เทคโนโลยี 3G - ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ

Download Report

Transcript เทคโนโลยี 3G - ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ

เทคโนโลยีการสื่ อสารแหง่
อนาคต
ในระบบ สวนผลิ
3Gตภัและ
4G
ณฑและบริการ
่
์
สานักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้
บมจ. กสท โทรคมนาคม
What is the meaning of
generation?
Generation = ยุค
What is the meaning of 1G, 2G,
3G, and 4G?
In short, 1G, 2G, 3G, and
4G wireless technology
stands for first, second,
third and fourth generation
respectively.
First Mobile Radio Telephone
1924
source: www.bell-labs.com/technology/wireless/earlyservice.html
Cellular Mobile Communication
System
Cellular Mobile Communication
System
Cellular Mobile Communication
System
Cellular Freqency Reuse
Cellular Freqency Reuse
Radio Communication Principle
พัฒนาการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศไทย
1G
ยุค 1G
 กันยายน
พ.ศ. 2529
กรมไปรษณียโทรเลขอนุ
มต
ั ค
ิ ลืน
่ ความถี่
์
วิทยุ 470 MHz ให้กับองคการโทรศั
พท ์
์
แหงประเทศไทย
เพือ
่ ให้บริการ
่
โทรศั พทเคลื
่ นทีร่ ะบบ NMT (Nordic
์ อ
Mobile Telephone)
 เริม
่ ตนมี
้ ผให
ู้ ้บริการเพียงสองราย

องคการโทรศั
พทแห
หรือ
์
์ งประเทศไทย
่
บริษท
ั ทีโอที จากัด (มหาชน) ในปัจจุบน
ั
(TOT Public Company Limited)
ยุค 1G
 กรมไปรษณียโทรเลขเลื
อกใช้ระบบ
์
NMT
โดยใช้ความถีว่ ท
ิ ยุในยาน
470 เมกะเฮิรตซ
่
์ ์
 เริม
่ แรกมีเฉพาะเครือ
่ งทีต
่ ด
ิ ตัง้ ในยานพาหนะ
และ เครือ
่ งชนิดหิว
้ (Portable Set)
ยุค 1G
 องคการโทรศั
พทแห
งบริ
ษท
ั ที่
์
์ งประเทศไทยเร
่
่
เกีย
่ วของให
้
้พัฒนาและ ผลิตโทรศัพทมื
์ อถือ
ออกวางจาหน่าย แตยั
่ งมีขอจ
้ ากัดดังนี้
ขนาดใหญ่
 ราคาแพง
 อายุการใช้งานไมทนทาน
่

ยุค 1G
 ดวยข
อจ
้
้ ากัดหลายประการของระบบ
NMT
กสท. นาเอามาตรฐาน AMPS (Advanced
Mobile Phone System) มาเปิ ดบริการในประเทศ
ไทยโดยใช้คลิน
่ ความถี่ 800 MHz
 โทรศั พทมื
างเล็
ก
่
้
์ อถือมีขนาดคอนข
 องคการโทรศั
พทแห
ระงั
่
้ บการ
์
์ งประเทศไทยได
ขยายโครงขายระบบ
NMT 470 MHz และหันมา
่
ใช้มาตรฐาน NMT 900 MHz พรอมเปิ
ดให้
้
บริษท
ั เอกชนเขามาร
วมลงทุ
น
้
่

ยุค 1G
 บริษท
ั เอกชนทีเ่ ขามาร
วมลงทุ
นในระยะแรก
้
่
ไดแก
้ ่
บริษท
ั แอดวานซ ์ อินโฟร ์ เซอรวิ
์ ส จากัด
(มหาชน) หรือ AIS ไดรั
้ บสั มปทาน ตัง้ แต่
พ.ศ. 2533 ภายใตเครื
่ งหมายการค้า Cellular
้ อ
900 โดยมีระยะเวลาสั มปทาน 20 ปี
 TAC หรือ บริษท
ั โทเทิล แอ็คเซส คอมมู
นิเคชัน
่ จากัด (มหาชน) ไดรั
้ บสั มปทานจาก
การสื่ อสารแหงประเทศไทย
เป็ นระยะเวลา 27
่
ปี และไดเริ
่ ดาเนินธุรกิจโทรศั พทเคลื
่ นทีใ่ น
้ ม
์ อ
ระบบ AMPS 800 MHz ภายใตเครื
่ งหมาย
้ อ

