เอกสารประกอบคณะที่ 2 - เขตบริการสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์

download report

Transcript เอกสารประกอบคณะที่ 2 - เขตบริการสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
้
การติดตามการดาเนิ นงานตัวชีวัด
คณะ ๒
เขตสุขภาพที่ ๙
พญ.วลัยอร ปร ัชญพฤทธิ ์
ผู แ
้ ทนกรมการแพทย ์ เขตสุขภาพที่ ๙
ประธานคณะ ๒
DHS ปี ๕๘
ื่ มโยงระบบปฐมภูมอ
• ร ้อยละของอำเภอทีม
่ รี ะบบกำรเชอ
ิ ย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
...(ตำมตัวชวี้ ัดของกระทรวง)
• มีแผนพัฒนำ DHS ตำมบริบทของพืน
้ ที่ ระดับเขต ๕ เรือ
่ ง (ทุกจังหวัดทำ
เหมือนกัน), ระดับจังหวัด ๒ เรือ
่ ง, ระดับอำเภอ ๓ เรือ
่ ง รวมเป็ น ๑๐ เรือ
่ ง
(เรือ
่ งไม่ซ้ำกัน) ซงึ่ ประสำนกับ SPs ๑๐ สำขำ
ี ชวี ต
• ระดับเขต ปั ญหำสุขภำพกลุม
่ วัยรุน
่ เสย
ิ จำกอุบต
ั เิ หตุ LTC (กลุม
่ วัย
เรือ
่ งผู ้สูงอำยุและอืน
่ ๆ) ศูนย์เด็กเล็กคุณภำพ เรือ
่ งจมน้ ำตำ่ กว่ำ ๕ ปี
• มีแผนทีจ
่ ะพัฒนำ FCT
้
้
ตวั ชีวัด SPs ระดับกระทรวงตงั
เป้ า
•ระบบสง่ ต่อ ลดกำรสง่ ต่อนอกเขต โดยเฉพำะ
4 สำขำ ได ้แก่
• มะเร็ง
• หัวใจ (STEMI)
• อุบต
ั เิ หตุ
• ทำรกแรกเกิด
้
ตวั ชีวัดโครงการของขวัญ
ของร ัฐบาล
1. โครงการรากฟั นเทียม
2. Palliative care unit
3. Blinding cataract
้ SPs ระดับเขต/ระดับจ ังหวัดที่
ตัวชีวัด
ดาเนิ นการมาแล้วในปี ๕๗
• Cancer
• New born
• อุบต
ั เิ หตุ (ER,EMS, etc.)
• Stroke ในผู ้สูงอำยุ
• NCD: DM, HT, COPD
้
ตัวชีวัดระดั
บจังหวัด
• ไต
• ตำ
• ห ้ำสำขำหลัก:
•
•
•
•
•
สูต ิ (คลอด)
ั ยกรรม (multiple trauma)
ศล
กระดูก
เด็ก (น้ ำหนักน ้อย)
อำยุรกรรม (sepsis)
Purpose
Process
performance
- ปั จจุบน
ั นีท
้ ำ่ นอยูจ
่ ด
ุ ไหน (ข ้อมูลเทียบระดับเขต / ประเทศ)
- ท่ำนจะทำอย่ำงไรเพือ
่ แก ้ปั ญหำนัน
้
- แนวทำง
- โครงกำรทีท
่ ำ ทีจ
่ ะทำ
- ระบบทีจ
่ ะสนับสนุน มี หรือ ไม่ม ี
- เป้ ำหมำยทีจ
่ ะไปให ้ถึงคืออะไร
ชุมชน หมูบ
่ ้ำน
ระบบ EMS อบต.
ระบบปรึกษำ นสค.
- Refer out
- ระบบยำ
- คืนข ้อมูล
- HHC
- ผลลัพท์ ทีท
่ ำได ้ขณะนี้
- งำนเด่น และจะพัฒนำอะไรต่อเนือ
่ ง
- ลดกำรสง่ ต่อในเครือข่ำยเครือข่ำยได ้
ไหม
รพ.สต.
