คุณภาพนำมาแต่สิ่งที่ดี

Download Report

Transcript คุณภาพนำมาแต่สิ่งที่ดี

EEET0462
Rev.13.01
Electronic Project
Management And
Design
ระบบมาตรฐาน ISO , กฏหมายลิขสิ ทธิ์ กับกฏหมายสิ ทธิบัตร
[email protected]
Mobile : 089-788-6242
082-707-3375
FB :
หัวข้ อบรรยาย
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 มาตรฐานระบบการบริ หารงานคุณภาพ
ISO 9000
 มาตรฐานระบบด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ISO14000
 กฏหมายลิขสิ ทธิ์ ไทย
 สิ ทธิ บัตร / อนุสิทธิ บัตร
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9000
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 คณ
ุ ภาพ กับความสาเร็ จทางธุรกิจ
 เกีย่ วกับระบบมาตรฐาน ISO9000
 คณ
ุ ภาพนามาแต่ สิ่งทีด่ ี
คณ
ุ ภาพกับความสาเร็ จทางธุรกิจ
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 สินค้ ากับการบริการ
 ผ้ บู ริ หารกับบุคลากร
 ปรั บปรุงคณ
ุ ภาพสินค้ าอย่ างต่ อเนื่อง
เกีย่ วกับระบบมาตรฐาน ISO9000
Copyright © S.Witthayapradit 2010
ISO9000 : 1987
 1st (1994)
กล่ มุ มาตรฐานข้ อกาหนด(ใช้ เพือ่ รั บรอง)
o ISO9001 ออกแบบ , ผลิต , ติดตั้ง , บริ การ
o ISO9002 ผลิต , ติดตั้ง , บริ การ
o ISO9003 การตรวจและทดสอบขั้นสุดท้ าย
กล่ มุ มาตรฐานข้ อแนะนา(ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด)
o ISO9000 แนวทางเลือกใช้ อนุกรม
o ISO9004 เป็ นข้ อแนะนาในการจัดระบบบริ หารงานคณ
ุ ภาพ
เกีย่ วกับระบบมาตรฐาน ISO9000
Copyright © S.Witthayapradit 2010
ISO9000 : 2000
 2nd (2000)
 ISO9000 หลักการพืน้ ฐานและคาศัพท์
มีหลักสาคัญ 8 ประการ
 ISO9001 ข้ อกาหนด
มีข้อกาหนด 5 กล่ มุ
 ISO9004 แนวทางการปรั บปรุงสมรรถนะขององค์ กร
เกีย่ วกับระบบมาตรฐาน ISO9000
Copyright © S.Witthayapradit 2010
ISO 9000 : 1987
ISO 9000 : 1994
- 20 ข้ อเหมือนเดิม
- เพิม่ เนิอ้ หาบางส่ วน
- ยังไม่ ได้ กาหนดวิธีปฏิบัติ
ISO 9000 : 2000
* ลดข้ อกาหนดเหลือ 8 ข้ อ
* เปลีย่ นเข้ ากับ TQM ให้ มากขึน้
* มีการปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่อง
* บอกวิธีการปฏิบัติมากขึน้
ISO 9000 : 2008
ปรับปรุ งเนือ้ หาหัวข้ อ
4.1, 4.2.1, 4.2.3f, 6.2, 6.3, 6.4,
7.3.1, 7.5.2, 7.6, 8.2.3, 8.2.4
คณ
ุ ภาพนามาแต่ สิ่งทีด่ ี
Copyright © S.Witthayapradit 2010
องค์ กร / บริ ษทั
 การจัดองค์ กร การบริ หาร การผลิต มีประสิทธิภาพ
 ผลิตภัณฑ์ กบั บริ การ เป็ นที่พงึ พอใจ
 มีภาพลักษณ์ ที่ดแี ก่ องค์ กร
 ประหยัดค่ าใช้ จ่ายในระยะยาว
คณ
ุ ภาพนามาแต่ สิ่งทีด่ ี
Copyright © S.Witthayapradit 2010
พนักงานภายในองค์ กร / บริ ษทั
 มีการทางานเป็ นระบบ
 เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
 พนักงานมีจิตสานึกในเรื่ องคณ
ุ ภาพมากขึน้
 มีวินัยในการทางาน
 พัฒนาการทางานเป็ นทีม มีการประสานงานที่ดี
คณ
ุ ภาพนามาแต่ สิ่งทีด่ ี
Copyright © S.Witthayapradit 2010
ISO14000
Copyright © S.Witthayapradit 2010
ISO14001 – ISO14100
โครงสร้ างของอนุกรมมาตรฐานนี้แบ่ งเป็ น :
 Environmental Management Systems (EMS)
 Environmental Auditing and Related Environmental Investigations (EA)
 Environmental Labeling (EL)
 Environmental Performance Evaluation (EPE)
 Life Cycle Assessment (LCA)
 Terms and Definitions (T&D)
สาระสาคัญในมาตรฐาน EMS
(1/2)
Copyright © S.Witthayapradit 2010
1. นโยบายสิ่งแวดล้ อม
2. การวางแผน
แจกแจงรายละเอียดของกิจกรรม
2.2 แจกแจงข้ อกาหนดทางกฏหมาย
2.3 จัดทาวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
2.4 จัดทาโครงการการจัดการ
2.1
สาระสาคัญในมาตรฐาน EMS
(2/2)
Copyright © S.Witthayapradit 2010
3.
การดาเนินการ
กาหนดโครงสร้ าง
3.2 เผยแพร่ ให้ พนักงาน
