23314-10 - กองทัพเรือ

download report

Transcript 23314-10 - กองทัพเรือ

แผนยุทธศำสตร์ ทร.
ั แก ้วนิล
น.อ.เมธีชย
รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมำณ สปช.ทร.
1
4/8/2015
ควำมเป็ นมำของแผนยุทธศำสตร์ ทร.
 คำรับรองฯ ปี 2550
ี้ ัด 13.3 ถ่ำยทอดเป้ ำหมำยองค์กรสูร่ ะดับบุคคล
 ตัวชว
 ทร.อนุมัต ิ แผนยุทธศำสตร์ ทร.(เพือ
่ พลำง)
 คำรับรองฯ ปี 2551
ี้ ัด 12 PMQA หมวด 2 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์
 ตัวชว
 ทร.อนุมัต ิ แผนยุทธศำสตร์ ทร. 51-54
 คำรับรองฯ ปี 2552
ี้ ัด 12 PMQA หมวด 2 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์
 ตัวชว
 ทร.อนุมัตแ
ิ ผนยุทธศำสตร์ ทร. 51-54
2
4/8/2015
ลักษณะสาคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
1. การนา
องค์กร
7. ผลลัพธ์
การดาเนินการ
3. การให้ความสาคัญ
กับผูร้ บั บริการและ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
6. การจัดการ
กระบวนการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
3
The Family of Plans
ยุทธศาสตร์ความมน
่ ั คงแห่งชาติ
National Security Strategy
ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม
Defense / Military Strategy
ยุทธศาสตร์ กองท ัพเรือ (10 ปี )
RTN Strategy
แผนบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบ ัติราชการ 4 ปี กห.
แผนปฏิบ ัติราชการ ประจาปี กห.
แผนยุทธศาสตร์กองท ัพเรือ
แผนปฏิบ ัติราชการ 4 ปี ทร.
แผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ทร.
โครงสร้างกาล ังรบ
Force Structure
4
สัมมนำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ กองแผนและจัดทำงบประมำณ
สำนักงำนปลัดบัญชีทหำรเรือ
แผนปฏิบ ัติราชการ 4 ปี นขต.ทร.
แผนปฏิบ ัติราชการ ๔ ปี นขต.ทร.
แผนปฏิบ ัติราชการประจาปี นขต.ทร.
ราชการประจาปี .
4/8/2015
งบประมาณแบบมุง
่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
Outcome
Output
Process
Input
ผลลัพธ์
ผลผลิต
เป้ ำหมำยกำรให ้บริกำร
Service Delivery
เป้าประสงค์
ต ัวชวี้ ัด
โครงกำร*
ต ัวชวี้ ัด
กิจกรรม
ต ัวชวี้ ัด
งบประมาณ/ทร ัพยากร
ต ัวชวี้ ัด
* โครงกำร เทียบเท่ำผลผลิตตำมควำมหมำยของสำนั กงบประมำณ
5
ั มนำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ กองแผนและจัดทำ
สม
ี หำรเรือ
งบประมำณ สำนักงำนปลัดบัญชท
4/8/2015
การพ ัฒนาวิธก
ี ารงบประมาณ ทร.
กองท ัพเรือ
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบต
ั งิ ำน
กำรกำหนดยุทธศำสตร์ และ
โครงสร ้ำงกำลังรบ ๑๐ ปี
ข ้ำงหน ้ำ
นโยบำย ทร./
นโยบำย ผบ.ทร.
ÊÃØ»ÀҾǧÃͺ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃ
การวางแผน
กำกับดูแล รวบรวม
ผลกำรปฏิบต
ั งิ ำนของ
นขต.ทร. และหน่วย
เฉพำะกิจ
รำยงำนประเมินผล
กำรปฏิบต
ั งิ ำนตนเอง
Level 1
กำรปฏิบต
ั งิ ำนของ
นขต.ทร.และหน่วย
เฉพำะกิจ Level 1
แผนยุทธศาสตร์
กองท ัพเรือ
ตัวชวี้ ด
ั ค่ำเป้ ำหมำย
Level 0
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำร
วำงแผนงบประมำณและ
กำรจัดสรรงบประมำณ ทร.
