณะงานในปัจ จุบ น
ั ซึ่งส่ วน
ใหญ่ มี ก ารปรับ เปลี่ ย นไปมากแล้ วหลัง จากการเปลี่ ย นการก าหนด
ตาแหน่งใหมตาม
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรื
อน พ.ศ. 2551
่
้
เน้นการเพิม
่ ความรู้/ทักษะ ในทุกระดับทีเ่ ลือ
่ นขึน
้ ในสายทางเดินอาชีพ
ทาให้สนับสนุ นแนวคิด Knowledge Worker และองคกรแห
่งการ3
์
กระบวนการในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
ขัน
้ ตอนที่ 1 การวางแผนงาน
•
คณะทางาน ควรประกอบดวย
1) หัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบงานดาน
้
้
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการเป็ นประธานคณะทางาน 2) หัวหน้าหน่วยงานหรือขาราชการ
้
ในส่วนราชการนั้นตามทีห
่ วั หน้าส่วนราชการเห็นสมควรไมน
่ ้ อยกวา่ 4 คน
เป็ นคณะทางานและให้ 3) หัวหน้าหน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็ นเลขานุการ โดย
คณะทางานชุดนี้ควรจะมีบทบาทในการดูภาพรวมของการจัดทาแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ขัน
้ ตอนที่ 2 การเก็บขอมู
้ ลทิศทางการบริหารงานบุคคลของ
4
กระบวนการในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
(ตอ)
่
ขัน
้ ตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาสตรและภารกิ
จของหน่วยงาน
์
•
ให้ส่วนราชการเก็บยุทธศาสตรและภารกิ
จของหน่วยงานทีต
่ องการจะจั
ดทาแบบ
์
้
บรรยายลักษณะงาน โดยอาจอ้างอิงจากภารกิจตามกฎกระทรวงแบงส
่ ่ วน
ราชการ และแผนยุทธศาสตรประจ
าปี ของหน่วยงานทีจ
่ ด
ั ทาขึน
้ ตามคารับรอง
์
ของ ก.พ.ร.
ขัน
้ ตอนที่ 4 การกาหนดจานวนตาแหน่งงานทีต
่ องเขี
ยนทัง้ หมด
้
•
ให้ส่วนราชการนับจานวนตาแหน่งงานทีต
่ องเขี
ยนในแตละหน
้
่
่ วยงาน
5
กระบวนการในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
(ตอ)
่
ตัวอยางการกรอกตารางสรุ
ปผลจานวนงานทีต
่ องด
าเนินการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานทัง้ หมด
่
้
ตาแห
น่ง
เลขที่
22
ชือ
่ ตาแหน่ง
ในการ
บริหารงาน
ผู้อานวยการกอง
ชือ
่ ตาแหน่ง
ในสายงาน
ผู้อานวยการ
ประเภท/
ระดับ
อานวยการ
ระดับตน
้
23
หัวหน้ากลุมงาน
นักทรัพยากร
วิชาการ
่
บุคคล
ระดับชานาญ
การพิเศษ
24-25 นั ก ท รั พ ย า ก ร นั ก ท รั พ ย า ก ร วิชาการ
บุคคล
บุคคล
ระดับปฎิบต
ั ก
ิ าร
26
หัวหน้ากลุมงาน
นักทรัพยากร
วิชาการ
่
บุคคล
ระดับชานาญ
การ
27-28 นั ก ท รั พ ย า ก ร นั ก ท รั พ ย า ก ร วิชาการ
บุคคล
บุคคล
ระดับชานาญ
สั งกัด
กองการเจ้าหน้าที่
กลุมงานสรรหาและ
่
บรรจุแตงตั
่ ง้
กลุมงานสรรหาและ
่
บรรจุแตงตั
่ ง้
กลุมงานอั
ตรากาลัง
่
และระบบงาน
กลุมงานอั
ตรากาลัง
่
6
และระบบงาน
กระบวนการในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
(ตอ)
่
ขัน
้ ตอนที่ 5 การเก็บข้อมูลจากการทางานจริง
•
เป็ นส่วนทีส
