บรรยายกิจกรรม 5 ส (๖ธ.ค.๕๖)

Download Report

Transcript บรรยายกิจกรรม 5 ส (๖ธ.ค.๕๖)

1.ด้ าน
กายภาพ
4.ด้ านจิต
วิญญาณ
การ
พัฒนา
3.ด้ าน
สติปัญญา
2.ด้ าน
สั งคม
เมื่อให้เลือก คุณจะเลือกอยู่บา้ นไหน?
ระหว่าง
• บ้านหลังที่ 1
และ
• บ้านหลังที่ 2
จะเริ่มอย่างไร เพื่อให้สะอาด เป็ นระเบียบ?
5 ส คือปัจจัยพืน้ ฐาน
ในการทางานอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
หยิบก็ง่าย
หายก็รู้
ดูกง็ ามตา
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
6
กิจกรรม 5ส คืออะไร
 เป็ นรากฐานของระบบคุณภาพ TQM ISOฯลฯ
 เป็ นกิจกรรมพืน้ ฐานของฝ่ ายปฏิบัตงิ านที่ม่ ุงคุณภาพ
 เป็ นจุดเริ่มต้ นของการเข้ าสู่ ระบบมาตรฐานสากล
 เป็ นเครื่องมือทีข่ จัดความสู ญเปล่ าและลดต้ นทุน
 เป็ นกิจกรรมทีม่ ่ ุงให้ เกิดบรรยากาศในการ
ทางานที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
7
ทาไมจึงนา 5 ส มาใช้ ในองค์ การ
a หลักการ a
0 ขจัดสิ่งที่ไม่ ใช้
0 จัดเป็ นหมวดหม่ ู
0 ทำให้ สะอำด
0 สุขอนำมัย
0 สร้ ำงนิสัย
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
8
กิจกรรม 5ส มีอะไรบ้ าง
1. สะสาง-ส1 (S-Seiri-เซริ)
2. สะดวก-ส2 (S-Seiton-เซตง)
3. สะอาด-ส3 (S-Seiso-เซโซ)
4. สุขลักษณะ-ส4 (S-Seiketsu-เซเคทสึ )
5. สร้ างนิสัย- ส5 (S-Shitsuke-ซิทสึ เกะ)
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
9
สะสาง
สะดวก
สะอาด
ทาประจา
ทาซ้าๆ
สุขลักษณะ
สร้ างนิสัย
ประสิ ทธิภาพ
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
10
ประโยชน์ ต่อบุคคล
ประสิ ทธิภาพ
เพิม่ ผลผลิต
CHAT:R&D
 สะดวก
 เป็ นระเบียบ
 สุขอนามัย
กิจกรรม 5 ส
หน้า
11
 มีพนื้ ที่ใช้ สอยมากขึน้
 สะอาด/เป็ นระเบียบ
 นาไปสู่ คุณภาพ
 มัน่ ใจต่ อผ้ ูรับบริการ
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
ประโยชน์ ต่อ
องค์ กร
ขจัดของเสี ย
ออกไป
หน้า
12
5 ส กับการสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร
Q บุคลากรเต็มใจ/ร่ วมมือ/สามัคคี
Q องค์ กรไปสู่ เป้ าหมาย/สาเร็จ
Q บุคลากรภูมใิ จ
Q เกิดวัฒนธรรมองค์ กร/ยัง่ ยืน
ิิ
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
13
aการแยกของที่ใช้ และไม่ ใช้ ออกจากกัน
 สารวจ
แยก
ขจัด
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
14
• พิจารณาสิ่ งของทีอ่ ย่ ูรอบตัว
ของ
ทีจ่ าเป็ นต้ องใช้
CHAT:R&D
ของ
ทีไ่ ม่ จาเป็ นต้ องใช้
กิจกรรม 5 ส
หน้า
15
aการจัดเก็บของที่ใช้ ให้ สะดวกใช้ งาน
 จัดเก็บเป็ นระเบียบ
 ให้ สะดวกในการหยิบใช้
 หยิบง่ าย หยิบเร็ว หยิบดี
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
16
a ขจัดต้ นเหตุความสกปรก ลดเวลาทาความ
สะอาด
CHAT:R&D
 ไม่ ต้องทาเลย
 ใช้ เวลาทาน้ อยทีส่ ุ ด
 รักษาความสะอาดอย่ ูได้
กิจกรรม 5 ส
หน้า
17
aสภาพหมดจดสะอาดตา
aมีสุขลักษณะทีด่ ี
 รักษา 3 ส แรก ให้ คงอย่ ู
 และทาอย่ างต่ อเนื่อง
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
18
a ปฏิบัติอย่ างต่ อเนื่องจนเป็ นนิสัย
ปฏิบัติตามขั้นตอน 4 ส
ปฏิบัติอย่ างต่ อเนื่อง
จนกลายเป็ นนิสัย
ไม่ ต้องมีใครสั่ ง
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
19
CHAT:R&D
ทุกคนต้ องปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส
หน้า
20
สะสาง
สะดวก
สะอาด
วัตถุและ
สถานที่
สุขลักษณะ
สร้ างนิสัย
พัฒนา
คน
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
21
1.) ตอบสนองความต้ องการผู้รับบริการ
2.) ช่ วยการทางานมีคุณภาพ
ประสิ ทธิภาพ
3.) ผู้เกีย่ วข้ องเชื่อถือไว้ วางใจ
4.) องค์ กรมีมาตรฐานสู งขึน้
5.) บุคลากรภาคภูมใิ จในองค์ กรของตน
CHAT:R&D
กิจกรรม 5 ส
หน้า
22
1.ความจริงจังของ
ผู้บริหาร
สุ ขลักษณะ
4.ทาวงล้ อ 5 ส อย่ าง
ต่ อเนื่องเพือ่ ปรับ
มาตรฐานสู งขึน้
CHAT:R&D
สะสาง
สร้ างนิสัย
สะอาด
กิจกรรม 5 ส
2.เริ่มต้ นจากการ
สร้ างความรู้ 5 ส
สะดวก
3.ทุกคนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม 5 ส
หน้า
23
สู้ ๆๆ