สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

download report

Transcript สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมู ล: ปร ับจากเอกสารประกอบการนาเสนอ โดยนางสาวสุมาลี เด
ชานุ ร ักษ ์นุ กูล
่ กษาด้านนโยบายและแผนงาน
ทีปรึ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หลักการและเหตุผล
อนาคต
ประเทศไทย
หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
่ น้ กลาง
รายได ้ต่อหัวเพิมขึ
่
เป็ นศู นย ์กลางการเชือมโยงเศรษฐกิ
จในภู มภ
ิ าค
่ ระบบ
เป็ นศูนย ์กลางด ้านการค ้า การลงทุน ของภูมภ
ิ าค ทีมี
โครงข่ายคมนาคม
่
้ สารสนเทศ
่ นสมัย เชือมโยง
่
และระบบเทคโนโลยี
ความเหลื
อมล
าน้
อยลง (ICT) ทีทั
่ คณ
ประชาชนทุ
กกลุ่มมีมาตรฐานการดารงชีวต
ิ ทีมี
ุ ภาพ
อาเซี
ยนกับโลก
ด ้วยระบบ
่
้ รรมทีมี่
ข และระบบยุ
ตธิ น
เป็การศึ
นมิก
ตษา
รต่สาธารณสุ
อสิงแวดล้
อมมากขึ
่ ง
ประสิทอธิยก๊
ภาพและทั
วถึ
ลดการปล่
าซเรือนกระจก
้
ศก
ั ยภาพในการแข่งขันสู งขึน
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพของโลก อาหาร ปลอดภัย อาหารฮาลาล
ส่งเสริมคร ัวไทยไปสู่คร ัวโลก
้ วน และศูนย ์ทดสอบและวิจยั พัฒนา
ศูนย ์การผลิตรถยนต ์และชินส่
้ วนของเอเชีย
รถยนต ์และชินส่
ศูนย ์กลางการให ้บริการสุขภาพของภูมภ
ิ าคอาเซียน
2
ศูนย ์กลางการผลิตพลังงานสะอาดของภูมภ
ิ าคอาเซียน
ประเด็นปั ญหาสาคัญของประเทศ
ขีดความสามารถใน
การแข่งขันลดลง
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของไทยลดลง
แต่ประเทศอาเซียน
่ งขึน้
ปร ับเพิมสู
ขาดการพั
ฒนา
่
ต่อเนื อง
โครงสร ้าง
้
พืนฐานและ
ต้
นทุน Logistic
Logistic
อย่าง
่อง ้พลังงาน
สู
และใช
ต่องเนื
่
้
ความเหลือมล
าทาง
่
สังคมและความเหลือม
้
ลาทางรายได
้
่
ความเหลือมล
า้
อยู ่ในเกณฑ ์สู ง
้ ้านโอกาสและ
ทังด
รายได ้ (Income
gap)
ขาดการกระจาย
ความเจริญไปสู ่
ภู มภ
ิ าคอย่าง
่ ง
ทัวถึ
ความไม่สมดุลทาง
เศรษฐกิจ
่
พึงพาการส่
งออก
กว่
า 70 % มสร ้าง
ขาดการเสริ
ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
่
เมือภาคส่
งออก
ได้ร ับผลกระทบจาก
ความผันผวนทาง
เศรษฐกิจใน
ต่างประเทศ ทาให้
่
การเปลียนแปลงของ
สภาพภูมอ
ิ ากาศโลก
ขาดการเตรียม
โครงสร ้าง
้
พืนฐานด้
านน้ า
และแนวทางการ
จัดการน้ าอย่าง
เป็ นระบบ ทาให ้เกิด
้ั
อุทกภัยครงใหญ่
ใน
ปี 2554
3
การจัดทายุทธศาสตร ์ประเทศ
้
การให้บริการพืนฐาน
ตามแนวนโยบาย
้
พืนฐานแห่
งร ัฐ
(ร ัฐธรรมนู ญ มาตรา 75)
นโยบาย
ร ัฐบาล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11
ยุทธศาสตร ์
และภารกิจ
กระทรวง
ยุทธศาสตร ์
ประเทศ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
กระทรวง
ยุทธศาสตร ์กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร ์จังหวัด
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารจังหวัด
4
ยุทธศาสตร ์
ประเทศ
วิสย
ั ทัศน์
ประเทศมีขด
ี ความสามารถในการ
แข่งขัน คนไทยอยูด
่ ก
ี น
ิ ดี มีความ
การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
เสมอภาคและเป็ นธรรม
(Growth & Competitiveness)
หลุด
หลักการของยุทธศาสตร ์
พ้น
ต่อยอดรายได ้จากฐานเดิม สร ้าง
จาก
่
รายได ้จากโอกาสใหม่ เพือความสมดุ
ล
ประเทศ
่ น
และการพัฒนาอย่างยังยื
รายได้
วัตถุประสงค ์
ปาน
• ร ักษาฐานรายได ้เดิม และสร ้าง
ปร ับ
กลาง
สมดุล
้
รายได ้ใหม่
คน / คุ ณ ภาพ
โครงสร า้ งพืนฐาน
/
่
และ
• เพิมประสิ
ทธิภาพของระบบการผลิต
ชีว ต
