To think of exploring investment opportunities in Cambodia กัมพูชา

Download Report

Transcript To think of exploring investment opportunities in Cambodia กัมพูชา

กัมพูชา
โอกาสทีค
่ นไทยอาจ
มองขาม
้
To think of exploring investment
โดย นายณัฐ in
วิมCambodia
ลจันทร ์
opportunities
ทีป
่ รึกษา (ฝ่ายการพาณิชย)์
เปิ ดโอกาส : เปิ ดใจรั บความจริง
- จินตนาการตามภาพหรือขาวที
ไ่ ดรั
่
้ บ
- เรือ
่ งประวัตศ
ิ าสตรติ
์ ดสมอง
 สาวรางบาง
พืน
้ ทีป
่ ระเทศ : 181,035 ตร.
่
กม.
 ผอม
ประชากร : 14.7 ลานคน
้
 กินเกง่
คนพรอมท
างาน : 7,053,398
้
(หญิง: 3,608,345)
 ญาติเยอะ
อัตราเติบโตประชากร : 1.46%
 ทางานช้า อัตราขยายตัวเศรษฐกิจ GDP
โครงสรางเศรษฐกิ
จกัมพูชา
้
Industry
25%
Agriculture
Fisheries &
Forestry
30%
Taxes on
Products 5%
Services
40%
ผู้มีกาลังซือ
้ ปาน
บริ
ผู้มีพฤติ
กาลังซืกอ
้ รรมผู
สูง กลาง
้ โภคกัมพูชา
สิ นค้าคุณภาพ สิ นค้าคุณภาพดี
ดี
Brand Name
Brand Name น้อยกวา่
ไมสนใจเรื
อ
่ ง
คุณภาพและ
่
ราคา
ราคา
ผู้มีกาลังซือ
้ ตา่
ซือ
้ ตามความจาเป็ น
ซือ
้ ตามกระแสของสื่ อ/สั งคม
สิ นค้าปัจจัยสี่
ราคาสิ นค้ามีผลตอการ
่
ตัดสิ นใจ
คุณภาพสิ นค้าเป็ นเรือ
่ งรอง
Trend กัมพูชา
เศรษฐกิจเติบโตตอเนื
่ ่อง
อานาจซือ
้ คนชัน
้ กลางเพิม
่
นักลงทุนตางชาติ
หลัง่ ไหล
่
การกอสร
าง/อสั
งหาริมทรัพยขยายตั
ว
่
้
์
ทาไมตองกั
มพูชา
้
- เศรษฐกิจเสรี AEC ก่ อนเพื่อน
- ต่ างชาติถือหุ้นได้ 100% ไม่ จากัดประเภทธุรกิจ
- โอนเงินเสรีทงั ้ เข้ าและออก
- การส่ งเสริมการลงทุนโดยรัฐบาลกัมพูชา
- สัญญาสัมปทานที่ดนิ จากรัฐนานถึง 70 ปี
- ได้ รับสิทธิประโยชน์ จากนานาชาติ
- แรงงานถูก/พร้ อมเรียนรู้
- ปฏิรูปกฏหมาย
- กาลังซือ้ คนในชาติ + นักท่ องเที่ยว
ทาไมตองกั
มพูชา
้
- ความสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ
- เสถียรภาพทางการเมือง
- ไทยได้ เปรียบเรื่องการขนส่ งเนื่องจากเป็ นประเทศติดกัน
- กัมพูชาต้ องการนาเข้ าสินค้ าจากทั่วโลก
- นิยมไทย
- ปั ญหา โครงสร้ างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค การแปรรูป
- = พลิกวิกฤติให้ เป็ นโอกาส
ทาอะไร ในเมือง
ราชธานีพนมเปญ
ไหน
- เมือง
เงิน
ศูนยราชการ
ศูนยกลางธุ
รกิจ
์
์
จังหวัดพระสี หนุ - เมืองเพชร
ทาเรื
่ อน้าลึก / แหลงน
่ ้ามัน
ก๊าชธรรมชาติ
ชายหาด
สวย ทะเลใส ธรรมชาติงาม
จังหวัดเสียมเรียบ - เมืองทอง
สิ่งมหัศจรรย์ ระดับโลก ทุกคนต้ องมาชมสัก
ครัง้ ..ก่ อนตาย
ลูทางการลงทุ
น
่
สิ นค้าอุปโภคบริโภค
การเกษตร
การแปรรูป
การทองเที
ย
่ วและโรงแรม
่
ธุรกิจกอสร
าง/พั
ฒนา
่
้
อสั งหาริมทรัพย ์
้
ธุ
ร
กิ
จ
ดาวรุ
ง
่
และตางประเทศ
่
การกอสร
างและการพั
ฒนา
่
้
- รัฐบาลเชิญชวนให้ตางชาติ
เข้ามา
่
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย
์
พัฒนา
- ตองการน
าเขาวั
าง
้
้ สดุกอสร
่
้
เครือ
่ งจักร เครือ
่ งมือ
- ตองการเทคโนโลยี
การให้บริการ
้
ดานเทคนิ
ค ทีป
่ รึกษาทางวิศวกรรม
้
การออกแบบ การรับเหมากอสร
าง
่
้
การบริหารจัดการทรัพยสิ์ น
ขอท
กธุรกิจไทย
้ าทายของนั
้
ในกัมพูชา
- ตัง้ ใจ
ทาธุรกิจ โปรงใส
ไมคด
่
่
โกง ทาอยางยั
ง่ ยืน
่
- ตัง้ ตัว เดินทางมาศึ กษาตลาดกัมพูชา
ดวยตนเอง
้
- ตัง้ สติ เรียนรูภาษาเขมรเพื
อ
่ การ
้
สื่ อสาร
- ตัง้ มัน
่ ทาตามกฎหมาย
- ตัง้ คน หาตัวแทนเพือ
่ ดูแลประโยชน์
ในกัมพูชา
ธุรกิจไทยทีข
่ ยายฐานลงทุนใน
กัมพูชา
ธุรกิจไทยทีข
่ ยายฐานลงทุนใน
กัมพูชา
นักลงทุนไทยรายใหมเตรี
่ ยม
บุกตลาดกัมพูชา
YO
U?
กิจกรรมส่งเสริมการคาระหว
าง
้
่
ประเทศ
- งานแสดงสิ นค้า Thailand Exhibition
- ส่งเสริมการขายเพือ
่ สนับสนุ น
ผู้ประกอบการ
- งานแสดงสิ นค้าอืน
่ ๆ ทีฝ
่ ่ ายกัมพูชาจัด
- Business Matching
- AEC Business Support Center
- ให้คาปรึกษา ตรวจสอบประวัตค
ิ ค
ู ่ ้า
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอืน
่ ๆ เช่น
สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
คาถาทางการค้า
อยา่ เห็ น
แกตั
่ ว
- แก่
หน้า
อยา่ ให้
เชือ
่
- ใจ
อยา่ ลืม
กฎหมาย
- ตัว
อย่ า เชื่อตามบอก
อย่ า หลอกตนเอง
อย่ า เกรงคนโต
อย่ า โม้ ร่ ารวย
อย่ า ฉวยโอกาส
ขอบคุณครับ
สคร. ณ กรุงพนมเปญ :
[email protected]