แนวคิดเขตบริการสุขภาพ Regional Service Provider

download report

Transcript แนวคิดเขตบริการสุขภาพ Regional Service Provider

( AH B)
เขตบริการสุขภาพ
ทิศทางการทางานในปี 2558
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์
หลักการ
1
ขนาดพืน้ ที่ที่เหมาะสม
4-8 จังหวัด, 4-6 ล้านคน
(Economy of Scale, Scope, Speed)
2
การส่งตอไร
รอยต
อ
่
้
่ (ลดการปฏิเสธการส่งตอ)
่
3
การเพิม
่ คุณภาพ, ประสิ ทธิภาพ (ใช้ทรัพยากรรวม
ลดตน
่
้
4
การกระจายอานาจจากส่วนกลาง บริหารรวม
บริการรวม
่
่
5
6
การสรางกลไกที
ม
่ เี อกภาพระหวาง
ผู้ซือ
้ บริการ ผู้ให้บริการ
้
่
และผู้กากับดูแล
เพิม
่ การเขาถึ
าเที
้ งบริการของประชาชนอยางเท
่
่ ยมกัน
บรรยายโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะกรรมการกากับทิศทางนโยบายการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
(รองปลัดฯวชิระ + CSO ทุกเขต + ประธาน
คณะกรรมการกากับทิศทางนโยบายฯ ระดับเขต
SP 10 สาขา)
(CSO เขต + CSO จังหวัด + ประธาน SP 10
สาขา ระดับเขต)
SPB
จังหวัด
(คป
คณะกรรมกา
สจ.)
ประสานงานระดับ
อาเภอ (คปสอ.)
DHS : UCARE
(CSO ทุกจังหวัด + ประธาน SP 10 สาขา ระดับ
DHS : คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ
การ
จังหวั
ด)
สุขภาพระดับอาเภอ
บรรยายโดย นพ.วชิระ
NCD
5 สาขา
หลัก
ทันตก
รรม
ไต
ตา
ทารกแรก
เกิด
จิตเวช
ั เิ หตุ
อุบต
UNITY
COMMUNITY
APPRECIATION
RESOURCE
ESSENTIAL
(รพ.สต. อสม. อปท. วิสาหกิจชุมชน ภาค
ประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน)
มะเร็ง
▪
▪
▪
▪
▪
คณะกรรมการกากับทิศทางนโยบายฯ
จังหวัด
ระดับจังหวัด
หัวใจ
หลอด
เลือด
Monitoring & Evaluation
Board of
CEO
ระดับ
Service
กระทรวง
Provider
Board ระดับ
คณะกรรมกา
ประสานงานระดั
บ
เขต
PP / 5 กลุมวั
่ ย / ปฐมภูม ิ / องค ์
เพ็งจันรวม
ทร ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Seamless Service Network
Management
EC
Self Contained
3
Referral Cascade
Management System
2
Economy of scale
and competency
1
“เขตบริการสุขภาพ”
: จัดบริการสาหรับประชาชน
4-5 ลานคน
โดยเน้นบริการ
้
ตาม Service Plan
10 สาขา พัฒนาปฐมภูม ิ
สมบูรณ ์
RS แบบครอบคลุมพัฒนาทุตยิ ภูม ิ
ทีส
่ าคัญจาเป็ นให้เบ็ดเสร็จใน
เขตบริการสุขภาพทุกระดับ
ณภาพมาตรฐาน
RS ดวยคุ
้
จัดปัจจัยสนับสนุ น คน เงิน
ของ
ทีเ่ พียงพอพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ภายใต้ คกก.เขตบริการ
สุขภาพ
SELF CARE
AREA HEALTH BOARD
บรรยายโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เขตบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช.
กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการอานวยการเขตสุขภาพ
Regional Health Directing Board
Regulator + System Supporter
สปสช.เขต
เขตสุขภาพ
Purchaser
กลไกสนับสนุ นการบริหารเขต Regional Public Health Board
สุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขเขต
บทบาท Regulator ใน
พืน
้ ที่
ศูนยวิ์ ชาการ
•ระดับเขต
•ระดับจังหวัด(สสจ.)
•ระดับอาเภอ
(สสอ.)
สถานพยาบาล
สังกัด กสธ.
สสจ.
รพศ.
รพท.
รพช.
รพ.ของ
กรม
วิชาการ
รพ.
สต.
สถาน
พยาบาล
รัฐนอก
กสธ.
สถาน
พยาบาล
เอกชน
อปท.
อปสข.
(สปสช.)
อปท.
สสส.
สนง.
ประกันสั งคม
ระบบ จังหวัด
ความคุ้มครอง
ด้านสุขภาพ
อื่นๆ
(ในอนาคต)
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ
้
ระดับ
รพศ. (A)
รพท. (S)
รพท. ขนาดเล็ก (M1)
จานวน
33
48
35
รวม
ระดับ ตติยภูม ิ 116 แหง่
รพช. แมข
(M2)
่ าย
่
91
ระดับ ทุตย
ิ ภูม ิ 774 แหง่
รพช.ขนาดใหญ่ (F1)
73
รพช.ขนาดกลาง (F2)
518
รพช.ขนาดเล็ก (F3)
35
รพช.สรางใหม
้
่
ศสม.
รพ.สต.
สสช
57
226
9750
198
ระดับ ปฐมภูม ิ 10,174
แหง่
กระทรวง
สาธารณสุ
สานักงาน ข
สานักงานเขตบริการ
สุขภาพ
CEO
ประสานงาน
สาธารณสุ
(แกนคื
อ ข
สบ
รส.)
สานักงานเขต
บริการสุขภาพ
พัฒนา
ยุทธศาสต
ร์
พัฒนา
ระบบ
บริการ
CIO
CSO
COO
บริหาร
ทรัพยากร
CFO
CHRO
บริหาร
ทัว่ ไป
กรรมการเขตบริการสุขภาพ
1. นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. ในเขต
บริการสุขภาพทุกคน
2. ตัวแทน ผอ.รพช. ผอ.รพสต.
3. ผอ.รพ.ของกรมวิชาการ ในเขต
บริการสุขภาพ