พัฒนาการเครือขายโทรศั
พทเคลื
่ นทีใ่ น
่
์ อ
ประเทศไทย
 ขอจ
คนี้
้ ากัดของโทรศัพทในยุ
์
คุณภาพเสี ยงไมค
่ อยดี
่
 ไมสามารถตอบสนองลู
กค้าทีม
่ อ
ี ต
ั ราการขยายตัว
่
เพิม
่ ขึน
้
 อาจถูกแอบดังฟังคลืน
่ วิทยุทใี่ นติดตอ
่ ดึงรหัส
่ เพือ
ประจาตัวเครือ
่ งออกมา เพือ
่ นาไปโคลนนิ่ง
อุปกรณโทรศั
พทขึ
้ มาได้
์
์ น

2G
ยุค 2G
 ปี
2537 AIS นาระบบ GSM คลืน
่ ความถี่
900 MHz มาให้บริการสาหรับลูกคา้
Postpaid ภายใตเครื
่ งหมายการคา้ GSM
้ อ
Advance
 TAC นาระบบ GSM 1800 MHz มา
แขงขั
่ งหมายการคา้
่ น ภายใตเครื
้ อ
Worldphone 1800
ยุค 2G
 เทคโนโลยีมก
ี ารพัฒนาอยางมาก
่
ฐานลูกค้าทีม
่ ก
ี ารขยายตัวมากยิง่ ขึน
้
 อุปกรณโทรศั
พทมื
์
์ อถือก็มรี าคาถูกลง

 มีการนาระบบ
Prepaid มาใช้ AIS ใช้
เครือ
่ งหมายการคา้ One-2-Call ส่วน TAC
่ งหมายการคา้ Dprompt และเปลีย
ใช้เครือ
่ น
เครือ
่ งหมายการคาจาก
Worldphone เป็ น
้
DTAC
ยุค 2G
 ระบบโทรศั พทแอนะล็
อกคอย
์
่
ๆ หายไป
โดยผูให
้ ้บริการไดระงั
้ บการขยายโครงขาย
่
และพยายามดึงลูกคาให
้
้มาใช้ระบบ GSM
แทน โดยลูกคาไม
ต
ย
่ นหมายเลข
้
่ องเปลี
้
โทรศัพท ์
ยุค 2G
 พ.ศ.
2544 TAO หรือ บริษท
ั ทีเอ ออเรนจ
้ ์
จากัด เริม
่ เขามาให
่ นทีใ่ น
้
้บริการโทรศัพทเคลื
์ อ
ระบบ GSM 1800 MHz