รพช.
-ระบบปรึกษำ
ต่อเนือ
่ ง
- ระบบฟื้ นฟูสภำพ
-แนวทำง
- CG
- ระบบปรึกษำ
ผชช.ก่อนสง่ ต่อ
- ALS
- กำรดูแล
เบือ
้ งต ้น
- ระบบปรึกษำ
ผชช.ก่อนสง่ ต่อ
-Refer in
- PS
รพศ./รพท.- specific Rx
- definite Rx
- ให ้คำปรึกษำ 24 ชม.
- Fast tract
ั ยกรรม,กระดูก
อุบัตเิ หตุ ห ้ำสำขำหลัก:ศล
•ใชตั้ วชวี้ ด
ั ปี ๕๗ (กระดูก, บำดเจ็บ,
ER,EMS, etc.)
•แต่ปีนจ
ี้ ะดูเรือ
่ งกระบวนกำรให ้คำปรึกษำ
ี่ วชำญ
ผู ้เชย
•ดูระบบ refer in/refer out
•ดูระบบสนับสนุน (ยำ)
วิเครำะห์ STEMI
ประเด็น
KPI
STEMI
2556
volume/capacity
จำนวนผู ้ป่ วย
สะท ้อน NCD (DM/HT)
safety
อัตรำตำย
<10%
กำรเข ้ำถึง
accessibility/screenin
g
คุณภำพ Quality of
care
อัตรำกำรได ้รับยำ
thrombolytic
PCI
>70%
อัตรำกำรได ้รับยำใน 30นำที
80%
จำนวน F2 ให ้ SK
เครือข่ำย Network
จำนวน M1/M2 ให ้ SK
warfarin clinicในM2
MORTALITY PCI< thrombolytic
2557
2558
2559
STEMI
• อัตรำตำยน ้อยกว่ำ 10% ของผู ้ป่ วยทีม
่ ำรับกำรบริกำรใน
หน่วยงำนระดับจังหวัด
• อัตรำกำรได ้รับยำ thrombolytic PCI มำกกว่ำ 70% ของผู ้ป่ วย
ทีม
่ ำรับกำรบริกำรในหน่วยงำนระดับจังหวัด
• อัตรำกำรได ้รับยำละลำยลิม
่ เลือดในเวลำ ๓๐ นำที เท่ำกับ 80%
• จำนวน F2 ทีใ่ ห ้ SK (กำหนด ?%)
• จำนวน M1/M2 ให ้ SK
• Wafarin clinic ใน M2 (100 %)
ื่ มต่อกับ DHS และเกิดกำรปฎิบัต ิ ในแต่ละระดับ
• มีแผนกำรเชอ
STROKE
2555
volume/capacity
safety
จำนวนผู ้ป่ วย
2556
2557
2558
สะท ้อน NCD (DM/HT)
อัตรำตำย
Stroke unit
ในรพ A/S/M
รพ A/S/M ทีม
่ Cี T
scan
ให ้ยำ rTPA. ได ้
100%
100%
กำรเข ้ำถึง
accessibility/screening
อัตรำกำรได ้รับยำ
thrombolytic
2.46
2.54
2.47
3
คุณภำพ Quality of care
เวลำเฉลีย
่
68
73
63
60
อัตรำผู ้ป่ วยทีม
่ ำ
ทันเวลำเข ้ำระบบ
stroke fast track
9.11
11.34
17.87
20
refer back
40%
63.3%
81.29%
เครือข่ำย Network
stroke alert
Stroke
• Stroke unit 100 % ทีห
่ น่วยบริกำรระดับ A,S,M
• รพ.ทีม
่ ี CT scan ต ้องให ้ยำละลำยลิม
่ เลือดได ้
• กำรเข ้ำถึงบริกำรอัตรำกำรให ้ยำ rtPA 3% ในแต่ละ
จังหวัด
• คุณภำพ quality of care ภำยในหน่วยบริกำร เวลำ
เฉลีย
่ ๖๐ นำที
• อัตรำทีผ
่ ู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ำระบบ SFT (ภำยในเวลำ) 20 %
ิ ธิเพิม
• อัตรำกำรสง่ ผู ้ป่ วยกลับอย่ำงมีประสท
่ ขึน
้
รอบแรก
Base Line
-ทำเนียบผู ้ป่ วย
- อัตรำป่ วย
- เวลำรอคอย
- อัตรำตำย
- อัตรำกำรสง่
ต่อ
Process
- ระบบกำรวินจ
ิ ฉั ย
- ระบบกำรรักษำ
- ระบบข ้อมูล
-Palliative Care
- ระบบเครือข่ำย DHS
- มีระบบสง่ ต่อในเขต
นอกเขต
เป้ ำหมำย
- ขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
ผลลัพท์
- กำรสง่ ออก
นอกเขตลดลง
แผนงาน :
แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง
