ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, FCCP หน่วยโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัด

Download Report

Transcript ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, FCCP หน่วยโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัด

Smoking
Cessation
ผศ.นพ.สุทศั น์ รุ่งเรืองหิรญ
ั ญา, FCCP
หน่ วยโรคทางเดินหายใจและเวชบาบัดวิกฤต
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มศว.
ท่ านคิดว่ า ประเทศไทยมีผ้ ูสูบบุหรี่จานวนเท่ าใด?
 ก. 4 ล้ านคน
 ข. 8 ล้ านคน
 ค.
12 ล้ านคน
 ง. 16 ล้ านคน
อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทย*
%
*สานักงานสถิตแิ ห่ งชาติ
ความชุกของการสูบบุหรี่ในภูมิภาค SEA 2008
60
Females
54
53
Daily smokers
Males
% of current
daily smokers
42
39
38
40
31
30
25
21
20
20
9
2
0
0
3
4
6
0.4
2
ร้ อยละ
ร้อยละของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชนิ ดมีควัน
ทีเ่ คยเลิกยาสูบ
หมายเหตุ: ผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ ชนิ ดมีควัน ที่คยเลิ กยาสุบนี้ หมายถึง ผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์ยาสูบปัจจุบนั ที่กลับมาสูบซา้ และผูท้ ี่
เพิ่ งเลิ กยาสูบได้ ภายในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
Thailand
HTN
DM
CVD
CA
CVA
ความสูญเสียด้ านสุขภาพ ปี 2552*
สาหรับ 3 โรค ได้ แก่ CA lung, COPD, CAD
ตายจากการสูบบุหรี่ ปี ละ 48,000 ราย
*สศช./สภาพัฒน์ 2555
Quitting smoking save lives*
Doll R, et al. BMJ. 2004;328:1519-1527.
Smoking = Burning one’s house
Smoking Cessation &
FEV1 Declination*
*Anthonisen NR. AJRCCM 2002
Smoking cessation is the
single most effective and costeffective intervention in order
to reduce risk & progression of
COPD*.
สมรรถภาพปอด
Quit Smoking can ↓FEV1 declination
ไม่เคยสูบ
บุหรี่เลย
หยุดสูบ
ตอนอายุ 45
สูบบุหรี่
ตลอด
ทุพพลภาพ
หยุดสูบ
ตอนอายุ 60
ตาย
อายุ
ผป. Airway disorders จานวนไม่น้อย เป็ นแบบนี้
ดู VDO ที่ 2.6.1
คุณคิดว่ามีผป้ ู ่ วย COPD ไทย ที่ยงั คงสูบบุหรี่
มากน้ อยเพียงใด?

A. 15%

B. 25%

C. 35%

D. 45%

E. 55%
Better Outcomes with ↑Interventions*
COPD
Smokers
25
CAR (%)
25
20
15
15
10
5
10
5
1.4
6
2.6
0
*Hoogendorn M. Thorax 2010;65:711.
12.3
กลไกของการเสพติด
ทัศนคติ ความเชื่อ
สร้ างสั มพันธ์
พฤติกรรม
ความรู้สึก
วงเหล้า
ผ่ อนคลาย
หรื
อ
ิ
ทางจ
ต
ใจ
กาแฟ
คลายกังวล
ิ
ความเคยช
น
หลังเบรค
มีสมาธิ
กระตุ้นให้ ตื่นตัว
เสพติด
รู้สึกดีเมื่อได้ สูดควัน
ภาวะติดนิโคติน
เกิดอาการถอนยา
ทางกาย
Nicotine Addiction
ดู VDO ที่ 2.6.2
แนวทางการบาบัด
Ask
Diagnosis
Ask
Advise
Assess
Treatment
Assist
Act
Follow up
Arrange
ASK
• “สูบบุหรี่หรือ
Current
เปล่า?”
Use
• จานวนมวนต่อวัน
Severity • Time to first
cigarette
Brief Advise
 ~1-3
นาที
 ใช้ เวลาเพิ่มขึน
้ เพียง
2%
จากปกติ
 มีผลดีต่อผู้ป่วยอย่ าง
มาก
OR=1.74 (95%CI: 1.48-2.05)
NNT=40
Brief Interventions*
even when pts are not
willing to make a quit
attempt at this time, brief
interventions enhance
motivation and
↑likelihood of future quit
attempts
*Rennard SI. Chest 2000;117:360S.
4ล
ล
ล
ล
ล
• เลือกวัน
• ลันวาจา
่
• ลาอุปกรณ์
• พร้อมลงมือ
Brief Intervention
...หากคุณตกลงใจจะเลิกบุหรี่ หมอ
พร้อมจะช่วยเต็มที่ นับจากวัน...ให้
หยุดบุหรี่ทนั ที (Set target date) บอก
กับลูกเมียว่าคุณตัดสินใจจะเลิกบุหรี่
แล้ว (Tell family) จากนี้ ไปอีก 2-3
สัปดาห์ ไม่ให้ไปเข้าวงเหล้า หลีกให้
ไกลจากคนที่สบู ออกกาลังกาย อย่า
อยู่ว่าง (Anticipate challenge) และทิ้ง
อุปกรณ์ที่ใช้สบู ให้หมด (Removal)
หมอจะนัดมาดูอาการอีก 2 สัปดาห์...
Counseling*
Non-pharmacological Therapy
OR 1.74
OR 1.56
(vs brief intervention)
OR 2.17
*US guideline 2008
OR 1.56
Arrange Follow Up
3 mo
X III
2 mo
Urine cotinine
2 wk
2-4
wk
Exhaled CO
ผูป้ ่ วยบอกว่า เลิกครัง้ ที่แล้ว...เขาเป็ นอย่างนี้
ดู VDO ที่ 2.6.3
Best Results with Combinations*
ใช้ยา
ไม่ใช้ยา
Behavioral
Therapy
Brief Advice
No Therapy
30%
20%
10%
15%
10%
5%
*Hughes JR. CA Cancer J Clin. 2000;50:143-151.
ยาช่วยเลิกบุหรี่...เมื่อมีข้อบ่งชี้
Nicotine Replacement Therapy
Nortriptyline
ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาเลิกบุหรี่*
ตัง้ ใจเลิก
และ
ติดหนัก
เคยล้มเหลว
• สูบ ≥
20 มวนต่อวัน
• มวนแรก ภายใน 30 นาทีหลังตื่น
นอน
โรคเรือ้ รัง
*แนวทางเวชปฏิบตั ิ ในการบาบัดโรคเสพยาสูบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
Nicotine Replacement Therapy
Inhalator
Gum
Nasal Spray
Microtab
Patch
Lozenge
Nicotine Concentration (ng/mL)
Plasma Nicotine Levels*
Smoking VS NRT
14
Still not an ideal Rx
12
10
8 release of nicotine
slow
Cigarette
Gum (4 mg)
6
Gum (2 mg)
4
Inhaler
2
Nasal Spray
Patch
0
0
5
10
15
20
25
30
Minutes
* Balfour DJ & Fagerström KO. Pharmacol Ther. 1996;72:51-81.
Bupropion



