มาตรการที่ 1 - ระบบ บริหาร งบประมาณ

Download Report

Transcript มาตรการที่ 1 - ระบบ บริหาร งบประมาณ

สรุปการประชุมกลุม
่ ย่อยที่ 1
์ ละว ัณโรค
้ ร ัง: เอดสแ
- การป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
- แผนและการพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร (HRP, HRD, PMS)
- ระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคสว
่ น
- สน ับสนุนการมีสว
(Multi-sectoral cooperation)
ว ันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
Output ของการประชุมกลุม
่
1.โรคและภ ัยสุขภาพเป้าหมาย ค่าเป้าหมายรายเขตสุขภาพ
ี่ งต่อการเกิดโรคและภ ัย
2.จ ังหว ัด/ อาเภอ/ Setting เสย
สุขภาพในข้อ 1
3.เครือข่ายหล ักในการดาเนินงานเพือ
่ ลดปัญหาโรคและภ ัย
ี่ งในข้อ 2
สุขภาพของจ ังหว ัด/ อาเภอ/ Setting เสย
4.มาตรการและแนวทางสาค ัญทีม
่ ข
ี อ
้ มูลอ้างอิง (Evidence
based) กิจกรรมหล ักและผ ังกาก ับการดาเนินงาน (Gantt
Chart) ของ สน. สบ. สคร. กอง เพือ
่ ให้เครือข่ายหล ักข้อ 3
ร่วมดาเนินการ
่ แบบประเมิน, การสุม
่
5.แนวทางการติดตามประเมินผล เชน
สารวจ เป็นต้น และ ระยะเวลาดาเนินการ
้ ร ัง: เอดส ์
การป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
situation/strategy
setting
เครือข่าย
- จำนวนผู ้ป่ วย
ื้ มีแนวโน ้ม
ติดเชอ
ลดลง
- กำรได ้รับยำ
ต ้ำนไวรัสเพิม
่ ขึน
้
แต่ยังตำ่ กว่ำควำม
ต ้องกำรกำรรับยำ
-ควำมชุกในกำร
ื้ HIV ใน
ติดเชอ
กลุม
่ MSM สูง
- อัตรำกำรใช ้
ถุงยำงในกลุม
่
เยำวชนตำ่
ื้ เข ้ำสู่
- ผู ้ติดเชอ
ระบบกำรรักษำ
ล่ำชำ้ อัตรำตำย
ยังคงสูง
-ยังขำดข ้อมูล
เรือ
่ งกำรตีตรำ
ผู ้ป่ วยทีไ่ ม่
เข ้ำถึงยำ
ต ้ำนไวรัส,
กลุม
่ ชำยทีม
่ ี
ั พันธ์
เพศสม
กับชำย
กลุม
่
พนักงำน
บริกำร กลุม
่
แรงงำนข ้ำม
ชำติ
ผู ้ต ้องขัง
สสจ.,
รพ,
สพฐ.,
กรม
อนำมัย,
สท.พม.,
อปท., ก.
กลำโหม,
ก.