เป้ าหมายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็
ง
1. ลดอ ัตราตาย
อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
(ไม่เกินร ้อยละ 24 ต่อ แสนประชากร)
2. ลดอ ัตราป่ วย
ั สว่ นของผู ้ป่ วยมะเร็ง
สด
เต ้ำนม /มะเร็งปำกมดลูก ระยะที่ 1 และ 2
ไม่น ้อยกว่ำร ้อยละ 70
แผนงาน :
แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง
เป้ าหมายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็
ง
3. ลดระยะเวลาการรอคอย
ร ้อยละของผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับกำรรักษำด ้วยรังสรี ักษำ
ั ดำห์
ภำยใน 6 สป
4. สถานบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนของสถำนบริกำรสุขภำพ
ในแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำมะเร็ง แต่ละระดับของ
โรงพยำบำล
ทิศทางของสาขามะเร็ง ปี 2558
• กำรให ้ควำมสำคัญกำรลดระยะโรคมะเร็งเต ้ำนม มะเร็งปำกมดลูก
ั ยภำพสถำนบริกำรตำมแผนเพือ
• พัฒนำศก
่ ลดกำรสง่ ออกนอกเขต
และลดเวลำกำรรอคอยกำรตรวจวินจ
ิ ฉั ยรักษำ
• พัฒนำกำรจัดทำ Cancer Regristry ระดับโรงพยำบำล
• พัฒนำระบบกำรดูแล Palliative care
่ เขต บสนุ น
• กำรติดตำมประเมินผล
นำร่อง 4อการสนั
ข้อเสนอแนะเพื
กำรผลักดันให ้เขตสุขภำพดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์และกำรรำยงำนผลเป็ นระบบ
โครงการของขวัญ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิดปี 2558
Neonatal Data
Registry
ลด Neonatal MR < 8 :
1,000 LB
ลดอัตราการเกิด Birth asphyxia
รักษาด ้วยCooling system เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
ผ่าตัดทารกแรกเกิดได ้ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
รพศ รพท สามารถผสม TPN ได ้มาตรฐาน
่ ณภาพชีวต
เพิมคุ
ิ
ทารกแรกเกิด
การเข้าถึงบริการ
่ านวนเตียง NICU
เพิมจ
Laser ROP ได ้ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
่ านวนเตียง NICU ในรพ.ระดับ A,S
เพิมจ
่ านวนเตียง SNB ในรพ.ระดับ M1,M2
เพิมจ
่ านวนเตียง NICU ในสถาบันสุขภาพเด็กฯ
เพิมจ
พัฒนาระบบการส่งต่อ
มีเครือข่ายบริการและระบบการส่งต่อมาตรฐาน
โครงการนิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผลเครือข่ายสุขภาพ
ทารกแรกเกิด
โครงการสร ้างองค ์ความรู ้และ
อบรมการกู ช
้ พ
ี ทารกแรกเกิด
และส่งต่อทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อยหรือวิกฤติ
ลดการ Refer
ทารกแรกเกิด
ออกนอกเครือข่าย
โครงการอบรมฟื ้ นความรู ้
การดูแลทารกแรกเกิดก่อน
กาหนดและน้ าหนักต ัวน้อย
สาหร ับแพทย ์และกุมาร
แพทย ์
โครงการอบรมพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู ป
้ ่ วยทารกแรกเกิด
้
นาหนักต ัวน้อยหรือวิกฤติ
ทารก
ี เป้ ำหมำย
• อัตรำตำยทำรกแรกเกิด<8 :1000 เกิดมีชพ