ิ / ความรู ้ /
ผลิต ภาพ / วิจ ย
ั และ
พัฒนา
(ต ้องผลิตสินค ้าได ้เร็วกว่าปัจจุบน
ั )
ยุ ต ธ
ิ รรม
พัฒ นา
ระบบการ
• ลดต ้นทุนให ้กับธุรกิจ (ด ้วยการลด
บริหาร
ต ้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส ์)
จัดการ
ลด
เป็ น
4 ยุทธศาสตร ์หลัก
ภาคร ัฐ
ความ
มิตรต่อ
• ยุทธศาสตร ์สร ้างความสามารถใน
่
่
เหลือม
สิงแวด
การแข่งขันของประเทศ
กฎระเบีย
ลา้
ล้อม
• ยุทธศาสตร ์สร ้างโอกาสบนความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง การสร ้างโอกาสความเสมอภาค บ การสร ้างการเติบโตบน
่ น
คุณภาพชีวต
ิ ทีเป็
และเท่าเทียมกันทางสังคม
สังคม
่
มิตรกับสิงแวดล้
อม
(Inclusive Growth)
• ยุทธศาสตร ์การเติบโตบนคุณภาพ
5
หลุดพ้น
จาก
ประเทศ
รายได้ปาน
กลาง
• GDP per
capita
เป็ นมิตร
ต่อ
่
สิงแวดล้
อม
• ลดการปล่อยก๊าซ
ปร ับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาคร ัฐ
•
ประสิ
ทธิภาพและ
่
• ปี การศึกษาเฉลีย เพิมเป็
่ น 12,400 US$ CO2
ความคุม
้ ค่าใน
่
อยู ่ท ี่ 15 ปี
ตากว่
า 5 ตัน/คน/ปี
ต่อปี
เชิงภารกิจของ
่ นที
้ ป่่ าให้ได้
• อัตราการอ่านออก • อัตราการขยายตัว • เพิมพื
ร ัฐ
เขียนได้อยู ่ท ี่
ของ GDP อยู ่ท ี่ 5.0 - ร ้อยละ 40
• ผลสัมฤทธิต่์ อ
้
่
้
100%
ของพื
นที
ทั
งหมด
6.0% ในช่วง 15 ปี
ภารกิจของร ัฐ
(128 ล้านไร่ )
ข้างหน้า
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
บริการ
การค้า/ลงทุน
่
่
่ ดความสามารถในการแข่งขัน
เพิมผลิ
ตภาพการผลิตทีสะอาด
เพิมขี
ลดความ
่
เหลือม
ลา้
I NCLUSIVE G ROWTH
G ROWTH &
C OMPETITIVENESS
G REEN G ROWTH
G OVERNMENT
EFFECTIVENESS
6
ยุทธศาสตร ์การสร ้างความสามารถในการ
แข่Growth
งขัน& Competitiveness
ทฏProductivity
่
เพิมรายได
้จากฐานเดิม และสร ้างรายได ้จากโอกาสใหม่
Moving up
value chain
ความก้าวหน้าการ
ดาเนิ
นงาน
• กรอบเสถี
ยรภาพทางเศรษฐกิ
จ
•
•
ASEAN
้ั ง
น่ก ารใช
ญฒ
ภ ญ ้เทคโนโลยี ช นสู
• ยกระดัคญ
บทห่ฐ วญงโซ่มR&ู ลD ค่าภาคอุณตสาหกรรมสู
ญ ฑคญ
ฤญจญญ
ภ
ญท ค ฏ ่
เ
พื Innovation อ ซทฐ รั
ก ญ
ษ
า
ICT
่
ฐานอุตสาหกรรมเดิม และมุ่ งพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตทีสร ้าง
รายได ้ใหม่
่
• สร ้างมูลค่าให ้กับภาคเกษตร ภาคบริการ และการท่องเทียว
้ อการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
• สร ้างปัจจัยแวดล ้อมใหเ้ อือต่
โดย
 ใช ว้ ิ ท ยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม ในการสร า้ ง
่
มูลค่าเพิม
้
 ปริมาณแรงงาน บริการโครงสร ้างพืนฐาน
ระบบโลจิสติกส ์ ICT
แ
ล
ะ
พ
ลั
ง
ง
า
น
เพียงพอกับความต ้องการ และมีคณ
ุ ภาพระดับสากล
่ อต่
้ อการสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
 มีกฎ ระเบียบทีเอื
•
•
•
•
•
•
•
การจ ัดการการใช้ทดิ
ี่ น (โซนนิ่ง
เกษตร)
ศู นย ์กลางการผลิตอาหารคุณภาพ
่
อาหารเพือการส่
งออก ฮาลาล เกษตร
อินทรีย ์
อุตสาหกรรมศ ักยภาพ (Leading
Industries)
ยานยนต ์ อิเลกทรอนิ คส ์
่
การสร ้างรายได้จากการท่องเทียว
SMEs
OTOP
วิสาหกิจชุมชน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การค ้าชายแดนและความมั่นคง
้
โครงสร ้างพืนฐาน
7
ขนส่ง พลังงาน ICT
ยุทธศาสตร ์การสร ้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสั
ง
คม
Inclusive Growth
• กาหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานระหว่า งประเทศ
่
่
เพือรองร
ับการเคลือนย
้ายแรงงานเสรี
• สร ้างความร่วมมือในการป้ องกน
