การบริหารเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การค้า และการลงทุน โดย ดร. ณรงค์ชยั อ ัครเศรณี ั ส ทีป ่ รึกษากิตติมศกดิ ์ ถาบ ันวิจ ัยนโยบายเศรษฐกิจการคล ัง ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 20 ธ ันวาคม 2550 ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์กรุงเทพ ห.

Download Report

Transcript การบริหารเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การค้า และการลงทุน โดย ดร. ณรงค์ชยั อ ัครเศรณี ั ส ทีป ่ รึกษากิตติมศกดิ ์ ถาบ ันวิจ ัยนโยบายเศรษฐกิจการคล ัง ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 20 ธ ันวาคม 2550 ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์กรุงเทพ ห.

Slide 1

การบริหารเศรษฐกิจ

ภาคการผลิต การค้า และการลงทุน
โดย
ดร. ณรงค์ชยั อ ัครเศรณี

ั ส
ทีป
่ รึกษากิตติมศกดิ
์ ถาบ ันวิจ ัยนโยบายเศรษฐกิจการคล ัง

ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 20 ธ ันวาคม 2550
ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์กรุงเทพ


Slide 2

ห ัวข้อ
I.

1997 – 1998 : วิกฤตเศรษฐกิจ

II. 2001 – 2005 : เร่งร ัดการขยายต ัว
III. 2006 – 2007 : วิกฤตการเมือง
IV. 2008

: อนาคต

2


Slide 3

I. 1997 – 1998 : วิกฤตเศรษฐกิจ
 วิกฤตเศรษฐกิจทาให้การผลิต การค้า
การลงทุนถดถอย
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

00
20

99
19

98
19

97
19

96
19

95
19

-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
-50.0

Private Investment

Export of G&S

Import Of G&S

Real GDP

3


Slide 4

I. 1997 – 1998 : วิกฤตเศรษฐกิจ (ต่อ)
 มาตรการฟื้ นฟูและสร้างเสถียรภาพในปี
1998-2000
 การปร ับโครงสร้างหนี้
 การแก้ไขขบวนการล้มละลาย

 การฟื้ นฟูระบบสถาบ ันการเงิน (มาตรการ 14
ส.ค. 1998)
 การสน ับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน
(มาตรการ 10 ส.ค. 1999)
4


Slide 5

II. 2001 - 2005 : เร่งร ัดการขยายต ัว
เร่งร ัดการขยายต ัวทางเศรษฐกิจโดยการ
่ ออก และการ
เพิม
่ อุปสงค์ในประเทศ การสง
ลงทุน (Dual-track policy)
นโยบายและมาตรการเร่งร ัดการขยายต ัว
 นโยบายและมาตรการทางการค้า
• หาตลาดใหม่

• สร้างเครือข่ายและพ ันธมิตรทางการค้า
ผ่าน FTA

5


Slide 6

II. 2001 - 2005 : เร่งร ัดการขยายต ัว (ต่อ)
 นโยบายและมาตรการทางการผลิต


อุตสาหกรรมเป้าหมาย

-

่ั
แฟชนOTOP

-

ยานยนต์

-

อาหาร

-

ท่องเทีย
่ ว

-

Graphics designการจ ัด Logisticsการจ ัด Clusterจ ัดตงกองทุ
ั้
นปร ับโครงสร้างการผลิตเพือ
่ เพิม
่ ขีด
ความสามารถในการแข่งข ัน่ เสริมการพ ัฒนาฝี มือแรงงานด้วยการให้ห ักรายจ่าย
สง
้ เป็น 2 เท่า จากเดิม 1.5 เท่า
เพิม
่ ขึนสน ับสนุนให้ภาคเอกชนปร ับเปลีย
่ นเครือ
่ งจ ักร

6


Slide 7

II. 2001 - 2005 : เร่งร ัดการขยายต ัว (ต่อ)


นโยบายและมาตรการทางการลงทุน


ภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรม

– สน ับสนุนการฟื้ นต ัวของธุรกิจอสงหาริ
มทร ัพย์

– ลดภาษีให้ธร
ุ กิจทีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ /
MAI และ SMEsภาคประชาชน /รายย่อย
– กองทุนหมูบ
่ า้ น
– ธนาคารประชาชน
ิ ทร ัพย์เป็นทุน
– แปลงสนเร่งร ัดการแปรูปร ัฐวิสาหกิจ

7


Slide 8

II. 2001 - 2005 : เร่งร ัดการขยายต ัว (ต่อ)
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-10.0

Private Investment

Export of G&S

Private Consumtion

Real GDP

Import Of G&S

8


Slide 9

III. 2006 - 2007 : วิกฤตการเมือง
่ ออกเป็น
เศรษฐกิจข ับเคลือ
่ นโดยต ัวเอง การสง
ภาคนา
2006p

2006p

2007

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

5.3

6.3

5.6

4.9

4.3

4.0

4.3

4.9

2.8

3.9

3.2

2.6

1.6

1.1

1.3

2.7

้ า
การใชจ
่ ยของคร ัวเรือน

1.7

2.2

1.8

1.5

1.4

0.7

0.5

1.0

้ า
การใชจ
่ ยของร ัฐบาล

0.2

0.3

0.5

0.3

-0.3

0.8

0.8

1.0

การลงทุน

0.9

1.4

0.9

0.8

0.4

-0.3

0.0

0.6

4.1

7.5

6.5

0.4

2.4

4.5

3.9

1.2

้ า
GDP Growth (การใชจ
่ ย)

แหล่งทีม
่ าของการขยายต ัว
อุปสงค์ในประเทศ

่ ออกสุทธิ
การสง
ทีม
่ า: สศช.

