Document 7676869

download report

Transcript Document 7676869

ระบบหลักประกันสุขภาพประเทศต่างๆ
และการบริหารเขตสุขภาพ
ทพ. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
เขต 12 สงขลา
รายชือ
่ ประเทศทีไ
่ ด้รับการทบทวนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Canada
UK.
South Korea
Taiwan
Australia
Denmark
Sweden
Finland
USA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
นพ. วิทยา ตันสุวรรณนนท์
นพ. ถาวร สกุลพานิช
นพ. สัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์
นพ. ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์
นพ. ชลอ ศานติวรางคณา
พญ. ขจีรัตน์ ปรักเอโก
ทพ. กวี วีระเศรษฐกุล
ทพ. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
รูปแบบการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
ประเทศ
รูปแบบ
โครงสร้างการบริหาร
จัดการ
Canada
Tax-based system:
13 Single-payer
universal insured
service systems
รัฐบาลกลางออกนโยบาย
กาหนดมาตรฐานระบบ ควบคุม
กลไกราคายา
รัฐบาลจังหวัดบริหารจัดบริการ
ผ่าน RHA
จังหวัดจัดตัง้ Regional
UK.
Tax-based system
-Department of Health
กาหนดภาพรวมของ NHS
-Strategic Health
Authorities (1.5 ล้านคน)
กาหนดยุทธศาสตร์การบริการ
-Primary Care Trust (1.5-3
แสนคน) เป็น
Purchaser/commissioner
PCT วางแผนจัดหาบริการ
แก่ปชช. ในพื้นที่ ทา
ข้อตกลงกับสถานบริการ
และจ่ายเงินตามเงือ
่ นไข
Foundation trust เป็น
โครงสร้างใหม่ มี full
autonomy จาก NHS
(independent regulator)
ไปร่วมบริหารระบบบริการ
ในพื้นที่
กองทุนเดียว
การกระจายอานาจ/
เขตสุขภาพ
Health Authority (RHA)
ตามภูมศ
ิ าสตร์ (5-18 แห่ง)
เป็นทั้ง purchaser and
provider
ประเทศ
Taiwan
รูปแบบ
โครงสร้างการบริหาร
จัดการ
การกระจาย
อานาจ/ เขต
สุขภาพ
ระบบประกันสังคม
ภาคบังคับ
(Mandatory
social insurance
programme)
กองทุนเดียว
No gate keeper
มีสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติภายใต้กระทรวง
สาธารณสุขดูแลระบบ จัดเก็บเบี้ย
ประกันสุขภาพ บริหารกองทุน ดูแล
ระบบการลงทะเบียนประชาชน ซื้อ
บริการจากหน่วยบริการที่เข้าร่วม
ในระบบ การเจรจาต่อรองกับหน่วย
บริการ การจ่ายค่าบริการทางการ
มี Regional Office 6
แห่ง ทาหน้าที่เพียง
ประสานงาน และงาน
ธุรการในพืน
้ ที่เป็นหลัก
(managerial and
administrative
responsibility)
แพทย์แก่หน่วยบริการ
South
Korea
ระบบ National
Social Insurance
กองทุนเดียว
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติจด
ั ตัง้ กองทุน National
Health Insurance Corporation
(NHIC) มี Health Insurance
Review and Assessment
Service (HIRA) เป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบการเบิกจ่าย
มีสาขาเขตอยูต
่ าม
ภูมิภาค ทาหน้าที่เพียง
ประสานงาน และงาน
ธุรการในพืน
้ ที่เป็นหลัก
(managerial and
administrative
responsibility) และ
จัดเก็บเบีย
้ ประกันจาก
กลุ่ม self-employed
ประเทศ
รูปแบบ
Australia
Tax-based system
(mandatory) +
private insurance
(voluntary) (45%)
รัฐสนับสนุนกลไก
public-private
mixed ชัดเจน
Sweden
National Health
Insurance (taxbased system)
โครงสร้างการบริหาร
จัดการ
การกระจายอานาจ/
เขตสุขภาพ
Federal Government
กาหนดนโยบายหลักของ
Medicare และควบคุมกากับ
ประกันสุขภาพเอกชน
State Government ดูแล
ระบบสุขภาพเป็นหลัก