่ าคัญทีส
่ ด
ุ ในการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน เนื่องจากเป็ นการ
เก็บขอมู
่ าจริงในสภาพปัจจุบน
ั จากผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้บังคับบัญชา
้ ลงานทีท
ของผู้ดารงตาแหน่ง ซึ่งในการเก็บขอมู
ธ ี เช่น
้ ลอาจทาไดหลากหลายวิ
้
• การสั งเกต (Observation)
• การสั มภาษณตั์ วแทนหรือผู้ครองตาแหน่งตางๆ
(Interview)
่
• การส่งแบบสอบถาม (Questionnaires)
• การจัดสั มมนาเพือ่ จัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน (Seminar)
ขัน
้ ตอนที่ 6 การวิเคราะหข
่ จัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน
้ ลเพือ
์ อมู
(Job Description: JDs)
•
เมือ
่ เก็บขอมู
้ ลในการทางานจริงจากทางใดทางหนึ่งเรียบร้อยแลว
้ ก็ให้นา
ข้อมูลเหลานั
่ ก
ู ต้องและ
่ ้นมาวิเคราะห ์ และจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานทีถ
เป็ นมาตรฐานเดียวกันของทุกตาแหน่งในส่วนราชการ
7
มาตรฐานความรูความสามารถ
ทักษะ และ
้
สมรรถนะทีจ
่ าเป็ น
สาหรับตาแหน่งขาราชการพลเรื
อนสามัญ
้
ความรู้ความสามารถ
ทักษะ
สมรรถนะ
ความรู้
ความรูเรื
่ ง
้ อ
ความสามาร กฎหมายและ
ถทีใ่ ช้ในการ กฎระเบียบ
ปฏิบต
ั งิ าน
ราชการ
มาตรฐานดานทั
กษะทีจ
่ าเป็ น
้
สาหรับการปฏิบต
ั งิ าน
สมรรถน
สมรรถน ะเฉพาะ
สมรรถน
ะ
ตาม
ะหลัก ทางการ ลักษณะ
บริหาร งานที่
ปฏิบต
ั ิ
ให้ส่วนราชการระบุความ
ตองการของข
อมู
้
้ ลความรู้
ความสามารถทีจ
่ าเป็ นในแตละ
่
ตาแหน่ง/ลักษณะงาน
โดยหมายถึงการรับรูข
้ อมู
้ ลและ
จัดเก็บไวในระบบความจ
า
้
เมือ
่ มีการเรียนรูและการจั
ดการ
้
ขอมู
ากั
่ ี
้ ลดังกลาวเข
่
้ บระบบทีม
ขอมู
่ จัดเก็บไวก
ว
้ ลอืน
้ อนแล
่
้
และมีความเขาใจในการน
า
้
ขอมู
้ ลดังกลาวมาใช
่
้ วาควร
่
มาใช้อยางไร
ในเวลาใด
่
ให้ส่วนราชการระบุทก
ั ษะ
ความเชีย
่ วชาญทีต
่ องการใน
้
แตละต
าแหน่ง/ลักษณะงาน
่
โดยหมายความถึงขีด
ความสามารถทีจ
่ าเป็ นในการ
ปฏิบต
ั งิ านตางๆ
ทีพ
่ ฒ
ั นามา
่
จากการสั่ งสมประสบการณ ์
และการฝึ กฝน โดยทักษะจะ
สะทอนออกมาจากการกระท
า
้
ของบุคคล
วาปฏิ
บต
ั ก
ิ จ
ิ กรรมตางๆ
ไดดี
่
่
้
เพียงใด
ให้ส่วนราชการระบุสมรรถนะ
ทีจ
่ าเป็ นในแตละต
าแหน่ง/
่
ลักษณะงาน
โดยหมายความถึงคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมซึ่งทาให้
บุคลากรบางกลุม/บางคนใน
่
องคกรปฏิ
บต
ั งิ านไดผลงาน
้
์
โดดเดนกว
าคนอื
น
่ ๆ
่
่
8
สมรรถนะทีจ
่ าเป็ น
สาหรับการปฏิบต
ั งิ านในตาแหน่งแตละประเภท
่
ตาแหน่งประเภททัว่ ไป
สมรรถน
ะหลัก
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่งประเภท
อานวยการ
การมุงผลสั
มฤทธิ ์ (Achievement Motivation)
่
บริการทีด
่ ี (Service Mind)
การสั่ งสมความเชีย
่ วชาญในงานอาชีพ (Expertise)
การยึดมัน
่ ในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม (Integrity)
้
การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
มีไดตั
้ ไป
้ ง้ แต่ 3 สมรรถนะ ขึน
9
การวิเคราะหงานคื
ออะไร
์
คือ กระบวนการรวบรวม วิเคราะหลั
์ กษณะงานและ
ผลสั มฤทธิท
์ อ
ี่ งคกรคาดหวั
งจากงานเพือ
่ นาเสนอเนื้อหา
์
สาระของงานอยางถู
กตองชั
ดเจน
่
้
การวิเคราะหงานที
ด
่ ต
ี องแสดงให
างงานนั
้นกับองคกร
์
้
้เห็นความสั มพันธระหว
์
่
์

ช่วยให้ผู้ทีเ่ กีย
่ วของเข
าใจว
างานนั
้นๆ เกีย
่ วของกั
บองคกร
้
้
่
้
์
อยางไร
่

งานนั้นมีส่วนช่วยสนับสนุ นความสาเร็จขององคกรอย
างไร
่
์

งานนั้นช่วยเพิม
่ คุณคาใดแก
องค
กร
่
่
์
10
การวิเคราะหงาน-สรุ
ปยอ
่
์
Jo
b
Jo
b
Jo
b
Jo
b
การวิเคราะหงาน
คือ
์
Jo
b
Jo
b
การวิเคราะหงานไม
ใช
่ ่
์

การวิเคราะหการ
์
ทางานของบุคคล

การวิเคราะหเฉพาะ
์
บุคคล

การประเมินคาผลการ
่

การวิเคราะห ์ มิใช่การตรวจสอบ

วิเคราะหตั
์ วงาน มิใช่ตัวบุคคล

วิเคราะหงานตามที
เ่ ป็ นอยูจริ
่ ง มิใช่
์
การตัดสิ นเอาเอง

วิเคราะหตั
่ งใน
์ วงานทีเ่ ป็ นอยูจริ
เวลานี้ แตอ
งจากวิสัยทัศน์
่ างอิ
้
พันธกิจ และยุทธศาสตร ์ ของ
ส่วนราชการ
11
ชือ
่ ส่วนราชการ ....................
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ตาแหน่งเลขที.่ .......................
แบบฟอร
มการบรรยายลั
ก
ษณะงาน
ส่วนที่
1 ขอมู
(Job Title)
้ ์ ลทัว่ ไป
ชือ
่ ตาแหน่งในการบริหารงาน
..........................................................................................................
ชือ
่ สายงาน
.......................................................................................................................................
ประเภท/ระดับ
..................................................................................................................................
ชือ
่ หน่วยงาน (สานัก/กอง)
..............................................................................................................
ชือ
่ ส่วนงาน/กลุมงาน/ฝ
่
่ าย/งาน
......................................................................................................
ชือ
่ ตาแหน่งผูบั
้ งคับบัญชาโดยตรง ..................... ประเภท/ระดับ
....................................................
ส่วนที่
2 หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
(Job Summary)
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................
ส่วนที่
3 หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบทีท
่ าอยูในปั
จจุบน
ั
(รวมถึงทีจ
่ ะตองท
าในอนาคต
่
้
ดวย)
้
1) ชือ
่ ดาน
....................