9


Slide 10

III. 2006 - 2007 : วิกฤตการเมือง (ต่อ)
่ ออก-นาเข้ารายภูมภ
โครงสร้างการสง
ิ าค/ประเทศ
EXPORTS:
USD Bil.

1
5
1
0

NAF
TA
EU27

ASEA
N

EXPORT: CAGR % (98-06)
BRIC

25

Japan20
15

5

10

Middle-East

0

5

1

1

IMPORTS:

5

AV. = 9.9

EU Japan
NAFTA

AV = 9.8

BRIC

5

10

Middle-East
ASEAN

15

20

IMPORTS: CAGR

10


Slide 11

ขนาดเศรษฐกิจไทย ปี 2000 2005 2007
32.
7

5
2.
1

ขนาดของภาคการผลิตไทย
ล ้านบาท
GDP 5.4
ล ้านล ้านบาท

GDP 7.8
ล ้านล ้านบาท

ขนาดภาคการค้าระหว่างประเทศ
GDP 9.3
ล ้านล ้านบาท

ล ้านล ้านบาท

International Reserves: USD Bil.
82.4
32.7
52.1
(NOV.)

GDP Per Capita
2000
2005
2007e
7.9 หมืน
่ บาท 1.09แสนบาท 1.25แสนบาท11
62.2 ล้านคน

64.8 ล้านคน

65.8 ล้านคน


Slide 12

IV. 2008

: อนาคต

 การบริหารนโยบายภาคการผลิต การค้า การ
ลงทุน
 การเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าค ัญของเศรษฐกิจโลก
• เศรษฐกิจจีน อินเดีย ตะว ันออกกลาง เพิม


ความสาค ัญยิง่ ขึน

• ราคาพล ังงานและว ัตถุดบ
ิ เพิม
่ ขึน
• ระบบการค้าโลกเป็นกลุม
่ / ระบบ WTO มีปญ
ั หา

12


Slide 13

IV. 2008

: อนาคต (ต่อ)

• การเงินโลกไม่สมดุล ค่า US$ ตกต่อเนือ
่ ง
• ความสาค ัญของมาตรฐานความปลอดภ ัยและ
้ โดยเฉพาะเรือ
สงิ่ แวดล้อมเพิม
่ ขึน
่ งโลกร้อน

 การเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าค ัญภายในประเทศ
• ความไม่เท่าเทียมทางรายได้และผลประโยชน์
• การแข่งข ันจากธุรกิจต่างประเทศ
• กระแสการบริโภคนิยม

13


Slide 14

IV. 2008

: อนาคต (ต่อ)

 นโยบายและมาตรการสาค ัญ
 สร้างความสามารถในการปร ับต ัวของธุรกิจ
้ า่ ยทาง Logistics (การขนสง
่ การสอ
ื่ สาร
• ลดค่าใชจ
การใช ้ ICT)
• เพิม
่ ความสามารถการผลิตตามมาตรฐานต่างๆ
่ งทางการผลิตแบบเครือข่าย
• เพิม
่ ชอ

่ เสริมการจ ัด Cluster
• สง
่ เสริม SMEs / OTOP ทงการเงิ
• สง
ั้
น การผลิตและ
การตลาด
• เจรจาข้อตกลงพิเศษทางการค้า
• สน ับสนุนการค้า/การลงทุนในตลาดใหม่

14


Slide 15

IV. 2008

: อนาคต (ต่อ)

 สร้างความสามารถในการปร ับต ัวของคนทางาน
• การฝึ กอบรมพิเศษ
• การจ ัดระบบหางานใหม่

 จ ัดการภาคเกษตร
ิ ค้าเกษตรให้เกิดความ
• จ ัดระบบนา้ เพือ
่ การเกษตร และบริหารสน
สมดุลระหว่างอาหารและพล ังงาน

• ปฏิรป
ู ภาคเกษตรทีอ
่ อ
่ นไหวต่อการแข่งข ันจากต่างประเทศ

 จ ัดระบบการลงทุนและการทางานของต่างด้าวในภาค
บริการ
 สร้างความมน
่ ั คงทางพล ังงานด้วยมาตรการการค้าและ
การลงทุน

15


Slide 16

IV. 2008

: อนาคต (ต่อ)

Globalization– Localization
GV
่ ง่ งมื
มม่ ขี

งงข
GVC:
C:เค
เครืรืออ
มืออใในนกกาารเพิ
รเพิ
่ ขี
ดค
ควา
วามมสสาามมาารถ
รถใในนกกาารแ
รแข่
ข่
ขนนั ั
NIS
upgrading

upgrading

Innovation

Producer
-driven

Core
ออ
งง
ไไ


CoreCom
Competencies
petenciesข
BuyerBuyerdriven

Core
Competencies

Generic&
Generic&Specific
T-I Intervention
Strategies

Core Competencies

Hotel,
Spa,
Tourism
Health Restaurant
Herb

Global Value Chains
Concept

Thainess

Services

Food

Rice
Shrimp
Chicken

Core
Competencies Consumption

Agriculture

Software

Fashion
Textile,
Jewelry

Logistics Hardware
Petro Electronics
chem

RubRub- Auto,
ber Parts

Globalness
Industry

ประเทศทีต้
่ องเฝา
้ จบั ตามมองเป็นพิเศษ

Models of Globalization
EU

USA

Japan

•Hegemonic
China

•Cluster
Brazil

ME

•UniversalRussia

India
South
Africa

16