ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

Download Report

Transcript ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม
ประจาเดือนกุมภาพันธ ์
2557
โดย.. สำนักงำนคลังจังหวัด
ผลิตภัณฑ ์มวลรวมจังหวัดนครพนม ปี
2554 -2555
หน่ ว
GPP นครพนม ย
่
มู ลค่าเพิม
(ณ ราคาประจาปี )
2554
Gross Provincial Product
(GPP)
ล้าน
บาท
GPP per capita (Baht)
บาท
29,39
3
38,93
5
2555
อ ัตราการ
ขยายตัว
(ณ ราคาคงที)่
2554
2555
32,8
1.0 10.0
97
43,3
3.9 11.4
77
โครงสร ้างผลิตภัณฑ ์มวลรวม
จังหวัดนครพนม
ปี 2555
ภาคการเกษตร
33.2%
ภาคนอก
การเกษตร
66.8%
โครงสร ้างผลิตภัณฑ ์จังหวัดนครพนม ภาคนอก
เกษตร ปี 2555
ลูกจ้างในคร ัวเรือนสว่ น การทาเหมืองแร่
ั
การบริการชุมชน สงคม
และเหมืองหิน
บุคคล
และสว่ นบุคคลอืน
่ ๆ
0,1
0,1
การไฟฟ้า ก๊าซ และการ
0,3
ประปา
การบริการด้านสุขภาพ
1,3
ั
และสงคมสงเคราะห์
การอุตสาหกรรม
3,1
7,9
ึ ษา
การศก
13,0
การก่อสร้าง
5,5
่ ขายปลีก
การขายสง
่
การซอมแซมรถรถ
จ ักรยานยนต์
8,3
การบริหารราชการ และ
การป้องก ันประเทศ การ
ประก ันฯภาคบ ังค ับ
8,1
บริการด้าน
ั
อสงหาริมทร ัพย์ การให้
่ และบริการทาง
เชา
ธุรกิจ
8,4
ต ัวกลางทางการเงิน
7,2
้ ว่ น
ของใชส
บุคคล และของ
ใชใ้ นคร ัวเรือน
0
โรงแรม และภ ัตตาคาร
1,8
่ สถานทีเ่ ก็บ
การขนสง
ิ
สนค้า และการคมนาคม
1,8
โครงสร ้างผลิตภัณฑ ์จังหวัดนครพนม สาขา
เกษตรกรรม ปี 2555
สุกร
5%
กระบือ
2%
โค
5%
ยาสู บ
2%
สัตว ์ปี ก
11%
ยางพารา
12%
่
อืนๆ
7%
ข้าวเหนี ยว
36%
ข้าวเจ้า
20%
การเปรียบเทียบปริมาณและราคา
ยางพาราแผ่นดิบ
ประเภ
ท
ปี 2557
ปริมาณ
(ก.ก.)
ราคา
(บาท/
ก.ก.)
223,784.0
66.92
มกราคม
0
กุมภาพั 178,802.0
58.81
0
นธ ์
รวม
ปี 2556
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
ราค
า
ปริมาณ (บาท/
ก.ก.)
(ก.ก.)
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
14.98
531,703.0
83.30
0
421,914.0
83.82
0
953,617.0 83.5
0
6
44.30
10.52
402,586.0
62.87 25.50
0
35.36
79.66
่
อ
ัตราการเปลี
ยนแปลง
่
ทีมา : สานักงานกองทุนสวนยางจังหวัดนครพนม
ของ
ร ้อยละ -68.0
การเปรียบเทียบปริมาณและราคายาง
ก้อนถ้วย
ประเภ
ท
ปี 2557
ปริมาณ
(ก.ก.)
ราคา
(บาท/
ก.ก.)
2,602,928.
31.25
มกราคม
00
กุมภาพั 563,949.0
30.78
0
นธ ์
รวม
3,166,877.
31.02
00
ปี 2556
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
ราค
า
ปริมาณ (บาท/
ก.ก.)
(ก.ก.)
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
81.34
92.14
17.36
2,088,460.
44.12
00
939,044.0
46.25
0
98.70
3,027,504. 45.1
00 8
135.5
7
่ : สานักงานกองทุ
ทีอ
มา
นสวนยางจังหวัดนครพนม
่
ัตราการเปลียนแปลง
ของ
43.43
การเปรียบเทียบปริมาณยางพาราและยางก้อน
ถ้วย (รายเดือน)
กิโลกร ัม
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
เดือน
ยางพารา(ยางแผ่น)
่
ทีมา:
สานักงานกองทุนสวนยางจังหวัด
การเปรียบเทียบปริมาณและราคา
ยาสู บ
กุมภาพันธ ์ 2557 กุมภาพันธ ์ 2556
ยาสู บ
ราคา
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
ปริมาณ (บาท/
ก.ก.)