ั ภัยจากการก่อ
การร ้าย อาชญากรรม ยาเสพย ต์ ิด ภัย พิบ ต
ั ิ และ
การแพร่ระบาดของโรคภายในภูมภ
ิ าค
่
เข ้าถึง
ลดความเหลื
อมล
า้
สร ้าง
โอกาส
ในการ
สร ้าง
ี /
อาชพ
รายได ้
ระบบ
ยุตธิ รรม
และ
บริการ
ทาง
สงั คม
อย่าง
เสมอ
ภาค
บริการ
สาธารณ
สุขและ
ึ ษ
การศก
าทีม
่ ี
คุณภาพ
การ
คุ ้มครอง
ทาง
สงั คม
อย่างเท่า
เทียม
และเป็ น
ธรรม
ความก้าวหน้าในการ
ดาเนิ นการ
• การพัฒนาตลอดช่วงชีวต
ิ
• การปฏิรป
ู การศึกษา แรงงานและ
่
อาชีวศึกษาให ้เป็ นทียอมร
ับในระดับ
สากลและสอดคล ้องกับความต ้องการ
ของประเทศ
• การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
• การคุ ้มครองทางสังคม (ศูนย ์
ช่วยเหลือ (OSSC))
• การแก ้ไขปัญหาความมาเท่าเทียม
8
ยุทธศาสตร ์การสร ้างการเติบโตบนคุณภาพชีวต
ิ
่ นมิตรกับสิงแวดล้
่
ทีเป็
อม
Green Growth
เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวต
ิ ดี
่
ใช้พลังงานทีเป็ นมิตรก ับ
่
สิงแวดล้อม พัฒนา Green city
่
เพือลดการปล่
อย GHG
ความก้าวหน้าในการ
ดาเนิ นการ
่ นมิตรกับ
• พลังงานทีเป็
่
สิงแวดล
้อม
สร ้างความร่วมมือในภูมภ
ิ าคอาเซียน
่
่
เพือการเจริ
ญเติบโตทางเศรษฐกิจทีไม่
่
ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้
อม
่ ักษาสมดุลของระบบนิ เวศและ
ื ้ น ู ป่ าเพือร
สร ้างแหล่งดูดซ ับ GHG บริหารจ ัดการน้ า
่ ักยภาพในการปร ับตัวต่อการ
และเพิมศ
่
เปลียนแปลงสภาพภู
มอ
ิ ากาศ
• เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ /
่ นมิตรกับสิงแวดล
่
เมืองทีเป็
้อม
(Green City)
• การร ับมือและปร ับตัวต่อการ
่
เปลียนแปลงสภาพภู
มอ
ิ ากาศ
่
• นโยบายการคลังเพือ
9
ยุทธศาสตร ์การปร ับสมดุลและพัฒนาการ
บริหารจัดการภาคร ัฐ
การจัดสวัสดิการการดู แลคนตลอดช่วงชีวต
ิ
และเร่งแก้ไขปั ญหาความไม่สงบและนาสันติสุขกลับสู ่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้โดยเร็ว
ความก้าวหน้าในการ
ดาเนิ นการ
การบริหารภาคร ัฐ
่
ทีสมดุลและมีประสิทธิภาพ
่
ทธิภาพภาคร ัฐ
• การเพิมประสิ
• การบู รณาการการบริหาร
้ ่
จด
ั การเชิงพืนที
• การบริหารจัดการองค ์ความรู ้
ภาคร ัฐ
• เร่งแก ้ไขปัญหาความไม่สงบ
และนาสันติสข
ุ กลับสูจ
่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต ้โดยเร็ว
• การดาเนิ นการก่อนเข ้าสู่
ประชาคมอาเซียนปี 2558 10
Area based
ระดับประเทศยุทธศาส ระดับพืนที
้ ่
ตร ์ (กลุ่มจ ังหว ัด/
Agenda
จ ังหว ัด)
based
การบริหารจัดการข้อมู ลและการบู รณาการ
้ เป็
่ นองค ์
องค ์ความรู ้ในภาคราชการทังที
ความรู ้ในประเทศและของต่างประเทศ
้ ่
การบรู ณาการการบริหารราชการเชิงพืนที
่
่ ผลกระทบต่อท้องถิน
่ จงั หวัด/กลุ่มจังหวัด/
บริบทการเปลียนแปลงที
มี
สถานการณ์
้
ดงั นันต้องปร ับปรุงยุทธศาสตร ์ชาติ
แผนจงั หวัด/กลุ่มจงั หวัด และแผน
ประเทศ
่
่
การเปลียนแปลงระดั
บโลก
ท้องถิน
่
การเปลียนแปลงในประเทศ
ศ ักยภาพ/โอกาส
้ ่
เชิงพืนที
มิตท
ิ ร ัพยากรฯ&สวล.
11
้
การจัดทาตัวชีวัดการ
พัฒนาจังหวัด
12
1. มีการวิเคราะห ์สภาพแวดล้อมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกมิตก
ิ ารพัฒนา
่
2. มีความเชือมโยงกับยุ
ทธศาสตร ์ประเทศ นโยบายร ัฐบาล และการเตรียมความ
พร ้อมในการเข้าสู ่ AC
่
้
3. มีความเชือมโยงกับโครงการพั
ฒนาโครงสร ้างพืนฐานขนาดใหญ่
ของร ัฐบาล
การโซนนิ่ง แผนการบริหารจัดการน้ า และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฒญ
จด ภ
-
ซ
ท ญ
ฏ
ญข
ญธข
จ
-
/
SWOT
.