เปิ ดให้บริการทัง้ ในระบบ Postpaid และ Prepaid
ภายใตเครื
่ งหมายการค้า Just Talk
้ อ
 ระยะแรกการให้บริการของออเรนจ
้ ติ
์ ดขัดใน
เรือ
่ งสั ญญาณไมครอบคลุ
ม แตก็
ี ารพัฒนา
่
่ มก
อยางต
อเนื
ง่ ขึน
้
่
่ ่อง จนมีฐานลูกคามากยิ
้
 บริษท
ั ออเรนจ
้ ฝรั
์ ง่ เศสถอนตัวไป และถายโอน
่
กิจการให้ บริษท
ั ทรู คอรปอเรชั
น
่ จากัด
์
(มหาชน) ปัจจุบน
ั ไดเปลี
่ นเครือ
่ งหมายการคา้
้ ย
ยุค 2G
 พ.ศ.
2545 กิจการรวมการค
าไทยโมบาย
ได้
่
้
ถือกาเนิดขึน
้ ภายใตความร
วมมื
อระหวาง
้
่
่
บริษท
ั กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) กับ บริษท
ั ทีโอที คอรปอเรชั
น
่
์
จากัด (มหาชน) โดยเปิ ดให้บริการเครือขาย
่
โทรศัพทเคลื
่ นทีใ่ นระบบ GSM 1900 เม
์ อ
กะเฮิรตซ
์ ์
ยุค 2G
 ปี
พ.ศ. 2546 บริษท
ั ฮั ทชิสัน ซีเอที
ไวรเลส
จากัด ภายใตชื
่ เครือ
่ งหมาย
์
้ อ
การคา้ HUTCH ไดเข
าเนินธุรกิจ
้ ามาด
้
โทรศัพทเคลื
่ นทีใ่ นระบบ CDMA (Code
์ อ
Division Multiple Access) ความถี่ 800
MHz โดยไดรั
ั กสท.
้ บสั มปทานจาก บริษท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) โดยเน้น
อมู
ให้บริการดานข
้ ล และ คุณภาพของ
้
สั ญญาณทีช
่ ด
ั เจน
3G
3G คืออะไร
ขอแตกต
างระหว
าง
1G, 2G, 3G
้
่
่
3G สามารถให้บริการแตกตางจาก
่
2 G คือ…
UMTS Evolution
CDMA2000 Evolution
เทคโนโลยี CDMA2000 (ของ CAT)
 CAT
CDMA ครอบคลุม 51 จังหวัด มี
Site CDMA ทัง้ หมด 800 แหง่
Cell
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ยกเวนภาคกลางและ
้
ตะวันออก
(http://www.catcdma.com/about_as/coveragearea/
index.htm)
 ใช้เทคโนโลยี CDMA 2000 1X EV-DO rev. A ซึง
่ มี
ความเร็ว 3.1 Mbps
 ยานคลื
น
่ ความถีใ่ ห้บริการคือ 800 MHz
่

เทคโนโลยี CDMA2000 (ของ Hutch)
 HUTCH
CDMA ครอบคลุม 25 จังหวัด
CDMA 2000 1X และ CDMA 2000 1X EV-DO
ซึง่ มีความเร็วสูงสุด 2.4 Mbps
 ใช้โครงขายของ
กสท โดยบริษท
ั ฮั ทชิสัน ซีเอ
่
ที ไวรเลส
มัลติมเี ดีย จากัด ทาการตลาด
์

ที่มา : http://www.hutch.co.th/networkcoverage/map/thai/index_th.htm
มาตรฐานและ Generation ตาง
่
ๆ
Introduction & Technology
EDGE
TDMA
GSM
GPRS
WCDMA
PDC
cdmaOne
HSPA
LTE
CDMA2000
1x
LTE-A
CDMA2000
1x EV/DO
2G
evolved 2G
3G
evolved 3G
9.6 - 14.4 kbps
64–144 kbps
384 kbps - 2 Mbps
384 kbps - 100 Mbps
4G
=>100 Mbps
ผู้ให้ บริการระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ ในประเทศไทย






AIS
DTAC
True Move
TOT
CAT
Hutch
HSPA
CDMA 2000 1X หรือ CDMA 2000 1X E
FDMA TDMA and CDMA
OFDMA
Orthogonal = ตัง้ ฉ
Technology
Technology
1G = APMS, NMT
 2G = GSM
 2.5G = GPRS
 2.75G = EDGE
 3G = WCDMA
 3.5G = HSDPA
 3.75G = HSUPA
 3.8G = HSPA+ (HSPA Enhancements)
 3.85G = 'HSPA+' + MIMO
 3.9G = LTE
 4G = WiMAX2 or LTE-A