มหำดไท
ย (Joint
KPI)
NGO
มาตรการ
M&E
1.ด ้ำนกำรรักษำ
มำตรกำรที่ 1 สร ้ำงควำม
้ กำรและลด
ต ้องกำรกำรใชบริ
กำรตีตรำ
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำรูปแบบ
บริกำรและคุณภำพของกำร
ป้ องกัน กำรปรึกษำ ฯ
ฐำนข ้อมูล
NAP+
2. ด ้ำนกำรป้ องกัน
มำตรกำรที่ 3 กำรสง่ เสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลืน
่
มำตรกำรที่ 4 กำรพัฒนำ
สนับสนุนนโยบำย กฎหมำย
และสภำพแวดล ้อมทีม
่ ี
ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำน
รำยงำนกำร
สนับสนุน
ถุงยำง
อนำมัย (ตอ
100)
3. ด ้ำนกำรจัดกำรข ้อมูล
มำตรกำรที่ 5 กำรพัฒนำ
ข ้อมูลเชงิ ยุทธศำสตร์และกำร
ติดตำมประเมินผล
RAC
ค่าเป้าหมาย
จำนวนผู ้ติด
ื้ HIV
เชอ
สำมำรถเข ้ำถึง
กำรรักษำด ้วย
ยำต ้ำนไวรัส
เพิม
่ ขึน
้ จำกปี
2557 (8,000
คน)
ร ้อยละของ
ประชำกร
เยำวชนใช ้
ถุงยำงอนำมัย
เมือ
่ มี
ั พันธ์
เพศสม
ครัง้ ล่ำสุดใน
12 เดือนทีผ
่ ำ่ น
มำ (ร ้อยละ70)
24 + 1 จังหวัด
(เขตละ 2
จังหวัด)
เป้าหมายลดโรคระด ับกรม
ั ันธ์ก ับชาย
กลุม
่ เป้าหมาย : กลุม่ ชายทีม่ เี พศสมพ
้ าด้วยวิธฉ
กลุม
่ ผูใ้ ชย
ี ด
ี และแรงงานข้ามชาติ
้ ทีเ่ ป้าหมาย
พืน
กลุม
่ พน ักงานบริการ
ผูต
้ อ
้ งข ัง คูผ
่ ลเลือดต่าง
: ทุกจ ังหว ัด
้ ทีเ่ ร่งร ัด 33 จ ังหว ัด (กรณีงบฯจาก ัด)
: พืน
ค่าเป้าหมายการ
ต ัวชวี้ ัดผลล ัพธ์ระด ับกรม
ดาเนินงานปี 2558
้ ง
1.ร้อยละของประชากรเยาวชนใชถ
ุ ยางอนาม ัยเมือ
่ มี
70
ั ันธ์ครงล่
เพศสมพ
ั้ าสุดใน 12 เดือนทีผ
่ า
่ นมา
้ื เอชไอวีทไี่ ด้ร ับการร ักษาด้วยยา
2. จานวนผูต
้ ด
ิ เชอ
ต้านไวร ัสฯ (คน)
้ จากปี ก่อนหน้า (กระจายรายเขต)
เพิม
่ ขึน
ั ันธ์
3.อ ัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสมพ
8,000
เท่าก ับค่าม ัธยฐาน
ย้อนหล ัง 5 ปี
้ ทีด
ต ัวชวี้ ัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมาย พืน
่ าเนินการ
ื้ HIVสามารถเข้าถึงการร ักษาด้วยยา
ต ัวชวี้ ัดความสาเร็จ : จานวนผูต
้ ด
ิ เชอ
้ จากปี 2557 (คน)
ต้านไวร ัส เพิม
่ ขึน
ค่าเป้าหมาย
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
800
350
300
900
650
1,000
500
500
500
300
500
400
้ ทีด
 พืน
่ าเนินการ
13
กทม.
1,300
1
8,000
แยกรายเขตบริการสุขภาพ
จานวน
รวมทว่ ั
ประเทศ
(คน)
: 77 จ ังหว ัด
5
้ ร ัง: ว ัณโรค
การป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
situation/strategy
setting
เครือข่าย
มาตรการ
M&E
ค่าเป้าหมาย
-อัตรำควำมสำเร็จของกำร
รักษำวัณโรคตำ่ กว่ำ
เป้ ำหมำย (ร ้อยละ 87)
ี ชวี ต
และอัตรำกำรเสย
ิ สูง
(7.4%)
-กำรเข ้ำถึงฐำนข ้อมูล
์ องผู ้ป่ วย
อิเล็กทรอนิกสข
วัณโรครำยบุคคลและกำร
้
นำไปใชประโยชน์
ตำ่
-ผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ระวัตก
ิ ำร
รักษำมำก่อน มี
ผลทดสอบควำมไวต่อยำ
38.2% (เป้ ำหมำย 90%)
-ห ้อง LAB สคร. ยังผ่ำน
กำรรับรองคุณภำพไม่ครบ
ทุกแห่ง
- H-QTBC ผ่ำนเกณฑ์
<70%
3 อำเภอ
แรกของ
ทุกจังหวัด
ทีม
่ ค
ี วำม
ชุกวัณโรค
สูง
สคร.,
สสจ.,
โรงพยำบำ
ล,
มหำวิทยำ
ลัย,
เรือนจำ,
กทม
กลยุทธ์ “ค ้นให ้
พบ จบด ้วยหำย”
3 มำตรกำร
มำตรกำร1
ค ้นหำวัณโรคเชงิ
ี่ ง
รุกในกลุม
่ เสย
มำตรกำร2
พัฒนำมำตรฐำน
LAB
มำตรกำร 3
พัฒนำคุณภำพ
ระบบบริกำร ดูแล
รักษำ (TB care)
ติดตำมจำก
ระบบบันทึก
ข ้อมูลวัณโรค
รอบ 3 เดือน
บนเครือข่ำย
(Web Entry
of
Aggregated
TB Data)
www.tbthail
and.org/pm
dt/
สำรวจประเมิน
LAB และรพ
โรงพยำบำล
ผ่ำนมำตรฐำน
คุณภำพกำร
ดูแลรักษำวัณ
โรค (H-QTBC)
ร ้อยละ 70
LABสคร.
ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
การป้องกั นควบคุมวั ณโรคเชิ งรุกในพื้นที่เป้าหมาย ปี 58
ร ้อยละของโรงพยำบำลทีผ
่ ำ่ น
มำตรฐำนคุณภำพกำรดูแลรักษำ
วัณโรค (Hospital Quality of
TB Care : H-QTBC)
ผลงำน/ค่ำเป้ ำหมำย รำยเขตสุขภำพ (ร ้อยละ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ภำพ
รวม
ผลงาน 57
70.0 80.0 36.8 25.9 56.7 42.9 64.7 40.7 78.9 65.0 39.3 73.1
55.0
เป้าหมาย 58 (แบบ 1)*
73.5 84.0 42.4 29.8 62.3 49.3 71.2 46.9 82.9 71.5 45.2 73.6
61.3
เป้าหมาย 58 (แบบ 2)
80.0 90.0 46.8 35.9 66.7 52.9 74.7 50.7 88.9 75.0 49.3 83.1
66.6
เป้าหมาย 58 (แบบ 3)
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
หมำยเหตุ : เสนอ แบบ 1,2 และ 3 ให ้ สคร. เลือก
* ค่ำเป้ ำหมำยในแต่ละ เขตสุขภำพ. จะพิจำรณำปรับตำมผลกำรประเมินในปี งปม. 57 (แบบ 1)
โดยค่ำเป้ ำหมำยเพิม
่
5% จำกผลกำรประเมินปี 57 ในกลุม
่ ทีม
่ ผ
ี ลกำรประเมิน ≥70%
10% จำกผลกำรประเมินปี 57 ในกลุม
่ ทีม
่ ผ
ี ลกำรประเมิน 50-69%
15% จำกผลกำรประเมินปี 57 ในกลุม
่ ทีม
่ ผ
ี ลกำรประเมิน ≤ 50%
70
70
70
แผนและการพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRP, HRD, PMS)
situation/strategy
setting
เครือข่าย
มาตรการ
M&E
ค่า
เป้าหมาย
-วิเครำะห์ Gap
ด ้ำนกำรวำงแผนและ
บริหำรกำลังคน
, กำรพัฒนำ
กำลังคนอย่ำงเป็ น
ระบบและต่อเนือ
่ ง,
กำรจัดทำCareer
path, กำรหำ
ทำยำททดแทน,
ควำมผำสุกและ
แรงจูงใจ, ควำมพึง
พอใจของ
ผู ้รับบริกำร,
ฐำนข ้อมูล, กำร
สง่ เสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
HRP : ทุก
หน่วยงำน
HRD :
1) รอง
ผู ้อำนวยกำร/
หัวหน ้ำกลุม
่ /
ผู ้รับผิดชอบ
แผนงำนป้ องกัน
ควบคุมโรคจำก
หน่วยงำน
สว่ นกลำงและ
ภูมภ
ิ ำคทีไ่ ด ้รับ
กำรคัดเลือก
2) บุคลำกรที่
มีควำมพร ้อม
สำหรับกำร
พัฒนำใน
ต่ำงประเทศ
HRM : บุคลำกร
กรมควบคุมโรค
ภำยนอกกรม :
สำนักงำน ก.พ./
สำนักงำน ก.พ.ร./
สงป./
ี ลำง/
กรมบัญชก
สธ.ฯลฯ
ภำยในกรม :
ส.คกก.ผู ้ทรงฯ
- กองแผนงำน/
กพร./กองคลัง/
สลก./หน่วยงำนที่
เกีย
่ วข ้อง
- กลุม
่ พัฒนำ
องค์กรของ
หน่วยงำน/กลุม
่
บริหำรทั่วไปของ
หน่วยงำน
1. กำรวิเครำะห์
อัตรำกำลัง
2. กำรจัดทำ
แบบบรรยำย
ลักษณะงำน
(Job
Description)
3. กำรพัฒนำ
