Slide PowerPoint

download report

Transcript Slide PowerPoint

ความภูมใิ จในเพศของตน
คนถูกสร้ างมาให้ มีสองเพศ คือเพศชายและ
เพศหญิง ซึ่งทัง้ สองเพศมีความแตกต่ างใน
หลายๆด้ าน ดังนัน้ การมีความรู้ในเรื่องเพศทา
ให้ สามารถปฏิบัตติ นในเรื่องเพศไปในทางที่
ถูกต้ องเหมาะสม เพศชายและเพศหญิงต่ างถูก
กาหนดขึน้ มาให้ มีความแตกต่ างทัง้ ทางร่ างกาย
และบทบาทหน้ าที่ทางสังคม
แต่ ส่ งิ ที่เพศชายและเพศหญิงมีเหมือนกันคือ
การมีสิทธิ์มีคุณค่ าในตนเอง ซึ่งคุณค่ าความเป็ น
เพศชายเพศหญิงไม่ ได้ ขนึ ้ อยู่กับรูปลักษณ์
ภายนอก หรือรูปร่ างหน้ าตา แต่ ขนึ ้ อยู่กับการ
เป็ นคนดีมีการปฏิบัตติ นที่เหมาะสม มีความ
ภาคภูมิใจในเพศของตน และการไม่ ดถู ูกเพศ
ตรงข้ าม
ลักษณะทางเพศ
คนส่ วนใหญ่ มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่ อง
เพศ เพราะความรู้ในเรื่องเพศ เช่ น การปฏิบัตติ น
ตามเพศ มารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับเพศ
และกาลเทศะ บทบาททางเพศ เป็ นต้ น ล้ วนเป็ น
สิ่งที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิตประจาวันของเรา
ทัง้ เพศชายและเพศหญิงต่ างก็มีลักษณะในความ
เป็ นเพศของตนเอง แยกออกได้ ดังนี ้
ชาย
หญิง
1. ดูแลบ ้านให ้สะอาดเรียบร ้อย
2. มีเมตตากรุณาต่อทุกคน
1. เป็ นผู ้นา
3. มีกริ ย
ิ ามารยาทสุภาพเรียบร ้อย
2. ปกป้ องคุ ้มครองผู ้ทีอ
่ อ
่ นแอกว่า อ่อนโยน
3. มีความอดทน เข ้มแข็ง แข็งแรง 4. พูดจาสุภาพอ่อนหวานกับทุก
4. พูดจาสุภาพกับทุกคน
คน
ี หาย 5. ไม่กล่าวว่าร ้ายให ้ผู ้อืน
5. ไม่กล่าวว่าร ้ายให ้ผู ้อืน
่ เสย
ี หาย
่ เสย
6. ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด
่ ี
6. ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด
่ ี
ี สละให ้กับผู ้อืน
7. มีความเสย
่
7. รักนวลสงวนตัว ไม่ให ้ผู ้ชายมา
ถูกเนือ
้ ต ้องตัว
1. มีลักษณะของอวัยวะเพศต่ างกัน
2. การแต่ งกาย ผู้ชายจะสวมกางเกง ผู้หญิงจะ
สวมกระโปรง หรือในบางครัง้ อาจสวมกางเกง
3. ผู้ชายพูดลงท้ ายอย่ างสุภาพด้ วยคาว่ า “ครับ”
ส่ วนผู้หญิงพูดลงท้ ายอย่ างสุภาพด้ วยคาว่ า
“ค่ ะ”
4. ผู้ชายใช้ สรรพนามแทนตัวเองว่ า ผม หรือ
กระผม ส่ วนผู้หญิงใช้ สรรพนามแทนตัวเองว่ า
ดิฉัน
5. ผู้ชายมีลักษณะเข้ มแข็ง บึกบึน มีหน้ าที่ในการ
ดูแลปกป้องเพศหญิง ผู้หญิงมีลักษณะอ่ อนโยน
และมีหน้ าที่ในการอุ้มท้ องเพื่อให้ กาเนิดทารก
