รายงานผลกรณีตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ1/55 จ

download report

Transcript รายงานผลกรณีตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ1/55 จ

23 มีนาคม
2555
กลุมอายุ
่
จานวนประชากร อายุ 10 – 24 ปี
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
10 – 14 ปี
26,849
25,253
52,102
15 – 19 ปี
28,477
27,009
55,486
รวม 10 – 19
ปี
20 – 24 ปี
รวม 10 – 24
ปี ทีม่ า
55,326
25,403
80,729
52,262
25,407
77,669
107,588
50,810
158,398
: ขอมู
้ ลประชากรตามทะเบียนราษฎร ์ ปี 2554 จังหวัดพระนค
ปี
มารดาทุกอายุ
(คน)
อายุตา่ กว่า 15 ปี บริบร
ู ณ์
อายุตา่ กว่า 20 ปี บริบร
ู ณ์
จานวน (คน)
ร้อยละ
จานวน (คน)
ร้อยละ
2547
9,955
34
0.34
1,400
14.06
2548
9,891
49
0.50
1,455
14.71
2549
9,851
43
0.44
1,383
14.04
2550
10,471
46
0.44
1,528
14.59
2551
10,289
33
0.32
1,367
13.29
อยุธยา 2552
9,790
50
0.51
1,452
ประเทศ 2552
787,739
3299
0.42
106,726
อยุธยา 2553
9,442
57
0.60
1,397
ประเทศ 2553
766,370
3,406
0.44
105,487
14.83
(รุนแรงลาด ับที่ 37)
13.55
14.80
(รุนแรงลาด ับที่ 46)
13.76
ทีม
่ า : ระบบรายงานสภาวะการมีบต
ุ รของวัยรุน
่ สป.พม.
ประมวลผลจากข้อมูลการจดทะเบียนเกิดของสานักบริหารงานทะเบียน
มารดาว ัยรุน
่ จากมารดาทุกอายุจานวน 9,442 คน
อายุมารดา
จานวนมารดา (คน)
ร้อยละ
13
4
0.04
14
53
0.56
15
126
1.33
16
268
2.84
17
389
4.12
18
404
4.28
19
153
1.62
รวม
1,397
14.80
ทีม
่ า : ระบบรายงานสภาวะการมีบต
ุ รของวัยรุน
่ สป.พม.
ประมวลผลจากข้อมูลการจดทะเบียนเกิดของสานักบริหารงานทะเบียน
ปี
หญิงตงครรภ์
ั้
ทก
ุ อายุ
(คน)
หญิงตงครรภ์
ั้
ทอ
ี่ ายุตา่ กว่า 20 ปี บริบร
ู ณ์
จานวน (คน)
ร้อยละ
2548
8,464
2,036
24.05
2549
7,987
1,853
23.2
2550
7,314
1,270
17.36
2551
8,390
1,384
16.50
2552
6,688
1,132
16.92
2553
7,248
1,275
17.59
2554
8,016
1,392
17.37
ทีม
่ า : ขอมู
้ ลผูรั
้ บบริการฝากครรภ ์ จากสถานพยาบาลในสั งกัดกระทรวงส
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี งบประมาณ
หญิงคลอดทุกอายุ
(คน)
หญิงอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบร
ู ณ์
จานวน (คน)
ร้อยละ
(ในวงเล็บระด ับประเทศ)
2548
9,608
1,540
16.02
(14.3)
2549
9,922
1,450
14.61
(14.5)
2550
9,560
1,569
16.41
(15.1)
2551
9,888
1,719
17.38
(15.5)
2552
9,763
1,590
16.28
(16.0)
2553
9,138
1,575
17.24
(16.2)
2554
9,384
1,667
17.76
(= 3.2% ของวัยรุน