สมรรถนะ
บุคลำกรเพือ
่
สนับสนุนกำร
ดำเนินกำร
ป้ องกันควบคุม
โรค
4.พัฒนำระบบ
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HRM)
ให ้ได ้มำตรฐำน
โปร่งใส เป็ น
ธรรม
1. กำรติดตำมจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
2. กำรรำยงำน
ควำมก ้ำวหน ้ำของกำร
ดำเนินงำนตำมระบบที่
กรมกำหนดทุกเดือน /
ทุกไตรมำส
3. กำรสำรวจควำม
คิดเห็น / กำร
ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนจำก
ผู ้รับบริกำรและผู ้มีสว่ น
ี
ได ้สว่ นเสย
กำร
ดำเนินงำน
บริหำร
ทรัพยำกร
บุคคล
และกำร
พัฒนำ
สมรรถนะ
บุคลำกรกรม
ควบคุมโรคมี
ิ ธิภำพ
ประสท
แผนการดาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี งบประมาณ 2558
โครงการหลักที่
13
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ในกรม
• พ ัฒนา
บุคลากร
กรม เพือ
่
ตอบสนอง
ภำรกิจกรม
• พ ัฒนา
ระบบ HR
เพือ
่
ยกระดับ
คุณภำพกำร
ดำเนินงำน
• เข ้ำร่วม
กิจกรรมฯ
• วิเครำะห์/
ทบทวน/
เสนอแนะ/
กำหนด
แนวทำง
• ดำเนินงำน
• สรุป
รำยงำนผล
HRP
HRD
PMS
โครงการ / กิจกรรม
(ต.ค. – ธ.ค.57)
งบประมาณ
1) จ ัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทร ัพยากรบุคคลกรมฯ ปี
58-62 (Action Plan)
400,000
2) โครงการจ ัดทาแบบบรรยายล ักษณะงาน (JD)
370,000
3) โครงการสร้างภาวะผูน
้ าด้านการควบคุมโรค (LDC)
1,685,000
ั
4) โครงการพ ัฒนาศกยภาพผู
บ
้ ริหารหน่วยงาน (CEO)
801,000
5) โครงการพ ัฒนาผูน
้ าด้านการบริหารงานป้องก ันควบคุม
โรค (EDC)
6) โครงการพ ัฒนาสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่
1,148,500
250,000
ี
7) โครงการจ ัดทาแผนพ ัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชพ
(CDP)
98,500
8) ทบทวน /จ ัดทาหล ักเกณฑ์ฯ PMS ปี 58 / ปร ับปรุงและ
ขยายผล PMS แบบ online (หน่วยงานนาร่อง)
90,000
โครงการ 9,454,965
รวม
4,843,000
(51.22%)
รายละเอียดต ัวชวี้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของบุคลากรของกรมควบคุมโรคมีสมรรถนะตามเกณฑ์
ทีก
่ าหนด Competency (ร้อยละ 80)
2.จานวนบุคลากรทีผ
่ า
่ นหล ักสูตร LDC (29 คน)
3.จานวนบุคลากรทีผ
่ า
่ นหล ักสูตร EDC (30 คน)
• ศูนย์ราคากลาง online
• ระบบควบคุมภายใน
• ระบบตรวจสอบภายใน
• เครือข่ายพ ัสดุ
