Value Chain - ระบบสำนักงานอัตโนมัติ จังหวัดปทุมธานี

download report

Transcript Value Chain - ระบบสำนักงานอัตโนมัติ จังหวัดปทุมธานี

เป้าประสงค ์
1. การผลิตและบริการผานกระบวนการที
ไ่ ดมาตรฐาน
่
้
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดลอม
้
2. เพิม
่ มูลคาสิ
่ นค้าเกษตรปลอดภัยและสิ นค้าชุมชนที่
ไดมาตรฐาน
้
3. ชุมชนเขมแข็
ง ประชาชนเป็ นสุข สั งคมสั นติสุข
้
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 1 ส่งเสริม
กระบวนการผลิตและบริการทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดลอม
้
ตัวชีว้ ด
ั
57
คาเป
่ ้ าหมาย
58 59 60
5760
1. จานวนสถานประกอบการ
120 13 140 15 135
อุตสาหกรรมทีไ่ ดรั
0
0
้ บใบรับรอง
อุตสาหกรรมสี เขียว
2.
รอยละเฉลี
ย
่ ถวงน
70 75 80 85 77.5
้าหนัก
้ ทธ ์
่
กลยุ
ความสาเร็จของการบริหารจัดการ
1.1 ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่โรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุ
สาหกรรมสี
เขียว (Green Industry)
สิ่ งตแวดล
อม
้
1.2 สรางระบบและกลไกในการควบคุ
มเฝ้าระวังคุณภาพ
้
สิ่ งแวดลอมแบบมี
ส่วนรวมตั
ง้ แตระดั
บชุมชน
้
่
่
1.3 สงเสริมการผลิตและบริการทีส
่ รางสรรคระดับชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 2 พัฒนาขีด
ความสามารถในการเพิม
่ มูลคาสิ
่ นค้า
เกษตรและสิ นค้าชุมชน
ตัวชีว้ ด
ั
1. รอยละของจ
านวนเกษตรกร
้
กลุมเป
่ านการเตรี
ยม
่ ้ าหมายทีผ
่
ความพรอมตามระบบมาตรฐาน
้
GAP
57
คาเป
่ ้ าหมาย
58 59 60
5760
10 100 10 100 100
0
0
กลยุ
2. รอยละของจ
านวนผลิตภัณฑ ์
10 100 10 100 100
้ ทธ ์
2.1
ส่งเสริ
ตทีสิไ่ นดครั้ บ้าเกษตรสู
ชุ
มชนและท
องถิ
น
่ จังหวัด
0 ่ ระบบมาตรฐาน
0
้ มการผลิ
มาตรฐานผลิ
ปลอดภัย ตภัณฑชุ
์ มชน
2.2 เพิม
่ ประสิ ทธิภาพระบบการกระจายสิ นค้าและตลาด
2.3 พัฒนาผู้ประกอบการสิ นค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนในชุมชน
และสั งคมอยางบู
รณาการ
่
ตัวชีว้ ด
ั
57
คาเป
่ ้ าหมาย
58 59 60
1. ระดับความสาเร็จของการ
ป้องกันและแกไขปั
ญหายาเสพติด
้
๒. รอยละที
เ่ พิม
่ ขึน
้ ของกิจกรรมที่
้
ประชาชนมีส่วนรวมในการเทิ
ดทูน
่
และพิ
นพระมหากษัตริย ์
์
กลยุ
ททธกั ษสถาบั
5
5
5
5
5
10
15
20
25
30
5760
์
3.1 พัฒนาชุมชนดวยกระบวนการมี
ส่วนรวม
้
่
3.2 เสริมสรางภู
มค
ิ ุ้มกันทีด
่ ท
ี างสั งคมดวยกระบวนการ
้
้
เรียนรู้
3.3 สรางเสริมสภาพแวดลอมทีด
่ เี พือ
่ เมืองนาอยู
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 1 ส่งเสริม
กระบวนการผลิตและบริการทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดลอม
้
ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่
โรงงานอุตสาหกรรมสี เขียว
(Green Industry)
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็ นโรงงานสี เขียว
ธรรมาภิบาลสิ่ งแวดลอม
้
ลดตนทุ
้ นพลังงานในสถาน
ประกอบการ SME ใน
จังหวัดปทุมธานี
ส่งเสริมพลังงานสะอาดและ
ปลอดภัยในสถาน
ประกอบการน้ามันเชือ
้ เพลิง
และก๊าซในจังหวัดปทุมธานี
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและอนุ รก
ั ษพลั
์ งงาน
ในอุตสาหกรรมบริการใน
แหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
ส่งเสริมสถานประกอบการ
น้ามันเชือ
้ เพลิงและกาซที่