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
๑. เพศชาย
เป็ นเพศที่ได้ รับกรยกย่ องว่ าเป็ นผู้นา มีความ
เข้ มแข็ง ควรประพฤติตนดังนี ้
• เป็ นสุภาพบุรุษ รู้จักให้ เกียรติและยกย่ องเพศ
หญิง
• มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความ
ห่ วงใยให้ ผ้ ูอ่ นื
• มีความจริงใจและซื่อสัตย์ ไม่ เอาเปรียบผู้อ่ นื ไม่
ฉกฉวย ล่ วงเกินผลประโยชน์ จากผู้หญิง
• มีความอดทน อดกลัน้ สูง ไม่ ก้าวร้ าวรุ นแรง
• เป็ นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี พูดจาไพเราะสุภาพ
๒. เพศหญิง
เป็ นเพศที่ได้ รับการยกย่ องว่ าเป็ นเพศแม่ มีความ
อ่ อนโยน ควร ประพฤติตนดังนี ้
• มีกิริยามารยาทที่เรียบร้ อย มีความอดทน อด
กลัน้
• เห็นคุณค่ าของตนเอง นับถือตนเอง รักนวล
สงวนตัว ไม่ ให้ ผ้ ูชายถูกเนือ้ ต้ องตัว
• มีความจริงใจและซื่อสัตย์
• มีความห่ วงใย แสดงความเอาใจใส่ และให้
เกียรติผ้ ูอ่ นื
• เป็ นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี พูดจาไพเราะสุภาพ
1. ผู้ชายไม่ ควรแกล้ งหรือรังแกผู้หญิง ผู้หญิงไม่ ควร
นินทาพูดจาเยาะเย้ ยผู้ชาย
2.ปฏิบัตติ นต่ อกันอย่ างสุภาพ อ่ อนโยน ไม่ ทะเลาะ
กัน ผู้ชายควรให้ เกียรติผ้ ูหญิง
3.ให้ ความช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน มีนา้ ใจเอือ้ เฟื ้ อต่ อ
กัน เช่ น ผู้ชายช่ วยผู้หญิงถือของหรือยกของที่
หนักๆ ส่ วนผู้หญิงก็ควรให้ ผ้ ูชายหยิบยืมสิ่งของ
อุปกรณ์ การเรียน
4. ช่ วยกันทางานที่ได้ รับมอบหมายด้ วยความ
เต็มใจ
5. ควรให้ เกียรติและยกย่ องเพื่อนอยู่เสมอ
เราทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคม เราจึงมีการคบหาพูดคุย
กับผู้อ่ นื อยู่เสมอ ผู้ท่ มี ีมารยาทดี คือมีลักษณะ
กิริยา วาจา ท่ าทางที่สุภาพ เรียบร้ อย
ย่ อมเป็ นที่ช่ ืนชอบของผู้พบเห็น
ดังนัน้ เราจึงควรฝึ กตนให้ เป็ นผู้มีมารยาทที่ดี ดังนี ้
1. ทาความเคารพผู้ใหญ่ โดยใช้ การกราบ หรือการไหว้
ด้ วยกิริยาที่สุภาพ และนอบน้ อมตาม โอกาสอันควร
2. เมื่อมีแขกมาที่บ้าน เราควรยกมือไหว้ ทกั ทายและ
ต้ อนรั บแขกด้ วยความยินดี จัดหานา้ มาบริการและ
รี บ ตามผู้ใหญ่ มาพบ
3. แสดงความเคารพและเชื่อฟั งคาสั่งสอนของพ่ อแม่
และญาติผ้ ูใหญ่ ช่วยเหลือท่ านด้ วยความเต็มใจ
4. มีความรั กใคร่ สามัคคีในหมู่พ่ นี ้ องหรื อเพื่อน ไม่
ทะเลาะวิวาท รู้ จักเอือ้ เฟื ้ อแบ่ งปั น รู้ จักให้
อภัยกัน และ รู้ จักวงตัวให้ เหมาะสมกับเพศ
จบการนาเสนอ