Regional Health
Authority อยู่ภายใต้
กระทรวงสาธารณสุขรัฐ มี
Regional Health Board
กาหนดนโยบาย วางแผนกล
ยุทธ์ บริหารจัดการ
ทรัพยากรสาธารณสุขที่มอ
ี ยู่
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้านสุขภาพของ
พื้นที่
รัฐบาลกลางออกนโยบาย
ระดับ regional (county) มี
county council ดูแลการ
จัดบริการ
County council มีอานาจ
เต็มที่ในการบริหารจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ และ
การจ่ายเงินให้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
Municipality ดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน และ public health
services
ประเทศ
รูปแบบ
โครงสร้างการบริหาร
จัดการ
การกระจายอานาจ/
เขตสุขภาพ
Denmark
National Health
Insurance (taxbased system)
รัฐบาลกลางออกนโยบาย
ระดับ Region มี Regional
Council เป็น purchaser
(ได้รบ
ั งบเป็น block grant)
เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอง
Municipality จัดบริการ
public health care and
social service
Regional council จัดซื้อ
บริการจากรัฐและเอกชน หรือ
ข้ามเขตได้
Finland
2 ระบบ ได้แก่
National Social
Insurance
และ Tax-based
system at
Municipal level
(dual financing)
แยกการจ่ายเงิน
ตามประเภทบริการ
รัฐบาลกลางออกนโยบาย
ท้องถิ่นจัดบริการสุขภาพ
ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล
ล่วงหน้า
ระดับ Province เป็นตัวแทน
รัฐ บาลระดั บ พื้น ที่ เท่านั้ น ไม่ มี
อานาจตัดสินใจ
เปรียบเทียบการกระจายอานาจของระบบ
จัดเก็บภาษีและระบบจัดเก็บเบี้ยประกัน
จัดเก็บภาษี
ส่วนใหญ่มีการกระจาย
อานาจในระดับต่างๆกัน
กลไกการกระจายอานาจมี
ตั้งแต่ระดับ regional
(county) (Sweden,
Denmark) ไปจนถึงตาม
ระดับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
(Canada)
จัดเก็บเบีย
้ ประกัน
ส่วนใหญ่เป็น
Centralization เชิงการ
ตัดสินใจ แม้จะมีสาขา
ตามเขตต่างๆ แต่ก็
ดาเนินการเพียงงาน
ธุรการและประสานงาน
เท่านั้น
เหตุผลของการกระจายอานาจหรือรวมศูนย์
เหตุผลทางการเมือง
เป็นความสมดุลระหว่างปัจเจกกับส่วนรวม
เป็นความเคารพการมีตัวตนของความหลากหลายของมนุษย์
หรือความต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของชาติ
เป็นการตัดสินใจระหว่างความเท่าเทียมหรืออิสรภาพ
เครื่องมือทางการบริหาร
เป็นการแบ่งปันบทบาทและหน้าที่ระหว่างศูนย์กลางและ
ปริมณฑล
เป็นตัดสินใจเชิงบริหารระหว่างแบบรวมศูนย์ ไม่ยืดหยุ่น เป็น
แบบแผนเดียว กับการตัดสินใจได้อย่างอิสระ หลากหลายไป
ตามบริบทของพื้นที่
•National identity
•Equality
•Ready-made management
Centralization
•Local diversity
•Liberty
•Autonomous and
diversified decision-making
•Tailor-made management
Decentralization
วัตถุประสงค์ของการ regionalization
1. บูรณาการการบริการทุกระดับให้เกิดความ
ต่อเนือ
่ ง
2. ส่งเสริมให้งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
เด่นชัด เป็นรูปธรรมมากขึน
้
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร
องค์ประกอบกรรมการ (board members)ในการ
บริหาร RHA
มาจาก 3 ฝ่ายหลักๆได้แก่
1. Provincial/Regional government
2. Providers
3. Community members
ระดับการกระจายอานาจ
A continuum of devolution
(Mills, 1990)
1. Deconcentration เป็นการกระจายอานาจในการ
บริหารจัดการทั่วไปจากส่วนกลางไปยังสานักงานเขต