สรุปมาตรฐาน 3G
ยานความถี
ข
่ อง 3G
่
Evolution of Mobile Application
3G Services
3G Services : Video call
3G Services : Camera Home
Monitoring
3G Services : Door Phone
3G Services : Mobile Broadband :
Out of Home
3G Services : Mobile Broadband :
@Home
3G Services : Mobile TV : Full
Multimedia
3G Smart Phone & Gadgets
3G แตกตางจาก
WiFi และ
่
WiMax อยางไร
่
โรงแรมเรื อ
3G Speed Test
ที่นี่
TOT 3G
• TOT เริม
่ ตนการให
อขาย/
้
้บริการ 3G ดวยเครื
้
่
เทคโนโลยีการรับส่งขอมู
้ ล แบบ 3.5G
WCDMA/HSPA ดวยคลื
น
่ 1900/2100 MHz
้
• TOT ใช้ยานความถี
ใ่ นการให้บริการคือ
่
1965-1980 MHz และ 2155-2170 MHz
• ปัจจุบน
ั
TOT 3G ให้บริการดวยด
วย
้
้
เครือขาย/เทคโนโลยี
การรับส่งขอมู
่
้ ล 3.9G
รองรับความเร็วไดถึ
้ ง 42 Mpbs
พืน
้ ทีก
่ ารให้บริการของ TOT 3G
CAT 3G
• CAT ให้บริการ 3G ดวยเทคโนโลยี
HSPA
้
(High Speed Packet Access) มีคุณสมบัต ิ
เดนในการดาวน
โหลดข
อมู
่
์
้ ลสูงสุดถึง 42
Mbps
• ความถีท
่ ใี่ ห้บริการอยูในย
าน
850 MHz
่
่
• เป็ นเครือขายเดี
ยวกันกับของ Truemove
่
• มีชอ
ื่ ในการให้บริการวา่
my
AIS 3G
• ปัจจุบน
ั AIS บริการ 3G ดวย
้ เครือขาย/
่
เทคโนโลยีการรับส่งขอมู
้ ล แบบ
WCDMA/HSPA ครอบคลุมพืน
้ ทีก
่ รุงเทพฯ
นนทบุร ี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม
เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสี มา ขอนแกน
่
ชะอา
หัวหิน ปราณบุร ี ชลบุร ี ภูเก็ต และสงขลา
ดวยความเร็
วสูงสุด 42 Mbps
้
• ความถีท
่ ใี่ ห้บริการอยูในย
900 MHz
าน
่
่
• เร็วๆนี้จะเปิ ดให้บริการ 3G ความถีใ่ หม่ 2100
AIS 3G
TrueMove 3G
• Truemove ให้บริการ 3G เครือขาย/เทคโนโลยี
่
การรับส่งขอมู
้ ล แบบ WCDMA/HSPA
ครอบคลุมพืน
้ ทีท
่ ว่ ั ประเทศดวยความเร็
วในการ
้
ดาวโหลดสูงสุด 42 Mbps
• ความถีท
่ ใี่ ห้บริการอยูในย
าน
850 MHz
่
่
• เร็วๆนี้จะเปิ ดให้บริการ 3G ความถีใ่ หม่ 2100
MHz ทีเ่ พิง่ ประมูลไดจาก
กสทช.
้
TrueMove 3G
DTAC 3G
• ปัจจุบน
ั DTAC ให้บริการ 3G เครือขาย/
่
เทคโนโลยีการรับส่งขอมู
้ ล แบบ
WCDMA/HSPA ครอบคลุมพืน
้ ทีท
่ ุกภาค
• ความถีท
่ ใี่ ห้บริการอยูในย
าน
850 MHz
่
่
• เร็ว ๆ นี้จะเปิ ดให้บริการ 3G ความถีใ่ หม่
2100 MHz ทีเ่ พิง่ ประมูลไดจาก
กสทช.
้
DTAC 3G
DTAC 3G
การเลือกและการ handover ของ
2G และ 3G Network
การเลือกและการ handover ของ
2G และ 3G Network
Handover แลวบริ
การหลุดหรือไม่
้
?
ผลการประมูลความถีเ่ พือ
่ ใช้งาน
สาหรับระบบ 3G ในประเทศไทย
ผลการประมูลความถีเ่ พือ
่ ใช้งาน
สาหรับระบบ 3G
ผลการประมูลความถีเ่ พือ
่ ใช้งาน
สาหรับระบบ 3G ในประเทศไทย
Mobile Specifications
Mobile Specifications