่ อายุ<20 ปี )
ทีม
่ า : ขอมู
้ ลการคลอดของหญิงคลอดในสถานพยาบาลในสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข
เปิ ดประเด็นบูรณาการอยาง
่
เป็ นทางการ
ปี
2554
เวทีประชุมระดับจังหวัดขับเคลือ
่ นยุทธศาสตรป
์ ้ องกัน
การตัง้ ครรภในวั
ยรุน
์
่
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักงานพัฒนาสั งคมและความมัน
่ คงของมนุ ษยจั
์ งหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ 2 / สพม.เขต3
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องคการบริ
หารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
์
สานักงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบโรงเรียนฯจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานทองถิ
น
่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
้
สานักงานประชาสั มพันธจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สื่ อ
ยุทธศาสตร ์ 1
ตัง้ หลักจากนโยบาย
ระดับชาติ
ยุทธศาสตร ์ 2
• ดานการ
้
ช่วยเหลือและ
บาบัดฟื้ นฟู
ยุทธศาสตร ์ 4
• การขจัดสิ่ งยัว่ ยุ
และอิทธิพล
จากสื่ อ
• ดานการ
้
ป้องกัน
๖
ยุทธศาสตร ์
ชาติ
ยุทธศาสตร ์ 6
• การสารวจขอมู
้ ล
การพัฒนา
ระบบงาน และการ
ติดตามผล
ยุทธศาสตร ์ 3
• การเสริมสราง
้
บทบาทและองค ์
ความรูแก
้ ผู
่ ้นา
ทางความคิดของ
เด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร ์ 5
• ดานการผลั
กดัน
้
นโยบาย
NGO
SDA
SDA
1. การขับเคลือ
่ นให้เกิดการตอบรับเชิงนโยบาย และ
พัฒนาระบบ
ในดานเพศศึ
กษาและการดาเนินการสู่การปฏิบต
ั ท
ิ ง้ั ใน
้
ระบบการศึ กษา
และนโยบายระดับทองถิ
น
่ (ตอบ
้
2. ยุการพั
ฒนาองค
ความรู
ด
านวิ
ช5าการ
พัฒนาบุคลากร
้
้
์
ทธศาสตร
ชาติ
1
2
3
4
6)
์ ม
และองคกรที
่ ภ
ี ารกิจรับผิดชอบในการป้องกันและ
์
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตัง้ ครรภไม
่ อม
้ (ตอบ
์ พร
ยุทธศาสตรชาติ
1 3 5)
์
3. การสรางสภาพแวดล
อมและส
้
้
่ งเสริมบรรยากาศทาง
สั งคม เพือ
่ ลดปัจจัยเสี่ ยงทางเพศและโรคเอดส์ (ตอบ
ยุทธศาสตรชาติ
1 4 6)
์
4. การพัฒนาศั กยภาพกลุม/เครื
อขายเยาวชน
และเปิ ด
่
่
พืน
้ ทีท
่ างสั งคมให้เยาวชนมีส่วนรวมในการป
่
้ องกัน
ปัญหาทางเพศและ โรคเอดส์
(ตอบยุทธศาสตร ์
ชาติ 1 3 4)
13
ยุทธศาสตร ์ 1
การขับเคลือ
่ นให้เกิดการตอบรับเชิง
นโยบาย และพัฒนาระบบในดาน
้
เพศศึ กษาและการดาเนินการสู่การปฏิบต
ั ิ
ทัง้ ในระบบการศึ กษา และนโยบายระดับ
่
ท้องถิน
(ตอบยุทธศาสตรชาติ
1 2 3 4
์
5 6)
เป้าประสงค ์
