ระบบสารสนเทศกับการบริหารยารพ.ภูมิพลอดุลยเดช

download report

Transcript ระบบสารสนเทศกับการบริหารยารพ.ภูมิพลอดุลยเดช

น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย ์
7 กรกฎาคม 2553
ร.พ.ภู มพ
ิ ลอดุลยเดช
• โรงพยาบาลหล ักของกองท ัพอากาศ
ิ้ 770 เตียง
• จานวนเตียงทีใ่ ห้บริการทงส
ั้ น
• จานวนผูร้ ับบริการผูป
้ ่ วยนอก 672,800
ครงั้ (ม.ค. – ธ.ค. 2552)
• จานวนผูร้ ับบริการผูป
้ ่ วยใน 24,165 ครงั้
(ม.ค. – ธ.ค. 2552)
• กาล ังพล
– แพทย์ 400 คน
– พยาบาล 776 คน
ั ัศน์
วิสยท
ระบบสารสนเทศรพ.ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
Digital Hospital
รพ.ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช พอ.
• โครงการจ ัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน
มูลค่า 75 ล้านบาท
– ต.ค. 2549 ถึง ก.ย. 2551
– เริม
่ ใช ้ ม.ค. 2551 เต็มระบบ ก.ค. 2551
• ปร ับปรุงระบบบริหารจ ัดการของ รพ.ใหม่ทงั้
ระบบโดยใชร้ ะบบสารสนเทศเป็นเครือ
่ งมือ
สาค ัญ
่ น
• เน้นการพ ัฒนาบุคลากรของรพ.ให้มส
ี ว
ร่วมมากทีส
่ ด
ุ
Digital Hospital
รพ.ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
• ข้อมูลทงหมดอยู
ั้
ใ่ น
รูปแบบดิจต
ิ อล
• เน้นการใชง้ านในทุก
ระด ับ
• อบรมแพทย์ 420 คน
(95 %)
• อบรมพยาบาล 700 คน
• อบรมเจ้าหน้าทีส
่ น ับสนุน
การร ักษา 1,000 คน
ิ ธิ
เวชระเบียน ตรวจสอบสท
ห้องตรวจโรค
ห้องตรวจโรค (แพทย์)
• บ ันทึกประว ัติ ตรวจ
ร่างกาย
• วินจ
ิ ฉ ัยโรค (ICD9
ICD10)
• สง่ ั ยา การตรวจทาง
ห้องปฏิบ ัติการ
เอกซเรย์
• น ัดผูป
้ ่ วย
้
ประวัตก
ิ ารใชยาย
้อนหลัง
Electronic OPD card
กราฟแสดงระดับน้ าตาล
ใบแนะนาการตรวจร ักษา
้ ทนใบสง่ ั ยา
ใชแ
ใบสง่ ั ตรวจ
การร ักษาต่าง ๆ
และคาแนะนาผูป
้ ่ วย
ห้องจ่ายยา
เปรียบเทียบระยะเวลารอคอยร ับยา
ก่อนและหล ังใชร้ ะบบ
50
นาที
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
51
52
ลดลง 24 %
ลดลง 37.2 %
ลดลง 30.9 %
ลดลง 15.9 %
ลดลง 24.7%
ผูป
้ ่ วยทว่ ั ไป ปกติ
ลดลง 47.2 %
ลดลง 16 %
ผูป
้ ่ วยทว่ ั ไป เร่งด่วน
ลดลง 35.8 %
ข้าราชการ ปกติ
ข้าราชการ เร่งด่วน
้ า
ค่าใชจ
่ ย
ด้านการร ักษาพยาบาล
้ ใน
• สว ัสดิการร ักษาพยาบาลข้าราชการเพิม
่ ขึน
อ ัตราทีส
่ ง
ู มาก
• ปี งบประมาณ 2548 จานวน 3 หมืน
่ ล้านบาท