Inhibit reuptake of
DA, NE
dose 150 mg QD x 3
day then 150 mg BID
Quit date no sooner
than 7-10 day after
onset


Contraindications
Absolute
 Hx
seizure
 Hx brain surgery

Relative
 Bulimia
or anorexia
nervosa
 use theophylline,
MAOI
 alcoholic
Nortriptyline
 ขนาด
เริ่ม 10-25 mg Qhs X 3-5 วัน
ปรับเป็ น 50 mg Qhs X 3-5 วัน
ปรับเป็ น 50-75 mg Qhs x 6-12 สัปดาห์
 เริ่มหยุดบุหรี่วน
ั ที่ 10-28 วันหลังเริ่มใช้
 อาการข้างเคียง
ง่วงนอน ปากแห้ง ตาพร่า ปัสสาวะคัง่ ท้องผูก
หน้ ามืด ความดันตา่ มือสัน่
What is “Varenicline”?
↓withdrawal
symptoms
↓positive
reinforcement
of smoking
PAR in Asian*
90
OR[95% CI] = 3.8[2.2, 6.5];
p<0.0001
80
OR[95% CI] = 3.4[2.0, 5.8];
p<0.0001
Responders (%)
70
60
67.5%
57.1%
50
40
36.3%
30
29.0%
20
Varenicline
10
0
0
Open symbols = Telephone Visit
Filled symbols = Clinic Visit
Placebo
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 Week
Treatment phase
Post-treatment phase
CI, confidence interval; OR, odds ratio
*Tsai ST. Clinical Therapeutics 2007;29(6):1028.
Adverse Effects in Asian*
No fatal/serious adverse side effects reported
*Tsai ST. Clinical Therapeutics 2007;29(6):1028.
Comparison of each SC meds efficacy*
Abstinence Rate
RR
No Intervention
0.07
(baseline)
Counselling only
0.11
1.44
Counselling+NRT gum
0.16
1.43
Counselling+NRT patch
0.18
1.66
Counselling+bupropion
0.20
1.82
Counselling+nortriptyline
0.18
1.64
Counselling+varenicline
0.28
2.52
* Stapleton JA, et al., Addiction 2008; 103(1):146.
*Thavorn K. Tobacco Control 2008;17:177.
สมุนไพร
ชาหญ้าดอกขาว

Vernonia cinerea
 หญ้าหมอน้ อย
่ มกับ
 ได้ผลดี (แต่ต้องใช้รว
counseling ที่ดี และ การ
ออกกาลังกาย)
Take Home
 โรคเรือ
้ รังที่มีมากขึน้ ในปัจจุบนั มีสาเหตุจากการเสพยาสูบ
 ผูเ้ สพยาสูบทุกคนไม่ว่าจะมา รพ.ด้วยเหตุผลใดควรได้รบ
ั การ
ช่วยเหลือบาบัดให้เลิกเสพ
 เพียงแค่ 5A ก็ช่วยให้ผป
ู้ ่ วยเลิกสาเร็จได้
 ยาช่วยเลิกบุหรี่สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ดีขึน
้
 Varenicline เป็ นยาช่วยเลิกยาสูบที่ มีประสิทธิภาพสูงสุด
www.thaitobaccocessation.org
ดู VDO ที่ 2.6.4