้
12
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) (ตอ)
่
แบบฟอรมการบรรยายลั
กษณะงาน (ตอ)
่
์
ส่วนที่
4 คุณสมบัตท
ิ จ
ี่ าเป็ นในงาน
(Job
Specifications)
4.1 วุฒก
ิ ารศึ กษา / ระดับของการศึ กษา /
สาขาวิชา
....................................................................
...........................................
....................................................................
...........................................
4.2 ใบอนุ ญาตวิชาชีพ/ ใบรับรอง
....................................................................
...........................................
....................................................................
...........................................
4.3 ประสบการณที
่ าเป็ นในงาน
์ จ
....................................................................
...........................................
....................................................................
...........................................
ส่วนที่
5 ความรู้
ทักษะ
และสมรรถนะ
ทีจ
่ าเป็ นในงาน
ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชือ
่ ผูตรวจสอบ
....................................
้
วันทีท
่ ไี่ ดจั
้ ดทา ....................................
ความรูที
่ าเป็ นในงาน
้ จ
1
...........................................
.......
2
...........................................
.......
3
...........................................
.......
4
...........................................
.......
5
...........................................
.......
ทักษะทีจ
่ าเป็ นในงาน
1
...........................................
.......
2
...........................................
.......
3
ระดับทีต
่ องการ
้
.........................................
ระดับทีต
่ องการ
้
.........................................
ระดับทีต
่ องการ
้
.........................................
ระดับทีต
่ องการ
้
.........................................
ระดับทีต
่ องการ
้
.........................................
ระดับทีต
่ องการ
้
.........................................
ระดับทีต
่ องการ
้
.........................................
ระดับทีต
่ ้องการ
13
มาตรฐานการเขียนหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบโดยสรุป
ประเภทและ
คาจากัดความระดับความซับซ้อนในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ระดับชัน
้ งาน
ประเภททัว่ ไป
ระดับปฏิบต
ั งิ าน
ประเภททัว่ ไป
ระดับชานาญงาน
ประเภททัว่ ไป
ระดับชานาญงาน
(ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะงาน
งานเป็ น
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู้ ปฏิบ ัต ิง านระดับ ต้ นซึ่ ง ไม่ จ าเป็ นต้ องใช้
ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาระดับ ปริญ ญา ปฏิบ ต
ั ิง านด้ าน...........(ชื่ อ
ลักษณะงาน) ตามแนวทาง แบบอยาง
ขัน
้ ตอน และวิธก
ี ารที่
่
ชัดเจน ใน ............. (ชือ
่ สั งกัด) เพือ
่ ............................(ใส่
ผลส าเร็ จ ที่ ใ ห้ กับ หน่ วยงาน ส่ วนราชการ ประชาชนหรื อ
ประเทศชาติโดยรวม)
ปฏิบต
ั งิ านในฐานะผู้ปฏิบต
ั งิ านทีม
่ ป
ี ระสบการณซึ
์ ่งไมจ
่ าเป็ นต้อง
ใ ช้ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถ ประสบการณ ์ และความช านาญงานด้ าน
...........(ชื่อลักษณะงาน) ในการแก้ไขปัญหาทีค
่ ่อนข้างยากใน
............. (ชื่อสั งกัด) เพือ
่ ............................(ใส่ผลสาเร็จที่
หน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม)
ปฏิบ ต