เพิม
่ เป็น 8 หมืน
่ ล้านบาทในปี นี้
้ า
• นโยบายใชจ
่ ยอย่างประหย ัดและคุม
้ ค่า
้ าในผูป
โดยเฉพาะการใชย
้ ่ วยนอก
นโยบายด้านการบริหารยา
• คณะกรรมการยาของรพ.ทาหน้าทีก
่ าหนด
้ าของแพทย์
นโยบายและตรวจสอบการใชย
ร่วมก ับองค์กรแพทย์
• แพทย์ร ับผิดชอบในการสง่ ั ยาทุกกรณี
ั
เภสชกรไม่
สามารถเพีมจานวนยาในใบสง่ ั
ยาแพทย์ได้
• แบ่งกลุม
่ แพทย์ทส
ี่ ามารถสง่ ั ยาในกลุม
่
ควบคุมต่างๆ
• กาหนด max dose, ระยะเวลา
หล ักการ
ิ ธิสง่ ั ยาสามารถ remed ยา
• แพทย์ทไี่ ม่มส
ี ท
ิ ธิสง่ ั ยาใหม่
เดิมของผูป
้ ่ วยได้ แต่ไม่มส
ี ท
(Authorization) แต่ไม่เกิน 6 เดือน
• ยาบางกลุม
่ จะถูก lock ให้ตอ
้ งสง่ ั ใหม่ทก
ุ
้ าสง่ ั remed โดยแพทย์
ครงั้ ไม่สามารถใชค
ผูอ
้ น
ื่ ได้
• มีการบ ันทึก DUE, SMP,Non ED แบบ
electronics
้ า
การประเมินการใชย
DRUG UTILIZATION
EVALUATION
ความเป็นมา
• เริม
่ ทา ปี 2545
• พ ัฒนาการทา DUE ปี 2550
• ระบบสารสนเทศ 2551
DUE ปี 2545 - 2550
• HA ก ับงานคุณภาพ : มาตรฐานที่ 3 ของ
ั
เภสชกรรม
• DUE : Statin, Carbapenam,
Vancomycin
• เป็นระบบ manual ต้องทาทุกครงั้
• ปัญหา
– การไม่ยอมร ับในการทางาน เพิม
่ ภาระงาน
– ความถูกต้อง
– การประเมินผล Manual
DUE ปี 2550
• เพิม
่ DUE ในกลุม
่ Statin, Clopidogrel,
Thiazolidinedione, Gabapentin
• จ ัดทาแบบฟอร์ม ให้สะดวกในการกรอก
ข้อมูล และประเมินผล
DUE ปี 2551 - ปัจจุบ ัน
• ใชร้ ะบบสารสนเทศ
• แพทย์เป็นผูบ
้ ันทึกใบสง่ ั ยาด้วยต ัวเอง
ยกเลิกใบสง่ ั ยาผูป
้ ่ วยนอก
• การบ ันทึกข้อมูล DUE, SMP, Non ED
indication โดยระบบสารสนเทศ
่ ยในการประเมินผล
• ใชร้ ะบบสารสนเทศชว
และ feedback
้ า
การประเมินการใชย
และเหตุผลการสง่ ั ใช ้
DUE
เหตุผลประกอบการสง่ ั ใช ้ PPI
ลาด ับ
เหตุผลการสง่ ั ใช ้
จานวน
1
Non variceal Bleeding
35
2
Gastric ulcder , Duodenal ulcer ,
Gastritis
265
3
GERD , NERD
300
4
Non – ulcer dyspepsia ( หล ังทา
scope หรือ GI study )
5
ใชร้ ว
่ มก ับยา NSAID ในกรณีทม
ี่ ี
ี่ ง
ปัจจ ัยเสย
295
6
ใช ้ omeprazole แล้วไม่ได้ผล
215
41
เหตุผลประกอบการสง่ ั ใช ้ COX II
ลาด ับ
1
2
เหตุผลการสง่ ั ใช ้
มี GI risk ผูป
้ ่ วยอายุมากกว่า 65 ปี
้ ไป
ขึน
มี GI risk ผูป
้ ่ วยมีประว ัติการใช ้
High dose NSAIDS
จานวน
689
324
3