ลดลง 5 % จำกปี 2557
้ LBW : ROP BPD IVH Hearing ลดลง
• ภำวะแทรกซอน
จำกเดิม 30%
• จำนวนผู ้ป่ วยเด็ก critical congenital heart ทีผ
่ ำ่ นกำร
คัดกรอง ได ้รับกำรรักษำ ภำยใน 1 เดือนแรกหลังเกิด
• กำรสง่ ออกนอกเขตเครือข่ำยลดลงจำกเดิม 30 %
้
• ภำวะแทรกซอนกำรส
ง่ ต่อ ลดลงจำกเดิม 50%
รอบแรก
Base Line
- Blinding cataract
ได ้รับกำรผ่ำตัด ภำยใน
30 วัน
- Low vision cataract
ได ้รับกำรผ่ำตัด ภำยใน
90 วัน
Process
- ระบบกำรคัดกรองในผู ้ป่ วยต ้อ
กระจกสูงอำยุ
- ระบบกำรคัดกรองเบำหวำน
ขึน
้ จอประสำทตำ
- ระบบกรองต ้อหิน
- มีระบบสง่ ต่อในเขต นอก
เขต
-คัดกรอง DR 80%,
-คัดกรองและเลเซอร์ ROP
80%
เป้ ำหมำย
- Zero Blindness
สาขาไต
ด้านการคัดกรองและการชะลอความเสือ
่ มโรคไต
• จัดตั้งและพัฒนา CKD clinic ต้นแบบเน้น
function ครบตามที่กาหนด ไม่เน้นสถานที่
• KPI ที่ใช้พัฒนา CKD clinic ตัวหลักคืออัตราการ
ลดลงของ eGFR
• มี CPG สาหรับ CKD clinic และดูแลผูป
้ ่วย CKD
• มีการเชื่อมโยงกับ DHS
• มีฐานข้อมูล CKD clinic ให้สามารถดึง KPI ออก
จากฐานข้อมูล 43 แฟ้มในระดับ โรงพยาบาล
จังหวัด และ เขตบริการสุขภาพ
ข้อมูลที่ต้องการ (ส่งให้ผู้แทน
กรมการแพทย์)
• การตรวจ
• รพ.ระดับ A,S,M1 ที่ใดบ้างยังไม่มบ
ี ริการ CKD clinic
• มี รพ.รัฐใดบ้างที่มีศูนย์ HD ที่ยังไม่ได้รบ
ั การตรวจรับรองโดย
ตรต. (ถ้า รพ.ใดมีมากกว่า 1 ศูนย์ ต้องได้รบ
ั การตรวจรับรอง
แยกทุกศูนย์ รวมทั้ง outsource)
• นิเทศ
• ปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้ง CKD clinic
• ปัญหาอุปสรรคในการเปลีย
่ นวิธก
ี ารตรวจ serum Cr เป็น
enzymatic method
• ความเข้าใจ KPI template ของ CKD clinic
• การขาดบุคลากรและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะ PD nurse และแพทย์ที่ทาการสร้างและแก้ไข
vascular access
NCD: DM/HT
• วัดตำมตัวชวี้ ด
ั กิจกรรมเกีย
่ วกับกำร controlling,
screening, complication
• ตัง้ เป้ ำหมำยไว ้เท่ำเดิมตำมปี ๕๗
DM/HT
control
DM
HbA1c <7
HT
<140/90
เป้ ำหม
เป้ ำหมำ
screening
complication
เป้ ำหมำย
ำย
ย
HbA1c
lipid profile
CVD risk
ACEI ในcase DN
40% albumin urea 1/ปี
100%
DR
stroke/MI
alert
50%
CVD risk
1/ปี
ประเด็น
Sepsis
volume/capacit
y
safety
คุณภำพ Quality
of care
KPI
Sepsis
2556
2557
2558
จำนวนผู ้ป่ วย
อัตรำตำย
adequate
reperfusion rate
กำรให ้ ATB ภำยใน
2 ชม
กำรทำ central
line
มีระบบ consult
<30%
80%
2559
Sepsis
ื้ ในกระแสเลือด
•จำนวนผู ้ป่ วยติดเชอ
•อัตรำตำยน ้อยกว่ำ 30 %
•กำรให ้ ATB ภำยใน ๒ ชวั่ โมง
•กำรทำ central line
ห ้ำสำขำหลัก อำยุรกรรม : COPD
• ตัวชวี้ ัดระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ: กำรสง่ ต่อนอกพืน
้ ทีบ
่ ริกำรของหน่วย
บริกำรลดลง (ร ้อยละ?)