ตัวชวี้ ด
ั ค่ำเป้ ำหมำย
Level 1
กระบวนกำร
พิจำรณำ
แบ่งสรร/จัดสรร
งบประมำณประจำปี
แผนปฏิบต
ั ริ ำชกำรประจำปี
รักษำงำนเดิม (As Is)
นขต.ทร.และหน่
ว
ยเฉพำะ
งำนริเริม
่ ใหม่ (To Be)
ั มนำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ กองแผนและจั
สม
ดทำ
กิ
จ
Level 1
ี หำรเรือ
งบประมำณ สำนักงำนปลัดบัญชท
6
ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรด ้ำน
ต่ำงๆ
แผนกลยุทธ์ ๑๐ ด ้ำน
แผนทีย
่ ท
ุ ธศำสตร์
ระด ับยุทธศาสตร์
Strategic
Planning
ี่ ง
+ วิเคราะห์ความเสย
ี่ ง ทร.
แผนบริหารความเสย
Level 0
แผนทีย
่ ท
ุ ธศำสตร์ นขต.ทร.
และหน่วยเฉพำะกิจ Level 1
แผนปฏิบต
ั ริ ำชกำร ๔ ปี
นขต.ทร.และหน่วยเฉพำะกิจ
แผนปฏิบ ัติงาน
Action Plan
Level 1
ร่ำงแผนปฏิบต
ั ริ ำชกำร
ประจำปี นขต.ทร.และหน่วย
เฉพำะกิจ Level 1
+ แผนบริหารความ
ี่ ง
เสย
+ การควบคุมภายใน
4/8/2015
กองทัพเรือ จะต้องเป็ นกองทัพเรือชัน้ นำในภูมิภำคด้วยขนำดของกำลังรบทีส่ มดุล
ทันสมัย ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรทีเ่ น้ นคุณภำพเป็ นสำคัญ
พ ันธกิจ
๑.จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบกำรสง่ กำลังบำรุงทีส
่ มดุล กะทัดรัด และ
ทันสมัย เพือ
่ ดำรงขีดควำมสำมำรถให ้มีควำมพร ้อมรบในกำรป้ องกันประเทศและคุ ม้ ครอง
รักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
๒.ใชก้ ำลังทหำรเพือ
่ กำรรักษำอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ถวำยควำม
ปลอดภัย และเทิดพระเกียรติสถำบันพระมหำกษั ตริย ์ รวมทัง้ ปฏิบัตภ
ิ ำรกิจทำงทหำรอืน
่
ตำมทีไ่ ด ้รับมอบ
๓.ใชศ้ ักยภำพและขีดควำมสำมำรถของกองทัพ สนั บสนุนรัฐบำลในกำรพัฒนำประเทศ
กำรแก ้ไขปั ญหำสงั คม กำรชว่ ยเหลือประชำชน และกำรบรรเทำสำธำรณภัย
๔.บริหำรจัดกำรกองทัพภำยใต ้กรอบกำรบริหำรกิจกำรบ ้ำนเมืองทีด
่ ี
7
4/8/2015
ผลผลิตกองทัพเรือ
๑.การถวายความ
ปลอดภ ัย การถวาย
พระเกียรติและปฏิบ ัติ
ตามพระราชประสงค์
และเทิดทูนสถาบ ัน
พระมหากษ ัตริย ์
๒. กาล ังรบมีความ
ท ันสม ัยและสมดุลสอดคล้อง
ก ับสภาวะแวดล้อมด้านความ
มนคง
่ั
๓. การ
้ องท ัพเรือ
๕.การใชก
แก้ปญ
ั หา ๓
สน ับสนุนนโยบาย
้ าล ังทีม
๔. การใชก
่ ี
จ ังหว ัด
ต่างประเทศ
ความพร้อมในการร ักษา และเสริมสร้างความร่วมมือ
ชายแดน
อธิปไตยและ
ภาคใต้
ด้านความมนคงท
่ั
งในระด
ั้
ับ