• หล ักเกณฑ์การแต่งตงโยกย้
ั้
ายที่
โปร่งใส เป็นธรรม
• ระบบประเมินผูบ
้ ริหาร
ั ัดจ ัดให้ม ี
• ให้ทก
ุ หน่วยงานในสงก
่ เสริมค่านิยมหล ักของ
กิจกรรมสง
กรมควบคุมโรค และ 12 ค่านิยม
หล ักของคนไทย
หลักสูตรพัฒนำผู ้บริหำร
กรรมกำรจิตตปั ญญำ
15
ระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
situation/
strategy
setting
เครือข่าย
มาตรการ
M&E
ค่าเป้าหมาย
1.กลุม
่
พัฒนำ
องค์กร
2.กลุม
่
ยุทธศำสตร์
และพัฒนำ
องค์กร
ภำยนอกกรม :
สำนักงำน ก.พ./
สำนักงำน
ก.พ.ร./สงป./
ี ลำง/
กรมบัญชก
สธ.ฯลฯ
ภำยในกรม :
ส.คกก.ผู ้ทรงฯ
- กอง
แผนงำน/กพร./
กองคลัง/สลก./
หน่วยงำนที่
เกีย
่ วข ้อง
- กลุม
่ พัฒนำ
องค์กรของ
หน่วยงำน/กลุม
่
บริหำรทั่วไปของ
หน่วยงำน
1.พัฒนำระบบบริหำร และ
กลไกในกำรตรวจสอบ
ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช ้
ั เจนมี
อำนำจให ้เหมำะสมชด
ิ ธิภำพ โดยเน ้นกำร
ประสท
ื้ จัดจ ้ำงทีโ่ ปร่งใส
จัดซอ
2.ปลูกและปลุกจิตสำนึก
ื่ สต
ั ย์
ค่ำนิยมควำมซอ
รับผิดชอบและต่อต ้ำนกำร
ทุจริตในทุกรูปแบบ และสร ้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัต ิ
รำชกำรของบุคลำกรกรม
ควบคุมโรค และกำรปฏิบัต ิ
ตำมประมวลจริยธรรมอย่ำง
เคร่งครัด
3.พัฒนำสมรรถนะและขีด
ควำมสำมำรถควำมรู ้ในด ้ำน
กฎหมำยและระเบียบที่
เกีย
่ วข ้องในกำรปฏิบัตงิ ำน
และกำรป้ องกันกำรทุจริต
- กำร
ประเมินผล
ควำมพึง
พอใจ/ ควำมรู ้
ควำมเข ้ำใจ
- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน
- ติดตำมกำร
รำยงำนตำม
ยุทธศำสตร์ท ี่
6
- รำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
ในระบบ
estimates
รำยไตรมำส
ระดับ
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
ของกรม
ควบคุมโรค
(ระดับ 5)
่ นร่วมขอภาคีเครือข่ายทุกภาคสว
่ น
สน ับสนุนการมีสว
(Multi-sectoal cooperation)
situation/
strategy
setting
เครือข่าย
มาตรการ
M&E
บูรณำกำร
เข ้ำกับ
ระบบ
สุขภำพ
อำเภอ
(DHS)
เพือ
่
ป้ องกัน
ควบคุมโรค
ในพืน
้ ที่
เป็ นไปใน
ทิศทำง
เดียวกัน
ี่ ง/อำเภอ
พืน
้ ทีเ่ สย
ี่ งต่อกำรเกิด
เสย
โรคและภัยสุขภำพ
ได ้แก่
อำเภอทีผ
่ ำ่ นเกณฑ์
คุณลักษณะ แต่
เกิดโรคระบำด หรือ
มีอบ
ุ ัตก
ิ ำรณ์สงู
อำเภอทีไ่ ม่ผำ่ น
เกณฑ์คณ
ุ ลักษณะ
อำเภอทีส
่ ำนัก
สถำบัน และ สคร.