1. ทุกภาคส่วนทัง้ ระดับจังหวัด อาเภอ และท้องถิน
่ มีนโยบายและ
แผนงานการป้องกันการตัง้ ครรภในวั
ยรุน
่
์
2. มีเครือขายองค
กรที
ด
่ าเนินงานดานการป
ยรุน
่
้
้ องกันการตัง้ ครรภในวั
่
์
์
ทัง้ ระดับจังหวัด
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระบบและกลไกการทางานดานเพศศึ
กษา
้
4. เด็กและเยาวชนมีคานิ
่ ยมรักนวลสงวนตัวและการป้องกันการ
ตัง้ ครรภในวั
ยรุน
่
์
5. ครอบครัวทีม
่ เี ด็กและเยาวชนมีบทบาทสาคัญในการป้องกันการ
ตัง้ ครรภในวั
ยรุน
่
์
6. เด็กและเยาวชนทีก
่ าวพลาดได
รั
างเป็
น
้
้ บการช่วยเหลือและส่งตออย
่
่
ระบบ
มาตรการ
1. กาหนดให้การป้องกันการตัง้ ครรภในวั
ยรุนเป็
นวาระของจังหวัด
่
์
2. พัฒนาระบบและกลไกดานเพศศึ
กษาแบบบูรณาการในจังหวัด
้
3. สรางกระแสเพื
อ
่ ให้เกิดคานิ
้
่ ยมในการรักนวลสงวนตัวและการ
ยุทธศาสตร ์ 2
การพัฒนาองคความรู
ด
ชาการ
้ านวิ
้
์
พัฒนาบุคลากรและองคกรที
ม
่ ภ
ี ารกิจ
์
รับผิดชอบในการป้องกันและแกไข
้
ปัญหาเด็กและเยาวชนตัง้ ครรภไม
้
่ อม
์ พร
(ตอบยุทธศาสตรชาติ
1 3 5)
์
เป้าประสงค ์
1. มีชุดความรูด
ยรุนที
่ อดรับกับ
้ านการป
้
้ องกันการตัง้ ครรภในวั
่ ส
์
บริบทของจังหวัด
2. บุคลากรทีท
่ างานดานเด็
กและเยาวชนมีทศ
ั นะคติเชิงบวกเรือ
่ ง
้
การทางานดานเพศศึ
กษา
้
3. เด็กและเยาวชนไดความรู
และทั
กษะชีวต
ิ เกีย
่ วกับเพศศึ กษาที่
้
้
ถูกตอง
้
4. มีแนวปฏิบต
ั ข
ิ ององคกรในด
านการป
ยรุน
้
้ องกันการตัง้ ครรภในวั
่
์
์
5. มีระบบขอมู
ยรุน
้ ลและสารสนเทศการป้องกันการตัง้ ครรภในวั
่
์
มาตรการ
1. พัฒนาหลักสูตรดานเพศศึ
กษาดวยกระบวนการมี
ส่วนรวมจาก
้
้
่
เด็กและเยาวชนและผู้สรางชุ
ดความรู้
้
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทีท
่ างานดานเด็
กและ
้
เยาวชนให้มีทศ
ั นะคติเชิงบวกเรือ
่ งการทางานดานเพศศึ
กษา
้
3. พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรูและทั
กษะชีวต
ิ
้
เกีย
่ วกับเพศศึ กษาทีถ
่ ก
ู ตอง
้
ยุทธศาสตร ์ 3
การสรางสภาพแวดล
อมและส
้
้
่ งเสริม
บรรยากาศทางสั งคม เพือ
่ ลดปัจจัยเสี่ ยง
ทางเพศและโรคเอดส์
(ตอบยุทธศาสตรชาติ
1 4 6)
์
เป้าประสงค ์
1. มีพน
ื้ ทีส
่ รางสรรค
ส
้
์ าหรับเด็กและเยาวชนทัง้ ระดับจังหวัด
อาเภอ ตาบล และหมูบ
่ าน
้
2. ลดพืน
้ ทีเ่ สี่ ยง/ปัจจัยเสี่ ยงสาหรับเด็กและเยาวชน
3. มีศน
ู ยประสานงานเพื
อ
่ ลดปัญหาการป้องกันการตัง้ ครรภใน
์
์
วัยรุน
่
4. มีแหลงเรี
ยรุนส
่ ยนรูด
้ านการป
้
้ องกันการตัง้ ครรภในวั
่ าหรับพอ
่
์
แม่
มาตรการ
1. ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด จัดให้มีพน
ื้ ทีส
่ รางสรรค
ให
้
์ ้
สอดคลองกั
บเพศของเด็กและเยาวชนและครอบครัว
้
2. ตรวจตรา จับกุม บังคับใช้กฎหมายในทุกพืน
้ ที่
3
ควบคุมและจัดพืน
้ ทีเ่ สี่ ยงเพือ
่ ลดปัญหาการป้องกันการ
ตัง้ ครรภในวั
ยรุน
่
์
4. จังหวัดสรางช
่ ให้เป็ นศูนยประสานงานเพื
อ
่ ลด
้
่ องทางเพือ
์
ปัญหาการปองกันการตัง้ ครรภในวัยรุน (call center)
ยุทธศาสตร ์ 4
การพัฒนาศั กยภาพกลุม/เครื
อขาย
่
่
เยาวชน
และเปิ ดพืน
้ ทีท
่ างสั งคมให้
เยาวชนมีส่วนรวมในการป
่
้ องกันปัญหาทาง
เพศและ โรคเอดส์
(ตอบยุทธศาสตรชาติ
1 3 4)
์
เป้าประสงค ์
1. เครือขายเด็
กและเยาวชนมีศักยภาพในการป้องกันการตัง้ ครรภ ์
่
ในวัยรุน
่
2. เครือขายเด็
กและเยาวชนมีส่วนรวมในการด
าเนินการเรือ
่ ง
่
่
ป้องกันการตัง้ ครรภในวั
ยรุนในระดั
บชุมชน อาเภอ และ
่
์
จังหวัด
3. เครือขายเด็
กและเยาวชนจัดกิจกรรมเพือ
่ ป้องกันการตัง้ ครรภใน
่
์
วัยรุน
่
มาตรการ
1. จัดให้มีการพัฒนาศั กยภาพเครือขายเด็
กและเยาวชนเพือ
่ การ
่
ป้องกันการตัง้ ครรภในวั
ยรุน
่
์
2. ส่วนราชการเปิ ดโอกาสให้เครือขายเด็
กและเยาวชนรวมท
างาน
่
่
ป้องกันการตัง้ ครรภ ์ ในวัยรุน
่
3. ทุกภาคส่วนแสวงหาและสนับสนุ นงบประมาณสนับสนุ นให้
หน่วยงาน/ภาคีรวม
่
เส้นทางการจั
ด
การ
ดู
แ
ล
ติ
ด
ตาม
จัดทาแผนบูรณาการ
มีการจัดการ/ดาเนินงาน
ยุทธศาสตร
ป
์
์ ้ องกัน
ภายในองคกร
์
งาน
ตัง้ ครรภไม
พร
อมใน
์ ่ ้
ทิศทางและแผนบูรณาการ
วัยรุน
่
จังหวัด
พระนครศรี
อน
ยุธยา
สรุ
ปผล + คื
รายงานผล
ข้อมูล
(มรภ.)

ของจังหวัด
จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารของ
หน่วยงาน
จัดกระบวนการ
ประเมิน
ภาพรวม
(มรภ. / สสจ.)
ติดตามภาพรวม
(พมจ.)
รายงานผล
ติดตามสนับสนุ น
(Coaching)
22
กระบวนการ และ ขัน
้ ตอนกาวย
าง
้
่
ปี 2554-2555
จัดทา
ฐานขอมู
้ ล
รวบรวมสถิต ิ
/สถานการณและ
์
ข้อมูลของหน่วยงาน
บูรณาการแผนงาน
ทุกภาคี
แจ้งนโยบาย
ในเวทีจงั หวัด
กาหนดยุทธศาสตร ์
ของจังหวัด
กาหนดบทบาท และ
ส่งเสริม
ให้หน่วยงานแสดง
บทบาท
พัฒนาทีมทางาน
ตอเนื
่ ่ อง
ติดตาม และ
Coaching
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
คืนขอมู
้ ลให้หน่วยงาน
ทบทวนผลงาน
วางแผนงานซ่อม
จุดออน
่
• ทบทวนกระบวนงาน
ของ
คณะกรรมการ
• หน่วยงานปรับกลยุทธ ์
ทางาน
• KM + ถอดบทเรียน
องคกรและภาพรวม
์
หน่วยงานและภาคีทางาน
ป้องกันการตัง้ ครรภไม
่ อมใน
้
์ พร
วัยรุน
่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แสดงบทบาทตามภารกิจ
ทีไ่ ดรั
บ
้
พมจ.