(ก.ก.)
267,899.
พันธุ ์
91.93 24.63
เวอร ์จิเนี ย
80
พันธุ ์เบอร ์
เลย ์
พันธุ ์เตอร ์
กิซ
ราค มู ลค่า
รวม
า
ปริมาณ (บาท/ (ล้าน
ก.ก.)
(ก.ก.)
บาท)
373,243.
90.48 33.77
00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
267,899.
373,243.
รวม
91.93 24.63
90.48 33.77
80
00
่
ม
่ ำ : สำนั กงำนยำสู
บนครพนม
อทีัตราการเปลี
ยนแปลง
การเปรียบเทียบปริมาณและ
ราคาโค
ประเภ
ท
ปี 2557
ปริมา
ราคา
ณ (บาท/ตั
ว)
(ตัว)
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
ปี 2556
ปริมา
ณ
(ตัว)
ราคา
(บาท/ตัว)
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
24,829.
มกราคม 1,091 17
27.09 1,54012,831.6 19.76
กุมภาพั
นธ ์
25.88 1,32516,185.8 21.45
24,645.
1,050 83
7
รวม 2,141
2,865
่
ทีมา : สานักงานปศุสต
ั ว ์จั52.97
งหวัดนครพนม
่
อ ัตราการเปลียนแปลง
3
41.21
การเปรียบเทียบปริมาณและ
ราคากระบือ
ประเภ
ท
ปี 2557
ปริมา
ณ
(ตัว)
ราคา
(บาท/ต ัว)
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
ปี 2556
ปริมา
ณ
(ตัว)
ราคา
(บาท/ต ัว)
26,387.
12,815.
มกราคม 516
768
13.62
50
83
กุมภาพั
26,398.
14,174.
522
671
13.77
นธ ์
61
17
รวม
1,038
27.39 1,439
่
อ
ัตราการเปลี
ยนแปลง
่
ทีมา : สานักงานปศุสต
ั ว ์จังหวัดนครพนม
ของ
ร ้อยละ
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
9.84
9.51
19.35
+41.55
การเปรียบเทียบปริมาณและ
ราคาสุกร
ประเภ
ท
ปี 2557
ปริมา
ณ
(ตัว)
ราคา
(บาท/ต ัว)
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
ปี 2556
ปริมา
ณ
(ตัว)
ราคา
(บาท/ต ัว)
มู ลค่า
รวม
(ล้าน
บาท)
5,178.0
4,514.0
มกราคม 6,104
6,559
31.61
29.61
0
0
กุมภาพั
4,506.0
5,114.67 30.78 6,036
6,018
27.20
นธ ์
0
รวม
12,12
2
12,59
62.39 5
่ : สานักงานปศุ
ทีอ
มา
สต
ั ว ์จังหวัดนครพนม
่
ัตราการเปลียนแปลง
ของ
56.81
เปรียบเทียบจานวนบุคคลเดินทาง
เข้า-ออก
ท่าอากาศยานนครพนม
เดือน
มกราคม
กุมภาพัน
ธ์
2557
2556
เข้า
ออก
เข้า
ออก
8,955
9,503
7,013
8,147
7,446
7,552
8,375
8,766
รวม 17,330 18,269 14,459 15,699
่
อ ัตราการเปลียนแปลง
ร ้อยละ
+19.86/+16.37
จากปี
ก่
อ
น
(เข้
า
/ออก)
่
ทีมา : ท่าอากาศยานนครพนม
เปรียบเทียบจานวนบุคคลเดินทาง
เข้า-ออก
ด่านศุลกากรนครพนม
2557
2556
เดือน
มกราคม 21,921
กุมภาพัน
ธ์
35,432
ออก
เข้า
ออก
31,096
23,794
26,224
27,784
23,777
57,353
53,840
51,578
50,001
รวม
เข้า
22,744
่
อต
ั ราการเปลียนแปลงจากปี
ร ้อยละ
ก่
อ
น
หมายเหตุ : จานวนบุคคลเดินทาง เข้า – ออก
ด่านศุลกากร
+11.20/+7.68
(เข้
า/ออก) านพรมแดนสะพาน และท่าเทียบเรือ
เป็
นยอดรวมของด่
โดยสาร
เปรียบเทียบจานวนรถยนต ์ส่วน
บุคคล เข้า-ออก
ด่านศุลกากรนครพนม
เดือน
มกราคม
กุมภาพัน
ธ์
2557
2556
เข้า
ออก
เข้า
ออก
4,756
4,834
3,281
3,342
3,458
3,494
6,739
6,836
4,708
4,733
รวม 9,464 9,567
่
อ ัตราการเปลียนแปลง
จากปี ก่อน (เข้า/ออก)
่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ทีมา
ร ้อยละ
+40.44/+39.95
เปรียบเทียบจานวนรถบรรทุก เข้าออก
ด่านศุลกากรนครพนม
เดือน
มกราคม
กุมภาพัน
ธ์
2557
2556
เข้า
ออก
เข้า
ออก
675
1,880
620
1,639
896
935
1,516
2,574
578
1,684
รวม
1,253
3,564
่
อ ัตราการเปลียนแปลง
จากปี ก่อน (เข้า/ออก)
่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ทีมา