…
1…
-
-
-
การวิเคราะห ์สภาพแวดล้อม ยังไม่สมบู รณ์ครบถ้วนทุกมิต ิ ทาให้คุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดโดยรวม จึงยังไม่สอดคล้อง
่ จริงของจังหวัด และขาดความเชือมโยงกั
่
13
กับสภาพปั ญหาหรือศ ักยภาพทีแท้
บยุทธศาสตร ์ประเทศ
้ั
• การจด
ั ทาแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาจงั หวัด/กลุ่มจังหวัด ตงแต่
้ แต่
ปี 2553 มีการพัฒนามาโดยลาดับ และมีทศ
ิ ทางชด
ั เจนขึน
่
จังหวด
ั ยังขาดการวิเคราะห ์ข้อมู ลในลักษณะเชือมโยงระหว่
าง
้ จังหว
่
พืนที
ัดก ับต ัวชีว้ ัดในภาพรวมของประเทศ
• กรอบวงเงิ น ของจ งั หว ด
ั มีจ าก ด
ั จึง ขาดพลัง ขับ เคลื่อนในการ
่ าน
แก้ปัญหาขนาดใหญ่ หรือการเสริมศก
ั ยภาพอย่างจริงจงั ทีผ่
มายังไม่ได้ใช้หลัก AFP บู รณาการ ระหว่างจังหวัดกับหน่ วยงาน
่
(Function) เพือให้
การพัฒนามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
้ ่ ได้อย่างแท้จริง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืนที
• นอกจากนี ้ ยุ ท ธศาสตร ์จัง หวัด /กลุ่ ม จัง หวัดในปั จจุ บ น
ั ยังไม่
่
่
เชือมโยงก
บ
ั ยุทธศาสตร ์ประเทศเท่าทีควร
และยังไม่ได้ดงึ ปั ญหา
ส าคัญ และศ ก
ั ยภาพ หรือ จุ ด เด่ น ของจัง หวัด หรือ กลุ่ ม จัง หวัด
มาสร ้างการเจริญเติบโต และความเป็ นอยู ่ทดี
ี่ ขนของประชาชน
ึ้
• จึงมีความจาเป็ นต้องทบทวนการจด
ั ทายุทธศาสตร ์จงั หวัด/กลุ่ม
่ นมาตรฐาน 14
จงั หวด
ั และจด
ั ทาตวั ชีว้ ด
ั การพัฒนาระดบ
ั จงั หวด
ั ทีเป็
้ ด
1. เพื่ อให้จ งั หว ด
ั น าตัว ชี ว
ั และประเด็ น การพัฒ นา
่ ยวข้
่
ระดับ ประเทศทีเกี
อ งไปวิเ คราะห ์หาศ ก
ั ยภาพและ
่ จริงของจังหวด
่
ปั ญหาทีแท้
ั เพือใช้
ประกอบการทบทวน
ยุทธศาสตร ์จังหวัด
่
2. เพือให้
จ งั หวัดดาเนิ นการทบทวนแผนพัฒนาจังหว ด
ั
ให้มค
ี วามสอดคล้องกบ
ั สภาพปั ญหาและศ ักยภาพของ
้ ่ และมีความเชือมโยงก
่
พืนที
บ
ั ยุทธศาสตร ์ประเทศและ
นโยบายร ัฐบาล
3. สรา้ งกระบวนการให้กระทรวง กรม มีส่วนร่วมในการ
พั ฒ น า ตั ว ชี ้ ว ั ด แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว มใ น ก า ร ท บ ท ว น
ยุ ท ธศาสตร ์จัง หว ด
ั เพื่ อน าไปสู ่ ก ารสนั บ สนุ นและ
15
1. พัฒนาด ัชนี ชวี ้ ด
ั
ระดับจังหวัด
(Provincial
Performance
Index/Ranking –
PPIR)
2. การวิเคราะห ์
SWOT
(SWOT Analysis)
3. การจัดทา
ยุทธศาสตร ์
(Strategy
Formulation)
4. การติดตามและ
Step
I
PPIR
Step
II
S
O
W
Step
IV
Monitorin
g&
Evaluation
T
Step
III
Strategy
Formulation
16
้ งต้น ( 26 ต ัวชวี้ ัด )
ต ัวชวี้ ัดการพ ัฒนาระด ับจ ังหว ัดเบือ
Growth & Competitiveness
-
ขนาดเศรษฐกิจ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
อัตราเงินเฟ้ อ
ผลิตภาพแรงงาน
อัตราการว่างงาน
Inclusive Growth
-
ั สว่ นคนจน
สด
ั สว่ นผู ้อยูใ่ นระบบประกันสงั คม
สด
ึ ษาเฉลีย
จานวนปี การศก
่
ค่าเฉลีย
่ o-net ม.3
-
ร ้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขึน
้ ไปได ้รับการคัดกรองเบาหวาน
ร ้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขึน
้ ไปได ้รับการคัดกรองความดัน
ร ้อยละของผู ้ป่ วยเบาหวานทีค
่ วบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได ้ดี
ร ้อยละของผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงทีค
่ วบคุมระดับความดันได ้ดี
้
ร ้อยละของผู ้ป่ วยเบาหวานทีม
่ ภ
ี าวะแทรกซอนได
้รับการดูแลรักษา/สง่ ต่อ
้
ร ้อยละของผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงทีม
่ ภ
ี าวะแทรกซอนได
้รับการดูแลรักษา/สง่ ต่อ
ี
อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชพ
- สถานบริการสุขภาพมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานตามทีก
่ าหนด (Hospital Accreditation; HA)
Green Growth
- การใชจ่้ ายเงินฯ เพือ
่ ชว่ ยเหลือผู ้ประสบภัย
-การเปลีย
่ นแปลงพืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้
- ปริมาณขยะ
- ร ้อยละของจานวนฟาร์มที่
ได ้รับการรับรองมาตรฐาน
Government Efficiency
- การเข ้าถึงน้ าประปา
ื่ มต่ออินเตอร์เน็ ตของประชากร
- อัตราเชอ
- การเข ้าถึงไฟฟ้ า
ั สว่ นคดียาเสพติด
- สด
17
ลาดับ
กระบวนการ
่ องให้ความสาคัญ
ประเด็นทีต้
่
่
ทบทวนตัวชีว้ ัดและข้อมู ลสนับสนุ น เพือ
ความสอดคล้องเชือมโยงระหว่
าง
้ เห็นศ ักยภาพและปั ญหาทีแท้
่ จริงของ
ชีให้
้ ก
่ ับข้อมู ลภาพรวม
ข้อมู ลระดับพืนที
จงั หว ัดตามระดับตัวชีว้ ัด ในแต่ละมิต ิ
ของประเทศ
ทบทวนการวิเคราะห ์สภาพแวดล้อมจาก
้
ข้อมู ลตัวชีว้ ัดพืนฐาน
และข้อมู ล
่ และการประมวลปั ญหาและ
สนับสนุ นอืนๆ
้ ่
ความต้องการของประชาชนในพืนที
ความครอบคลุมของมิตก
ิ ารพัฒนา
่
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้
อม ความ
่
้ จจยั
มันคง
โดยพิจารณาทังปั
ภายในและปั จจยั ภายนอก
ปร ับปรุง SWOT ตามประเด็นศ ักยภาพและ ยึดหลักความสอดคล้องเป็ นจริงกับ
้
่2
ปั ญหาในขันตอนที
ตัวชีว้ ัดการพัฒนาจ ังหว ัด
่
ทบทวนปร ับปรุงวิสย
ั ทัศน์ ประเด็น
ความเชือมโยงระหว่
างศ ักยภาพ/
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์/แนวทางการพัฒนา ปั ญหาของพืนที
้ ่ กับแนวทางการ
จังหว ัด
พัฒนาในยุทธศาสตร ์ประเทศ
พิจารณานาเสนอแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ที่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์
่
การบู รณาการระหว่างภาคีการ
้ ่ และหน่ วยงาน
พัฒนาในพืนที
18
องค ป
์ ระกอบเอกสาร การน าเสนอ การทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด มีด ังนี ้
้
• ภาพรวมต ัวชีวัดการพั
ฒนา
้
้อมคาอธิบาย
• ตัวชีวัดพร
• SWOT
่
• วัตถุประสงค ์ (Objective) และเป้ าหมาย ทีจะ
ดาเนิ นการในแต่ละปี
• ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ
• Action Plan
19
100,00
50,00
-
-50,00
-100,00
ขนาดเศรษฐกิจ
การเติบโตของ…
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อ…
* อัตราเงินเฟ้ อ
ผลิตภาพแรงงาน
* อัตราการว่างงาน
ั สว่ นคนจน
* สด
ั สว่ นผู ้อยูใ่ นระบบ…
สด
ึ ษา…
จานวนปี การศก
่ O-Net ป.6
ค่าเฉลีย
โรงพยาบาลได ้…
* อัตราผู ้ป่ วยเบาหวาน
* อัตราผู ้ป่ วยความดัน
* อัตราทารกตายต่อ…
่ …
* การใชจ่้ ายเงินฯเพือ
* ปริมาณขยะ
่ นแปลง…
การเปลีย
ั สว่ นพืน
้ ทีเ่ กษตรที…
่
สด
การเข ้าถึงน้ าประปา
การเข ้าถึงไฟฟ้ า
ั สว่ น…
สด
ื่ มต่อ…
อัตราการเชอ
ั สว่ นคดียาเสพติด
* สด
250,00
Growth &
Competitiveness
Inclusive Growth
Green Growth
Government
Efficiency
200,00
150,00
ค่าเฉลีย
่ ประเทศ =
100%
หมายถึง ตัวชีว้ ัดทีค
่ านวณค่าผกผันแล ้ว ซึง่ หากอยูเ่ หนือเส ้นค่าเฉลีย
่ ประเทศ แสดงว่า ตัวชีว้ ัดนัน
้
อยูใ่ นเกณฑ์ด ี
20
้ ดการพัฒนาจังหวัด
ตัวอย่าง ภาพรวมตัวชีวั
เชียงใหม่
21
22
4,0
3,0
-2,0
อุดรธานี
มุกดาหาร
ภูเก็ต
เลย
ั ธานี
อุทย
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา
ชัยภูม ิ
นครพนม
อุบลราชธานี
สระบุร ี
จันทบุร ี
บุรรี ัมย์
กาฬสินธุ์
ิ ทร์
สุรน
มหาสารคาม
ปทุมธานี
ขอนแก่น
ศรีสะเกษ
ปราจีนบุร ี
ร ้อยเอ็ด
ยโสธร
กาญจนบุร ี
สุโขทัย
สมุทรสาคร
เพชรบูรณ์
พังงา
กระบี่
ลาพูน
ระยอง
เชียงราย
นครนายก
เชียงใหม่
ยะลา
ตราด
อุตรดิตถ์
สกลนคร
ลาปาง
สุพรรณบุร ี
นครราชสีมา
ปั ตตานี
นนทบุร ี
สระแก ้ว
นครสวรรค์
น่าน
ราชบุร ี
พิษณุโลก
นราธิวาส
สตูล
สุราษฎร์ธานี
สิงห์บรุ ี
ตาก
กาแพงเพชร
หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ
แพร่
สงขลา
ชลบุร ี