1. กาหนดรูปแบบวิธก
ี ารจัดเครือขายบริ
การพัฒนา
่
4. ผอ.รพ.นอกสั งกั
ด สธ./อปท./
ระบบบริ
การสุขภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒภ
ิ าคประชาชน
2. อนุ มต
ั แ
ิ ผนยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร แผน
จัดสรรทรัพยากร
3. ให้ความเห็ นชอบตอข
่ อเสนอ
้
- แตงตั
ความดี ความชอบ ที่
่ ง้ โยกยาย
้
เกินอานาจของจังหวัด
- ออกคาสั่ ง/ระเบียบ(การเงิน/บุคคล)
- แตงตั
่ รึกษา/ค.อนุ กรรมการ/คท.
่ ง้ คกก.ทีป
การบริหาร
•
รวม
่
พัฒนาระบบและจัดทาแผนพรอม
้
ทัง้ ดาเนินการบริหารรวมอย
างมี
่
่
ธรรมาภิบาล โปรงใส
่
ตรวจสอบได
4 าลั
ดาน
การบริใน
้ หารก
้ งคนคือ
รวม
การบริ
หารงบประมาณ
่
ร
วม
่
การบริ
หารการลงทุน
รวม
่ การบริหารจัดซือ้
จัดจ้างรวมโดยเฉพาะยา
่
่ ใิ ช่ยา
และเวชภัณฑที
์ ม
การจัด
พัฒนาระบบบริการ 10 สาขา
บริการรวม
่
และยกระดับ
และพั
ฒ
นาขี
ด
ความสามารถของ
ตัง้ คณะทางานพัฒนาระบบบริการ
สถานบริ
10
สาขา การ
จัดทาแนวทางการดาเนินงานตาม
นโยบายการพัฒนาระบบบริการโดย
ดระบบบริกาเนิ
ารร
จัการจั
ดทาแผนและด
นวม
่ การตาม
แผนพัฒนาระบบบริการ
จั
ดทสาขา
าแผนและดาเนินการตามแผน
10
เป้าหมาย ตัวชีว้ ด
ั
และมาตรการ
ในยุ
ทธศาสตรกระทรวงและเขต
ติ
ดตามและประเมิ
์ นผลการดาเนินงาน
ทุ
กไตรมาส
ประเมิ
นผลลัพธจากการ
์
SERVICE PLAN และ DHS
Secondary
Care
Primary
Care
NCD
ไต
5 สาขา
หลัก
ทันตกรรม
ั เิ หตุ
อุบต
ทารกแรก
เกิด
จิตเวช
ตา
Tertiary
Care
หัวใจ
หลอด
เลือด
มะเร็ง
VISION
“ประชาชนเข้าถึงบริการที
ไ่ ดมาตรฐานโดยเครื
อขายบริ
การ
้
่
เชือ
่ มโยงไรรอยต
อสามารถบริ
การเบ็ดเสร็จภายในเครือขาย
้
่
่
บริการประสานชุมชน Self Care”
การบริหารรวมและบริ
การรวม
่
่
โดยการบริหารจัดการของเขต
บริก/ารสุ
ภาพ
PP
5 ขกลุ
มวั
่ ย / ปฐมภูม ิ / องค ์
รวม
DHS : UCARE ; Unity / Community / Appreciation
/Resource / Essential
ทิศทาง-เป้าหมาย
•
•
•
•
•
•
การพัฒนาศักยภาพ : เพือ
่ ลดการนอน
โรงพยาบาลในกลุมที
บ
่ ่ RW<0.5 ในแตละระดั
่
เป้าหมาย
A< 15%, S< 25%, M1<35%, F < 45%
CMI : A >1.6, S>1.2, M1>1.0, M2>0.8, F>0.6
การบริหารเตียง/ห้องผาตั
น
่ ด รวมกั
่
รอยละของอ
าเภอทีม
่ ี DHS ทีเ่ ชือ
่ มโยงกับปฐม
้
ภูมแ
ิ ละทองถิ
น
่ อยางมี
คุณภาพ มากกวา่ 50 %
้
่
KPI. ตาม Service Plan
กรมกับเขตบริการสุขภาพ
ความเชือ
่ มโยงการทางานระหวางส
่ ่ วนกลางและเขต
สุขภาพในระยะเปลี
ย
่ นผาน
ติดตามประเมินผลจากผลจากภายนอก
่
กระทรวงสาธารณสุข
านักงานประสานงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรผ์ านส
่
และตัวชีว้ ด
ั
กลไกการบริหาร : คปสข.
สานักงานปลัดฯ
สนับสนุนการทางานของเขตสุขภาพ
(คน เงิน ของ)
ติดตามประเมินผล
สานักงานเขต ภายในและเสนอ
การให้ความดี
สุขภาพ
ความชอบ
บทบาท Regulatorในพื
น
้ ที่
สานักงานประสานงาน
สาธารณสุข
บุคลากรเพือ
่ สนับสนุนการทางานของเขตสุขภาพ
ต้นสั งกัด
กรมวิชาการตางๆ
่
ทางานรวมกั
นในการกาหนดนโยบาย
่
สานักงานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรสาธารณสุ
ข
์
ศูนยวิ
์ ชาการ
กลุมผู
่ ้ให้บริการ
รพศ.
รพท.
รพช.
หน่วย
บริการ
ของ
กรม
วิรพ.สต.
ชาการ
กรมกับเขตบริการสุขภาพ
1.
บูรณาการยุทธศาสตร์ 15 ประเด็น
•
5 กลุ่มวัย
•
การควบคุมโรค
คุ้มครองผูบ้ ริโภค
•
•
•
สิ่งแวดล้อม
ปฐมภูมิ
•
ทุติยภูมิและตติยภูมิ
ยาเสพติด
•
สาธารณสุขชายแดนใต้
•
ต่างประเทศ
•
พัฒนาบุคลากร
•
บังคับใช้กฎหมาย
•
กรมกับเขตบริการสุขภาพ
2. บทบาทของ National Health Authority
1. การกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศ บนข้อมูล
และฐานความรู้
2. การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
3. การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
4. การกาหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่างๆ
5. การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
6. การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็ นเครื่องมือพัฒนาและดุแล
สุขภาพประชาชน
7. การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ
8. การกากับดุแล ติดตามและประเมินผลของภาครัฐ ท้องถิ่น และ
เอกชน
กรมกับเขตบริการสุขภาพ
3. ร่วมเป็ นส่วนหนึ ง่ ของเขตในประเด็น



