3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง

Download Report

Transcript 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง

แผนการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ
(Service Plan) ปี 2558
สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 1
ข้อเสนอการดาเนินงานในระด ับเขตฯ 1
สาขาโรคมะเร็ง ปี 2558
1. จัดตัง้ หน่วยทะเบียนมะเร็ง ในโรงพยาบาล
ระดับ A และ S
2. พัฒนาการตรวจ Screening ใน
ี่ งโรคมะเร็งเต ้านม
กลุม
่ เสย
ั ยภาพบุคลากรเชย
ี่ วชาญด ้านโรคมะเร็ง
3. พัฒนาศก
ั ยภาพระบบสง่ ต่อผู ้ป่ วยมะเร็ง เพือ
4. เพิม
่ ศก
่ รับ
การฉายรังส ี จากเครือข่ายล ้านนา 3 สูร่ พ.มะเร็งลาปาง
1. จ ัดตงหน่
ั้
วยทะเบียนมะเร็ง
ในโรงพยาบาลระด ับ A และ S
ทะเบียนมะเร็ง เป็ นหัวใจสาคัญในการบริหารจัดการโรคมะเร็ง
จานวนผูป
้ ่ วย
มะเร็ งรายใหม่
ในแต่ละปี
(ราย/ปี )
<1,000
1,000 -1,500
1,500-2,000
>2,000
จานวนเจ้าหน้าที่
แพทย์
พยาบาล
(คน)
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
เจ้าหน้าที่
ทะเบียน
มะเร็ ง
(คน)
1
1
2
3
จานวนเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์
(เครือ
่ ง)
2
2
3
4
Cancer Payment Registry (CPR)
ลงทะเบียนกับ สปสช. ( web NHSO) ขอเลข CPR
2. พ ัฒนาการตรวจ Screening
ี่ งโรคมะเร็งเต้านม
ในกลุม
่ เสย
1. กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต ้านม โดย
เครือ
่ งเอ็กซเรย์เต ้านมเคลือ
่ นที่ ร่วมกับ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมการแพทย์
่ งทางการเข ้าถึงการตรวจ
2. เพิม
่ ชอ
Mammography ให ้รวดเร็วยิง่ ขึน
้
่ Outsource , นัดตรวจพิเศษนอกเวลา
เชน
ั
ี่ วชาญ
3. พ ัฒนาศกยภาพบุ
คลากรเชย
ด้านโรคมะเร็ง
ี่ วชาญด ้านโรคมะเร็ง ใน
1. ขอสนับสนุนทุนบุคลากรเชย
รพ.ระดับ A












Medical oncologist (4)
Surgical oncologist (3)
Gynecologic oncologist (3)
Hematologist
Pediatric hematologist
Colorectal surgeon
Interventionist (0)
Anesthesiologist
Pharmacist
Oncology nurse
Scrub nurse (ขาดปริมาณมาก)
Cancer nurse case manager coordinator (CNC)
ั ยภาพบุคลากรเชย
ี่ วชาญ
3. พัฒนาศก
ด ้านโรคมะเร็ง
ี่ วชาญการดูแล
2. ขอสนั บสนุนทุนบุคลากรเชย
Palliative care
แพทย์ผู ้ดูแลเฉพาะด ้าน palliative care
พยาบาลผู ้ดูแลเฉพาะด ้าน palliative care
3. ขอสนับสนุนบุคลากรการจัดตัง้ หน่วยทะเบียน
มะเร็ง
Data manager
Statistician (ICD-O)
ั
่ ต่อผูป
4. เพิม
่ ศกยภาพระบบส
ง
้ ่ วยมะเร็ง เพือ
่ ร ับการฉาย
ร ังส ี จาก เครือข่ายล้านนา 3 สู่ รพ.มะเร็งลาปาง
รพ. มะเร็งลาปาง
350
286
300
248
250
200
150
179
133
รพ พะเยา
ี งราย
รพ เชย
100
50
0
2556
2557
ี งใหม่
รพ. มหาราชนครเชย
ี งราย)
900+ ราย ต่อปี (เฉพาะ จ.เชย
10