กำหนดว่ำเป็ นพืน
้ ที่
ี่ ง
เสย
•กลุม
่ งำนพัฒนำ
ภำคีเครือข่ำย
ของ สคร.
• กลุม
่ งำน
ควบคุมโรคของ
สสจ.
• องค์กร
ปกครองสว่ น
ท ้องถิน
่
1. พัฒนำ
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือ
ื่ สำรเชงิ รุก
2. สอ
3. พัฒนำ
ศักยภำพกำร
ติดตำมประเมิน
ผลเชงิ คุณภำพ
1. ประเมิน
ตนเอง (Self –
assessment)
่
2. สุม
ประเมินผลใน
อำเภอพืน
้ ที่
ี่ ง
เสย
(เป้ ำหมำย)
3. รำยงำน
ควำมก ้ำวหน ้ำ
กำรดำเนินงำน
ตำมแบบ
รำยงำน SAR ใน
ระบบ
EstimatesSM
ค่าเป้าหมาย
ร ้อยละของ
อำเภอทีผ
่ ำ่ น
เกณฑ์
คุณลักษณะ
ควบคุมโรค
เข ้มแข็งแบบ
ยั่งยืน (ร ้อยละ
80)
ต ัวชวี้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
หน่วยว ัด
ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ร ้อยละของอำเภอทีผ
่ ำ่ นเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะ
ควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืน
ร ้อยละ
80
80
90
90
90
สคร.1 ( มีอำเภอทัง้ หมด 29 อำเภอ)
จำนวน
23
23
26
26
26
สคร.2 ( มีอำเภอทัง้ หมด 41 อำเภอ)
จำนวน
33
33
37
37
37
สคร.3 ( มีอำเภอทัง้ หมด 69 อำเภอ)
จำนวน
55
55
62
62
62
สคร.4 ( มีอำเภอทัง้ หมด 62 อำเภอ)
จำนวน
50
50
56
56
56
สคร.5 ( มีอำเภอทัง้ หมด 88 อำเภอ)
จำนวน
70
70
79
79
79
สคร.6 ( มีอำเภอทัง้ หมด 134 อำเภอ)
จำนวน
107
107
121
121
121
สคร.7 ( มีอำเภอทัง้ หมด 100 อำเภอ)
จำนวน
80
80
90
90
90
สคร.8 ( มีอำเภอทัง้ หมด 54 อำเภอ)
จำนวน
43
43
49
49
49
สคร.9 ( มีอำเภอทัง้ หมด 47 อำเภอ)
จำนวน
38
38
42
42
42
สคร.10(มีอำเภอทัง้ หมด 103 อำเภอ)
จำนวน
82
82
93
93
93
สคร.11(มีอำเภอทัง้ หมด 74 อำเภอ)
จำนวน
59
59
67
67
67
สคร.12(มีอำเภอทัง้ หมด 77 อำเภอ)
จำนวน
61
61
69
69
69
เกณฑ์การประเมิน “DHS/DC” ปี 2558
คุณล ักษณะ
คะแนน
คะแนน
(ปี 57)
40
10
20
3. มีการวางแผน กาก ับติดตามและประเมินผลการควบคุม
โรคและภ ัยสุขภาพ
-
10
4. มีการระดมทร ัพยากรหรือการสน ับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องเป็นรูปธรรม
-
10
5. มีผลสาเร็ จของการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพที่
สาค ัญ
60
50
5.1 โรคทีส
่ าค ัญตามนโยบายกสธ. 2 เรือ
่ ง
เรือ
่ งละ 20 คะแนน
30
20
้ ที่ 3 เรือ
5.2 โรคและภ ัยภ ัยสุขภาพทีเ่ ป็นปัญหาในพืน
่ ง
เรือ
่ งละ 10 คะแนน
30
30
100
100
1. มีคณะกรรมการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
2. มีระบบระบาดวิทยาทีด
่ ใี นระด ับอาเภอ
รวม
้ ลจากการประเมินผ่านบ ันไดขนที
หมายเหตุ: คุณล ักษณะข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 ใชผ
ั้ ่ 3 ของทุกองค์ประกอบของ รสอ.
Q&A