ิ ร
พิจต
พะเยา
นครปฐม
่ งสอน
แม่ฮอ
ลพบุร ี
ตรัง
ชัยนาท
ชุมพร
เพชรบุร ี
ระนอง
หนองคาย
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
อ่างทอง
สมุทรสงคราม
ั ธ์
ี น
ประจวบคีรข
่ 5 ปี (2550-2554)
อ ัตราการขยายตัว GPP เฉลีย
(ร ้อยละ)
7,0
6,0
5,0
่
ค่าเฉลียของประเทศ
= ร ้อยละ
3.1 % (ไม่รวม กทม)
2,0
1,0
0,0
-1,0
23
มิตก
ิ าร
พัฒนา
้ ด - ข้อมู ลและเหตุผลสนับสนุ น
ตวั ชีวั
•
Growth &
•
Competitiven •
ess
•
•
Inclusive
Growth
•
•
•
Green Growth •
อ ัตราขยายตัว GPP ร ้อยละ 6.3 สู งลาดับ 2 ของประเทศจากการ
่ ลค่าของผลผลิตเกษตร
ขยายตัวของการค้าชายแดน และการเพิมมู
่
่
GPP ต่อหัว 54,170 บาท ตากว่
าค่าเฉลียของประเทศ
่
ผลิตภาพแรงงาน ตากว่
าประเทศ 3 เท่า แรงงานส่วนใหญ่อยู ่ในภาค
่
เกษตร มีผลผลิตต่อไร่ตา
่
รายได้จากการท่องเทียวมี
สด
ั ส่วนอยู ่ในลาดับที่ 8 ของภาค มี
่ น
้
แนวโน้มเพิมขึ
่
่
สัดส่วนคนจน ร ้อยละ 9.97 ตากว่
าค่าเฉลียประเทศ
(13.15 %)
เล็กน้อย
่
่
ผู อ
้ ยู ่ในระบบประก ันสังคม ร ้อยละ 4.9 ตากว่
าค่าเฉลียประเทศ
(23.26%) มาก
่ O-Net ทุกระด ับ อยู ่ในเกณฑ ์
จานวนปี การศึกษา และค่าเฉลีย
่
ใกล้เคียงค่าเฉลียประเทศ
้ ป่่ าไม้มแ
่ น
้
พืนที
ี นวโน้มถู กบุกรุกทาลายเพิมขึ
้ เกษตรที
่
่ ร ับรองมาตรฐาน GAP ตากว่
่
่
สัดส่วนพืนที
ได้
าค่าเฉลียของ
24
S
•
•
•
•
O
•
•
•
•
•
•
่
• ขาดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิม
เป็ นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว มัน
W ผลผลิตทางการเกษตร
สาปะหลัง ยางพารา อ้อย และปศุสต
ั ว ์)
• ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนา
มีขอ
้ ได้เปรียบทางด้านภู มศ
ิ าสตร ์ เป็ น
่
แหล่งท่องเทียวแบบประชากรส่
วนใหญ่
ประตู สู่ประเทศอินโดจีน ตามเส้นทาง
ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา และ
ระเบียงเศรษฐกิจ ตะว ันตก-ตะว ันออก:
่
การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทีมี
EWEC
คุณภาพ
่
่
มีทร ัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวที
• ป่ าไม้และทร ัพยากรธรรมชาติมแ
ี นวโน้ม
ลดลงจากการบุกรุกทาลาย
หลากหลาย
• ไม่มร
ี ะบบป้ องกันน้ าท่วม และระบบกัก
มีขนบธรรมเนี ยม ประเพณี
เก็บน้ าในฤดู แล้ง
ศิลปว ัฒนธรรมอ ันดีงามเป็ นเอกลั
ก
ษณ์
้ าโขง แห่งที2
่
่
การเปิ
สะพานข้
ามแม่
• การแข่
นด้านการตลาดสิ
ค้าจาก
่ วน
ไม่มเี ส้นงขั
ทางเลี
ยงเมื
องทางทิน
ศใต้
เช่น ภูดใช้
มป
ิ ัญ
ญาท้องถิ
น
ัฒนธรรม
T
่
มุพืกนเมื
าน เช่น สิน
ค้า ความ
้ ดาหาร-สะหว
• ประเทศเพื
การจ ัดระเบีอนบ้
ยบการจราจรบริ
เวณมี
อง 8 เผ่า ันนะเขตและข้อตกลง
่
ด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนระหว่าง
การเกษตร
สินค้าสิงทอราคาถู กจากจีน
แออ ัด
่
มี
โ
รงงานแปรรู
ป
ผลผลิ
ต
การเกษตรรองร
ับ
ไทย-ลาว-เวียดนาม สามารถเชือมโยง
ยดนาม
• เวี
การเข้
าถึง IT น้อย และผลิตภาพแรงงาน
การคมนาคมขนส่
งใน
อ ัตราการขยายต ัวทางเศรษฐกิ
จสู ง
่
• ข้
ตาอจาก ัดด้านนโยบาย กฎหมาย
อนุ ภูมภ
ิ าค
่ ่งยาก
ระเบียบ ระหว่างประเทศทียุ
้ านวย ต่อการค้าการ
การสถาปนาความสัมพันธ ์เมืองแฝดสาม
ซ ับซ ้อน ไม่เอืออ
่
ระหว่าง มุกดาหาร - สะหว ันนะเขต (ลาว)
ลงทุน และการท่องเทียว
่
- กวางตริ (เวียดนาม) เพือเสริมสร ้าง
• มีปัญหาการลักลอบเข้าเมือง สินค้าหนี
ความสัมพันธ ์และความร่วมมือ
ภาษี ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด
นโยบายการเปิ ดเสรีทางการค้ากับจีนและ
แรงงาน ต่างด้าว ตามแนวชายแดน
ประเทศภู มภ
ิ าคอินโดจีน
้
่
• ประเทศเวียดนามมีการตังโรงกลั
น
นโยบายของร ัฐบาลให้ความสาค ัญในการ
น้ ามันขนาด ว ันละ 600,000 บาเรล ทา25
้
: เมืองการค้า การเกษตร การ
1.