ร ้อยละ17.35/+38.46
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดนครพนม
รายการ
การใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรม
2557
2556
หน่ วย : Kw
อ ัตราการ
่
เปลียน
แปลง
(ร ้อยละ)
มกราคม 10,451,804.95 9,935,650.92 +5.19
กุมภาพันธ ์ 10,618,912.9810,618,787.15+0.001
รวม
21,070,717.9320,554,438.07 +2.51
่ : การไฟฟ้าส่วนภู มภ
ทีมา
ิ าค จังหวัด
นครพนม
่
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิมจาก
ผู ป
้ ระกอบการค้าส่ง ค้าปลีก
รายการ
มกราคม
กุมภาพันธ ์
่ ่
ภาษีมูลค่าเพิมที
จัดเก็บจาก
ผู ป
้ ระกอบการค้าส่ง
ค้าปลีก
2557
2556
27.456
19.787
หน่ วย : ล้านบ
อ ัตราการ
่
เปลียนแปลง
(ร ้อยละ)
18.033 +52.25
13.846 +42.91
่ : สานักงานสรรพากรพื
้ 31.879
่
ทีรวม
มา
47.243 นที
+48.1
สัดส่วนมู ลค่าการค้าชายแดน เขตภาค
ตะว ันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
ปี 2555
ปี 2556
ท่าลี่
2,79
เชียง
คาน
0,43
เชียง
คาน
ท่าลี่
0,37
5,16
หนองค
าย
35,21
มุกดาห
าร
52,53
บึง
กาฬ
2,90
นครพ
มุกดาหา
ร
32,89
หนองคา
ย
32,18
นครพ
นม
27,70
บึง
กาฬ
1,70
นม
6,14
่
ทีมา:
ข้อมู ลจากด่านศุลกากรในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ รวบรวมโดยธนาคาร
เปรียบเทียบมู ลค่าการค้าชายแดน
ด่านศุลกากรนครพนม
รายการ
มกราคม
กุมภาพันธ ์
มู ลค่าการค้าชายแดน
2557
2556
หน่ วย: ล้าน
บาท
อ ัตราการ
่
เปลียนแปลง
(ร ้อยละ)
6,152.93 3,627.86 +69.60
+124.3
5,424.21 2,417.77 5
+91.5
่ รวม
ทีมา
: ด่านศุล11,577.14
กากรนครพนม6,045.63
0
มู ลค่าการค้าชายแดน
หน่ วย : ล้าน
บาท
120 000,00
100 000,00
98 456,70
80 000,00
64 932,34
64 570,40
59 924,90
60 000,00
50 476,41
40 000,00
20 000,00
-
11 577,14
11 454,29
11 509,84
5 429,10
3 090,02
529,45
10 080,00
10 435,03
6 057,00
1 963,41
มุกดาหาร นครพนม
บึงกาฬ
หนองคาย
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557 (ม.ค.-ก.พ.)
เลย
มู ลค่าการค้าชายแดน ปี 2557
(ม.ค.-ก.พ.)
หน่ วย : ล้าน
บาท
14 000,00
12 000,00
11 454,29
11 577,14
10 435,03
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
1 963,41
2 000,00
529,45
-
มุกดาหาร
นครพนม
บึงกาฬ
หนองคาย
เลย
ขอขอบ
คุณ
่ บสนุ นข้อมู ล
หน่ วยงานทีสนั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนครพนม
สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สานักงานปศุสต
ั ว ์จังหวัดนครพนม
สานักงานกองทุนสวนยางจังหวัดนครพนม
การไฟฟ้าส่วนภู มภ
ิ าคจังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินจังหวัดนครพนม
่
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
จังหวัดนครพนม
ขอขอบ
คุณ
่ บสนุ นข้อมู ล
หน่ วยงานทีสนั
ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม
สานักงานพาณิ ชย ์จังหวัดนครพนม
สานักงานการค้าภายในจ ังหว ัดนครพนม
การท่าอากาศยานนครพนม
ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
่
สานักงานการท่องเทียวแห่
งประเทศไทย ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เขต 4
่
่ ความร่วมมือ..
และหน่ วยงานอืนๆที
ให้
สามารถ Download ข้อมู ล
PowerPoint ได้ท ี่
Website สานักงานคลัง
จังหวัดนครพนม
http://klang.cgd.
go.th/npa/
จบการนาเสนอ