สรางระบบและกลไกใน
้
การควบคุมเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่ งแวดลอมแบบ
้
มีส่วนรวมตั
ง้ แตระดั
บ
่
่
ชุมชน
พัฒนาเครือขายภาค
่
ประชาชนในการควบคุมเฝ้า
ระวังตรวจสอบระบบคุณภาพ
สิ่ งแวดลอม
้
ส่งเสริมการจัดการขยะโดย
ชุมชน
ส่งเสริมเครือขายแหล
งการ
่
่
เรียนรู้ในชุมชนทีม
่ ศ
ี ั กยภาพ
พลังงานทีย
่ ง่ ั ยืนจังหวัด
ปทุมธานี
รณรงคสร
ตสานึกการ
้
์ างจิ
อนุ รก
ั ษพลั
้ าย
่
์ งงานและเขาค
เยาวชนรักษพลั
์ งงานจังหวัด
ปทุมธานี
ส่งเสริมการผลิตและ
บริการทีส
่ รางสรรค
้
์
ระดับชุมชน
พัฒนาสรางนวั
ตกรรมใหม่
้
จากวัสดุทไี่ มใช
่ ้แลวโดย
้
เทคโนโลยีการผลิตทีส
่ ะอาด
MR (Re-Innovation)
สรางนวั
ตกรรมจากวัสดุทไี่ ม่
้
ใช้แลว
้
พัฒนาแหลงการเรี
ยนรู้
่
ตามอัตลักษณประจ
าอาเภอ
์
ในจังหวัดปทุมธานี
ส่งเสริมและถายทอด
่
เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
ทดแทนบนศักยภาพของ
ชุมชนเพือ
่ ประโยชนภายใน
์
ชุมชนเพือ
่ ประโยชนภายใน
์
ชุมชนอยางครบวงจร
่
สงเสริมการผลิตและการใช
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 2 พัฒนาขีด
ความสามารถในการเพิม
่ มูลคาสิ
่ นค้า
เกษตรและสิ นค้าชุมชน
ส่งเสริมการผลิตสิ นคาเกษตรสู
้
่
ระบบมาตรฐานปลอดภัย
พัฒนามาตรฐาน
การเพาะเลีย
้ งและ
การแปรรูปสั ตวน
์ ้า
เพือ
่ รองรับการเป็ น
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
ส่งเสริมการผลิต
พืชปลอดภัย
พัฒนาโรงฆาสั
่ ตว ์
จังหวัดปทุมธานี
การเลีย
้ งโคเนื้อ
ปลอดมลภาวะใน
เขตจังหวัด
เพิม
่ ประสิ ทธิภาพ
ระบบการกระจาย
สิ นคาและตลาด
้
พัฒนาการจัดชัน
้
คุณภาพผักและ
ผลไม้ ระยะที่ 2
พัฒนาตลาดสิ นค้า
เกษตรปลอดภัยและ
สิ นคาชุ
้ มชน
พัฒนาผูประกอบการ
้
สิ นคาชุ
้ มชนให้มี
มาตรฐาน
ส่งเสริมและ
พัฒนาศั กยภาพ
ผูผลิ
้ ตผลิตภัณฑ ์
ชุมชนสู่ความ
ยัง่ ยืน
เพิม
่ ขีดความสามารถ
เชิงธุรกิจของ
ผูประกอบการและ
้
สถาบันเกษตรกร
พัฒนาศั กยภาพ
สิ นคาชุ
้ มชนสู่
อาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนในชุมชน
และสั งคมอยางบู
รณาการ
่
พัฒนาชุมชนดวยกระบวนการ
้
มีส่วนรวม
่
สามัคคีปรองดองเพือ
่
ความสมานฉันทของ
์
ประชาชนในพืน
้ ทีจ
่ งั หวัด
ปทุมธานีประจาปี 2557
ส่งเสริมชุมชนให้มี
นวัตกรรมดานการสื
่ อสาร
้
ในภาวะวิกฤติ
ส่งเสริมวิถช
ี ว
ี ต
ิ แบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรวงเป็
น
์
ประมุข
ส่งเสริมการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทน
หมูบ
จพอเพียง
่ านเศรษฐกิ
้
เสริมสรางภู
มค
ิ ุมกั
้
้ น
ทีด
่ ท
ี างสั งคมดวย
้
กระบวนการเรียนรู้
การป้องกันและแกไขปั
ญหา
้
ยาเสพติดแบบครบวงจร
สร้างภูมค
ิ ุ้มกันทางสั งคม
มิตวิ ฒ
ั นธรรม
ตลาดชุมชนดานการเรี
ยนรู้
้
ตานานรอยปี
ประตูน้า
้
จุฬาลงกรณ ์
พัฒนาศูนยเรี
์ ยนรู้ทาง
วัฒนธรรม : จัดศูนย ์
ประวัตศ
ิ าสตรเมื
์ องปทุมธานี
ระยะที่ 3
สงกรานตปลอดเหล
าถนน
้
์
ขาวแช
้
่
พัฒนาศั กยภาพการใช้
ภาษาในการสื่ อสารเพือ
่
รองรับ AEC
สรางเสริ
ม
้
สภาพแวดลอมที
ด
่ ี
้
เพือ
่ เมืองน่าอยู่
ผลิตน้ารอนล
างตลาด
้
้
ดวยก
้
๊ าซชีวภาพจากขยะ
อินทรียในตลาดชุ
มชน
์
จังหวัดปทุมธานี
เพิม
่ พืน
้ ทีส
่ ี เขียวจังหวัด
ปทุมธานี
ศูนยการเรี
ยนรูการ
์
้
จัดการขยะและการผลิต
ขยะเชือ
้ เพลิง (RDF)
ควบคุมประชากรสุนข
ั
และแมวในชุมชน