2. Decentralization เป็นการผ่องถ่ายอานาจการ
ตัดสินใจส่วนหนึ่งจากส่วนกลางไปยังเขต ภายใต้
แนวทางที่ส่วนกลางกาหนดอย่างชัดเจนและเข้มงวด
3. Devolution เป็นการผ่องถ่ายอานาจการตัดสินใจ
จากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเพียงแนวทาง
กว้างๆเท่านั้น
จุดเน้นของ regionalization
•
•
•
•
Evidenced-base decision-making
Needs-based funding
Improved professional collaboration
Primary care reform
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทีด
่ ข
ี องกรรมการ RHA
• Trainings, specifically in priority setting;
health need assessment; and health care
legislation and guidelines
• Sufficient information, i.e. service cost;
service utilization; population needs; key
informants’ opinions; service benefits; and
citizens’ preferences
เขตสุขภาพและการกระจายอานาจ
เขตสุขภาพ ควรมีความลงตัวในเรือ
่ งระบบบริการและ
ระบบการส่งต่อ สามารถตอบสนองต่อความจาเป็นทาง
สุขภาพของประชาชนในพืน
้ ที่อย่างแท้จริง
การกระจายอานาจเป็นส่วนหนึง่ ของคาตอบหรือไม่
Purchasing VS Commissioning
ตามหลักการระบบสุขภาพ วัตถุประสงค์สาคัญ 2
ประการได้แก่
การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
(responsive to people’s expectation)
การใช้จา่ ยเงินทางสุขภาพที่เป็นธรรม
(fair financial contribution)
Purchaser VS Commissioning
ตามหลักการระบบสุขภาพ วัตถุประสงค์สาคัญ 2
ประการได้แก่
การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
(responsive to people’s expectation)
การใช้จา่ ยเงินทางสุขภาพที่เป็นธรรม
(fair financial contribution)
หลักคิดพื้นฐานในการเลือกซือ
้ สินค้า
สิ่งสาคัญก่อนการตัดสินใจซือ
้ สินค้าคือ
1) การระบุความต้องการได้ชัดเจนในรายละเอียดของ
ตัวสินค้า เช่น รูปลักษณ์ภายนอก สีสัน ความสามารถ
ต่างๆในการทางานของตัวสินค้า
2) ข้อมูลของตัวสินค้าที่หามาได้ และ
3) ข้อมูลจากบุคคลที่เราเชือ
่ ถือในการช่วยตัดสินใจ
วิวัฒนาการจากบทบาทการเป็นผูซ
้ อ
ื้
(purchasing) สู่ commissioning
บทบาทเดิม
Procurement
Contracting
Monitoring of performance
and governance
บทบาทใหม่
1. Health Needs Assessment
8. Feedback
7. Monitoring of performance
and governance
6. Contracting
2. Data and information
3. Reviewing service
provision
4. Service redesign and care
pathway redesign
5. Procurement/Acquisition
ข้อควรพิจารณาเพื่อพัฒนาสูก
่ ารเป็น
commissioner
กาหนดขอบเขตของเขตสุขภาพให้แน่ชด
ั
กาหนดบทบาทและขอบเขตอานาจของเขตและส่วนกลางอย่างลงตัว
กาหนดประเภทของบุคลากรทีค
่ วรมีและจานวนบุคลากรทัง้ หมดของเขต
กาหนดโครงสร้างองค์กรทีเ่ อือ
้ ต่อการปรับบทบาทใหม่
ทบทวนบทบาทเดิมของบุคลากร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในปัจจุบน
ั ให้สามารถดาเนินการ commissioning ได้
จัดเสริมกาลังในส่วนทีข
่ าดแคลน
กาหนดบทบาททีช
่ ด
ั เจนและพัฒนา อปสข. ให้สามารถเป็น commissioning
committee ที่พึงประสงค์
จัดทาแผนพัฒนาสูก
่ ารเป็น regional health commissioner อย่างราบรืน
่
สร้างความเข้าใจกับผู้มส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสียในพื้นที่ และลดความขัดแย้งระหว่าง
ส่วนกลางและเขต
โครงสร้างเขตส ุขภาพ
ฝ่ายวิชาการ
และประเมินผล
รองผอ.
ฝ่ายบริหาร
และสนับสน ุน
ผอ.
รองผอ.
ฝ่ายบริหาร
กองท ุน
MERCI BEAUCOUP