การออมแบบผูกพัน

Download Report

Transcript การออมแบบผูกพัน

การออมและการลงทุน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.2
หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน ชัน้ มัธยมศ
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้จัดทา นายธนิตย์ พลายมาศ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การลงทุน (Investment)
หมายถึงการใช้จ่ายเพื่อทาให้เกิดการผลิตสิ นค้าและบริ การในอนาคตเพิ่มขึ้น
การลงทุนคืออะไร
- คือกระบวนการที่ทาให้เกิดการใช้เงินทุนในกิจกรรมการผลิต โดย
เฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนา
- เงินทุนเป็ นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศและทาให้เกิดความเจริ ญ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน
แหล่งเงินทุนที่สาคัญ
1. เงินออมภายในประเทศ
2. เงินทุนจากต่างประเทศ
การออม
หมายถึง เงินรายได้ที่หกั ด้วยเงินรายจ่าย โดยเงินที่เหลือจะไม่ถูกใช้ โดย
จะถูกเก็บไว้ใช้บริ โภคในอนาคตหรื อในยามจาเป็ น
ความสาคัญของการออม
- เงินออมถูกนาไปใช้เป็ นแหล่งที่มาของเงินทุน
- หากการลงทุนในประเทศมีการพึ่งพาเงินออมในประเทศอย่าง
เพียงพอโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาเงินจากต่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจ
ก็จะมีการพัฒนาไปอย่างมีเสถียรภาพ
การแบ่งกลุ่มของการออม
กลุ่มที่ 1 คือการออมภาครัฐบาล ประกอบด้วย ภาครัฐบาลกลาง , ท้องถิ่น
และภาครัฐวิสาหกิจ
กลุ่มที่ 2 คือการออมภาคเอกชน ประกอบด้วย ภาคครัวเรื อนและ
ภาคธุรกิจนิติบุคคล
ประเภทของการออม แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1. การออมทางตรง 2. การออมทางอ้ อม
1. การออมทางตรง คือ การออมที่เกิดขึ้นโดยผ่านเครื่ องมือการ
ออมรู ปแบบต่างๆ โดยไม่ตอ้ งผ่านตัวกลางใน 2 รู ปแบบ
รู ปแบบที่ 1 ตลาดเงิน เป็ นการระดมเงินทุนระยะสั้น เช่น ตัว๋
เงินคลัง ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตัว๋ แลกเงิน
รู ปแบบที่ 2 ตลาดทุน เป็ นการระดมเงินทุนระยะยาว 1 ปี ขึ้นไป
เช่น หุ น้ กู้ พันธบัตรรัฐบาล ตลาดหลักทรัพย์
2. การออมทางอ้อม คือ การออมที่เกิดขึ้นโดยการที่ผมู ้ ีเงินออม
ทาการออมผ่านตัวกลางทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บริ ษทั ประกันภัย
มี 2 แบบคือ 1. การออมแบบไม่ ผูกพัน 2. การออมแบบผูกพัน
1) การออมแบบไม่ ผูกพัน คือ การออมที่มีระยะเวลา
ไม่ยาวนาน ผูอ้ อมจะเรี ยกเงินคืนจากตัวกลางทางการเงิน
เมื่อไหร่ กไ็ ด้ ยกตัวอย่างเช่น การฝากเงินฝากแบบออมทรัพย์
กับธนาคาร
2) การออมแบบผูกพัน คือ การออมที่มีระยะเวลายาวนาน ผู้
ออมไม่สามารถเรี ยกเงินออมคืนได้จนกว่าจะครบสัญญา หรื อ
ต้องเสี ยค่าปรับในการยกเลิกสัญญาการออม
การออมแบบผูกพัน แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบคือ
รู ปแบบที่ 1 การออมภาคบังคับ คือการออมที่เกิดจากการ
กาหนดของรัฐบาล เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข)
รู ปแบบที่ 2 การออมภาคสมัครใจ คือการออมที่ผอู้ อมเลือกทา
เพิม่ เติมจากการออมภาคบังคับ เช่น การทุนสารองเลี้ยงชีพ การ
ประกันชีวติ กองทุนรวมระยะยาว กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ปัจจัยทีก่ าหนดการออม
1. การวางแผนการใช้ เงินในอนาคต
2. ความมัน่ คงของสถาบันการเงิน
3. อัตราดอกเบีย้
4. ระยะเวลาการฝากเงิน
5. การคาดการณ์ อตั ราดอกเบีย้ ในอนาคต
6. เทคโนโลยี
การลงทุนทางการเงิน คือ การลงทุนเป็ นการนาเงินไปซื้ อ
หลักทรัพย์ทางการเงิน เช่น พันธบัตร หุ น้ สามัญ หุ น้ กู้ ตัว๋
สัญญาใช้เงิน หรื อ ซื้ อบ้านและที่ดินเพื่อขายเก็งกาไร โดย
ได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินปั นผลหรื อดอกเบี้ย
การลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ คือ การใช้จ่ายเพื่อทาให้เกิดการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