• ผลสาเร็จ/ตัวชีว้ ัด
• มีทะเบียนผู ้ป่ วย COPD ในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบของตน มี COPD clinic
• มี CPG สำหรับหน่วยบริกำรในแต่ละระดับถึงระดับชุมชน (ประสำนกับ DHS)
• มีแผนงำน DHS พัฒนำกิจกรรมกำรบริกำรสำหรับผู ้ป่ วย COPD
• ผลสาเร็จ/ตัวชีว้ ัด
• อัตรำกำร Admitted
ี ชวี ต
• อัตรำกำรเสย
ิ
• อัตรำกำร Re- Admitted ภำยใน ๒๘
วัน ภำยในเขต/จังหวัด/รพช.
ห ้ำสำขำหลัก สูตก
ิ รรม : แม่ตำย ลูก
ตำย
• ตัวชวี้ ัดระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ: กำรสง่ ต่อนอกพืน
้ ทีบ
่ ริกำรของหน่วย
บริกำรลดลง (ร ้อยละ?)
• ผลสาเร็จ/ตัวชีว้ ัด
• มีแผนงำน DHS พัฒนำกิจกรรมทีจ
่ ะลดอัตรำแม่ตำย ลูกตำย
• มีแผนและรำยงำนทีแ
่ สดงกำรประสำนงำนให ้คำปรึกษำะหว่ำง รพ.พีเ่ ลีย
้ งและลูก
ข่ำยและผลสำเร็จในกำรป้ องกันแม่ตำยลูกตำย
• ผลสาเร็จ/ตัวชีว้ ัด
ี ชวี ต
• อัตรำกำรแม่ตำยคลอด ลูกตำยแรกคลอด ทำรกเสย
ิ ภำยใน ๒๘ วัน ภำยใน
เขต/จังหวัด/รพช.
• อัตรำของหน่วยบริกำรทีผ
่ ำ่ นเกณฑ์ห ้องคลอดคุณภำพ
จิตเวชและยาเสพติด
ึ เศร ้ำ ร ้อยละ ๓๐
•กำรคัดกรองโรคซม
•อัตรำหยุดเสพ ร ้อยละ ๕๐
ทันตกรรม
• เน ้นอุบต
ั เิ หตุ ทำให ้เกิดปั ญหำทำงฟั น
โจทย์
• Gap analysis จำกกำรดำเนินงำนทีผ
่ ำ่ นมำ
• Problems มีอะไร
้
• ข ้อเสนอกิจกรรมและจะใชอะไรเป็
นกำรติดตำมกระบวนงำน
ื่ มต่อ DHS
• กำรเชอ
• ตรวจติดตำม (แบ่งไขว ้จังหวัด) สรุปสไลด์ของแต่ละสำขำ ๒-๓ แผ่น ให ้
ตัวแทนคณะ ๒ เพือ
่ รวบรวมนำเสนอในทีป
่ ระชุม เขียนรำยงำน ตก.๑
ภำยใน ๗ วัน ตก.๒ ภำยใน ๑๔ วัน (สง่ หัวหน ้ำงำนตรวจ และ cc ตัวแทน
กรมกำรแพทย์)