ผลประโยชน์
ภูมภ
ิ าค องค์กรระหว่าง
ของชาติ
ประเทศและ
กองกาล ังนานาชาติ
กระบวนการภายใน
พิท ักษ์ร ักษาและ
เทิดทูนสถาบ ัน
พระมหากษ ัตริย ์
๒.๑ เตรียมการและพ ัฒนา
กาล ังรบให้มค
ี วามพร้อมและ
ท ันสม ัย โดยสอดคล้องก ับ
สภาวะแวดล้อม
๖. การสน ับสนุน
ร ัฐบาลพ ัฒนา
ประเทศ
และ ปฏิบ ัติภารกิจ
อืน
่ ๆ
ตามทีร่ ัฐบาล
มอบหมาย
๒.๒ การบ ังค ับบ ัญชา
และการควบคุมการใช ้
กาล ังรบ
๒.๔ ผลิตและ
๒.๓ สามารถใช ้
จ ัดเตรียมกาล ังรบ
ยุทโธปกรณ์
และสงิ่ อุปกรณ์ได้ตามที่
กาหนด การป้องก ันประเทศและการร ักษาความ
การพ ัฒนาประเทศ
และการแก้ไขปัญหา
ของชาติ
มน
่ ั คงของร ัฐ
ทุนมนุษย์และทุนกาล ังรบ
๒.๕ กาล ังพลมีขว ัญและคุณภาพชวี ต
ิ
ทีด
่ เี หมาะสมก ับสภาวการณ์
การบริหารจ ัดการ
การบริหารจ ัดการ
๒.๖ สร้างงานวิจ ัยและพ ัฒนาให้
สามารถใชเ้ ป็นแนวทางการผลิต/จ ัดหา
ยุทโธปกรณ์และแก้ปญ
ั หาต่างๆของ ทร.ให้
สอดคล้องก ับสภาวะแวดล้อม
๒.๗ ทร.เป็นองค์การทีไ่ ด้ร ับการยกระด ับการปฏิบ ัติงานมุง
่ สู่ 4/8/2015
การเป็นองค์การทีม
่ ข
ี ด
ี สมรรถนะสูงและเป็นกองท ัพเรืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Navy)
ั
เพือ
่ ข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ ทร.ให้เกิดผลสมฤทธิ
ส
์ ง
ู สุด
8
ระบบการถ่ายทอด cascading
คณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรกลัน
่ กรองกำรวำงแผนและจัดสรรงบประมำณ ทร. (Level 0)
Strategy Map
Level 0
การว ัด
ติดตาม
ประเมิน
กิจกรรมหลัก
BA:
Budget Activity
กิจกรรม
มาตรฐาน
Strategy Map
Level 1
กิจกรรมรอง/รองย่อย
BSA/BSSA:
Budget Sub-Activity
งบประมำณ ทร.
การแบ่งสรร
งบประมาณ
งบประมำณของหน่วย
แผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของหน่วยต่างๆ (Level 1)
9
4/8/2015
Strategy Map Cascading
เป้ ำประสงค์ ทร.
1.
cascading
เป้ ำประสงค์ยอ
่ ย
1.1
- ตัวชวี้ ด
ั
- ค่ำเป้ ำหมำย
Strategy Map
Level 0
เป้ ำประสงค์ยอ
่ ย
1.2
- ตัวชวี้ ด
ั
- ค่ำเป้ ำหมำย
Strategy Map
Level 1
เป้ ำประสงค์ 1.1.1
หน่วย A
- ตัวชวี้ ด
ั
- ค่ำเป้ ำหมำย
10
เป้ ำประสงค์ 1.1.1
หน่วย B
เป้ ำประสงค์ 1.1.2
หน่วย B
- ตัวชวี้ ด
ั
- ค่ำเป้ ำหมำย
- ตัวชวี้ ด
ั
- ค่ำเป้ ำหมำย
เป้ ำประสงค์ 1.1.3
หน่วย B
- ตัวชวี้ ด
ั
- ค่ำเป้ ำหมำย
4/8/2015
Breakthroughs Improvement
As Is
To Be