2.
3.
วัตถุประสงค
่
่
ท่องเที์ ยวชายโขง
เชือมโยงอาเซี
ยน
(Objective)
่
สร ้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิมขีดความสามารถใน
่
การแข่งขัน ในภาคเกษตร การค้าชายแดน และการท่องเทียว
่
่
เพือยกระดั
บคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนและสร ้างความมันคงทาง
่ ั งรวมทังเพิ
้ มประสิ
่
่
สังคมให้ทวถึ
ทธิภาพการร ักษาความมันคง
บริเวณชายแดน
่
่
เพืออนุ
ร ักษ ์ ื ้ น ู ทร ัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้
อม และสร ้าง
ยุท่ ธศาสตร ์
ความมันคงด้
านพลั
งาน
่
การพั
ฒงนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ
่ ลค่า
เพิมมู
่
่ ลค่าและยกระดับ
การพัฒนาการค้าชายแดนเพือเพิ
มมู
่
ความสัมพันธ ์กับประเทศเพือนบ้
าน
่
่
การพัฒนาด้านการท่องเทียวเพื
อสร
้างรายได้ให้ก ับ
ชุมชน
่
การพัฒนาคนและสังคมเพือยกระดั
บคุณภาพชีวต
ิ
่
่ น
การจัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้
อมเพือเป็
26
การกาหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายในแต่ละปี
วัตถุประสงค ์
สร ้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
่ ด
โดยเน้นการเพิมขี
ความสามารถในการแข่งขัน
ในภาคเกษตร การค้า
่
ชายแดน และการท่องเทียว
เป้ าหมาย
รวม 4 ปี
เป้ าหมายรายปี (ล้านบาท)
2557
2558
2559
2560
5%
5%
5%
5%
อัตราขยายตัวของ
GPPภาคเกษตร
่ น้ 22%
เพิมขึ
5.5 %
5.5 %
5.5 %
5.5 %
มูลค่าการค ้าชายแดน
่ น้ 40 %
เพิมขึ
(ปี 56=64,000 ล ้าน
บาท)
่
รายได ้การท่องเทียว
่ น้ 20 %
เพิมขึ
70,400
77,440
85,000
95,000
2,100
2,205
2,315
2,431
อัตราขยายตัวของ GPP
่ น้ 20%
เพิมขึ
การกาหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายในแต่ละปี
วัตถุประสงค ์
่
เพือยกระดั
บคุณภาพชีวต
ิ
ของประชาชนและสร ้างความ
่
่ั ง
มันคงทางสั
งคมให้ทวถึ
้ มประสิ
่
รวมทังเพิ
ทธิภาพการ
่
ร ักษาความมันคงบริ
เวณ
ชายแดน
เป้ าหมาย
รวม 4 ปี
สัดส่วนคนจน
ลดลงเหลือร ้อยละ
7 ในปี 2560
จานวนปี การศึกษา
่
่ นจาก
้
เฉลียเพิ
มขึ
8
ปี เป็ น 10 ปี ในปี
2560
่ O-Net
ค่าเฉลีย
่
ทุกระดับ ไม่ตากว่
า
ร ้อยละ 50 ในปี
2560
อต
ั ราการตายของ
เป้ าหมายรายปี (ล้านบาท)
2557
2558
2559
2560
การกาหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายในแต่ละปี
ว ัตถุประสงค ์
่
เพืออนุ
ร ักษ ์ ื ้ น ู
ทร ัพยากรธรรมชาติและ
่
สิงแวดล้
อม และสร ้างความ
่
มันคงด้
านพลังงาน
เป้ าหมาย
รวม 4 ปี
เป้ าหมายรายปี (ล้านบาท)
2557
2558
2559
2560
่
อัตราการเปลียนแปลง
้ ป่่ า เพิมขึ
่ นอย่
้
พืนที
าง
น้อย 2 % ในปี 2560
หมายเหตุ :
การกาหนดค่าเป้ าหมายควรพิจารณาจากเป้ าหมายของประเทศ
เทีย บเคีย งกับ เกณฑ์ม าตรฐานของหน่ ว ยงาน รวมทั ง้ ศัก ยภาพของจั ง หวั ด โดย
พิจารณาจากฐานข ้อมูลของจังหวัดในชว่ งทีผ
่ า่ นมา
ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ
้
่
1. พัฒนาระบบการปลู กพืชและเลียง
- แผนงานเพิมประสิ
ทธิภาพ
้ ่
่
การพัฒนา
สัตว ์ ให้เหมาะสมกับพืนที
การผลิตและการแปรรู ปเพือ
่
่ ลค่าด้านการเกษตร
เกษตรกรรม
2. เพิมประสิ
ทธิภาพการผลิต/การแปร เพิมมู
่
่ ลค่าสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรม
รู ปเพือเพิ
มมู
• โครงการ.......
่
การเกษตรเพือ
3. สร ้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและ
• โครงการ.......
่
เพิมมู ลค่า
องค ์กรเกษตรกร
- แผนงานการบริหารจัดการ
่
่
4. พัฒนาทักษะฝี มือแรงงานเพือเพิ
ม
เขตเศรษฐกิจการเกษตร
้
ผลิตภาพแรงงานทังในระบบ
และ
่ าคัญ
สาหร ับสินค้าเกษตรทีส
นอกระบบ
ของจ ังหว ัดมุกดาหารให้
เหมาะสม
• โครงการ.......