ค้นหาปัญหา : ประเภท ขนาด สถานที่ ความยุ่งยาก
ซับซ้อน – ชี้เป้ า
สนับสนุนการแก้ไข : เชิงวิชาการ เน้ น ผูป้ ฏิบตั ิ ผ่าน
งบปกติ/บูรณาการ - โค้ช
ประเมินผล : บอกสภาพปัญหาที่ดาเนินไปใน
ช่วงเวลา ด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่เน้ นการรายงาน –
M&E
เขตสุขภาพประชาชน
เขตสุขภาพประชาชน
โครงสร้าง
1.การสร้างเสริมสุขภาพและการป้ องกันโรค
2.ระบบบริการปฐมภูมิระดับอาเภอ
3.การพัฒนาระบบการเงินการคลัง
4.การกระจายกาลังคนอย่างเท่าเที ยม
5.การบริหารจัดการ

เขตสุขภาพประชาชน

การจัดการปัญหาเฉพาะพืน้ ที่
อีสาน : มะเร็งตับ
กลาง : ท้องไม่พร้อม
ฯลฯ
เขตสุขภาพประชาชน




เน้ นการทางานร่วมกันทุกภาคส่วน ร่วมคิด
ร่วมชี้ทิศทาง
ไม่ใช่เขตอานาจหรือเขตบริหาร ไม่มี
โครงสร้างใหม่
นพ.ณรงค์ศกั ด์ ิ อังคะสุวะพลา หัวหน้ า
คณะทางาน
ธันวาคม 2557 เสนอ สช
ขอบคุณในความห่วงใย
ประชาชน
Thank you for your attentions