•
•
•
สสจ.อยุธยา
• รณรงค+ส
์ ่ งเสริมการใช้
• แกนขับเคลือ
่ นแกปั
้ ญหา
ถุงยางอนามัย และยา
เด็ก วัยรุน
่
คุมกาเนิดในกลุมวั
่ ยรุน
่
• ศูนยวิ์ ชาการ – จัดระบบ
• พัฒนาวิชาการแกที
่ มงานให้
ประเมินผล
คาปรึกษา
• เป็ น STAFF COACH
• จัดระบบการเชือ
่ มบริการใน
ของทีมงาน
คลินิกวัยรุน
่
• ผลิต/บรรจุหลักสูตรการ
• ดูแลแมวั
ง้ ครรภและ
่ ยรุนเตั
่
์
เรียน-การสอนเพศศึ กษา
หลังคลอด
รอบดานใน
มรภ.อย.
้
ประชาสั มพันธจังหวัดฯ
• ประสาน อปท. ์ จัดทา
• อบรมการสอนเพศศึ กษา
ตรวจสถานบันเทิง-จับกุมผูละเมิ
ด
-สวัสดิโครงการ/กิ
การ/คุ้มครองแรงงาน
อย.
้
จกรรม
รอบดานแก
ครู
้
่
กฎหมาย
•• เผยแพร
/ประชาสั
มพันน
ธผล
่ และร
์
วิเคราะห
วมประเมิ
์
่
โครงการปกป้องวัยใสปลอดภัย
ความรู
สู
และใน
้ ่ ชุมชน
ภาพรวมเพื
อ
่
การปรับ
อาชญากรรม.
วัฒนธรรมฯ อยุธยา
โรงงาน
กลยุทธจั
์ งหวัด
อบรมนักเรียนวัฒนธรรมไทยสายใย
• จัดรายการวิทยุชุมชน
ชุมชน
94.75/ มฮ.
สพป.
สพม.อยุธยา
จัดกิจจรรมสวดมนตหมู
์ ่ และคาย
่
• สอนเพศศึ กษา / เพศศึ กษารอบ
การ
ตู
์ นวัฒนธรรม
อบจ.อย.
/ อปท. สภาเด็ก/แกนนา นร. ดานใน
ร.ร.
้
• จัดกิจกรรม UP TO
• พัฒนาครู เรือ
่ ง การสอน
• อปท.มีโครงการป้องกัน
ME และรณรงคการ
เพศศึ กษา
์
ปัญหาเอดส์ ปัญหา
ป้องกันการตัง้ ครรภใน
• ประเมินนักเรียนดวยระบบการดู
แล
์
ตัง้ ครรภวั
้
์ ยรุน
่
วัยเรียน รวมกั
บ มรภ./
ช่วยเหลือ นักเรียนและ ส่งตอให
่
• อบจ.อยุธยา สนับสนุ น
่
้
อบต.
ไดรั
งบประมาณดาเนินการ
้ บการช่วยเหลือ
็
• ประสานแผนและติดตามการ
ดาเนินงานของหน่วยงานรวม
่
• ขับเคลือ
่ นยุทธฯจั
์ งหวัด
• เปิ ดพืน
้ ทีส
่ รางสรรค
ในจั
งหวัด
้
์
• โครงการบานหลั
งเลิกเรียน
้
• อบรมเพศศึ กษาในศูนยพั
์ ฒนา
ครอบครัว
• ให้การช่วยเหลือ พืน
้ ฟูแมวั
่ ยรุน
่
– ครอบครั
ว งหวัดอยุธยา
ตารวจภู
ธรจั
•
มรภ.อยุธยา
สร้างกระแสเดินรณรงคในชุ
มชน
์
โดยเครือขาย
่ นักเรียน ชมรม
Health Club
ในศูนยการค
้า
์
กลุมเป
่ ้ าหมาย : หญิงสาว
นอกระบบ กศ.