ั ิง านในฐานะหัว หน้ างาน ซึ่ ง ไม่จ าเป็ นต้ องใช้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึ กษาระดับปริญญาโดยต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการ
ปฏิบต
ั งิ านของผู้รวมปฏิ
บต
ั งิ าน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
่
ประสบการณ ์ และความช านาญงานด้าน...........(ชื่อ ลัก ษณะ
ในการตัด สิ น ใจและแก้ไขปัญ หาที่ค่อนข้างยากใน .............14
มาตรฐานการเขียนหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบโดยสรุป (ตอ)
่
ประเภทและระดับชัน
้ คาจากัดความระดับความซับซ้อนในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ระดับชัน
้ งาน
ประเภททัว่ ไป
ระดับอาวุโส
(ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะงานหน้า
งานเป็ น
หัวหน้างาน)
ปฏิ บ ัต ิ ง านในฐานะหั ว หน้ างาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ นต้ องใช้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึ กษาระดับ ปริญ ญา โดยต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการ
ปฏิบ ต
ั ิง านของผู้ ร่วมปฏิบ ัต ิง าน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ แ ล ะ ค ว า ม ช า น า ญ ง า น ค่ อ น ข้ า ง สู ง ใ น ด้ า น
ลักษณะงาน) ในการตัดสิ นใจและแกไขปั
ญหาทีค
่ อนข
างยากมากใน
้
่
้
............. (ชือ
่ สั งกัด) เพือ
่ ............................(ใส่ผลสาเร็จทีใ่ ห้กับ
หน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม)
ประเภททัว่ ไป
ปฏิบ ต
ั ิง านในฐานะผู้ ปฏิบ ต
ั ิง านที่ม ีป ระสบการณ ์ โดยใช้ ความรู้
ระดับทักษะพิเศษ
ความสามารถ ประสบการณ ์ และทักษะความชานาญงานเฉพาะตัว
ด้าน...........(ชื่อ ลัก ษณะงาน) ในการคิด ริเ ริ่มสร้างสรรค และสร
์
้าง
ผ ล ง า น ที่ เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์ แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ เ พื่ อ
............................(ใส่ผลสาเร็จทีใ
่ ห้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ
ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม)
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น ใ น ฐ า น ะ ผู้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น ร ะ ดั บ ต้ น ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า ม รู้
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบต
ั งิ านเกีย
่ วกับดาน...........(ชื
อ
่
้
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ) ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ แ น ะ น า ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ใ น . . . . . . . . . . . . . ( ชื่ อ สั ง กั ด ) เ พื่ อ15
มาตรฐานการเขียนหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบโดยสรุป (ตอ)
่
ประเภทและระดับชัน
้ คาจากัดความระดับความซับซ้อนในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ระดับชัน
้ งาน
วิชาการ ระดับ
ชานาญการ
(ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะงานหน้า
งานเป็ น
หัวหน้างาน)
ปฏิบต
ั งิ านในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ
การปฏิบต
ั งิ านของผู้รวมปฏิ
บต
ั งิ าน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
่
ประสบการณ ์ และความชานาญสูงดาน...........(ชื
อ
่ ลักษณะงาน) ใน
้
การตัด สิ นใจและแก้ ปั ญ หาที่ย ากใน ............. (ชื่อ สั ง กัด ) เพื่อ
............................(ใส่ผลสาเร็จทีใ
่ ห้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ
ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม)
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ปฏิบ ต
ั ิง านในฐานะผู้ ปฏิบ ต