3.3 จัดทาและควบคม
ุ เอกสาร
3.4 ควบคม
ุ การดาเนินงาน
3.5 ซักซ้ อมการดาเนินงาน
3.1
4.
การตรวจสอบและแก้ ไข
ติดตามและวัดผล 4.2 แจกแจงสิ่งที่ไม่ ตรงแผน
4.3 จัดทาบันทึก
4.4 ตรวจประเมินระบบ
4.1
Source : http://app.tisi.go.th/14000/14000t.html
5.
ทบทวนและพัฒนา
ประโยชน์ ของ EMS
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 บริหารงานด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ อย่ างเป็ นระบบ
 เกิดสภาพแวดล้ อมการทางานทีด่ ี
 เกิดภาพลักษณ์ ทดี่ ตี ่ อองค์ กร
 ลดภาระค่ า ใช้ จ่ าย เนื่ อ งจากมี ก ารจั ด การ
สิ่งแวดล้ อมทีเ่ หมาะสม
 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ด้ าน
การตลาด
ขั้นตอนการรั บรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม
Copyright © S.Witthayapradit 2010
Source : http://app.tisi.go.th/14000/14000t.html
กฏหมายลิขสิทธิ์ไทย [พศ.๒๕๓๗]
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 คุ้มครองงานสร้ างสรรค์ เช่ น วรรณกรรม , ศิลปกรรม ฯลฯ
 ลิขสิ ทธิ์คุ้มครองทันที ไม่ จาเป็ นต้ องเผยแพร่ ผลงานก่ อน
 การจดแจ้ งงานลิขสิ ทธิ์ ใช้ ประโยชน์ ในการค้ นหาเท่ านั้น
ขอบเขตคุ้มครองงานสร้ างสรรค์
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 ทาซ้าหรือดัดแปลง
 เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
 ให้ เช่ าต้ นฉบับหรือสาเนางาน
 ให้ ประโยชน์ ทเี่ กิดจากลิขสิ ทธิ์แก่ ผ้ อนื่
 อนุญาตให้ ผ้ อนื่ ใช้ สิทธิดงั กล่ าวข้ างต้ น
ลิขสิ ทธิ์ของลูกจ้ าง
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 ตกเป็ นของล้กจ้ าง
”ยกเว้ นมีหนังสื อตกลงเป็ นอย่างอืน่ ”
 ผ้้สร้ างสรรค์ ต้องชั่งนา้ หนักระหว่ างสิ ทธิ์
ตามกฏหมายกับข้ อตกลงระหว่ างนายจ้ างกับ
ล้กจ้ าง ถึงประโยชน์ ส้งสุ ดของตน
งานไม่ มีลขิ สิ ทธิ์
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 ข่ าวประจาวัน
 รัฐธรรมน้ญ และกฏหมาย
 ระเบียบ , ข้ อบังคับ , ประกาศ , คาสั่ ง
 คาพิพากษา , คาวินิจฉัย
 คาแปล และการรวบรวมสิ่ งต่ างๆ
การละเมิดลิขสิ ทธิ์
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 ขาย มีไว้ เพือ่ ขาย / เช่ า
 เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
 แจกจ่ ายในลักษณะทีอ่ าจก่ อให้ เกิดความเสี ยหาย
 นาหรือสั่ งเข้ ามาในราชอาณาจักร
โทษการละเมิดลิขสิ ทธิ์
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ปรับตั้งแต่ สองหมื่นถึงสองแสนบาท
 เพือ่ การค้ า
จาคุกหกเดือนถึงสี่ ปี หรือปรับหนึ่งแสนถึงแปดแสนบาท
 ทาผิดซ้าในห้ าปี
โทษหนักเป็ นสองเท่ า
เวลาคุ้มครองงานลิขสิ ทธิ์
Copyright © S.Witthayapradit 2010
คุ้มครองตลอดอายุของผ้้
สร้ างสรรค์ และมีอย้่ต่อไปอีก
ห้ าสิ บปี นับจากผ้้สร้ างสรรค์
งานถึงแก่ ความตาย โดยทายาทจัดหาประโยชน์
อันมีลขิ สิ ทธิ์ เมือ่ พ้นช่ วงนีจ้ ะตกเป็ นของแผ่ นดิน
กฏหมายสิ ทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
Copyright © S.Witthayapradit 2010
สิ ทธิบัตร(Patent) หมายถึง หนังสื อสาคัญที่รัฐ
ออกให้
เพือ่ คุ้มครองสิ่ งประดิษฐ์ คดิ ค้ นหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามกฏกระทรวง และระเบียบ
ว่ าด้ วยสิ ทธิบัตร พศ.๒๕๒๒
กฏหมายสิ ทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 ประโยชน์ ของสิ ทธิบัตร
o แหล่ งรวมผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้ นทั่วโลกที่สาคัญ
o คุ้มครองสิ่ งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์
o สิ ทธิบัตรคุ้มครองเป็ นรายประเทศ
กฏหมายสิ ทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 ประเภทของสิ ทธิบัตร
o สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เช่ น การคินค้น กลไก โครงสร้ าง
o สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณ์ เช่ น ร้ปร่ าง , ลวดลาย , สี
o อนุสิทธิบัตร เป็ นการปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ เพียงเล็กน้ อยแต่มี
ประโยชน์ ใช้ สอยมากขึน้
กฏหมายสิ ทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 เงือ่ นไขในการขอรับสิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร
 เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ ใหม่ ยงั ไม่ เคยเปิ ดเผยรายละเอียดโดยรัฐฯ[1]
 มีข้นั การประดิษฐ์ ทสี่ ้ งขึน้ ไม่ สามารถกระทาได้ อย่ างทัว่ ไป
 สามารถใช้ ประโยชน์ ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม[1]
[1]
เงื่อนไขในการขอรับสิ ทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
กฏหมายสิ ทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 การประดิษฐ์ ทขี่ อรับสิ ทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ไม่ ได้
o จุลชี พ พืช สั ตว์ สารสกัดจากธรรมชาติ สมุนไพร
o กฏเกณฑ์ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
o ระบบข้ อม้ล โปรแกรมคอมพิวเตอร์
o วิธีการวินิจฉัย บาบัด รักษาโรคมนุษย์ หรือสั ตว์
o ขัดต่ อความเรียบร้ อย ศีลธรรม อนามัย หรือ สวัสดิภาพ[1]
[1]
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทขี่ อรับสิ ทธิบัตร ไม่ ได้
การขอรับสิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก
 รำยละเอียดกำรประดิษฐ์
 ข้อถือสิ ทธิ
 บทสรุ ปกำรประดิษฐ์
 รู ปเขียน (ถ้ำมี)
 เอกสำรอื่นๆ
หนังสื อรับรองสิ ทธิ เกี่ยวกับกำรขอรับสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิบตั ร[1]
หนังสื อโอนสิ ทธิ (กรณี ที่ผขู ้ อไม่ได้เป็ นผูป้ ระดิษฐ์)
หนังสื อมอบอำนำจ
ต้นฉบับหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิ ติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน[1]
สัญญำกำรว่ำจ้ำง/เอกสำรแสดงกำรเป็ นนำยจ้ำงของผูป้ ระดิษฐ์
[1]
กรณีผ้ ูขอเป็ นนิติบุคคล
รายละเอียดการประดิษฐ์
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
 ภูมหิ ลังของศิลปะหรือวิทยาการทีเ่ กีย่ วข้ อง
 ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
 สาขาวิทยาการที่เกีย่ วข้ องกับการประดิษฐ์
 การเปิ ดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์
 วิธีการประดิษฐ์ ทดี่ ที สี่ ุ ด
ข้ อถือสิ ทธิ์
Copyright © S.Witthayapradit 2010
การขอรับสิ ทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
Copyright © S.Witthayapradit 2010
 แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก
 คำพรรณนำแบบผลิตภัณฑ์(ถ้ำมี)
 ข้อถือสิ ทธิ
 รู ปเขียน (ถ้ำมี)
 เอกสำรอื่นๆ
หนังสื อรับรองสิ ทธิ เกี่ยวกับกำรขอรับสิ ทธิ บตั ร[1]
หนังสื อโอนสิ ทธิ (กรณี ที่ผขู ้ อไม่ได้เป็ นผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์)
หนังสื อมอบอำนำจ
ต้นฉบับหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิ ติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน[1]
สัญญำกำรว่ำจ้ำง/เอกสำรแสดงกำรเป็ นนำยจ้ำงของผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์
[1]
กรณีผ้ ูขอเป็ นนิติบุคคล
อายุสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
Copyright © S.Witthayapradit 2010

อายุสิทธิบัตร
• สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับจากวันยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั ร
• สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับจากวันยืน่ คาขอรับ

อายุอนุสิทธิบัตร
• มีอายุ 6 ปี นับจากวันยืน่ คาขอรับ
• สามารถต่ออายุได้ 2 ครั้งๆละ 2 ปี
EEET0462
Electronic Project
Management And
Design
The End
Q & A
[email protected]
Mobile : 089-788-6242
082-707-3375
FB :