มี GI risk ผูป
้ ่ วยมีประว ัติ Ulcer
794
4
มี GI risk ผูป
้ ่ วยได้ร ับยา ASA,
corticosteroid หรือ
anticoagulant ร่วมในการร ักษา
77
้ า
การควบคุมการใชย
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
บาท
ก่อน
หลัง
0
ก.ค.52
ส.ค.52
ก.ย.52
ต.ค.52
พ.ย.52
ธ.ค.52
ม.ค.53
ก.พ.53
การประเมินผล
้
• สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนมากขึน
้ งต้นผ่าน electronic
• การตรวจสอบเบือ
OPD และรายงานต่างๆ
้ าของแพทย์แต่ละ
• ทราบแนวทางการใชย
ท่าน
• สรุปประเด็น นาเสนอคณก.บริหารและ
่ ารแก้ไขร่วมก ับองค์กรแพทย์
นาไปสูก
การประเมินผล
• มีระบบรายงานจากสารสนเทศ
– รายงานปริมาณยาทีส
่ ง่ ั มากเกินกาหนดใน
่ งเวลาทีก
ชว
่ าหนด
– รายงานผลการทา DUE ในแต่ละกลุม
่ แยกตาม
ข้อบ่งช ี้ แพทย์ และผูป
้ ่ วย
้ า 20 อ ันด ับแรกของรพ.
– รายงานการใชย
– รายงานแพทย์ 50 ท่านแรกทีส
่ ง่ ั ยาสูงสุดตาม
มูลค่า
– ฯลฯ
ื่ มโยงระบบ
โครงการเชอ
สารสนเทศ ๒๗ คลินก
ิ
ื่ มโยงข้อมูลการร ักษาพยาบาล
• เพือ
่ เชอ
ผูป
้ ่ วยประก ันสุขภาพระหว่างคลินก
ิ ชุมชน
อบอุน
่ 27 คลินก
ิ ก ับรพ.ภูมพ
ิ ลอดุลยเดชใน
แบบ Real Time
• ฐานข้อมูลสุขภาพประชากรบ ัตรทองใน 5
เขตจานวน 200,000 คน
• งบประมาณ สปสช
• ระยะเวลาโครงการ ต.ค. 52 ถึง ก.ย. 53
ื่ มข้อมูลสารสนเทศ 27 คลินก
โครงการเชอ
ิ
ภาพการทางานฝั่งคลินก
ิ
ภาพการทางานฝั่งโรงพยาบาล ฯ
เครือข่ายสุขภาพกองท ัพอากาศ
ื่ มโยงข้อมูลการร ักษาพยาบาลแบบ real time
• เชอ
ระหว่าง รพ.ภูมพ
ิ ลอดุลยเดชและ รพ.กองบิน
รวมถึงกองเวชศาสตร์ป้องก ัน
• แพทย์ทใี่ ห้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการ
้ ริการได้ตลอดเวลา
ร ักษาพยาบาลของผูป
้ ่ วยทีไ่ ปใชบ
• มีฐานข้อมูลรวมของกองท ัพอากาศเกีย
่ วก ับสุขภาพ
ของข้าราชการและครอบคร ัว
• เริม
่ โครงการ 2555
เครือข่ายสุขภาพกองท ัพอากาศ
กองเวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.จันทรุเบกษา
ิ ลอดุลยเดช
รพ.ภูมพ
รพ.กองบิน
สถาบันเวชศาสตร์การบิน
สรุป
่ ย
• ระบบสารสนเทศเป็นเพียงเครือ
่ งมือทีช
่ ว
ิ ธิภาพ
ในการบริหารจ ัดการอย่างมีประสท
ี ลาง และผูบ
• นโยบายของกรมบ ัญชก
้ ริหาร
่ น
ระด ับสูงและความร่วมมือของแพทย์มส
ี ว
้ า่ ย
สาค ัญทีส
่ ด
ุ ทีจ
่ ะทาให้การควบคุมค่าใชจ
ด้านยาของประเทศประสบความสาเร็จ