ั ิง านที่ม ีป ระสบการณ ์ โดยใช้ ความรู้
ชานาญการพิเศษ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
แ ล ะ
ความช านาญในงานสูง มากด้าน...........(ชื่อ ลัก ษณะงาน) ในการ
ดาเนิน การและแก้ปัญหาทีย
่ ากมากใน ............ (ชื่อ สั งกัด ) เพื่อ
............................(ใส่ผลสาเร็จอะไรกับหน่วยงาน ส่วนราชการ
ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม)
วิชาการ ระดับ
ปฏิบต
ั งิ านในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ
ชานาญการพิเศษ
การปฏิบต
ั งิ านของผู้รวมปฏิ
บต
ั งิ าน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
่
(ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะงานหน้า ประสบการณ ์ และความชานาญงานสูงมากดาน...........(ชื
อ
่ ลักษณะ
้
งานเป็ นหัวหน้างาน) งาน) ในการตัด สิ น ใจและแก้ปัญ หาที่ย ากมากใน ............. (ชื่อ
เพื่อ ............................(ใส่ ผลส าเร็ จ ที่ใ ห้ กับ หน่ วยงาน ส่ วน16
มาตรฐานการเขียนหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบโดยสรุป (ตอ)
่
ประเภทและระดับชัน
้ คาจากัดความระดับความซับซ้อนในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ระดับชัน
้ งาน
วิชาการ ระดับ
ทรงคุณวุฒ ิ
(งานเชิงทีป
่ รึกษา
ส่วนราชการ)
ปฏิบต
ั งิ านในฐานะผูปฏิ
ั งิ านให้คาปรึกษาของส่วนราชการระดับ
้ บต
กระทรวง ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์ และ
ผลงานในทางวิชาการดาน...........(ชื
อ
่ ลักษณะงาน) อันเป็ นที่
้
ในความสามารถและยอมรับในระดับชาติ ในการตัดสิ นใจและ
แกปั
่ ากและซับซ้อนมากเป็ นพิเศษ รวมถึงมี
้ ญหาเชิงวิชาการทีย
ผลกระทบในวงกวางระดั
บนโยบายกระทรวงหรือระดับประเทศ เพือ
่
้
............................(ใส่ผลสาเร็จทีใ่ ห้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ
ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม)
อานวยการ ระดับ
ปฏิบต
ั งิ านในฐานะ........... (ชือ
่ ตาแหน่ง) ในการวางแผน บริหาร
ตน
จัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่ งราชการ มอบหมาย กากับ
้
แนะนา
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสิ นใจ และแกปั
้ ญหา
งานในหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบและคุณภาพทีส
่ งู มากในดาน.........
(ใส่
้
ลักษณะงานหลักของหน่วยงาน) เพือ
่ ......................... (ใส่
ตามยุทธศาสตรและภารกิ
จโดยสรุปของหน่วยงานตามกฎกระทรวง
์
แบงส
่ ่ วนราชการ)
อ า น ว ย ก า ร ปฏิบต
ั งิ านในฐานะ........... (ชื่อตาแหน่ง) ในการวางแผน บริหาร
17
แนวคิดทีใ่ ช้วิเคราะหและเพื
อ
่ จัดทาแบบบรรยายลักษณะ
์
งาน:
แนวคิดของการเขียนตาแหน่งงาน
แนวคิดเรือ
่ งการเขียนงานทีด
่ ต
ี องประกอบด
วย
2 ส่วน
้
้
งานและขอบเขตความรับผิดชอบทีจ
่ าเป็ นในงานตามภารกิจปัจจุบน
ั
(เพือ
่ เป็ นสะทอนการท
างานตามภารกิจขององคกร)
้
์
หน้างานทีเ่ หมาะสม ครอบคลุม และมีความชัดเจน ของแตละ
่
ตาแหน่งทีอ
่ งิ ทิศทางในอนาคตของส่วนราชการ (เพือ
่ เป็ นการ
สะท้อนภาพตามยุทธศาสตรขององค
กร)
์
์
18
ตารางแสดงระดับสมรรถนะ
ทีต
่ ้องการในแตละต
าแหน่งงาน/สายงาน
่
หมายเหตุ: * 1) ยึดตามตนแบบสมรรถนะหลั
กทีท
่ างสานักงาน ก.พ. กาหนด 2) ยึดตามตนแบบสมรรถนะทางการบริ
หารทีท
่ าง
้
้
สานักงาน ก.พ. กาหนด 3) ความรู้ และทักษะทีท
่ าง สานักงาน ก.พ. บังคับใช้ ให้ยึดระดับตามทีท
่ างสานักงาน ก.พ.
กาหนด
ส่วนความรู
กษะอืน
่ ๆ ทีิ น
่ ะกอกเหนื
อจากทีส
่ านักงาน ก.พ. บังคักบษณะงาน
ให้ยึดระดับ
ก ษณะ
้ และทั
**
ระดับ 3
ทีก
่ าหนดให
าหนดเฉพาะสมรรถนะเฉพาะตามลั
3ตามสมรรถนะเฉพาะตามลั
รายการคือวิสัยทัศน์ การวาง
้ระดับทรงคุณวุฒจ
19
19
งานที
ป
่ ฏิบต
ั ิ ฐและ ศั กยภาพเพือ
กลยุ
ทธภาครั
่ นาการปรับเปลีย
่ น