1. งานก่ อสร้ างทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ เช่น สานักงาน โรงงานผลิต
โรงแรม ร้านค้าปลีก บ้านที่อยูอ่ าศัย
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทผี่ ลิตขึน้ ใหม่
3. สิ นค้าคงคลัง มี 2 ความหมายคือ วัตถุดิบที่ยงั ไม่ได้นามาใช้
ในการผลิตและสิ นค้าที่ผลิตแล้วแต่ยงั ไม่ได้นาออกมาจาหน่าย
ความสาคัญของการลงทุนต่ อการพัฒนาประเทศ
1.
2.
3.
4.
ทาให้เกิดสิ นค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
ทาให้เกิดการจ้างงาน
ทาให้ครัวเรื อนมีรายได้นามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ประเภทของการลงทุนในประเทศไทย มี 2 ประเภท
1. การลงทุนทางตรง คือ การลงทุนที่ผลู้ งทุนเป็ นเจ้าของและมี
ส่ วนในการบริ หารจัดการธุรกิจนั้นๆ เช่น การซื้ อวัตถุดิบ การ
ซื้ อเครื่ องจักร ก่อสร้างโรงงาน
2. การลงทุนทางอ้ อม คือ การลงทุนทางการเงินผ่านตลาด
การเงินประเภทต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพนั ธ์
ตลาดตราสารหนี้ มี 3 รู ปแบบดังนี้
รู ปแบบที่ 1 การฝากธนาคาร
รู ปแบบที่ 2 การลงทุนตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ น้ กู้
รู ปแบบที่ 3 การลงทุนตราสารทุน เช่น หุ น้ สามัญ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Warrant)
ปัจจัยทีก่ าหนดการลงทุน
1. การเปลี่ยนแปลงของรายได้
2. อัตราดอกเบี้ย
3. เทคโนโลยี
4. นโยบายของรัฐและเสถียรภาพทางการเมือง
5. ปั จจัยอื่นๆ เช่น ฝนแล้ง น้ าท่วม
ปัญหาของการออมและการลงทุนในสั งคมไทย
ปัญหาของการออม
1. รายได้ต่า
2. ผลตอบแทนต่า
3. ความไม่รู้
4. เป้ าหมายของการออม
สภาวการณ์ การออมภาคครัวเรือน
ข้ อมูลจาก สานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th
ปัญหาของการลงทุน
1. ต้นทุนการผลิตสูง การขาดประสิ ทธิภาพในการผลิต
2. การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
3. ปั ญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ งและโลจิสติกส์
4. การให้สิทธิพิเศษทางการค้า
วิธีการบริหารจัดการเงินออม 6 ขั้นตอน
1. การประเมินสถานการณ์ของตนเอง
2. การกาหนดเป้ าหมายทางการเงิน
3. การจัดทาแผนการเงิน
4. การปฏิบตั ิตามแผน
5. การติดตามวัดผล
6. การปรับแผน
วิธีการบริหารจัดการลงทุน
1. การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
2. การกาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
3. การวางแผนปฏิบตั ิการ
4. การปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
5. การติดตามและทบทวนการลงทุน
บทสรุป
- การออมเป็ นการเก็บสะสมเงินรายได้ที่เหลือจาก
การใช้จ่ายไว้ใช้บริ โภคในอนาคต
- เงินออมถูกนาไปใช้เป็ นแหล่งที่มาของเงินลงทุน
- ถ้าการลงทุนในประเทศพึ่งพาเงินออมในประเทศ
ไม่ตอ้ งพึ่งพาเงินจากต่างประเทศ จะทาให้ระบบ
เศรษฐกิจมีการพัฒนาไปอย่างมีเสถียรภาพ
บทสรุป (ต่ อ)
- การลงทุนเป็ นการนาเงินออมไปหาผลตอบแทนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
- การลงทุนก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงาน ทาให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- หากต้องการเก็บออมหรื อนาเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน
ตามที่คาดหวังควรศึกษาวิธีการบริ หารจัดการเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนตามที่ตอ้ งการ
ข้ อมูลอ้างอิง
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
http://www.fpo.go.th
ศูนยส
น
์ ่ งเสริมกำรพัฒนำควำมรูตลำดทุ
้
http://www.tsi-thailand.org
free powerpoint template
http://www.free-power-point-templates.com
free picture
ผู้จัดทา นายธนิตย์ พลายมาศ
http://www.absolutvision.com
e-mail : [email protected]
http://www.freedigitalphotos.net