• โครงการ.......
่
1. พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนโดย
-แผนงานเพิมประสิ
ทธิภาพการ
้
การพัฒนาการค้า
สนับสนุ นการจด
ั ตังเขตเศรษฐกิ
จ
อานวยความสะดวกการค้า
่ และ
ชาย
พิเศษ
การลงทุน การท่องเทียว
่
่
้
แดนเพือเพิ
ม
2. พัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน
และ
ระบบผ่านแดนให้ม ี
่
มู ลค่าและ
ระบบโลจิสติกส ์เชือมโยงกั
บประเทศ
ประสิทธิภาพ
30
ยุทธศาสต
ร์
การพัฒนา
ด้านการ
่
่
ท่องเทียวเพื
อ
สร ้างรายได้
ให้กบ
ั ชุมชน
การพัฒนา
คนและสังคม
่
เพือยกระดั
บ
คุณภาพชีวต
ิ
กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ
่
1. พัฒนาแหล่งท่องเทียวและกิ
จกรรมการ -แผนงานพัฒนาจด
ั การบริการ
่
่
ท่องเทียวให้มค
ี ุณภาพ
ท่องเทียว
้
2. พัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน ธุรกิจบริการ
• โครงการ.......
่
และสิงอานวยความสะดวกด้านการ
• โครงการ.......
่
ท่องเทียวแบบบู รณาการ
3. พัฒนาศ ักยภาพของบุคลากรด้านการ
่
ท่องเทียวอย่
างครบวงจร
4. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ ์ OTOP
่
่ ลค่าด้านการ
ให้ได้มาตรฐานเพือเพิ
มมู
่
ท่องเทียว
1.
พัฒนาสถานศึกษา การ
-แผนงานพัฒนาระบบเครือข่าย
้
่
ให้บริการทางการศึกษา ทังในระบบ
สือสารโทรคมนาคมให้
ครอบคลุม
• โครงการ.......
นอกระบบ และสนับสนุ นให้ม ี
่
• โครงการ.......
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพือ
รองร ับการเป็ นประชาคมอาเซียน
-แผนงานพัฒนาโครงข่าย
2. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาคร ัฐ คมนาคมขนส่งทางบกและทาง
่ คุณภาพ
และระบบการให้บริการทีมี
อากาศ และระบบโลจิสติกส ์
3. พัฒนาระบบสว ัสดิการ โครงสร ้าง
31
• โครงการ.......
ยุทธศาสต
ร์
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุ ร ักษ ์
ื ้ น ู ป้ องก ันและการใช้ประโยชน์
การจัดการ
่
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้
อม
ทร ัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
ธรรมชาติและ
2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงาน
่
สิงแวดล้
อม
ทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมี
่ นฐาน
เพือเป็
ประสิทธิภาพ
การพัฒนา
3. อนุ ร ักษ ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก
่ น
อย่างยังยื
ความหลากหลายทางชีวภาพ
่
4. สร ้างความมันคงทางด้
านพลังงานใน
้ ชายแดน
่
พืนที
่
1.
เพิมประสิ
ทธิภาพการร ักษา
่
ความมันคงชายแดน
โดยพัฒนา
การเสริมสร ้าง
่
แผนงาน/โครงการ
-แผนงานอนุ ร ักษ ์ ื ้ น ู และ
ป้ องกันร ักษา
ทร ัพยากรธรรมชาติและ
่
สิงแวดล้
อม
• โครงการ.......
• โครงการ.......
่
- แผนงานเพิมประสิ
ทธิภาพการ
ใช้พลังงานและพัฒนา
พลังงานทดแทน
• โครงการ.......
• โครงการ.......
32
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารประจาปี .............................
ยุทธศาสตร ์
จังหวัด......................
:…………………………………………………………………………
กลยุ
… ทธ ์
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน..................
หน่ วยงาน
ร ับผิดชอบ
งบประมาณ
(บาท)
1. โครงการ
..................................
....
้
้
่
่
* หมายเหตุ : แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารนี ควรรวมทั
งแผนงาน/โครงการที
เสนอของบประมาณและที
ไม่
2. ้องเสนอของบประมาณในการด
โครงการ
่ ้
จาเป็ นต
าเนิ นการ อาทิเช่น แผนงาน/โครงการทีใช
กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนดาเนิ นการเองได ้
33
ต้นน้ า : การผลิต
Value
Chain
กิจกร
รม
หลัก
กิจกรร
มย่อย
พัฒนากระบวน
การผลิต
ส่งเสริมการ
ผลิต
ข้าวหอมมะลิ
ปลอดภัย
และได้
มาตรฐาน
GAP
อบรมอาสาสมัครเกษตร
(GAP) อาสา
อบรมเกษตรกรตาม
กระบวนการ
สนับโรงเรี
สนุ นปัยจนเกษตร
จัยการผลิต
(เมล็ดข้าวหอมมะลิ,เมล็ด
ปุ๋ ยพืชสด)
กลางน้ า : การแปรรู ป
พัฒนาแปรรู ปผลิตภัณฑ ์
ส่งเสริม
การสร ้างตรา
สินค้า
และบรรจุภณ
ั ฑ์
สินค้า
ข้าวชุมชน
สร ้างตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ ์ข้าว
ชุมชน
ปลายน้ า :
การตลาด
การพัฒนา
ตลาด
่
เชือมโยง
เครือข่าย
ด้านการตลาด
สินค้า
ข้าวคุณภาพ
ของ
ัด
่ จังหว
เพิมุมช่
อ
งทาง
กดาหาร
การตลาด
34
ขอบคุณคร ับ