สอนสดๆในโรงเรียน
กลุมเป
่ ้ าหมาย : แกนนาHealth
Club
เครือขายงดเหล
าท
่
้ างานใน
ผลลัพธ ์
เชิงกระบวนการ
มีคณะทางานเพือ
่ ป้องกันการตัง้ ครรภไม
ยรุน
่ อมในวั
้
่
์ พร
-คณะกรรมการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฯ
-คณะกรรมการส่งเสริมการดาเนินงานเพศศึ กษาจังหวัดฯ
-คณะอนุ กรรมการป้องกันเอดส์จังหวัดฯ
-โรงเรียนมีครูผ้สอนเพศศึ
ู
กษารอบดาน
44 แหง่
้
-โรงเรียนสอนเพศศึ กษารอบดาน
23 แหง่ (52.3 %)
้
- ครูผานการอบรม
จานวน
168
คน
่
โรงเรียน 445 โรงเรียน ( 100%)
สอนเพศศึ กษา
ซึง่ รูปแบบและ
จานวนชัว
่ โมงการสอน
เป็ นไปตามหลักสูตรของโรงเรียนนั้นๆ
ผลลัพธ ์
เชิงกระบวนการ
-มรภ.พระนครศรีอยุธยาบรรจุหลักสูตรเพศศึ กษารอบดาน
2
้
ลักษณะ ไดแก
วิชาชีพครูเลือกในคณะครุศาสตร ์ และ
้ ่
วิชาศึ กษาทัว่ ไปในคณะอืน
่ ๆ
-วิทยาลัยระดับอาชีวศึ กษาในจังหวัด จานวน 6 แหง่ มีการ
สอนเพศศึ กษาในหลั
สูตร แหง
-อปท. มีแผนงาน/โครงการจ
านวน ก117
คิด
่
เป็ นรอยละ
74.05
้
-มีเครือขายแกนน
า นักเรียน/ วัยรุนจิ
่
่ ตอาสา
ในโรงเรียนขยายโอกาส วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
จานวนประมาณ
ง่
-โรงพยาบาลมี
คลินก
ิ วัยรุน
จานวนแห16
แหง่
่ 60
- โรงเรียนมีคลินก
ิ วัยรุน
่ จานวน 1 แหง่ และ
Friend Corner จานวน
29
แหง่
เส้นทางการช่วยเหลือวัยรุน
่
นอก
ถานบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับวัยรุน
–
โรงเรี
ย
น
ชุ
ม
ชน
่
โรงพยาบ
าล
ภายใน
โรงพยาบาล
ER ,PCU
โรงเรียน
ชุมชน
บ้าน
ANC ,ER ,จิตเวช ,นรี สื่ อนอกบริการ,รานยา
้
เวช , PCU
่ ม
ติดตามเยีย
อง
ระหวางท
-หลัง
้
่
คลอด
-นอก
ในเวลา
เวลา
-นัด
โทร. 0899012817 /
1669
ท้อง
ฝากครรภ ์
-รพ./ รพ.สต.
ครอบครั
ว
,คลินิก
สถานบริการ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
วัยรุน
่ / คลินิก
ยรุน
ขึน
้ วัทะเบี
่ ยน
(ปกปิ ด)
Pre
ปรึCounseling
กษาทางเลือก
รอการตัดสิ นใจ
บ้านพัก
เด็ก
ส่งกลับ
แท้ง
-สวท.
เครือขา่
ย
F/U
Post Abortion
Counseling
มาตรการจัดการความเสี่ ยง
การสอนเพศศึ กษาไมครอบคลุ
ม
่
สถานศึ กษาจัดการเรียนการ
สอนเพศศึ กษารอบดานและ
้
กิจกรรมอืน
่ ๆ ไมครอบคลุ
ม
่
1.สพป.เขต 1 และ เขต 2
แนวทางจั
/ สพม.เขต
3ดการของ
กาหนด
จังหวัด
แผนการขยายจ
านวนโรงเรียน
สอนเพศศึ กษารอบดานทุ
กปี
้
2.ขยายหลักสูตรเพศศึ กษา
รอบดาน
และจัดกิจกรรม
้
UP TO ME สู่โรงเรียนระดับ
อาชีวศึ กษา / การศึ กษานอก
ระบบ
3. แสวงหาครูอาสา /
อาสาสมัครวัยรุน
เป็ น
่
เครือขายท
ากิจกรรม UP TO
่
สิ่ งแวดลอมไม
ปลอดภั
ย
้
่
สิ่ งแวดลอมทางกายภาพและ
้
ทางสั งคมยังไมปลอดภั
ยและ
่
เข้มแข็ง
การจัดการของ
จังหวัด
1.ประชุมทุกภาคส่วนเพือ
่
ทบทวนบทบาท /เรงรั
่ ด
ปราบปรามสถานบันเทิงและ
แหลงขายบริ
การทางการเพศ/
่
การคาประเวณี
ทล
ี่ ะเมิดกฎหมาย
้
2.เสริมศักยภาพและบทบาทของ
สื่ อท้องถิน
่ ( วิทยุ-ชุมชน
ATV ) ให้แสดงบทบาทตอเนื
่ ่ อง
3.เพิม
่ พืน
้ ทีส
่ ร้างสรรค(โครงการ
์
บานหลังเลิกเรียน) ถายทอดสู
มาตรการจัดการความเสี่ ยง
วัยรุนขาดความตระหนั
ก
่
อปท.มีสัดส่วนบูรณาการงานตา่
และมีส่วนรวมน
่
้ อย
อปท. มีสัดส่วนการ
ดาเนินงานป้องกันแบบ
บูรณาการในระดับตา่
แนวทางจั
ดการของ
1.พั
ฒนาอปท.ต
นแบบ
้
จั
ง
หวั
ด
( 5 แห่ง)และวางแผน
ขยายแนวทางสู่ อปท.
อืน
่ ๆ (เม.ย.55)
2.จังหวัดสนับสนุ นการ
จัดทาแผนบูรณาการ
ป้องกันท้องในวัยรุน
่
ของ อปท.นารอง
่
ภายใตโครงการดู
แล
้
ช่วยเหลือเด็กกลุมเสี
่ ่ ยง
รายกรณี (CMU)
วัยรุนขาดความรู
่
้ความ
เข้าใจและความตระหนัก
ในการหลีกเลีย
่ งการมี
เพศสั มพันธที
ย
์ ไ่ มปลอดภั
่
และ ขาดการมีส่วนรวม
่ รุน
1.หาแนวร
วมในลุ
มวั
ย
่
่
่
ในการป
องกั
นฯ
การจั
ดการของ
้
ทีเ่ ป็ นทีส
่ นใจของเด็ก
จังหวัด
เพือ
่ พัฒนาให้เป็ นสื่ อ
บุคคล
2.ส่งเสริมการแสดงออก
อยางมี
คุณคาในกลุ
มแกน
่
่
่
นาวัยรุน
่
3.จัดให้มีเวทีสาธารณะ
เพือ
่ เปิ ดประเด็นสู่การรับรู้
เรือ
่ งเพศวิถใี นโรงเรียน
ระดับมัธยม /
โรงพยาบาลมีคลินิก
วัยรุน
่
ไมครอบคลุ
มทุกแห่ง
่
รพ.มีกจ
ิ กรรม การบริการ
ป้องกันการตัง้ ครรภไม
์ ่
พร้อม โรคติดตอทาง
่
เพศสั มพันธและเอดส
์
์ ใน
วัยรุน
มทุก
่ ไมครอบคลุ
่
แห่ง การจัดการของ
งหวัด นิกให
1.บูรจั
ณาการคลิ
้
คาปรึกษา คลินิกวัยรุน
่
(YFHS)/YPFS / OSCC
โดยให้บริการเชิงรุก-เชิงรับ
(100 % )
2.ฟื้ นฟู
วิชาการ/ทักษะ จนท.สธ.
เรือ
่ งFamily Planing ( 10
พค. 55)
3.พัฒนาการเชือ
่ มบริการ
(ดูแล-รักษา ส่งตอ)
่